ВИКОРИСТАННЯ МЕТОДІВ ФІНАНСОВОГО АНАЛІЗУ ПРИ ВИКОНАННІ АУДИТОРСЬКИХ ПРОЦЕДУР

Ключові слова: фінансове право, фінансовий стан, облікова політика, аудит, економічна діагностика

Анотація

Стаття присвячена питанням використання методів фінансового аналізу при виконанні аудиторських процедур. Зазначено, що фінансовий аналіз застосовується як метод при проведенні аудиту і в Україні регулюється нормами фінансового права. Методи фінансового аналізу використовуються при здійсненні аудиторських процедур як в системі аудиту фінансової звітності суб’єктів ринкового сектору економіки, так і при здійсненні аудиторських процедур в системі державного фінансового аудиту. Доведено, що у сучасних умовах фінансовий аналіз як складова аудиторських процедур є важливим з огляду на необхідність оцінки перспектив функціонування та розвитку суб’єкта господарювання. Зазначено, що потребує уточнення зміст фінансового аналізу та недостатнім є лише його ототожнення з оцінкою фінансового стану. Зазначена доцільність, у контексті переорієнтації з управління прибутком на управління вартістю бізнесу при здійсненні процедур фінансового аналізу використовувати як показники фінансової звітності, так і інші фінансові показники.

Посилання

Рябчук О. Г. Аналітичні процедури та їх виконання у процесі державного фінансового аудиту. Економічний вісник. Серія: фінанси, облік, оподаткування. 2018. Вип. 2. С. 178–183 URL: https://core.ac.uk/download/pdf/268453019.pdf (дата звернення: 15.07.2023).

Ковальчук Т. М., Вергун А. І. Аналіз фінансового стану підприємств за видами економічної діяльності. Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія : Економічні науки. 2020. Вип. 38. С. 96-99. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvkhdu_en_2020_38_19 (дата звернення: 15.07.2023).

Сметанюк О. А., Причепа І. В., Білоконь Т. М. Особливості аналізу фінансового стану підприємства в умовах обмежених обсягів інформаційного забезпечення. Ефективна економіка. 2022. № 9. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/efek_2022_9_22 (дата звернення: 15.07.2023).

Жук Н. Аналіз фінансового стану як домінантний індикатор фінансової безпеки підприємств. Вісник економіки. 2022. Вип. 4. С. 97-112. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vtneu_2022_4_9 (дата звернення: 15.07.2023).

Колєсніченко А.С. Компаративний аналіз форми фінансової звітності "Баланс" для малих та середніх підприємств. Фінанси України. 2022. № 10. С. 115-125. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Fu_2022_10_9 (дата звернення: 15.07.2023).

Банера Н. П., Гелей Л. О. Фінансова звітність суб’єктів малого підприємництва: оцінка та шляхи підвищення інформативності показників. Науковий погляд: економіка та управління. 2021. № 1 (71). С. 55–62. DOI: https://doi.org/10.32836/2521-666X/2021-71-10.

Євсєєва, О. О., Анікіна, О. С., & Нікуліна, С. В. (2019). Актуальність формування універсального підходу до оцінки фінансового стану підприємства на основі показників форм фінансової звітності. Економічний простір, (148), 129-143. URL: http://prostir.pdaba.dp.ua/index.php/journal/article/view/157 (дата звернення: 15.07.2023).

Національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку 25 «Спрощена фінансова звітність»: Наказ Міністерства фінансів України. URL: http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/z0336-13/print1395393134969466 (дата звернення: 15.07.2023).

Національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку 6 «Виправлення помилок і зміни у фінансових звітах», затверджене наказом Міністерства фінансів України від 28.05.99 № 137. URL: https://mof.gov.ua/uk/nacionalni-polozhennja1(дата звернення: 15.07.2023).

Кононенко Л., & Юрченко О. (2023). Інформаційне забезпечення формування стратегії підприємства: сучасний стан, проблеми та перспективи. Економічний простір, 2023. Вип. 185. С. 66-69. DOI: https://doi.org/10.32782/2224-6282/185-12

Сайт Державної служби статистики України. URL: http://www.ukrstat.gov.ua (дата звернення: 15.07.2023).

