ФІНАНСОВІ МЕХАНІЗМИ ДЕРЖАВНОЇ ПІДТРИМКИ РОЗВИТКУ ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАД В УМОВАХ ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ

Ключові слова: територіальна громада, бюджет, Державний фонд регіонального розвитку, фінансове забезпечення, інфраструктура, місцеве самоврядування

Анотація

Стаття присвячена висвітленню проблем становлення та розвитку об'єднаних територіальних громад (ОТГ) як фінансово самостійних механізмів і вказує на можливість вирішення цих питань через альтернативні джерела фінансування, такі як фонди з іноземною часткою та національні фонди, які організують конкурси для відбору проектів. Доведено, що такі проекти не тільки розвантажують бюджет України від дотацій, але й сприяють зміні суспільного мислення населення, що є актуальним в умовах сьогодення. В статті описані основні механізми державної фінансової підтримки розвитку ОТГ. Проаналізовано доходи та видатки місцевих бюджетів Вінницького регіону за період з 2014 по 2021 рік. Доведено необхідність державної фінансової підтримки для новостворених ОТГ на початковому етапі їх діяльності. Проаналізовано стратегію Державного фонду регіонального розвитку (ДФРР) до 2027 року, яка спрямована на підвищення конкурентоспроможності регіонів. У межах цієї стратегії планується розширення практики створення Центрів розвитку креативної економіки навіть у невеликих містах. Це сприятиме збільшенню інвестиційної привабливості та сприяє розвитку бізнесу в креативному секторі економіки кожної окремої громади. Акцентується увага на доцільність поступового переходу від надання готових фінансових ресурсів з державного бюджету ОТГ до створення умов для активізації громад у напрямку підвищення їх інвестиційної привабливості.

Посилання

Дуб А.Р. Фінансові механізми державної підтримки соціально-економічного розвитку об’єднаних територіальних громад в умовах децентралізації. Проблеми економіки. 2019. № 1. С. 52–58. URL: https://www.problecon.com/export_pdf/problems-of-economy2019-1_0-pages-52_58.pdf

Децентралізація в Україні. URL: https://decentralization.gov.ua/

Донченко К. Як держава фінансово підтримує децентралізацію. URL: https://mbiz.censor.net.ua/resonance/3083525/yak_derjava_fnansovo_pdtrimu_detsentralzatsyu

Методика формування спроможних територіальних громад: Постанова Кабінету Міністрів України №214 від 08.04.2015 р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/34-2020-%D0%BF

Місцеві бюджети. Державний веб-портал бюджету для громадян. URL: https://openbudget.gov.ua/

Про затвердження державної стратегії регіонального розвитку не 2021-2027 рр.: Постанова Кабінету міністрів України №67 від 28.08.2020 р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/695-2020-%D0%BF#Text

Чубарь О.Г., Машіко К.С. Децентралізація і фінансове забезпечення територіальної громади. Науковий вісник Ужгородського університету. Серія: Економіка. 2016. Вип. 1. С. 419–426.

Dub A.R. (2019). Finansovi mekhanizmy derzhavnoi pidtrymky sotsialno-ekonomichnoho rozvytku obiednanykh terytorialnykh hromad v umovakh detsentralizatsii [Financial mechanisms of state support for the socio-economic development of united territorial communities in conditions of decentralization]. Problemy ekonomiky – Problems of the economy Available at: https://www.problecon.com/export_pdf/problems-of-economy2019-1_0-pages-52_58.pdf

Detsentralizatsiia v Ukraini (2023) [Decentralization in Ukraine]. Available at: https://decentralization.gov.ua/ [in Ukrainian]

Donchenko K. Yak derzhava finansovo pidtrymuie detsentralizatsiiu. Available at: https://mbiz.censor.net.ua/resonance/3083525/yak_derjava_fnansovo_pdtrimu_detsentralzatsyu [in Ukrainian]

Cabinet of Ministers of Ukraine (2020) Metodyka formuvannia spromozhnykh terytorialnykh hromad [Methodology of formation of capable territorial communities]. Postanova Kabinetu Ministriv Ukrainy № 214 vid 08.04.2015. Available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/34-2020-%D0%BF [in Ukrainian]

Mistsevi biudzhety (2022) [Local budgets]. Derzhavnyi veb-portal biudzhetu dlia hromadian [State budget web portal for citizens]. Available at: https://openbudget.gov.ua/ [in Ukrainian]

Cabinet of Ministers of Ukraine. (2020). Pro zatverdzhennia Derzhavnoi stratehii rehionalnoho rozvytku na 2021-2027 roky [On approval of the State Strategy for Regional Development for 2021-2027] Postanova Kabinetu Ministriv Ukrainy № 695 vid 05.08.2020. Ofitsiinyi visnyk Ukrainy № 67 vid 28.08.2020. St. 2155. Available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/695-2020-%D0%BF#Text [in Ukrainian]

Chubar O.H., Mashiko K.S. (2016) Detsentralizatsiia i finansove zabezpechennia terytorialnoi hromady [Decentralization and financial support of the territorial community]. Naukovyi visnyk Uzhhorodskoho universytetu. Seriia: Ekonomika – Scientific Bulletin of Uzhhorod University. Series: Economy, 1, 419–426. [in Ukrainian]

Переглядів статті: 140
Завантажень PDF: 96
Опубліковано
2023-06-27
Як цитувати
Марценюк, О., Деньдобра, Т., & Гуменна, О. (2023). ФІНАНСОВІ МЕХАНІЗМИ ДЕРЖАВНОЇ ПІДТРИМКИ РОЗВИТКУ ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАД В УМОВАХ ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ. Економіка та суспільство, (52). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2023-52-4
Розділ
ФІНАНСИ, БАНКІВСЬКА СПРАВА ТА СТРАХУВАННЯ