РОЗВИТОК СІЛЬСЬКОГО ЗЕЛЕНОГО ТУРИЗМУ

Ключові слова: глобальні проблеми людства, туризм, сільський зелений туризм, інноваційна кластерна модель, синергійний ефект

Анотація

У статті досліджено частину Угоди про асоціацію між Україною та Європейським Союзом, а саме: «Економічне та секторальне співробітництво», основні аспекти діяльності та перспективи проєкту «Парламент для села», рекомендації щодо розвитку сільського зеленого туризму в Україні та Польщі, механізми розвитку сільського зеленого туризму в деяких європейських країнах, агротуризм у «Тихій Воді» (Закопани, Польща). У статті зазначено, що сільський туризм урізноманітнює місцеву економіку, формує попит на місцеві екологічні товари і послуги, відкриває додаткові джерела доходів для сільських територій змінює становище сільських підприємців, і мешканців села. Місцева влада визначає питання розвитку сільських територій, як пріоритетний напрямок своєї діяльності. Розглянуто діяльність туристичних кластерів.

Посилання

Угода про асоціацію між Україною та Європейським Союзом. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/984_011 (дата звернення: 25.06.2023).

Федорченко В.К., Федорченко-Кутуєв Н.В., Василець О.І. Туризм – потенціал відновлення та модернізації українського суспільства. Вісник НТУУ «КПІ». 2022. № 4 (56). С. 17–19. DOI: https://doi.org/10.20535/2308-5053.2022.4(56).269585 (дата звернення 7.02.2023).

Дудзяк О.А. Порівняльна характеристика розвитку сільського зеленого туризму (агротуристики) в західних регіонах України та прикордонних регіонах Польщі. Ефективна економіка. 2018. № 3. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=6190 (дата звернення 25.06.2023).

Палюх В.В., Грабар Н.С., Порока С.В. Державне регулювання зеленого туризму в Україні. Монографія. Харків : НУЦЗУ, 2021. 202 с.

Канікули в селі. Aгротуризм у Польщі: відпочинок по кишені кожному. URL: https://www.polscha.travel/uk/%D1%96z-s%D1%96m%D1%94iu/kan%D1%96kuli-v-sel%D1%96 (дата звернення: 25.06.2023).

Богданова Б. Гірська краса Закопане: все про найприродніше місто Польщі. URL: https://otiumportal.com/hirska-krasa-zakopane-vse-pro-naypryrodnishe-misto-polshchi (дата звернення: 25.06.2023).

Зелений туризм в Україні. Вилоцька громада. URL: https://vylocka-gromada.gov.ua/news/1683532882/ (дата звернення: 25.06.2023).

У Хмільнику відбулась публічна консультація проєкту «Парламент для села». URL: https://gazetahm.org/posts/u-khmilnyku-vidbulas-publichna-konsul-tatsiia-proiektu-parlament-dlia-sela (дата звернення: 25.06.2023).

Табенська О.І. Розвиток інтеграційних процесів у туристичній сфері. Монографія. Вінниця : Твори, 2022. 332 с.

”European Cluster Collaboration Platform”. URL: https://cluster-collaboration.eu/ (дата звернення: 14.06.2023).

Про Стратегію сталого розвитку України до 2030 року. Проєкт Закону України 9015 від 07.08.2018. URL: https://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=64508 (дата звернення: 25.06.2023).

Uhoda pro asotsiatsiiu mizh Ukrainoiu ta Yevropeiskym Soiuzom [Association Agreement between Ukraine and the European Union]. Available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/984_011 [in Ukrainian]

Fedorchenko V.K., Fedorchenko-Kutuiev N.V., Vasylets O.I. (2022) Turyzm – potentsial vidnovlennia ta modernizatsii ukrainskoho suspilstva [Tourism is the potential for restoration and modernization of Ukrainian society]. Visnyk NTUU" KPI" – Bulletin of NTUU "KPI", № 4. DOI: https://doi.org/10.20535/2308-5053.2022.4(56).269585 [in Ukrainian]

Dudziak O.A. (2018) Porivnialna kharakterystyka rozvytku silskoho zelenoho turyzmu (ahroturystyky) v zakhidnykh rehionakh Ukrainy ta prykordonnykh rehionakh Polshchi [Comparative characteristics of the development of rural green tourism (agritourism) in the western regions of Ukraine and the border regions of Poland]. Efektyvna ekonomika – Efficient economy, № 3. Available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=6190 [in Ukrainian]

Paliukh V.V., Hrabar N.S., Poroka S.V. (2021) Derzhavne rehuliuvannia zelenoho turyzmu v Ukraini [State regulation of green tourism in Ukraine]. Kharkiv: NUTsZU, 202. [in Ukrainian]

Kanikuly v seli. Ahroturyzm u Polshchi: vidpochynok po kysheni kozhnomu [Vacation in the village. Agrotourism in Poland: a vacation that everyone can afford]. Available at: https://www.polscha.travel/uk/%D1%96z-s%D1%96m%D1%94iu/kan%D1%96kuli-v-sel%D1%96

Bohdanova B. Hirska krasa Zakopane: vse pro naipryrodnishe misto Polshchi [The mountain beauty of Zakopane: everything about the most natural city in Poland]. Available at: https://otiumportal.com/hirska-krasa-zakopane-vse-pro-naypryrodnishe-misto-polshchi [in Ukrainian]

Zelenyi turyzm v Ukraini. Vylotska hromada [Green tourism in Ukraine. Vylotsk community]. Available at: https://vylocka-gromada.gov.ua/news/1683532882/ [in Ukrainian]

U Khmilnyku vidbulas publichna konsultatsiia proiektu Parlament dlia sela [A public consultation of the "Parliament for the Village" project was held in Khmelnyk]. Available at: https://vylocka-gromada.gov.ua/news/1683532882/ [in Ukrainian]

Tabenska O.I. (2022) Rozvytok intehratsiinykh protsesiv u turystychnii sferi [Development of integration processes in the tourism sphere] Vinnytsia: Tvory, 332. [in Ukrainian]

Yevropeiska platforma klasternoi spivpratsi [European Cluster Collaboration Platform]. Available at: https://clustercollaboration.eu/

Pro Stratehiiu staloho rozvytku Ukrainy do 2030 roku [About the Sustainable Development Strategy of Ukraine until 2030]. Available at: https://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=64508 [in Ukrainian]

Переглядів статті: 117
Завантажень PDF: 133
Опубліковано
2023-06-27
Як цитувати
Табенська, О. (2023). РОЗВИТОК СІЛЬСЬКОГО ЗЕЛЕНОГО ТУРИЗМУ. Економіка та суспільство, (52). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2023-52-10