ОРГАНІЗАЦІЯ ОБЛІКУ ДОВГОСТРОКОВИХ І ПОТОЧНИХ БІОЛОГІЧНИХ АКТИВІВ

Ключові слова: довгострокові біологічні активи, поточні біологічні активи, сільськогосподарська продукція, оцінка, продукція рослинництва і тваринництва

Анотація

Стаття присвячена актуальним питанням організації обліку довгострокових і поточних біологічних активів, їх класифікації за періодом участі у господарському процесі, особливостей оцінки біологічних активів залежно від способу їх отримання і вибуття та надання рекомендацій щодо удосконалення обліку у аграрній сфері. Основною особливістю, що притаманна сільськогосподарським товаровиробникам на відміну від інших виробництв є включенням у процес виробництва біологічних об’єктів та природніх сил. Погодні умови не аби як впливають на процеси виробництва котрі в свою чергу зумовлюють як циклічність виробництва, особливо у рослинництві, так і безумовну ризикованість результатів діяльності сільськогосподарських підприємств в цілому. Практичне значення отриманих результатів полягає в тому, що вони можуть бути використані для ефективної організації обліку довгострокових і поточних біологічних активів на сільськогосподарських підприємствах.

Посилання

Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 30 «Біологічні активи», затверджене наказом Міністерства фінансів України від 18.11.2005 року № 790 (зі змінами і доповненнями).

Облік витрат і калькулювання собівартості сільськогосподарської продукції: посібник / Жук В.М., Мельничук Б.В., Панадій О.П. та ін.; за ред. Мельничука Б.В., Панадія О.П. – К.: ННЦ «ІАЕ», 2019. – 144 с.

Задорожний З.В. Облік в галузях економіки: навч. посіб. / З. В. Задорожний, Є.К. Ковальчук, В.М. Панасюк. – К.: Хай-Тек Прес, 2019. – 540 с.

Фінансовий та управлінський облік на сільськогосподарських підприємствах: підручник / М.Ф. Огійчук, В.Я. Плаксієнко, М.І. Беленкова та ін. / за ред. М.Ф. Огійчука. – К.: Алерта, 2020. – 1058 с.

Облік і оподаткування земельних відносин у сільськогосподарській діяльності: Науково-практичне видання / Ю.С. Бездушна, О.В. Волошина, В.М. Жук та ін.; За ред. В.М. Жука, Б.В. Мельничука, В.М. Метелиці. – К.: Національний науковий центр "Інститут аграрної економіки", 2021. – 200 с.

Андрійчук В.Г. Економіка підприємств агропромислового комплексу: підручник / В.Г.Андрійчук. – К.: КНЕУ, 2019. – 779 с.

Аграрний сектор економіки України (стан і перспективи розвитку) / М.В. Присяжнюк, М.В. Зубець, П.Т. Саблук та ін.. – К. : ННЦ ІАЕ, 2019. – 1008 с.

Жук В.М. Концепція розвитку бухгалтерського обліку в аграрному секторі економіки: монографія. – К.: ННЦ «ІАЕ», 2018. – 848 с.

Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні: Закон України від 16.07.99 р. № 996 (зі змінами та доповненнями).

Національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності»: Наказ Міністерства фінансів України від 07.02.2013 № 73.

Методичні рекомендації з бухгалтерського обліку біологічних активів: Затверджено наказом Міністерства фінансів України № 1315 від 29.12.2006р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: www.zakon.rada.gov.ua.

Методичні рекомендації з планування, обліку і калькулювання собівартості продукції (робіт, послуг) сільськогосподарських підприємств: Затверджено наказом Міністерства аграрної політики України № 132 від 18.05.2001р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: www.zakon.rada.gov.ua.

Polozhennia (standart) bukhhalterskoho obliku 30 «Biolohichni aktyvy»[ Accounting regulation (standard) 30 "Biological assets": Order of the Ministry of Finance of Ukraine] (18.11.2005), no. 790. (In Ukrainian)

Zhuk V.M., Melnychuk B.V., Panadii O.P.(2019)Oblik vytrat i kalkuliuvannia sobivartosti silskohospodarskoi produktsii [Cost accounting and costing of agricultural products: Examples and comments].- K.: NNTs «IAE»,141. (In Ukrainian)

Zadorozhnyi Z.V.(2019) Oblik v haluziakh ekonomiky[Accounting in the branches of the economy: Examples and comments].- K.: Khai-Tek Pres, 540. (In Ukrainian)

M.F. Ohiichuk(2020) Finansovyi ta upravlinskyi oblik na silskohospodarskykh pidpryiemstvakh[Financial and management accounting at agricultural enterprises: Examples and comments]. - K.: Alerta, 1058. (In Ukrainian)

V.M. Zhuk, B.V. Melnychuk, V.M. Metelytsia(2021) Oblik i opodatkuvannia zemelnykh vidnosyn u silskohospodarskii diialnosti [Accounting and taxation of land relations in agricultural activity: Scientific and practical edition]. - K.: Natsionalnyi naukovyi tsentr "Instytut ahrarnoi ekonomiky", 200. (In Ukrainian)

Andriichuk V.H.(2019) Ekonomika pidpryiemstv ahropromyslovoho kompleksu[Economics of enterprises of the agro-industrial complex :textbook]. - K.: KNEU, 779. (In Ukrainian)

M.V. Prysiazhniuk, M.V. Zubets, P.T. Sabluk (2019) Ahrarnyi sektor ekonomiky Ukrainy: stan i perspektyvy rozvytku [The agricultural sector of Ukraine's economy: state and development prospects]. - K. : NNTs IAE,1008. (In Ukrainian)

Zhuk V.M.(2018) Kontseptsiia rozvytku bukhhalterskoho obliku v ahrarnomu sektori ekonomiky: monohrafiia[The concept of accounting development in the agricultural sector of the economy: monograph]. -K.: NNTs «IAE»,848. (In Ukrainian)

Zakon Ukrainy «Pro buhgalterskiy oblIk ta fInansovu zvItnIst v UkraYinI» [Law of Ukraine on accounting and financial reporting in Ukraine] (16.06.1999) no. 996. (In Ukrainian)

Natsionalne polozhennia (standart) bukhhalterskoho obliku 1 «Zahalni vymohy do finansovoi zvitnosti»[National accounting standard 1 «General requirements for financial reporting»: Order of the Ministry of Finance of Ukraine] (07.02.2013), no. 73. (In Ukrainian)

Metodychni rekomendatsii z bukhhalterskoho obliku biolohichnykh aktyviv[Methodical recommendations for accounting of biological assets": Order of the Ministry of Finance of Ukraine] (29.12.2006), no.1315. URL: www.zakon.rada.gov.ua. (In Ukrainian)

Metodychni rekomendatsii z planuvannia, obliku i kalkuliuvannia sobivartosti produktsii (robit, posluh) silskohospodarskykh pidpryiemstv[Methodological recommendations for planning, accounting and calculating the cost of production (work, labor) of agricultural enterprises: Order of the Ministry of agrarian policy of Ukraine] (18.05.2001), no.132. URL: www.zakon.rada.gov.ua. (In Ukrainian)

Переглядів статті: 33
Завантажень PDF: 19
Опубліковано
2023-09-26
Як цитувати
Шепель, Т., & Баран, А. (2023). ОРГАНІЗАЦІЯ ОБЛІКУ ДОВГОСТРОКОВИХ І ПОТОЧНИХ БІОЛОГІЧНИХ АКТИВІВ. Економіка та суспільство, (55). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2023-55-106
Розділ
ОБЛІК І ОПОДАТКУВАННЯ