ОРГАНІЗАЦІЙНО-МЕТОДИЧНІ АСПЕКТИ ОБЛІКУ ДЕБІТОРСЬКОЇ ЗАБОРГОВАНОСТІ: ВІТЧИЗНЯНИЙ ТА ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД

Ключові слова: дебіторська заборгованість, дебітор, організація обліку дебіторської заборгованості, резерв сумнівних боргів

Анотація

Стаття присвячена питанням організації обліку дебіторської заборгованості. У статті наведено різні трактування поняття «дебіторська заборгованість» українськими та зарубіжними авторами, розглянуто класифікацію дебіторської заборгованості, що сприяє наданню якісної облікової інформації. Розглянуто основні аспекти обліку дебіторської заборгованості за вітчизняного та зарубіжного досвіду. Висвітлені методичні підходи обліку дебіторської заборгованості та запропоновані перспективні напрями їх вдосконалення. Проаналізовано статистичні дані (динаміку) дебіторської заборгованості на вітчизняних підприємствах. Практичне значення отриманих результатів полягає в тому, що вони можуть бути використані для ефективної організації роботи з дебіторською заборгованістю на підприємствах.

Посилання

Бутинець Ф.Ф. Бухгалтерський фінансовий облік : підручник. Житомир : ПП «Рута», 2009. 912 с.

Голов С.Ф., Костюченко В.М. Бухгалтерський облік за міжнародними стандартами: приклади та коментарі : практич. посібник. Київ : Лібра, 2007. 840 с.

Білик М.Д. Управління дебіторською заборгованістю підприємств. Фінанси України. 2003. № 12.

Кірейцев Г.Г. Фінансова звітність підприємств та її аналіз. Київ : ЦУЛ, 2002. 452 с.

Дубровська Є.В. Дослідження сутності поняття «Дебіторська заборгованість». Вісник Сумського державного університету. Серія: Економіка. 2009. № 2. С. 202–205.

Брігхем Є.Ф. Основи фінансового менеджменту: пер. з анг. Київ : Молодь, 1997. 1000 с.

Лищенко О.Г., Бескота Г.М. Аналіз дебіторської заборгованості в системі управління підприємством. Держава і регіони: журнал. Запоріжжя : Гуманіст. Ун-т «Запоріз. ін-т держ. та муніцип. упр.», 2009. № 1. С. 114–117.

Іванова Л. Критерії припинення визнання дебіторської заборгованості боржника. Проблеми і перспективи економіки та управління. 2017. № 3. С. 198–205. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ppeu_2017_3_27

Колісник О.П., Замота І.О. Теоретичні та практичні аспекти обліку і аналізу дебіторської заборгованості у сфері інформації та телекомунікацій. Modern Economics. 2019. № 15. С. 108–113. DOI: https://doi.org/10.31521/modecon.V15(2019)-15

Сидоренко О.О. Визнання, класифікація та окремі аспекти обліку дебіторської заборгованості у суб’єктів господарювання. Інфраструктура ринку. 2019. № 32. С. 449–456. URL: http://ir.stu.cn.ua/bitstream/handle/123456789/18501/%d0%92%d0%b8%d0%b7%d0%b0%d0%bd%%d1%8f.pdf?sequence=1&isAllowed=y

Стоун Д., Хітчінг К. Бухгалтерський облік та фінансовий аналіз. Москва : Сирин, 1998. 302 с.

Ван Хорн Дж., Вахович Дж.М. Основы финансового менеджмента : 12-е издание. Москва : Вильямс, 2008. 1232 с.

П(С)БО 10 «Дебіторська заборгованість», затв. Наказом Мінфіну України від 8 жовтня 1999 року № 237 (із змінами і доповненнями). URL: https://zakon.rada.gov.ua

П(С)БО 13 «Фінансові інструменти»», затв. Наказом Мінфіну України від 30 листопада 2001 року № 559 (із змінами і доповненнями). URL: https://zakon.rada.gov.ua

Шевченко Б.О. Теоретичні аспекти поняття «дебіторська заборгованість». URL: http://www.rusnauka.com/31_PRNT_2010/Economics/73594.doc.htm

Мордань Є.Ю., Соломаха А.О. Системний підхід до управління дебіторською заборгованістю підприємства. Сумський державний університет. URL: https://visnyk.fem.sumdu.edu.ua/media/attachments/2019/12/17/9-70-79.pdf

Водоп'янова О. Види дебіторської заборгованості. «Дебет-Кредит». 2013. № 20. URL: https://online.dtkt.ua/2013/20/50415

