РОЗВИТОК СІЛЬСЬКОГО ЗЕЛЕНОГО ТУРИЗМУ НА ВІННИЧЧИНІ

Ключові слова: туризм, сільський зелений туризм, інноваційна кластерна модель, засоби розміщення туристів, апітуризм, транскордонне співробітництво, синергійний ефект

Анотація

У статті досліджено туристичні атракції, традиції, звичаї, обряди Поділля, які започатковують і відроджують у межах ефективного розвитку сільських територій. На сучасному етапі, необхідно спрямовувати свою діяльність, за можливістю для створення сприятливих умов відновлення фізичних і духовних сил населення. Тривалі негативні емоції, постійні стресові ситуації виснажують організм людини, знижують продуктивність, опір різноманітним хворобам. Саме сільський зелений туризм за допомогою чистого повітря, екологічних продуктів, занурення в традиції і звичаї українського народу, пробуджує цікавість, відволікає від поточної ситуації та налаштовує на розвиток і нові здобутки. Необхідно зазначити, що в даному регіоні ефективно розвивається транскордонне співробітництво з Республікою Молдова. Відбуваються міжнародні подорожі, фестивалі, зокрема, «Дністрові передзвони», «Мамину сорочку пригорну до серця».

Посилання

Ставська Ю.В., Вовк В.Ю. Інвестиційна привабливість Вінницького регіону. Східна Європа: економіка, бізнес та управління. 2018. Вип. 3 (14). С. 371–375.

Програма розвитку туризму у Вінницькій області на 2016-2020 роки. Департамент міжнародного співробітництва та регіонального розвитку облдержадміністрації. URL: http://www.dmsrr.gov.ua/arx%d1%96tekturn% d1%96pamyatki, un%d1%96kaln%d1% (дата звернення: 25.01.2021).

Туристичні родзинки Ямпільщини. Департамент міжнародного співробітництва та регіонального розвитку облдержадміністрації. URL: http://www.dmsrr.gov.ua/turistichn%D1%96-rodzinki-yamp%D1%96lshhini (дата звернення: 9.01.2021).

Мніх А. Дауншифтинг мимоволі. URL: https://www. ukrinform.ua/rubric-regions/2706942-oksanivka-selo-ake-duze-hoce-zalisitisa-na-karti.html (дата звернення: 28.07.2022).

На Вінниччині проведено семінар з розвитку туристичної галузі. URL: http://vin.gov.ua/news/ostanni-novyny/20091-na-vinnychchyni-provedeno-seminar-z-rozvytku-turystychnoi-haluzi (дата звернення: 28.07.2022).

У місті Бар запрацювала королівська середньовічна «Кухня Бони». URL: https://www.ukrinform.ua/rubric-tourism/3121081-u-bari-zapra-cuvala- korolivska-serednovicna-kuhna- (дата звернення: 28.07.2022).

Стратегії соціального партнерства. Проєкт міжнародної технічної допомоги “Партнерство для розвитку міст“ (Проєкт ПРОМІС). URL: http://pleddg.org.ua/ua/ (дата звернення: 20.01.2021).

Гібернау М. Ідентичність націй. Київ : Видавництво «Темпора», 2012. 304 с.

Мікула Н.А., Толкованов В.В. Транскордонне співробітництво : посібн. Київ : Видавництво «Крамар», 2011. 259 с. URL: http://www.slg-coe.org.ua/wp-content/uploads/2012/10/Book_Trnskordonne_final_14-Aprill11.pdf (дата звернення: 20.08.2021).

Меленюк В.О., Тивоненко Г.І. Наукові основи формування прикордонних туристичних кластерів. Інвестиції: практика та досвід. 2021. № 6. С. 93–97. URL: http://www.investplan.com.ua/pdf/6_2021/17.pdf (дата звернення: 20.08.2021).

Stavska Yu.V., Vovk V.Iu. (2018) Investytsiina pryvablyvist Vinnytskoho rehionu [Investment attractiveness of the Vinnytsia region] Skhidna Yevropa: ekonomika, biznes ta upravlinnia – Eastern Europe: Economy, Business and Management, 3 (14), 371–375. (in Ukrainian)

Prohrama rozvytku turyzmu u Vinnytskii oblasti na 2016-2020 roky [Tourism development program in the Vinnytsia region for 2016-2020]. Retrieved from: http://www.dmsrr.gov.ua/arx%d1%96tekturn%d1%96pamyatki,un%d1%96kaln%d1% (in Ukrainian)

Turystychni rodzynky Yampilshchyny [Tourist highlights of the Yampil region]. Retrieved from: http://www.dmsrr.gov.ua/turistichn%D1%96-rodzinki-yamp%D1%96lshhini (in Ukrainian)

Mnikh A. Daunshyftynh mymovoli [Downshifting involuntarily]. Retrieved from: https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/2706942-oksanivka-selo-ake-duze-hoce-zalisitisa-na-karti.html (in Ukrainian)

Na Vinnychchyni provedeno seminar z rozvytku turystychnoi haluzi [A seminar on the development of the tourism industry was held in Vinnytsia]. Retrieved from: http://vin.gov.ua/news/ostanni-novyny/20091-na-vinnychchyni-provedeno-seminar-z-rozvytku-turystychnoi-haluzi (in Ukrainian)

U misti Bar zapratsiuvala korolivska serednovichna «Kukhnia Bony» [In the city of Bar, the royal medieval «Bona's Kitchen» became operational]. Retrieved from: https://www.ukrinform.ua/rubric-tourism/3121081-u-bari-zapra-cuvala-korolivska-serednovicna-kuhna- (in Ukrainian)

Stratehii sotsialnoho partnerstva. Proiekt mizhnarodnoi tekhnichnoi dopomohy “Partnerstvo dlia rozvytku mist“ (Proiekt PROMIS) [Social partnership strategies. International technical assistance project «Partnership for Urban Development» (PROMIS Project)] Retrieved from: http://pleddg.org.ua/ua/ (in Ukrainian)

Hibernau M. (2012) Identychnist natsii [Identity of nations] Kyiv: «Tempora», 304. (in Ukrainian)

Mikula N.A., Tolkovanov V.V. (2011) Transkordonne spivrobitnytstvo: posibn [Cross-border cooperation] Kyiv: “Kramar“, 259. Retrieved from: http://www.slg-coe.org.ua/wp-content/uploads/2012/10/Book_Trnskordonne_final_14-Aprill11.pdf (in Ukrainian)

Meleniuk V.O., Tyvonenko H.I. (2021) Naukovi osnovy formuvannia prykordonnykh turystychnykh klasteriv [Scientific basis of formation of border tourist clusters] Investytsii: praktyka ta dosvid – Investments: practice and experience, 6, 93–97. Retrieved from: http://www.investplan.com.ua/pdf/6_2021/17.pdf (in Ukrainian)

Переглядів статті: 124
Завантажень PDF: 121
Опубліковано
2022-07-26
Як цитувати
Табенська, О. (2022). РОЗВИТОК СІЛЬСЬКОГО ЗЕЛЕНОГО ТУРИЗМУ НА ВІННИЧЧИНІ. Економіка та суспільство, (41). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2022-41-5