ЛЮДСЬКИЙ РОЗВИТОК ЯК МЕТА І ЗАСІБ ПОДАЛЬШОГО РУХУ В УМОВАХ НЕВИЗНАЧЕНОСТІ

Ключові слова: невизначеність, людський розвиток, індекс людського розвитку, втрати людського розвитку, тривалість життя населення

Анотація

У статті досліджено стан та тенденції людського розвитку в умовах невизначеності, що обумовлені не лише небезпечними екологічними змінами, зростанням рівня поляризації у суспільствах, інфляцією, а й доповнені новими викликами цивілізації – пандемія COVID-19 та російсько-українська війна, які наклалися одна на одну та породили нові проблеми світової економіки. Проаналізовано прямі та непрямі втрати складових людського розвитку в Україні в період військових дій. Окрему увагу у дослідженні присвячено первинному праву сучасної цивілізованої людини – прожити довге й здорове життя. Визначено, що активізація трьох ключових можливостей людського розвитку, а саме, здорового довголіття, освіченості та гідного матеріального рівня життя, є чинниками забезпечення повоєнного розширеного відтворення української економіки.

Посилання

Пінто П., Хаммонд Д., Кіллелеа С., Етчелл А. «Парадокс прогресу з поляризацією». Аналітичний документ до Звіту про стан людського розвитку 2021/2022, UNDP–HDRO, Нью-Йорк, 2022.

Sen A. Development as Freedom / A. Sen. – Oxford : Oxford University Press, 1999. DOI: http://dx.doi.org/10.1007/978-1-137-28787-8_94

Аджемоглу Д., Робінсон Дж. Вузький коридор. Держави, суспільства та доля свободи. Київ : Наш формат, 2020. 520 с.

Дюфло Е., Банерджі А. Економіка бідності. Як звільнити світ від злиднів / пер. з англ. В. Плискіна. Київ : Наш Формат, 2017. 312 с.

Людський розвиток в Україні. Модернізація соціальної політики: регіональний аспект : колективна монографія / за ред. Е. Лібанової. Київ : Інститут демографії та соціальних досліджень ім. М.В. Птухи НАН України, 2015. 356 с.

Лібанова Е. Війна з Росією: як дати роботу біженцям і що робити після. Дзеркало тижня. 16.03.2022. URL: https://zn.ua/ukr/SOCIUM/vijna-z-rosijeju-jak-dati-robotu-bizhentsjam-i-shcho-robiti-pislja.html

Бервено О.В., Броницький О.М. Стратегічні напрями подолання нерівності людського розвитку: міжнародний та регіональний аналіз. Інфраструктура ринку. 2020. Випуск 42. С. 9–16.

Столяров В.Ф., Шинкарюк О.В. Соціально адекватний менеджмент регіонального людського розвитку в Українському Донбасі та на Поділлі (виклики, наміри та реалії виміру 2003-2013; 2017-2027): Частина 1 Метрологія людського розвитку та проблеми менеджменту в регіоні. Економічний вісник Донбасу. 2019. № 2 (56). С. 229–256.

Human Development Report 1990 [Електронний ресурс]. – N. Y. : Oxford University Press, 1990. – 116 p. URL: http://hdr.undp.org

Human Development Report 2021-2022. URL: https://hdr.undp.org/system/files/documents/global-report-document/hdr2021-22pdf_1.pdf

Цілі розвитку тисячоліття: доповідь за 2015 рік. URL: https://web.archive.org/web/20170712121312/http://www.un.org/ru/millenniumgoals/mdgreport2015.pdf

8 Billion Lives, INFINITE POSSIBILITIES the case for rights and choices. URL: https://ukraine.unfpa.org/sites/default/files/pub-pdf/swop2023-english-230329-web_5.pdf

Офіційний сайт Державної служби статистики України. URL: http://ukrstat.gov.ua

Pinto, P., Hammond, D., Killelea, S., and Etchell, A. 2022. “The Paradox of Progress with Polarisation.” Background paper for Human Development Report 2021/2022, UNDP–HDRO, New York.

Sen A. (1999) Development as Freedom / A. Sen. – Oxford : Oxford University Press, 1999. DOI: http://dx.doi.org/10.1007/978-1-137-28787-8_94

Ajemoglu, D., Robinson, J. (2020) Narrow corridor. States, societies and the fate of freedom. Kyiv: Nash format, 520 p. (in Ukrainian)

Duflo, E., Banerjee, A. (2017). The economics of poverty. How to free the world from poverty / trans. from English V. Pliskin. Kyiv: Nash Format, 312 p. (in Ukrainian)

Libanova E. (ed.) (2015) Liudskyi rozvytok v Ukraini. Modernizatsiia sotsialnoi polityky: rehionalnyi aspekt: kolektyvna monohrafiia [Human development in Ukraine. Social Policy Modernization: A Regional Aspect: Collective Monograph]. Kyiv: M.V. Ptukhy Institute of Demography and Social Research of NAS of Ukraine. (in Ukrainian)

Libanova E. Über Babyboom lasst uns nicht träumen. Available at: https://www.pravda.com.ua/articles/2023/05/29/7404353/

Berveno O., Bronitsky A. (2020) Strategic directions for the development of human development: international and regional analysis. Market infrastructure. Issue 42. P. 9–16.

Stolyarov V.F., Shynkaryuk O.V. (2019) Socially adequate management of regional human development in the Ukrainian Donbas and Podillya (challenges, intentions and realities of measurement 2003-2013; 2017-2027): Part 1 Metrology of human development and management problems in the region. Economic Herald of the Donbas. № 2 (56). S. 229–256. (in Ukrainian)

Human Development Report 1990. – N. Y. : Oxford University Press, 1990. – 116 p. Available at: http://hdr.undp.org

Human Development Report 2021-2022. Available at: https://hdr.undp.org/system/files/documents/global-report-document/hdr2021-22pdf_1.pdf

Millennium Development Goals: 2015 Report. Available at: https://web.archive.org/web/20170712121312/http://www.un.org/ru/millenniumgoals/mdgreport2015.pdf

8 Billion Lives, INFINITE POSSIBILITIES the case for rights and choices. Available at: https://ukraine.unfpa.org/sites/default/files/pub-pdf/swop2023-english-230329-web_5.pdf

Ofitsiinyi sait Derzhavnoi sluzhby statystyky Ukrainy [Official website of the State Statistics Service of Ukraine]. Available at: https://www.ukrstat.gov.ua (in Ukrainian)

Переглядів статті: 35
Завантажень PDF: 38
Опубліковано
2023-06-27
Як цитувати
Костюк, В. (2023). ЛЮДСЬКИЙ РОЗВИТОК ЯК МЕТА І ЗАСІБ ПОДАЛЬШОГО РУХУ В УМОВАХ НЕВИЗНАЧЕНОСТІ. Економіка та суспільство, (52). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2023-52-21
Розділ
ЕКОНОМІКА