Онищенко В. Дебіторська заборгованість. Головбух. 2020. URL: https://www.golovbukh.ua/article/7708-debtorska-zaborgovanst

Майборода О.Є., Косарєва І.П., Корабейнікова І.О. Характеристика сутності та поняття дебіторської і кредиторської заборгованості. Мукачівський державний університет. URL: https://chmnu.edu.ua/wp-content/uploads/2019/06/Ekonomika-i-suspilstvo-15-2018.pdf#page=396

Чернухіна В.О. Підходи до трактування дебіторської заборгованості. Харківський державний університет харчування та торгівлі. URL: https://repo.btu.kharkov.ua/bitstream/123456789/23420/1/tk2_08.04.21-135.pdf

МСБО №39 «Фінансові інструменти: визнання та оцінка». URL: http://zakon.rada.gov.ua

Боді Зв., Мертон Р. Фінанси : навчальний посібник / пер. з англ. Москва : Вільямс, 2000. 592 с.

Сайт Державної служби статистики України. URL: https://www.ukrstat.gov.ua/

Дергачова В.В., Скоробогатова Н.Є., Шик Л.М. Облік у зарубіжних країнах [Текст] : навч. посіб. Київ : НТУУ «КПІ», 2011. С. 255–257.

Зелікман В.Д., Ерьоміна О.Л., Безгодкова А.О. Облік у зарубіжних країнах : Навч. посібник. Дніпро : НМетАУ, 2017. 131 с.

Butynets F.F., Horetsk, L.L. (2009). Bukhhalterskyj oblik u zarubizhnykh krainakh [Accounting in foreign countries]. Zhytomyr: PP "Ruta", 912 s. [in Ukrainian]

Holov S.F., Kostiuchenko V.M. (2007). Bukhhalters'kyj oblik za mizhnarodnymy standartamy: Pryklady ta komentari [Accounting according to international standards: Examples and comments]. Kyiv, 840 s. [in Ukrainian]

Bilyk M.D. (2003). Debt management of enterprises. Finansy Ukrainy, No 12, s. 24-36. [in Ukrainian]

Kireitsev H.H. (2002). Finansova zvitnist pidpryiemstv ta yii analiz [Financial reporting of enterprises and its analysis]. Kyiv, 452 s. [in Ukrainian]

Dubrovska Ye.V. (2009). Doslidzhennia sutnosti poniattia «Debitorska zaborhovanist» [Study of the essence of the concept of "Receivables"]. Visnyk Sumskoho derzhavnoho universytetu. Seriia: Ekonomika. No 2, s. 202–205. [in Ukrainian]

Brihkhem Ye. (1997). Fundamentals of Financial Management. Kyiv: Molod, 1000 s. [in Ukrainian]

Lyshchenko O.H. (2009). Analiz debitorskoi zaborhovanosti v systemi upravlinnia pidpryiemstvom [Analysis of receivables in the enterprise management system]. Derzhava i rehiony: zhurnal. Zaporizhzhia. No 1. P. 114-117. [in Ukrainian]

Ivanova L. (2017). Kryterii prypynennia vyznannia debitorskoi zaborhovanosti borzhnyka [Criteria for termination of recognition of the debtor's receivables]. Problemy i perspektyvy ekonomiky ta upravlinnia. No 3. P. 198-205. Available at: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ppeu_2017_3_27 [in Ukrainian]

Kolisnyk O.P., Zamota I.O. (2019). Teoretychni ta praktychni aspekty obliku i analizu debitorskoi zaborhovanosti u sferi informatsii ta telekomunikatsii [Theoretical and practical aspects of accounting and analysis of receivables in the field of information and telecommunications]. Modern Economics. No 15. P. 108-113. DOI: https://doi.org/10.31521/modecon.V15(2019)-15 [in Ukrainian]

Sydorenko O.O. (2019). Vyznannia, klasyfikatsiia ta okremi aspekty obliku debitorskoi zaborhovanosti u subiektiv hospodariuvannia [Recognition, classification and separate aspects of accounting for receivables from business entities]. Infrastruktura rynku. No 32. P. 449-456. Available at: http://ir.stu.cn.ua/bitstream/handle/123456789/18501/%d0%92%d0%b8%d0%b7%d0%b0%d0%bd%%d1%8f.pdf?sequence=1&isAllowed=y [in Ukrainian]

Stoun D., Khitchinh K. (1998). Bukhhalterskyi oblik ta finansovyi analiz [Accounting and financial analysis]. Moskva: Syryn, 302 s. [in Ukrainian]