Сайт Державної податкової служби України. URL: https://tax.gov.ua/

Кононенко Л.В., Сисоліна Н.П., Чумаченко О.С. Звітність підприємств в умовах сталого розвитку: сучасний стан, проблеми, перспективи, інформаційне забезпечення. Центральноукраїнський науковий вісник. Економічні науки. 2021. Вип. 6. C. 179-186. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Npkntu_e_2021_6_19 (дата звернення: 15.07.2023).

Гриценко, Л. Л., Деркач, Л. С. Економічна додана вартість як показник оцінки ефективності функціонування підприємства. Вісник Сумського державного університету. Серія Економіка. 2022. № 1. С. 41−52. DOI: https://doi.org/10.21272/1817-9215.2022.1-4

Бурлака Ю.М. Фінансове оздоровлення сільськогосподарських підприємств : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)». Київ, 2008. 20 с.

Лесюк А.С. Комплексний аналіз фінансового стану та прогнозування ймовірності банкрутства сільськогосподарських підприємств. Дисертація на здобуття ступеня доктора філософії. Полтавська державна аграрна академія Міністерства освіти і науки України, Полтава, 2021. С. 392

Положення «Про порядок здійснення аналізу фінансового стану підприємств, что підлагають приватизациї»: приказ Министерства финансов України и Фонду державного майна України от 26.01.2001 р. № 49/121. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0121-01. (дата звернення: 15.07.2023).

Riabchuk O.H. (2018). Analitychni protsedury ta yikh vykonannia u protsesi derzhavnoho finansovoho audytu [Analytical procedures and their implementation in the process of state financial audit]. Ekonomichnyi visnyk. Seriia: finansy, oblik, opodatkuvannia - Economic Bulletin. Series: finance, accounting, taxation, vol. 2, pp. 178 – 183. Available at: https://core.ac.uk/download/pdf/268453019.pdf [in Ukrainian].

Kovalchuk T.M., & Verhun A.I. (2020). Analiz finansovoho stanu pidpryiemstv za vydamy ekonomichnoi diialnosti [Analysis of the financial condition of enterprises by types of economic activity]. Naukovyi visnyk Khersonskoho derzhavnoho universytetu. Seriia : Ekonomichni nauky - Scientific Bulletin of Kherson State University. Series: Economic Sciences, vol. 38, pp. 96-99. Available at: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvkhdu_en_2020_38_19 [in Ukrainian].

Smetaniuk O. A., Prychepa I. V., & Bilokon T. M. (2022). Osoblyvosti analizu finansovoho stanu pidpryiemstva v umovakh obmezhenykh obsiahiv informatsiinoho zabezpechennia [Peculiarities of analysing the financial condition of an enterprise in conditions of limited information support]. Efektyvna ekonomika - Effective economy, vol. 9. Available at: http://nbuv.gov.ua/UJRN/efek_2022_9_22 [in Ukrainian].

Zhuk N. (2022). Analiz finansovoho stanu yak dominantnyi indykator finansovoi bezpeky pidpryiemstv [Analysis of financial condition as a dominant indicator of financial security of enterprises]. Visnyk ekonomiky - Bulletin of Economics, vol. 4, pp. 97-112. Available at: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vtneu_2022_4_9 [in Ukrainian].

Koliesnichenko A.S. (2022). Komparatyvnyi analiz formy finansovoi zvitnosti "Balans" dlia malykh ta serednikh pidpryiemstv [Comparative analysis of the financial reporting form "Balance Sheet" for small and medium-sized enterprises]. Finansy Ukrainy - Finance of Ukraine, vol. 10, pp. 115-125. Available at: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Fu_2022_10_9 [in Ukrainian].

Banera N. P., & Helei L. O. (2021). Finansova zvitnist subiektiv maloho pidpryiemnytstva: otsinka ta shliakhy pidvyshchennia informatyvnosti pokaznykiv [Financial reporting of small business entities: assessment and ways to increase the informativeness of indicators]. Naukovyi pohliad: ekonomika ta upravlinnia - Scientific view: economics and management, vol. 1(71), pp. 55–62. DOI: https://doi.org/10.32836/2521-666X/2021-71-10 [in Ukrainian].

Ievsieieva, O., Anikina, O., & Nikulina, S. (2019). Aktualnist formuvannia universalnoho pidkhodu do otsinky finansovoho stanu pidpryiemstva na osnovi pokaznykiv form finansovoi zvitnosti [Topicality of formation of the universal approach to the financial condition assessment of the enterprise using indicators of financial reporting forms]. Ekonomichnyi prostir - Economic Scope, vol. 148, pp. 129-143. Available at: http://prostir.pdaba.dp.ua/index.php/journal/article/view/157

Natsionalne polozhennia (standart) bukhhalterskoho obliku 25 «Sproshchena finansova zvitnist» [National regulation (standard) of accounting 25 "Simplified financial reporting"]. Nakaz Ministerstva finansiv Ukrainy. Available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0161-00#Text [in Ukrainian].

