ДОТРИМАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ ЕТИКИ АУДИТОРА ЯК ЗАПОРУКА ДОВІРИ ДО ПРОФЕСІЇ

Ключові слова: професійна етика, етичні принципи аудиту, чесність та об’єктивність, професійна компетентність та належна ретельність, конфіденційність та професійна поведінка

Анотація

У статті досліджені питання професійної етики аудитора як запоруки довіри до професії. Досліджено підходи вчених до трактування терміну «професійна етика», встановлено, що науковцями вона трактується переважно як сукупність норм і правил або ж кодекс правил щодо виконання фахівцем своїх професійних обов’язків. Розглянуто нормативне регулювання питань професійної етики аудиту. В Україні, наразі, етичні норми аудитора врегульовані переважно Міжнародним Кодексом етики та Законом України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність». Охарактеризовано основоположні принципи, яких аудитори мають дотримуватись в процесі виконання професійних обов’язків: чесність, об’єктивність, професійна компетентність та належна ретельність, конфіденційність та професійна поведінка. Розглянуто основні види безперервного професійного навчання аудиторів, які регулюються Законом України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність». Охарактеризовано перелік документів та відомостей, що не становлять комерційну таємницю, що важливо знати при дотримуванні принципу конфіденційності. Розглянуто перелік загроз щодо дотримання основоположних принципів професійної етики. Запропоновано перелік заходів, спрямованих на створення позитивного іміджу професії аудитора у суспільстві. А саме: співробітництво з вищими навчальними закладами з метою популяризації професії аудитора серед молоді; адаптація навчальних процесів майбутніх аудиторів та підвищення кваліфікації діючих щодо умов сучасного діджиталізованого середовища; співробітництво з бізнесом з метою проведення спільних заходів щодо ролі та необхідності аудиту для підвищення інвестиційної привабливості підприємств та розвитку вітчизняної економіки в цілому; спільне проведення круглих столів, конференцій, семінарів з іншими професійними організаціями бухгалтерів та аудиторів для розвитку професії; розробка заходів з поліпшення взаємовідносин аудиторів та клієнтів аудиторських послуг; систематичне підвищенню професійного рівня практикуючих аудиторів; моніторинг джерел інформації про Державну аудиторську службу України, Аудиторську палату України, Спілку аудиторів України, у засобах масової інформації, мережі інтернет, з метою отримання нових знань щодо професійних обов’язків аудиторів, змін в нормативно-правових актах, міжнародних стандартах аудиту.

Посилання

Рубитель О. Професійна поведінка аудитора – запорука довіри громадськості до професії. URL: https://blog.liga.net/user/orubitel/article/32719

Шульга С.В., Пархоменко Є.Ю. Професійна етика аудитора в умовах євроінтеграції: зміст та інституційні аспекти регулювання. Ефективна економіка. 2019. № 3. DOI: https://doi.org/10.32702/2307-2105-2019.3.47

Бондарчук М.О., Гевлич Л.Л. Професійна етика аудитора в Україні та світі. Вісник студентського наукового товариства Донецького національного університету імені Василя Стуса. 2019. Вип. 11. С. 183–187.

Салова Н. Професійна етика аудитора: фундаментальні принципи. Аудитор України. 2015. № 6 (235). С. 14–19.

Mulyk Ya. Audit services market: the experience of Ukraine. Green, Blue and Digital Economy Journal. 2021. Vol. 2, № 3. P. 35–42. DOI: https://doi.org/10.30525/2661-5169/2021-3-6

Мулик Я.І. Аудиторська діяльність в Україні: сучасний стан, реформування та розвиток. Агросвіт. 2020. № 7. С. 37–47. DOI: https://doi.org/10.32702/2306-6792.2020.7.37

Бралатан В.П., Гуцаленко Л.В., Здирко Н.Г. Професійна етика : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. Київ : Центр учбової л-ри, 2011. 251 с.

Голов С.Ф., Голубка Я.В., Костюченко В.М., Кузіна Р.В., Чижевська Л.В. Професійна етика бухгалтера: підручник. Житомир : ПП Рута, 2022. 260 с.

Фоміна О., Ромашко О., Семенова С. Професійна етика бухгалтерів: її особливості та проблемні аспекти дотримання етичних принципів. Економіка та суспільство. 2022. № 46. DOI: https://doi.org/10.32782/2524-0072/2022-46-42

Штома Л.Н. Роль етики у професійній діяльності фахівця. Науковий вісник Миколаївського державного університету імені В.О. Сухомлинського. 2012. Т. 1, Вип. 36. С. 72–75.

Алексеєнко А.П., Карпенко К.І., Гончаренко Л.О., Дейнека В.В. Професійна етика вищої освіти : навч. посіб. Харків : ХНМУ, 2015. 77 с.

Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність: Закон України від 21.12.2017 р. № 2258-VІІІ. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2258-19

Кравченко В. Загальні принципи аудиту. URL: https://livingfo.com/zahalni-pryntsypy-audytu/

Міжнародний кодекс етики професійних бухгалтерів (включаючи Міжнародні стандарти незалежності), видання 2021 р. URL: https://mof.gov.ua/uk/mizhnarodni-standarti-auditu?fbclid=IwAR3PCFlqK2h2JWyybx2-JJ9vO4QSapwhA_FghfUYeBhHzZDfoDiXZn5NzKI

Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення: Закон України від 06.12.2019 р. № 361-ІХ. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/361-20#Text

Про перелік відомостей, що не становлять комерційної таємниці: постанова Кабінету Міністрів України від 09.08.1993 № 611. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/611-93-%D0%BF#Text

Rubytel O. (2019) Profesiina povedinka audytora – zaporuka doviry hromadskosti do profesii [The auditor's professional behavior is a guarantee of public trust in the profession]. Available at: https://blog.liga.net/user/orubitel/article/32719 [in Ukrainian]

Shulha S.V., Parkhomenko Y.Y. (2019) Professional ethics of auditor in the conditions of european union integration: content and institutional aspects of adjustment [Professional ethics of the auditor in the conditions of European integration: content and institutional aspects of regulation]. Efektyvna ekonomika, no. 3. DOI: https://doi.org/10.32702/2307-2105-2019.3.47 [in Ukrainian]

Bondarchuk M.O., Hevlych L.L. (2019) Profesiina etyka audytora v Ukraini ta sviti [Professional ethics of the auditor in Ukraine and the world]. Visnyk studentskoho naukovoho tovarystva Donetskoho natsionalnoho universytetu imeni Vasylia Stusa, no. 11, pp. 183–187. [in Ukrainian]

Salova N. (2015) Profesiina etyka audytora: fundamentalni pryntsypy [Professional ethics of the auditor: fundamental principles]. Audytor Ukrainy, no. 6 (235), pp. 14–19. [in Ukrainian]

Mulyk Ya. (2021) Audit services market: the experience of Ukraine. Green, Blue and Digital Economy Journal, no. 2, pp. 35–42. DOI: https://doi.org/10.30525/2661-5169/2021-3-6

Mulyk Ya.I. (2020) Audytorska diialnist v Ukraini: suchasnyi stan, reformuvannia ta rozvytok [Audit activity in Ukraine: current state, reform and development]. Ahrosvit, no. 7, pp. 37–47. DOI: https://doi.org/10.32702/2306-6792.2020.7.37 [in Ukrainian]

Bralatan V.P., Hutsalenko L.V., Zdyrko N.H. (2011) Profesiina etyka: navch. posib. [Professional ethics]. Kyiv: Tsentr uchbovoi literatury, 251 p. [in Ukrainian]

Holov S.F., Holubka Ya.V., Kostiuchenko V.M., Kuzina R.V., Chyzhevska L.V. (2022) Profesiina etyka bukhhaltera: pidruchnyk [Professional ethics of an accountant]. Zhytomyr: PP Ruta, 260 p. [in Ukrainian]

Fomina O., Romashko O., Semenova S. (2022) Profesiina etyka bukhhalteriv: yii osoblyvosti ta problemni aspekty dotrymannia etychnykh pryntsypiv [Professional ethics of accountants: its features and problematic aspects of compliance with ethical principles]. Ekonomika ta suspilstvo, no. 46. DOI: https://doi.org/10.32782/2524-0072/2022-46-42 [in Ukrainian]

Shtoma L.N. (2012) Rol etyky u profesiinii diialnosti fakhivtsia [The role of ethics in the professional activity of a specialist]. Naukovyi visnyk Mykolaivskoho derzhavnoho universytetu imeni V.O. Sukhomlynskoho, no. 36, pp. 72–75. [in Ukrainian]

Alekseienko A.P., Karpenko K.I., Honcharenko L.O., Deineka V.V. (2015) Profesiina etyka vyshchoi osvity [Professional ethics of higher education]: navch. posib. Kharkiv: KhNMU, 77 p. [in Ukrainian]

Pro audyt finansovoi zvitnosti ta audytorsku diialnist [About the audit of financial statements and auditing activities]: Zakon Ukrainy vid 21.12.2017 r. № 2258-VIII. Available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2258-19 [in Ukrainian]

Kravchenko V. (2022) Zahalni pryntsypy audytu [General principles of auditing]. Available at: https://livingfo.com/zahalni-pryntsypy-audytu/ [in Ukrainian]

Mizhnarodnyi kodeks etyky profesiinykh bukhhalteriv (vkliuchaiuchy Mizhnarodni standarty nezalezhnosti) [International Code of Ethics for Professional Accountants (including International Independence Standards)] vydannia 2021 r. Available at: https://mof.gov.ua/uk/mizhnarodni-standarti-auditu?fbclid=IwAR3PCFlqK2h2JWyybx2-JJ9vO4QSapwhA_FghfUYeBhHzZD foDiXZn5NzKI

Pro zapobihannia ta protydiiu lehalizatsii (vidmyvanniu) dokhodiv, oderzhanykh zlochynnym shliakhom, finansuvanniu teroryzmu ta finansuvanniu rozpovsiudzhennia zbroi masovoho znyshchennia [On the prevention and countermeasures against the legalization (laundering) of proceeds obtained through crime, the financing of terrorism, and the financing of the proliferation of weapons of mass destruction]: Zakon Ukrainy vid 06.12.2019 r. № 361-IKh. Available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/361-20#Text [in Ukrainian].

Pro perelik vidomostei, shcho ne stanovliat komertsiinoi taiemnytsi [About the list of information that does not constitute a commercial secret]: postanova Kabinetu Ministriv Ukrainy vid 09.08.1993 № 611. Available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/611-93-%D0%BF#Text [in Ukrainian]

Переглядів статті: 160
Завантажень PDF: 218
Опубліковано
2023-06-27
Як цитувати
Мулик, Я. (2023). ДОТРИМАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ ЕТИКИ АУДИТОРА ЯК ЗАПОРУКА ДОВІРИ ДО ПРОФЕСІЇ. Економіка та суспільство, (52). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2023-52-27
Розділ
ОБЛІК І ОПОДАТКУВАННЯ