Van Khorn Dzh., Vakhovych Dzh.M. (2008). Vakhovych Osnovy fynansovoho menedzhmenta [Fundamentals of financial management]. 12-e yzdanye. Moskva: Vyliams, 1232 s. [in Ukrainian]

Polozhennia (standart) bukhhalterskoho obliku 10 «Debitorska zaborhovanist» [National Accounting Standard 10 «Accounts Receivable»: Order of the Ministry of Finance of Ukraine] (30.11.2001) no. 559. Verkhovna Rada of Ukraine. Available at: https://zakon.rada.gov.ua [in Ukrainian]

Polozhennia (standart) bukhhalterskoho obliku 13 «Finansovi instrumenty» [National Accounting Standard 13 «Finansovi instrumenty»: Order of the Ministry of Finance of Ukraine] (08.10.1999) no. 237. Verkhovna Rada of Ukraine. Available at: https://zakon.rada.gov.ua [in Ukrainian]

Shevchenko B.O. (2010). Teoretychni aspekty poniattia «debitorska zaborhovanist» [Theoretical aspects of the concept of "receivables"]. Available at: http://www.rusnauka.com/31_PRNT_2010/Economics/73594.doc.htm [in Ukrainian]

Mordan Ye.Iu., Solomakha A.O. (2019). Systemnyi pidkhid do upravlinnia debitorskoiu zaborhovanistiu pidpryiemstva [A systematic approach to managing the company's receivables]. Sumskyi derzhavnyi universytet. Available at: https://visnyk.fem.sumdu.edu.ua/media/attachments/2019/12/17/9-70-79.pdf [in Ukrainian]

Vodopianova O. (2013). Vydy debitorskoi zaborhovanosti [Types of accounts receivable]. «Debet-Kredyt». No 20. Available at: https://online.dtkt.ua/2013/20/50415 [in Ukrainian]

Onyshchenko V. (2020). Debitorska zaborhovanist [Receivables]. Holovbukh. Available at: https://www.golovbukh.ua/article/7708-debtorska-zaborgovanst [in Ukrainian]

Maiboroda O.Ie., Kosarieva I.P., Korabeinikova I.O. (2019). Kharakterystyka sutnosti ta poniattia debitorskoi i kredytorskoi zaborhovanosti [Characteristics of the essence and concept of receivables and payables]. Mukachivskyi derzhavnyi universytet. Available at: https://chmnu.edu.ua/wp-content/uploads/2019/06/Ekonomika-i-suspilstvo-15-2018.pdf#page=396 [in Ukrainian]

Chernukhina V.O. (2021). Pidkhody do traktuvannia debitorskoi zaborhovanosti [Approaches to the interpretation of receivables]. Kharkivskyi derzhavnyi universytet kharchuvannia ta torhivli. Available at: https://repo.btu.kharkov.ua/bitstream/123456789/23420/1/tk2_08.04.21-135.pdf [in Ukrainian]

MSBO №39 "Finansovi instrumenty: vyznannia ta otsinka" [Financial instruments: recognition and valuation]. Available at: http://zakon.rada.gov.ua. [in Ukrainian]

Bodi Zv., Merton R. (2000). Finansy [Finances]. Moskva, 592 s. [in Russian]

Derzhavna sluzhba statystyky Ukrainy (2023) Sait Derzhavnoi sluzhby statystyky Ukrainy [The site of the State Statistics Service of Ukraine]. Available at: www.ukrstat.gov.ua [in Ukrainian]

Derhachova V.V. (2011). Oblik u zarubizhnykh krainakh [Accounting in foreign countries]. NTUU «KPI», s. 255–257. [in Ukrainian]

Zelikman V.D., Eromina O.L., Bezghodkova A.O. (2017). Oblik u zarubizhnykh krainakh [Accounting in foreign countries]. Dnipro: NMetAU, 131 s. [in Ukrainian]

Переглядів статті: 199
Завантажень PDF: 130
Опубліковано
2023-06-27
Як цитувати
Шепель, Т., & Вінтоняк, А. (2023). ОРГАНІЗАЦІЙНО-МЕТОДИЧНІ АСПЕКТИ ОБЛІКУ ДЕБІТОРСЬКОЇ ЗАБОРГОВАНОСТІ: ВІТЧИЗНЯНИЙ ТА ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД. Економіка та суспільство, (52). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2023-52-56
Розділ
ОБЛІК І ОПОДАТКУВАННЯ

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають