ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ СІЛЬСЬКОГО ЗЕЛЕНОГО ТУРИЗМУ НА ВІННИЧЧИНІ

Ключові слова: глобальні проблеми людства, туризм, сільський зелений туризм, інноваційна кластерна модель, засоби розміщення туристів, синергійний ефект

Анотація

Досліджено сучасні глобальні проблеми людства, попит на природні ресурси, ефективний розвиток сіль- ських територій, напрями підвищення конкурентоспроможності вітчизняного сільського туризму, переваги створення інноваційної кластерної моделі для розвитку регіонів. Визначено, що об’єднання у кластерні ме- режі дозволяє використати інноваційний потенціал регіону, удосконалити якість надання туристичних послуг. Проаналізовано переваги створення «Еко-центру у Стіні» в селі Стіна Вінницької області. Запропоновано проєктну модель взаємовідносин у туристично-рекреаційному кластері «Вінниччина», особлива увага зверта- ється на організацію відпочинку в домашніх умовах у сільській місцевості, виготовлення екологічної продукції та розвиток ремесел. У статті розглянуті проблеми та перспективи розвитку сільського зеленого туризму, види туристичних маршрутів, туристичні стежки, культура, звичаї та обряди.

Посилання

Гібернау М. Ідентичність націй. Київ : Темпора, 2012. 304 с.

Вікінг М. Маленька книга хюге. Як жити добре по-данськи. Харків : Клуб сімейного дозвілля, 2017. 288 с.

Бігдан О.В. Напрями розвитку екологоорієнтованого агровиробництва у країнах Європейського Союзу. Агросвіт. 2013. № 4. C. 23–27.

Перегуда Є.Ф. Теоретичні аспекти диверсифікації сільськогосподарської діяльності підприємств АПК. Економіка АПК. 2013. № 10. C. 113–116.

Ходан І.В. Державна підтримка підприємництва: світовий досвід загального та особливого. Формування ринкових відносин в Україні. 2011. № 8 (123). С. 36–42.

Петрук В.Г. Екогеографія та екотуризм : Навчальний посібник. Вінниця : ТОВ «Нілан-ЛТД», 2016. 178 с.

Босий О. Священе ремесло. Традиційні символи і магічні ритуали українців. Вінниця: «Діло» ФОП Рогальська І.О., 2004. 220 с.

Проєкт «Image Mapping» Громадського об’єднання «Центр розвитку Пангея Ультіма». URL: http://www.pangeya.com.ua/index.php/ouractivities/ethno-tourism/208-im2015.html. (дата звернення: 20.01.2021).

Однорог М. «Маленькі Карпати» з каменю і легенд: історія села Стіна. URL: https://vezha.ua/malenki-karpaty-z-kamenyu-i-legend-istoriya-sela-stina-fotoreportazh (дата звернення: 20.01.2021).

Паулі Г. Синя економіка. 10 років, 100 інновацій, 100 мільйонів робочих місць. Доповідь Римського клубу. Київ : "Risk Reduction Foundation", 2012. 320 с.

Дармостук Д.Г. Розвиток сільського туризму через створення туристичних кластерів. Теорія та практика державного управління. 2016. № 4 (55). С. 1–6.

Hibernau M. (2012) [Identychnist natsii]. Identity of nations. Kyiv: Tempora. 304 p. (in Ukrainian)

Vikinh M. (2017) The Little Book of Hugo. How to Live Well in Danish. [Hugh's little book. How to live well in Danish]. Kharkiv: Family Leisure Club, 288 p.

Bihdan O.V. (2013) Napriamy rozvytku ekolohooriientovanoho ahrovyrobnytstva u krainakh Yevropeiskoho Soiuzu. [Directions of development of ecologically oriented agricultural production in the countries of the European Union]. Ahrosvit, no. 4, pp. 23–27.

Perehuda Ye.F. (2013) Teoretychni aspekty dyversyfikatsii silskohospodarskoi diialnosti pidpryiemstv APK. Theoretical aspects of diversification of agricultural activities of agricultural enterprises]. Ekonomika APK, no. 10, pp. 113–116.

Khodan I.V. (2011) Derzhavna pidtrymka pidpryiemnytstva: svitovyi dosvid zahalnoho ta osoblyvoho. [State support of entrepreneurship: world experience of general and special]. Formuvannia rynkovykh vidnosyn v Ukraini, no.8, pp. 36–42.

Petruk V.H. (2016) Ekoheohrafiia ta ekoturyzm [Ecogeography and ecotourism]: Navchalnyi posibnyk. Vinnytsia, 178 p. (in Ukrainian)

Bosyi O. (2004) Sviashchene remeslo. Tradytsiini symvoly i mahichni rytualy ukraintsiv. ekoturyzm. [Sacred craft]. Traditional symbols and magical rituals of Ukrainians. Vinnytsia, 220 p. (in Ukrainian)

Proiekt «Image Mapping» Hromadskoho obiednannia «Tsentr rozvytku Panheia Ultima». (2020) [Image Mapping Project of the Pangea Ultima Development CenterNGO]. Avaiable at: http://www.pangeya.com.ua/ index.php/ouractivities/ethno-tourism/208-im2015.html. Retrieved from: (accessed 20 January 2021).

Odnoroh M. (2018) «Malenki Karpaty» z kameniu i lehend: istoriia sela Stina. ["Little Carpathians" of stone and legends: the history of the village of Wall]. Avaiable at: https://vezha.ua/malenki-karpaty-z-kamenyu-i-legend-istoriya-sela-stina-fotoreportazh. Retrieved from: (accessed 20 January 2021).

Pauli H. (2012) Synia ekonomika. 10 rokiv, 100 innovatsii, 100 milioniv robochykh mists. [Blue economy. 10 years, 100 innovations, 100 million jobs]. Dopovid Rymskoho klubu, Kyiv: Risk Reduction Foundation, 320 p. (in Ukrainian)

Darmostuk D.H. (2016) Rozvytok silskoho turyzmu cherez stvorennia turystychnykh klasteriv. [Development of rural tourism through the creation of tourist]. Teoriia ta praktyka derzhavnoho upravlinnia, no. 4 (55), pp. 1–6.

Переглядів статті: 158
Завантажень PDF: 105
Опубліковано
2021-01-26
Як цитувати
Табенська, О. (2021). ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ СІЛЬСЬКОГО ЗЕЛЕНОГО ТУРИЗМУ НА ВІННИЧЧИНІ. Економіка та суспільство, (23). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2021-23-2