ІНФОРМАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕКСПЕРТНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ ТА ПОДАТКОВИХ ПЕРЕВІРОК ПОРЯДКУ НАРАХУВАННЯ Й СПЛАТИ ПОДАТКІВ І ЗБОРІВ

Ключові слова: інформаційне забезпечення, нарахування й сплата податків і зборів, експертне дослідження, податкові перевірки, інформаційно-аналітичне забезпечення, інформаційно-телекомунікаційні системи, інформаційно-довідникові бази даних, інформаційне забезпечення нарахування і сплати податків у системі національної безпеки

Анотація

У статті розглянуто інформаційне забезпечення, як складову частину процесу нарахування та сплати податків і зборів. Встановлено, що в ПКУ інформаційне-аналітичне забезпечення визначено, як комплекс заходів, які координуються центральним органом виконавчої влади та забезпечують формування та реалізацію державної фінансової політики щодо збору, опрацювання та використання інформації. Доведено, що інформаційне забезпечення є складовою системи національної безпеки, а тому його захист є надзвичайно важливими. З’ясовано, що у структурі ДПС України виокремлено Департамент інформаційних технологій, який забезпечує розвиток, впровадження та технічний супровід інформаційно-комунікаційних систем і сервісів. Наголошено, що експертні дослідження передбачають використання даних ІТС органів ДПС України для отримання доказів при розгляді справ із питань нарахування та сплати податків і зборів. Систематизовано перелік джерел надходження даних для формування інформаційного забезпечення експертних досліджень і податкових перевірок. Представлено структуру інформаційних ресурсів ДПС України. Підкреслено, що інформаційне забезпечення експертних досліджень та податкових перевірок порядку нарахування та сплати податків і зборів доповнюється інформаційно-довідниковими базами даних.

Посилання

Ганцюк Т.Д. Інформаційно-аналітичне забезпечення діяльності органів публічної влади в Україні: джерелознавчий аналіз дискурсного поля. Державне управління: удосконалення та розвиток. 2018. № 8. URL: www.dy.nayka.com.ua/pdf/8_2018/102.pdf (дата звернення: 20.07.2023)

Мамалуй О.О. До питання визначення матеріальних та процесуальних особливостей інформаційно-аналітичного забезпечення діяльності контролюючих органів. Право та державне управління. 2020. № 1. Том 1. DOI: https://doi.org/10.32840/pdu.2020.1-1.15 (дата звернення: 20.07.2023)

Матвейчук Л.О. Інформаційні технології і системи в державному управлінні оподаткуванням. Публічне управління та митне адміністрування. 2016. № 1 (14). С. 77–84.

Податковий кодекс України : Закон України від 02.12.2010 р. № 2755-VI. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2755-17/conv#n5483 (дата звернення: 22.07.2023)

Про державну податкову службу : Постанова КМУ від 06.03.2019 р. № 227. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/227-2019-п#Text (дата звернення: 22.07.2023)

Про затвердження Інструкції про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень та Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень : Наказ М-ва юстиції України від 08.10.1998 р. № 53/5. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0705-98#Text (дата звернення: 22.07.2023)

Про судову експертизу : Закон України від 25.02.1994 р. № 4038-XII. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4038-12/conv#Text (дата звернення: 22.07.2023)

Пугаченко О.Б., Косенко С.С., Бабій М.В. Організація проведення судових експертиз та експертних досліджень з економічних питань. Центральноукраїнський науковий вісник. Економічні науки. 2021. № 6 (39). С. 115–130.

Пугаченко О.Б, Фоміна Т.В. Податковий контроль як інструмент запобігання тіньовій економіці. Стратегічні пріоритети детінізації України у системі економічної безпеки: макро та мікро вимір : Монографія / За ред. Черевка О.В. Черкаси: ПП Чабаненко Ю.А., 2014. С. 259–280, С. 436–441.

Сторожук І.П. Інформаційний складник процесу адміністрування податків. Юридичний науковий електронний науковий журнал. 2021. № 8. С. 264–267.

