ІННОВАЦІЇ В СТАЛОМУ РОЗВИТКУ АГРАРНОГО ВИРОБНИЦТВА: ТЕНДЕНЦІЇ, ПРОБЛЕМИ, ПЕРСПЕКТИВИ

Ключові слова: інновації, сталий розвиток, аграрне виробництво, сільськогосподарські підприємства, інноваційні технології

Анотація

Багаторічний досвід розвинених країн світу підтверджує, що ефективний розвиток аграрного сектора економіки та забезпечення його конкурентоспроможності в сучасних умовах досягаються завдяки активізації інноваційної діяльності. Стаття присвячена дослідженню ролі інновацій у сталому розвитку аграрного виробництва, а також аналізу поточних тенденцій, ідентифікації проблем та розгляду перспектив у даній сфері. Дослідження базується на сучасних положеннях економічної теорії та результатах наукових праць провідних вітчизняних та зарубіжних вчених, у сфері інноваційних трансформацій з урахуванням викликів, пов’язаних з глобальним сталим розвитком. Метою статті є виявлення тенденцій та можливостей для інноваційного розвитку аграрного виробництва, а також ідентифікація факторів, що можуть уповільнювати або перешкоджати цьому процесу. Авторами акцентується увага на значущості інноваційних підходів для сталого розвитку аграрного сектору, який має важливе значення для економіки країни та забезпечення її продовольчої безпеки. У статті розглядаються переваги впровадження інноваційних технологій у господарську діяльність аграрних підприємств, серед яких підвищення продуктивності праці, зростання урожайності, оптимізація управління витратами, зниження відходів виробництва, мінімізація вуглецевого сліду тощо. Визначаються проблеми, що стоять перед аграрним сектором, зокрема висока вартість обслуговування нової техніки, обмеженість доступу до інноваційних рішень та технологій, а також складнощі впровадження нововведень у виробництво, пов’язані із недостатнім практичним досвідом та неспроможністю ефективно користуватися новою технікою та програмним забезпеченням, і, як наслідок, отримати вигоду від застосування інноваційних технологій. В статті досліджуються перспективи розвитку аграрного сектору за допомогою інноваційних рішень, зокрема зосереджуючись на можливостях збільшення продуктивності, покращенні якості продукції, зменшенні впливу на навколишнє природне середовище та розвитку сталої агрокультури. Обґрунтовано, що найближчою перспективою з метою відновлення української економіки, інфраструктури та промисловості, що постраждали від наслідків війни необхідним буде підвищення конкурентоспроможності шляхом впровадження інноваційних підходів. Це дозволить українським виробникам створити переваги на внутрішніх та міжнародних ринках, а також зайняти гідне місце серед розвинених країн світу.

Посилання

Botta A., Cavallone P., Baglieri L., Colucci G., Tagliavini L., & Quaglia G. (2022, July 5). A Review of Robots, Perception, and Tasks in Precision Agriculture. Applied Mechanics, no. 3(3), pp. 830–854. DOI: https://doi.org/10.3390/applmech3030049

Hridin O., Zaika S., & Zaika O. (2023). Specific features and prerequisites of the innovative revival of Ukraine agriculture. Materialy VII Mizhnarodnoi naukovo-praktychnoi konferentsii «Upravlinnia rozvytkom sotsialno-ekonomichnykh system» – Materials of the VII International Scientific and Practical Conference «Management of the Development of Socio-Economic Systems» (Kharkiv, April 20-21, 2023): abstracts of the report. Kharkiv: DBTU, pp. 229–232.

Le Gal P.-Y., Dugué P., Faure G., & Novak S.M. (2011). How does research address the design of innovative agricultural production systems at the farm level? A review. Agricultural Systems, volume 104, issue 9, pp. 714–728. DOI: https://doi.org/10.1016/j.agsy.2011.07.007

Mandych O., Zaika S., Zaika O., Zhyliakova O., & Blуznіuk O. (2023). Risk management of innovation activities in the digital ecosystem. Innovations in scientific, technical and social ecosystems, no. 6, pp. 24–45. DOI: https://doi.org/10.56378/MOZS20231805

Mohd J. et al. (2022). Enhancing smart farming through the applications of Agriculture 4.0 technologies. International Journal of Intelligent Networks, no. 3, pp. 150–164. DOI: https://doi.org/10.1016/j.ijin.2022.09.004

Schut M., Kadilhon J.-J., Misiko M., Dror I. (2016). Do mature innovation platforms make a difference in agricultural research for development? A meta-analysis of case studies. Cambridge University Press, DOI: https://doi.org/10.1017/S0014479716000752

Skudlarski J. Zaika S.O., & Gridin О.V. (2016). The theoretical aspects of innovation. Actual problems of innovative economy, issue 1, pp. 17–24. URL: http://apie.org.ua/wp-content/uploads/2016/06/apie_2016_r01_a03.pdf

Borovik L.V. (2020). Innovatsii – osnovnyi metod aktyvizatsii investytsiinykh protsesiv u silskomu hospodarstvi [Innovations are the main method of activating investment processes in agriculture]. Financial space, issue 1(37), pp. 8–14. [in Ukrainian]

Verniuk N.O., & Diachenko M.I. (2021). Rehuliuvannia innovatsiinoho rozvytku ahrarnoho sektoru Ukrainy [Regulation of innovative development of the agricultural sector of Ukraine]. Efficient economy, no. 4. DOI: https://doi.org/10.32702/2307-2105-2021.4.96 [in Ukrainian]

Zaika S.O., & Hridin O.V. (2016). Henezys definitsii innovatsiia [The genesis of the definition of innovation]. Scientific Bulletin of Uzhhorod University. Series: Economy, issue 2(48), pp. 24–30. URL: https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/handle/lib/15430 [in Ukrainian]