Natsionalne polozhennia (standart) bukhhalterskoho obliku 6 «Vypravlennia pomylok i zminy u finansovykh zvitakh», zatverdzhene nakazom Ministerstva finansiv Ukrainy vid 28.05.99 № 137 [National regulation (standard) of accounting 6 "Correction of errors and changes in financial reports", approved by order of the Ministry of Finance of Ukraine dated 05/28/99 No. 137]. Available at: https://mof.gov.ua/uk/nacionalni-polozhennja1 [in Ukrainian].

Kononenko, L., & Yurchenko, O. (2023). Informatsiine zabezpechennia formuvannia stratehii pidpryiemstva: suchasnyi stan, problemy ta perspektyvy [Information support for the formation of enterprise strategy: current status, problems and prospects]. Ekonomichnyi prostir - Economic Scope, vol. 185, pp. 66-69. DOI: https://doi.org/10.32782/2224-6282/185-12 [in Ukrainian].

Sait Derzhavnoi sluzhby statystyky Ukrainy [State Statistics Service of Ukraine]. Available at: https://www.ukrstat.gov.ua/.

Sait Derzhavnoi podatkovoi sluzhby Ukrainy [The official site of State Tax Service of Ukraine]. Available at: https://tax.gov.ua/.

Kononenko L.V., Sysolina N.P., & Chumachenko O.S. (2021). Zvitnist pidpryiemstv v umovakh staloho rozvytku: suchasnyi stan, problemy, perspektyvy, informatsiine zabezpechennia [Reporting of enterprises in the conditions of sustainable development: current state, problems, prospects, information support]. Tsentralnoukrainskyi naukovyi visnyk. Ekonomichni nauky - Central Ukrainian Scientific Bulletin. Economic Sciences, vol. 6, pp. 179-186. Available at: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Npkntu_e_2021_6_19 [in Ukrainian].

Hrytsenko, L. L., & Derkach, L. S. (2022). Ekonomichna dodana vartist yak pokaznyk otsinky efektyvnosti funktsionuvannia pidpryiemstva [Economic value added as an indicator of evaluation of the efficiency of enterprise functioning]. Visnyk Sumskoho derzhavnoho universytetu. Seriia Ekonomika - Bulletin of Sumy State University. Series Economics, vol. 1, pp. 41−52. DOI: https://doi.org/10.21272/1817-9215.2022.1-4

Burlaka Yu.M. (2008). Finansove ozdorovlennia silskohospodarskykh pidpryiemstv [Financial rehabilitation of agricultural enterprises]. Extended abstract of Candidate’s thesis. Kyiv [in Ukrainian].

Lesiuk A. S. (2021). Kompleksnyi analiz finansovoho stanu ta prohnozuvannia ymovirnosti bankrutstva silskohospodarskykh pidpryiemstv [Complex analysis of the financial condition and forecasting the probability of bankruptcy of agricultural enterprises]. PhD thesis. Poltava [in Ukrainian].

Polozhennia «Pro poriadok zdiisnennia analizu finansovoho stanu pidpryiemstv, chto pidlahaiut pryvatyzatsyi» [Order of the Ministry of Finance of Ukraine and the State Property Fund of Ukraine of 26.01.2001, No. 49/121. Regulation "]. prykaz Mynysterstva fynansov Ukrainy y Fondu derzhavnoho maina Ukrainy ot 26.01.2001 r. № 49/121. Available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0121-01. [in Ukrainian].

Переглядів статті: 230
Завантажень PDF: 120
Опубліковано
2023-06-27
Як цитувати
Савченко, В., Кононенко, Л., & Назарова, Г. (2023). ВИКОРИСТАННЯ МЕТОДІВ ФІНАНСОВОГО АНАЛІЗУ ПРИ ВИКОНАННІ АУДИТОРСЬКИХ ПРОЦЕДУР. Економіка та суспільство, (52). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2023-52-38
Розділ
ФІНАНСИ, БАНКІВСЬКА СПРАВА ТА СТРАХУВАННЯ

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають