OСOБЛИВOСТI ПРOВЕДЕННЯ АУДИТУ НЕМАТЕРIАЛЬНИХ АКТИВIВ

Ключові слова: нематеріальні ресурси, аудит нематеріальних активів, вдосконалення аудиту, аудиторські процедури, аналітичні процедури, інспектування, облік нематеріальних активів, удосконалення знань аудиторів

Анотація

У процесі встановлення ринкових відносин в Україні нематеріальні активи становлять все більшу частку корпоративних активів. Сьогодні важливо створити умови, які залучають великі обсяги інвестицій, з метою підвищення прибутковості підприємств. З цією метою інвестори повинні бути впевнені, що вкладені ними кошти дійсно можуть принести очікувані вигоди. Тому керівники повинні приділяти особливу увагу моніторингу ефективності діяльності підприємства, особливо вирішального фактора розвитку підприємства – нематеріальних активів, щоб мати можливість знаходити проблеми підприємства та створювати умови для їх вирішення. Це допоможе зробити компанію конкурентоспроможною в сучасних ринкових умовах. Оскільки нематеріальні активи впливають на конкурентоспроможність та інвестиційну привабливість підприємств, виникає проблема контролю за їх використанням. Сьогодні розвиток використання нематеріальних активів, недосконалість законодавчої бази та розробка класифікації об’єктів, а також недосконалість методів оцінки зумовлюють необхідність вдосконалення його обліку та аудиту. Дедалі більше інформації, що відображається у фінансовій звітності, вимагає незалежної оцінки, щоб переконати користувачів у фінансовому стані суб'єкта господарювання. Для надання такого підтвердження необхідний незалежний огляд. З огляду на все більше використання нематеріальних активів, особливу увагу слід приділити методам, що використовуються при зовнішньому огляді таких конкретних об'єктів. Ця стаття присвячена аналізу поточних питань незалежного аудиту нематеріальних активів з метою розробки вдосконалених методів з урахуванням конкретних деталей цього об'єкта. Дослідження підтвердило необхідність систематичного підходу до аудиту, включаючи впровадження аналітичних процедур для підвищення об'єктивності аудиторських звітів. Бухгалтерські помилки нематеріальних активів, виявлені в процесі дослідження, вважаються основою для формулювання рекомендацій щодо процедури аудиту.

Посилання

Мiжнароднi стандарти контролю якостi, аудиту, огляду, iншого надання впевненостi та супутнiх послуг видання 2015 року. Ч. 1 Пер. з англ.: О.Л. Ольховiкова, О.В. Селезньов. Київ : МФБ i АПУ, 2015. 1249 с.

Закон України «Про аудиторську дiяльнiсть». URL: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/3125-12 (дата звернення: 28.04.2021).

Олендiй О.Т., Шушакова І.К. Методичнi засади проведення аудиту нематерiальних активiв Всеукраїнський науково-виробничий журнал «Iнновацiйна економiка». 2013. № 5. С. 291–297.

Положення (стандарт) бухгалтерського облiку 8 «Нематерiальнi активи». URL: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0750-99. (дата звернення: 28.04.2021).

Сизоненко О.В., Завгородня Н.В. методичнi особливостi аудиту нематерiальних активiв. Ефективна економiка. 2013. № 3.

Податковий кодекс України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2755-17 (дата звернення: 28.04.2021).

Болгучева Р.Б. Розвиток методичних підходів до планування аудиту обліку нематеріальних активів. Terra Economicus. 2009. Т. 7. № 4–3. С. 138–142.

Болгучева Р.Б. Дослідження впливу особливостей нематеріальних активів на методику аудиторської перевірки. Облік і статистика. 2011. Т. 2. № 22. С. 66–72.

Бразiлiй Н.М. Облiк i аудит нематерiальних активiв (на прикладi пiдприємств харчової промисловостi) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук: спец. 08.00.09 «Бухгалтерський облiк, аналiз та аудит». Київ, 2007. 24 с.

Вакун О.В. Розвиток класифiкацiї нематерiальних активiв в бухгалтерському ооблiк. Iнновацiйна економiка. 2012. № 1. С. 162–166.

Левченко Н.М., Понiкарова Н.С. Удосконалення методики аудиту нематерiальних активiв з метою систематизацiї результатiв аудиторських ппроцеду. Вiсник Хмельницького нацiонального. 2011. № 2, Т.1. С. 118–121.

Мiжнароднi стандарти контролю якостi, аудиту, огляду, iншого надання впевненостi та супутнiх послуг: видання 2010 року, частина 1. Пер. з англ.: Ольховiкова О.Л., Селезньов О.В., Зєнiна О.О., Гик О.В., Бiндер С.Г. Київ : МФБ, АПУ, 2010. 852 с. URL: http://apu.com.ua/files/temp/Ukr-block_T1-2010.pdf (дата звернення: 28.04.2021).

Парасоцький М.М. Аудит нематеріальних активів. Економічний аналіз: теорія і практика. 2004. № 14. С. 27–37.

Ревуцкий Л.Д. Аудит оценок стоимости предприятий. Постановка задач, возможные процедуры, перспективы рразвити. Инновационное развитие экономики. 2012. № 9. С. 94–97.

Роженцова І.А. Концепції визнання нематеріальних активів в бухгалтерському уучет. Міжнародний бухгалтерський облік. 2010. № 2. С. 8–14.

Рядська В.В. Методичнi аспекти органiзацiї процесу аудиторської перевiрки податку на прибуток. Облiк i фiнанси. 2011. Вип. 8(29). Ч. 4. С. 116–121.