Титаренко О.Р., Саух Ю.П. Інформаційно-аналітичне та експертно-консультаційне забезпечення діяльності органів державного управління у сучасних умовах. Державне управління: удосконалення та розвиток. 2013. № 12. URL: www.dy.nayka.com.ua/?op=1&z=664 (дата звернення: 21.07.2023)

Фоміна Т.В., Пугаченко О.Б. Документальне забезпечення податкових перевірок та експертних досліджень за загальнодержавними податками. Економіка та суспільство. 2023. № 51. URL: https://economyandsociety.in.ua/index.php/journal/article/view/2464/2383 (дата звернення 21.07.2023)

Фоміна Т.В., Пугаченко О.Б. Організація і методика податкових перевірок : навчальний посібник. Дніпро : Середняк Т.К., 2020. 292 с.

Фоміна Т.В., Пугаченко О.Б. Податкове стимулювання діяльності суб’єктів господарювання в умовах воєнного стану в Україні. Modern engineering and innovative technologies. Issue № 20. Part 2. April 2022. Sergeieva&Co, Karlsruhe, Germany. С. 113–123. URL: https://www.moderntechno.de/index.php/meit/issue/view/meit19-02/meit19-02 (дата звернення 21.07.2023)

Шапошников К.С. Роль і значення інформаційно-аналітичного забезпечення в системі регіонального менеджменту. Розвиток продуктивних і регіональна економіка. 2019. Вип. 29. URL: http://market-infr.od.ua/journals/2019/29_2019_ukr/60.pdf (дата звернення: 20.07.2023)

Шевченко М.М., Соколов В.А. Методологічні підходи до оцінювання ефективності функціонування державного механізму інформаційно-аналітичного забезпечення політики національної безпеки. Інвестиції: практика та досвід. 2020. № 1. С. 148–154.

Hantsiuk, T.D. (2018). Informatsiino-analitychne zabezpechennia diialnosti orhaniv publichnoi vlady v Ukraini: dzhereloznavchyi analiz dyskursnoho polia [Information and analytical support for the activities of public authorities in Ukraine: source-based analysis of the discourse field]. Derzhavne upravlinnia: udoskonalennia ta rozvytok, 8. Available at: www.dy.nayka.com.ua/pdf/8_2018/102.pdf (Accessed 20 July 2023) [in Ukrainian].

Mamalui, O.O. (2020). Do pytannia vyznachennia materialnykh ta protsesualnykh osoblyvostei informatsiino-analitychnoho zabezpechennia diialnosti kontroliuiuchykh orhaniv [Regarding the issue of determining the material and procedural features of information and analytical support for the activities of controlling bodies]. Pravo ta derzhavne upravlinnia, 1. DOI: https://doi.org/10.32840/pdu.2020.1-1.15 (Accessed 20 July 2023) [in Ukrainian].

Matveichuk, L.O. (2016). Informatsiini tekhnolohii i systemy v derzhavnomu upravlinni opodatkuvanniam [Information technologies and systems in the state administration of taxation]. Publichne upravlinnia ta mytne administruvannia, 1 (14). 77–84. [in Ukrainian].

Podatkovyi kodeks Ukrainy : Zakon Ukrainy № 2755-VI vid 02.12.2010 r. [Tax Code of Ukraine of 02 December, 2010 № 2755-VI]. Available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2755-17 (Accessed 22 July 2023) [in Ukrainian].

Pro derzhavnu podatkovu sluzhbu : Postanova KMU № 227 vid 06.03.2019 r. [Resolution of the CMU About the state tax service of 06 March, 2019 № 227]. Available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/227-2019-п#Text (Accessed 22 July 2023) [in Ukrainian].

Pro zatverdzhennia Instruktsii pro pryznachennia ta provedennia sudovykh ekspertyz ta ekspertnykh doslidzhen ta Naukovo-metodychnykh rekomendatsii z pytan pidhotovky ta pryznachennia sudovykh ekspertyz ta ekspertnykh doslidzhen : Nakaz M-va yustytsii Ukrainy № 53/5 vid 08.10.1998 r. [Instructions on the appointment and conduct of forensic examinations and expert research and Scientific and methodological recommendations for the preparation and appointment of forensic examinations and expert research of 08 October, 1998 № 53/5]. Available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0705-98#Text (Accessed 22 July 2023) [in Ukrainian].

Pro sudovu ekspertyzu : Zakon Ukrainy № 4038-XII vid 25.02.1994 r. [Law of Ukraine On forensic examination of 25 February, 1994 № 4038-XII]. Available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4038-12/conv#Text (Accessed 22 July 2023) [in Ukrainian].