Kotvytska N. (2022). Teoretychni zasady innovatsii u ahroprodovolchii sferi [Theoretical foundations of innovations in the agro-food sector]. Polissya scientific bulletin, no. 2(25), pp. 59–76. [in Ukrainian]

Oliinyk O.V., & Sidelnikova I.V. (2018). Innovatsiina diialnist: osoblyvosti rozvytku i aktyvizatsii v ahrarnomu vyrobnytstvi [Innovative activity: features of development and activation in agricultural production]. Collection of scientific works of KhNPU named after H.S. Skovoroda pans «Economy», no 17, pp. 73–82. [in Ukrainian]

Trishyn F.A., & Nikoliuk O.V. (2022). Orhanizatsiina spromozhnist fermerskykh hospodarstv do tsyfrovykh innovatsii u pisliavoiennyi period [Organizational capacity of farms for digital innovations in the post-war period]. Economics of the food industry, volume 14, issue 3, pp. 58–64. [in Ukrainian]

Khakhula B. (2022). Ekonomichni problemy rozvytku innovatsiinoi diialnosti v silskohospodarskykh pidpryiemstvakh Ukrainy [Economic problems of the development of innovative activity in agricultural enterprises of Ukraine]. Food resources, no. 10(19), pp. 265–273. [in Ukrainian]

Khakhula B.V. (2022). Orhanizatsiini osoblyvosti rozvytku innovatsiinoi diialnosti v silskohospodarskomu vyrobnytstvi [Organizational features of the development of innovative activities in agricultural production]. Economy and the state, no 5, pp. 85–89. [in Ukrainian]

Botta A., Cavallone P., Baglieri L., Colucci G., Tagliavini L., & Quaglia G. (2022, July 5). A Review of Robots, Perception, and Tasks in Precision Agriculture. Applied Mechanics, no. 3(3), pp. 830–854. DOI: https://doi.org/10.3390/applmech3030049

Hridin O., Zaika S., Zaika O. Specific features and prerequisites of the innovative revival of Ukraine agriculture. Управління розвитком соціально-економічних систем: матеріали VІI Міжнародної науково-практичної конференції (м. Харків, 20-21 квітня 2023 року): тези доповіді. Харків : ДБТУ, 2023. С. 229–232.

Le Gal P.-Y., Dugué P., Faure G., & Novak S.M. (2011). How does research address the design of innovative agricultural production systems at the farm level? A review. Agricultural Systems, volume 104, issue 9, pp. 714–728. DOI: https://doi.org/10.1016/j.agsy.2011.07.007

Mandych O., Zaika S., Zaika O., Zhyliakova O., & Blуznіuk O. (2023). Risk management of innovation activities in the digital ecosystem. Innovations in scientific, technical and social ecosystems, no. 6, pp. 24–45. DOI: https://doi.org/10.56378/MOZS20231805

Mohd J. et al. (2022). Enhancing smart farming through the applications of Agriculture 4.0 technologies. International Journal of Intelligent Networks, no. 3, pp. 150–164. DOI: https://doi.org/10.1016/j.ijin.2022.09.004

Schut M., Kadilhon J.-J., Misiko M., Dror I. (2016). Do mature innovation platforms make a difference in agricultural research for development? A meta-analysis of case studies. Cambridge University Press, DOI: https://doi.org/10.1017/S0014479716000752

Skudlarski J. Zaika S.O., Gridin О.V. The theoretical aspects of innovation. Актуальні проблеми інноваційної економіки. 2016. Вип. 1. С. 17–24. URL: http://apie.org.ua/wp-content/uploads/2016/06/apie_2016_r01_a03.pdf

Боровік Л.В. Інновації – основний метод активізації інвестиційних процесів у сільському господарстві. Фінансовий простір. 2020. Вип. 1(37). С. 8–14.

Вернюк Н.О., Дяченко М.І. Регулювання інноваційного розвитку аграрного сектору України. Ефективна економіка. 2021. № 4. DOI: https://doi.org/10.32702/2307-2105-2021.4.96

Заїка С.О., Грідін О.В. Генезис дефініції інновація. Науковий вісник Ужгородського університету. Серія : Економіка. 2016. Вип. 2(48). С. 24–30. URL: https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/handle/lib/15430

Котвицька Н. Теоретичні засади інновацій у агропродовольчій сфері. Науковий вісник Полісся. 2022. № 2(25). С. 59–76.

Олійник О.В., Сідельнікова І.В. Інноваційна діяльність: особливості розвитку і активізації в аграрному виробництві. Збірник наукових праць ХНПУ імені Г.С. Сковороди «Економіка». 2018. № 17. С. 73–82.

Трішин Ф.А., Ніколюк О.В. Організаційна спроможність фермерських господарств до цифрових інновацій у післявоєнний період. Економіка харчової промисловості. 2022. Т. 14, Вип. 3. С. 58–64.

Хахула Б. Економічні проблеми розвитку інноваційної діяльності в сільськогосподарських підприємствах України. Продовольчі ресурси. 2022. № 10(19). С. 265–273.

Хахула Б.В. Організаційні особливості розвитку інноваційної діяльності в сільськогосподарському виробництві. Економіка та держава. 2022. № 5. С. 85–89.

Переглядів статті: 190
Завантажень PDF: 93
Опубліковано
2023-06-27
Як цитувати
Заїка, С., Грідін, О., & Заїка, О. (2023). ІННОВАЦІЇ В СТАЛОМУ РОЗВИТКУ АГРАРНОГО ВИРОБНИЦТВА: ТЕНДЕНЦІЇ, ПРОБЛЕМИ, ПЕРСПЕКТИВИ. Економіка та суспільство, (52). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2023-52-69
Розділ
ЕКОНОМІКА