Суглобов А.Е., Григор’єва І.В. Сучасні проблеми обліку та оцінки нематеріальних активів в бухгалтерському обліку. Питання регіональної економіки. 2010. Т. 3. № 3. С. 28–37.

Mizhnarodni standartu kontrolu yakocti, audutu, ohladu, inshogo nadanna vpevnenosti ta suputnich poslug vudannya (2015) [International standards of quality control, audit, review, other assurance and related services of the 2015 edition. Part 1 / Per. from English: O.L. Olkhovikova, O.V. Seleznyov]. Kyiv: MFB i APU, 2015. 1249 s.

Zakon Ukrainu “Pro auditorsku diyalnist” [Law of Ukraine "On Auditing"] Available at: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/3125-12. (accessed: 28 April 2021).

Olendiy O.T., Shushakova I.K. (2013) Metodichni zasadu provedennya audutu nematerialnyh aktiviv [Methodical principles of conducting audit of intangible assets] Vseukrainsky naukovo-virobnichiy zhurnal “innovatsiyna ekonomika”. №5. P. 291–297.

Polozhenna (standard) buhgalterskogo obliku 8 “Hematerialny aktivu” [Regulation (standard) of accounting 8 "Intangible assets"] Available at: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0750-99. (accessed 28 April 2021).

Sizonenko O.V., Zavgorodnya N.V. (2013) Metoduchni osobluvosti audutu nematerialnyh aktuviv [Methodical features of audit of intangible assets] Efektuvna ekonomika. №3.

Podatkoviy kodeks Ukrainu [Code of Ukraine]. Available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2755-17. (accessed 28 April 2021).

Bolgucheva R.B. (2009) Razvitie metodicheskih podhodov k planirovaniyu audita ucheta nematerialnyh aktivov [Development of methodical approaches to planning the audit of accounting for intangible aasset]. Terra Economicus. V. 7. № 4-3. P. 138–142.

Bolgucheva R.B. (2011) Issledovanie vliyaniya osobennostej nematerialnyh aktivov na metodiku auditorskoj proverki [Investigation of the influence of the features of intangible assets on the method of audit]. Uchet i statistika. V. 2. № 22. P. 66–72.

Brazilij N.M. (2007) Oblik i audit nematerialnih aktiviv (na prikladi pidpriyemstv harchovoyi promislovosti) [Accounting and audit of intangible assets (on the example of food industry enterprises)]: avtoref. dis. na zdobuttya nauk. stupenya kand. ekon. nauk: spec. 08.00.09 “Buhgalterskij oblik, analiz ta audit”.

Vakun O.V. (2012) Rozvitok klasifikaciyi nematerialnih aktiviv v buhgalterskomu ooblik [Development of classification of intangible assets in accounting]. Innovacijna ekonomika. № 1. P. 162–166.

Levchenko N.M., SPonikarova N.N. (2011) Udoskonalennya metodiki auditu nematerialnih aktiviv z metoyu sistematizaciyi rezultativ auditorskih procedur [Improving the methodology of audit of intangible assets in order to systematize the results of audit procedures]. Visnik Hmelnickogo Nacionalnogo Universitetu. № 2, Vol. 1. P. 118–121.

Mizhnarodni standarti kontrolyu yakosti, auditu, oglyadu, inshogo nadannya vpevnenosti ta suputnih poslug: vidannya (2010), chastina 1 [International standards of quality control, audit, inspection, other assurance and related services: 2010 edition, part 1.] Per. Z angl. [Trans. from English:] Olhovikova O.L., Seleznov O.V., Zyenina O.O., Gik O.V., Binder S.G. K.: MFB, APU, 2010. 852 s. Available at: http://apu.com.ua/files/temp/Ukr-block_T1-2010.pdf. (accessed 28 April 2021).

Parasockaya N.N. (2004) Audit nematerialnyh aaktivo [Audit of intangible assets]. Ekonomicheskij analiz: teoriya i praktika. № 14. P. 27-37.

Revuckij L.D. (2012) Audit ocenok stoimosti predpriyatij. Postanovka zadach, vozmozhnye procedury, perspektivy razvitiya [Audit of cost estimates of enterprises. Statement of problems, possible procedures, development pprospect]. Innovacionnoe razvitie ekonomiki. № 9. P. 94–97.

Rozhencova I.A. (2010) Koncepcii priznaniya nematerialnyh aktivov v buhgalterskom uchete [Concepts of recognition of intangible assets in aaccountin]. Mezhdunarodnyj buhgalterskij uchet. № 2. P. 8–14.

Ryadska V.V. (2011) Metodichni aspekti organizaciyi procesu auditorskoyi perevirki podatku na pributok [Methodical aspects of the organization of the process of audit of income tax vverificatio]. Oblik i finansi. Vip. 8 (29). Part 4. P.116–121.

Suglobov A.E., Grigoreva I.V. (2010) Sovremennye problemy ucheta I ocenki nematerialnyh aktivov v buhgalterskom uchete [Modern problems of accounting and evaluation of intangible assets in accounting]. Voprosy regionalnoj ekonomiki. V. 3. № 3. P. 28–37.

Переглядів статті: 252
Завантажень PDF: 175
Опубліковано
2021-04-27
Як цитувати
Бондаренко, О., Матвєєва, О., & Звірюк, О. (2021). OСOБЛИВOСТI ПРOВЕДЕННЯ АУДИТУ НЕМАТЕРIАЛЬНИХ АКТИВIВ. Економіка та суспільство, (26). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2021-26-48
Розділ
ЕКОНОМІКА