Puhachenko, O.B., Kosenko, S.S., & Babii, M.V. (2021). Orhanizatsiia provedennia sudovykh ekspertyz ta ekspertnykh doslidzhen z ekonomichnykh pytan [Organization of Forensic Examinations and Expert Research on Economic Issues]. Tsentralnoukrainskyi naukovyi visnyk. Ekonomichni nauky, 6 (39), 115–130. [in Ukrainian].

Puhachenko, O.B., & Fomina, T.V. (2014). Podatkovyi kontrol yak instrument zapobihannia tinovii ekonomitsi. Stratehichni priorytety detinizatsii Ukrainy u systemi ekonomichnoi bezpeky: makro ta mikro vymir [Tax control as a tool to prevent the shadow economy. Strategic priorities of detinization of Ukraine in the system of economic security: macro and micro dimension]. Cherkasy: Chabanenko Yu.A. [in Ukrainian]

Storozhuk, I.P. (2021). Informatsiinyi skladnyk protsesu administruvannia podatkiv [The information component of the tax administration process]. Yurydychnyi naukovyi elektronnyi naukovyi zhurnal, 8. 264–267. [in Ukrainian]

Tytarenko, O.R., & Saukh, Yu.P. (2013). Informatsiino-analitychne ta ekspertno-konsultatsiine zabezpechennia diialnosti orhaniv derzhavnoho upravlinnia u suchasnykh umovakh [Information-analytical and expert-consultation support for the activities of state administration bodies in modern conditions]. Derzhavne upravlinnia: udoskonalennia ta rozvytok, 12. DOI: https://doi.org/10.32840/pdu.2020.1-1.15 (Accessed 21 July 2023) [in Ukrainian].

Fomina, T.V., & Puhachenko, O.B. (2023). Dokumentalne zabezpechennia podatkovykh perevirok ta ekspertnykh doslidzhen za zahalnoderzhavnymy podatkamy [Documentary support of tax audits and expert studies on national taxes]. Ekonomika ta suspilstvo, 51. Available at: https://economyandsociety.in.ua/index.php/journal/article/view/2464/2383 (Accessed 21 July 2023) [in Ukrainian].

Fomina, T.V., & Puhachenko, O.B. (2020). Orhanizatsiia i metodyka podatkovykh perevirok [Organization and methodology of tax audits]. Dnipro: Seredniak T.K. [in Ukrainian].

Fomina, T.V., & Puhachenko, O.B. (2022). Podatkove stymuliuvannia diialnosti subiektiv hospodariuvannia v umovakh voiennoho stanu v Ukraini [Tax incentives for business entities under martial law in Ukraine]. Modern engineering and innovative technologies, 20, 2, 113–123. [in Ukrainian].

Shaposhnykov, K.S. (2019). Rol i znachennia informatsiino-analitychnoho zabezpechennia v systemi rehionalnoho menedzhmentu [The role and significance of information and analytical support in the system of regional management]. Rozvytok produktyvnykh i rehionalna ekonomika, 29. Available at: http://market-infr.od.ua/journals/2019/29_2019_ukr/60.pdf (Accessed 20 July 2023) [in Ukrainian].

Shevchenko, M.M., & Sokolov, V.A. (2020). Metodolohichni pidkhody do otsiniuvannia efektyvnosti funktsionuvannia derzhavnoho mekhanizmu informatsiino-analitychnoho zabezpechennia polityky natsionalnoi bezpeky [Methodological approaches to evaluating the effectiveness of the state mechanism for information and analytical support of national security policy]. Investytsii: praktyka ta dosvid, 1. 148–154. [in Ukrainian].

Переглядів статті: 119
Завантажень PDF: 69
Опубліковано
2023-06-27
Як цитувати
Пугаченко, О., & Фоміна, Т. (2023). ІНФОРМАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕКСПЕРТНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ ТА ПОДАТКОВИХ ПЕРЕВІРОК ПОРЯДКУ НАРАХУВАННЯ Й СПЛАТИ ПОДАТКІВ І ЗБОРІВ. Економіка та суспільство, (52). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2023-52-72
Розділ
ОБЛІК І ОПОДАТКУВАННЯ

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають