ВИКОРИСТАННЯ МЕТОДУ SWOT-АНАЛІЗУ ЯК ПЕРЕДУМОВА ЗАПРОВАДЖЕННЯ СТРАТЕГІЧНОГО УПРАВЛІННЯ В ЗАКЛАДАХ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я

Ключові слова: стратегічне управління, SWOT-аналіз, внутрішнє середовище, зовнішнє середовище, заклади охорони здоров’я

Анотація

Стаття присвячена актуальному питанню щодо використання інструментів стратегічного менеджменту для організації управління в закладах охорони здоров’я. Проаналізовано та виокремлено фактори внутрішнього та зовнішнього середовища медичних закладів. Розглянуто показники внутрішнього середовища закладів охорони здоров’я в розрізі наступних його складових: фінансово-економічний, кадровий та маркетинговий потенціали; стан матеріально-технічної бази. Виявлено сильні та слабкі сторони медичних закладів, що, відповідно, позитивно чи негативно впливають на їх діяльність. Як основні складові зовнішнього середовища, що спричиняють вплив на формування сучасної ситуації в сфері охорони здоров’я розглянуто: макроекономічна стабільність, соціально-економічні фактори; розвиток інфраструктури; нормативно-правова база. В розрізі кожної складової зовнішнього середовища медичних закладів визначено можливості та загрози, що можуть або стимулювати або гальмувати їх розвиток в сучасних умовах.

Посилання

Даудова Г.В., Ковальчук В.Г., Курносов О.В. Стратегічний менеджмент як інструмент підвищення управління фінансами в Україні. Актуальні проблеми державного управління. 2019. № 2 (56). С. 65–74.

Самойлик Ю.В., Погребняк Л.О. Стратегія управління розвитком закладів охорони здоров'я в умовах глобалізаційних змін. Інвестиції: практика та досвід. 2020. № 19-20. С. 161–166. DOI: https://doi.org/10.32702/2306-6814.2020.19-20.161

Гринько Т.В. Обгрунтування стратегії зниження витрат підприємства. Економічний вісник Запорізької державної інженерної академії. 2016. Вип.2 (02). С. 102–105.

Гринько Т. Стратегія як інструмент антикризового управління на підприємстві. Економіст. 2013. № 8. С. 51–53.

Гадецька С.В., Сергієнко О.А., Матвєєва О.О. Побудова моделей оцінки та аналізу ефективності логістичної діяльності підприємств на основі SWOT-аналізу. Бізнес Інформ. 2017. № 1. C. 292–301.

Продіус О.І., Богословов В.Б. Проблеми впровадження стратегічного управління на українських підприємствах. Економіка: реалії часу. 2014. № 5 (15). С. 30–35.

Продіус О.І., Богословов В.Б. Інноваційний підхід в організації стратегічного управління на українських підприємствах. Економіка: реалії часу. 2015. № 6 (22). С. 78–84.

Тоцька О.Л. (Ред.). Стратегічне дослідження регіонів України за допомогою SWOT-аналізу : монографія. Луцьк : Східноєвропейський національний університет ім. Лесі Українки, 2013. 180 с.

Державна служба статистики України. URL: http://www.ukrstat.gov.ua/

Національна служба здоров'я України. URL: https://nszu.gov.ua/pro-nszu

Реформа системи охорони здоров'я. URL: https://www.kmu.gov.ua/diyalnist/reformi/rozvitok-lyudskogo-kapitalu/reforma-sistemi-ohoroni-zdorovya

Daudova H.V., Kovalchuk V.H., Kurnosov O.V. (2019) Stratehichnyy menedzhment yak instrument pidvyshchennya upravlinnya finansamy v Ukrayini [Strategic management as a tool for improving financial management in Ukraine]. Aktualni problemy derzhavnoho upravlinnya, vol. 2 (56), pp. 65–74.(in Ukrainian)

Samoilyk Iu.V., Pogrebnyak L.O. (2020) Stratehiya upravlinnya rozvytkom zakladiv okhorony zdorov'ya v umovakh hlobalizatsiynykh zmin [The development management strategy of healthcare institutions under the conditions of globalization changerises]. Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 19-20, pp. 161–166. DOI: https://doi.org/10.32702/2306-6814.2020.19-20.161

Hrynko T.V. (2016) Obhruntuvannya stratehiyi znyzhennya vytrat pidpryyemstva [Justification of the company's cost reduction strategy]. Ekonomichnyy visnyk Zaporizkoyi derzhavnoyi inzhenernoyi akademiyi, vol. 2 (02), pp. 102–105. (in Ukrainian)

Hrynko T. (2013) Stratehiya yak instrument antykryzovoho upravlinnya na pidpryyemstvi [Strategy as a tool of anti-crisis management at the enterprise]. Ekonomist, no 8, pp. 51–53. (in Ukrainian)

Hadetska S.V., Serhiyenko O.A., Matvyeyeva O.O. (2017) Pobudova modeley otsinky ta analizu efektyvnosti lohistychnoyi diyalnosti pidpryyemstv na osnovi SWOT-analizu [Construction of models of assessment and analysis of the efficiency of logistics activities of enterprises based on SWOT analysis]. Biznes Inform, no 1, pp. 292–301. (in Ukrainian)

Prodius O.I., Bohoslovov V.B. (2014) Problemy vprovadzhennya stratehichnoho upravlinnya na ukrayinskykh pidpryyemstvakh [Problems of implementing strategic management at Ukrainian enterprises]. Ekonomika: realiyi chasu, no 5 (15), pp. 30–35. (in Ukrainian)

Prodius O.I., Bohoslovov V.B. (2015) Problemy vprovadzhennya stratehichnoho upravlinnya na ukrayinskykh pidpryyemstvakh [Problems of implementing strategic management at Ukrainian enterprises]. Ekonomika: realiyi chasu, no 6 (22), pp. 78–84. (in Ukrainian)

Totska O.L. (Еd.) (2013) Stratehichne doslidzhennya rehioniv Ukrayiny za dopomohoyu SWOT-analizu: monohrafiya [Strategic study of regions of Ukraine using SWOT analysis: a monograph]. Lutsk: Skhidnoyevropeyskyy natsionalnyy universytet im. Lesi Ukrayinky, 180 p. (in Ukrainian)

Derzhavna sluzhba statystyky Ukrayiny [State Statistics Service of Ukraine]. Available at: http://www.ukrstat.gov.ua

Natsionalna sluzhba zdorovya Ukrayiny [National Health Service of Ukraine] Available at: https://nszu.gov.ua/pro-nszu

Reforma systemy okhorony zdorovya [Health care reform] Available at: https://www.kmu.gov.ua/diyalnist/reformi/rozvitok-lyudskogo-kapitalu/reforma-sistemi-ohoroni-zdorovya

Переглядів статті: 85
Завантажень PDF: 108
Опубліковано
2023-06-27
Як цитувати
Станасюк, Н., & Мінко, А. (2023). ВИКОРИСТАННЯ МЕТОДУ SWOT-АНАЛІЗУ ЯК ПЕРЕДУМОВА ЗАПРОВАДЖЕННЯ СТРАТЕГІЧНОГО УПРАВЛІННЯ В ЗАКЛАДАХ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я. Економіка та суспільство, (52). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2023-52-16
Розділ
МЕНЕДЖМЕНТ