ПЕРСПЕКТИВИ ЗМІЦНЕННЯ ФІНАНСОВОЇ САМОДОСТАТНОСТІ ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАД В УМОВАХ ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ

Ключові слова: децентралізація, фінансове забезпечення, самодостатність, територіальна громада, місцеве самоврядування, доходи місцевих бюджетів, міжбюджетні трансферти

Анотація

Стаття присвячена дослідженню джерел фінансування територіальних громад в Україні в умовах децентралізації з метою пошуку напрямів підвищення їх самодостатності. Встановлено, що фінансове забезпечення відіграє вирішальну роль у розвитку таких громад. Тому важливість фінансування територіальних громад для забезпечення прогресу окремих територій та управління місцевими фінансами є особливою. Ефективність цього процесу залежить від здатності використовувати особливості конкретної території, знаходження різноманітних джерел фінансових ресурсів, їхньої накопичення, ефективного використання та розподілу, а також створення умов для успішної реалізації економічних планів, проєктів та соціальних програм на місцевому рівні. В статті визначені основні джерела фінансування розвитку територіальних громад, якими є доходи місцевих бюджетів, фінансова підтримка місцевого самоврядування з боку держави та пошук додаткових джерел фінансових ресурсів органами місцевої влади через використання потенціалу розвитку конкретної території. Кошти місцевого бюджету займають важливе місце у забезпеченні фінансовими ресурсами територіальних громад. Останні роки спостерігають значне збільшення участі органів місцевого самоврядування у зростанні доходів місцевих бюджетів. Цей успіх досягається через покращення взаємодії з бізнес-представниками, збільшення кількості зареєстрованих підприємств та повного сплати ними податків до місцевого бюджету. Для забезпечення фінансовими ресурсами розвитку територіальних громад запропоновано використовувати системний підхід, що передбачає комбінацію власних джерел надходжень з ресурсами, наданими державною підтримкою для територій, а також розширення можливостей створення творчих галузей як нових джерел місцевих доходів.

Посилання

Бібік Н.В., Шаповал Г.М. Аналіз міжнародного досвіду розвитку територіальних громад та визначення напрямків його впровадження в Україні. Сучасний стан наукових досліджень та технологій у промисловості. 2019. № 2(8). С. 5–14.

Варцаба В.І., Мулеса Е.В. Реалізація фінансової децентралізації: виклики та досягнення громад. Причорноморські економічні студії. 2018. Вип. 28–2. URL: http://bses.in.ua/journals/2018/28_2_2018/21.pdf

Ганзицька Т.С., Козін В.В. Місцеві бюджети в контексті фінансової децентралізації. Науковий вісник Херсонського національного університету. Юридичні науки. 2017. Вип. 1. С. 22–26.

Децентралізація в Україні. URL: https://decentralization.gov.ua/

Європейська хартія місцевого самоврядування. URL: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/994_036

Куценко Т., Сіренко Я. Забезпечення фінансової спроможності територіальних громад як пріоритет децентралізації управління. URL: https://іr.kneu.edu.ua/bіtstream/handle/2010/30350/MO_2019_7.pdf?sequence=1&іsAllowed=y

Міністерство фінансів України. Довідки щодо стану виконання місцевих бюджетів. URL: https://mof.gov.ua/uk/vykonannіa-dokhodіvmіstsevykh-bіudzhetіv

Методика формування спроможних територіальних громад: Постанова Кабінету Міністрів України №214 від 08.04.2015 р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/34-2020-%D0%BF

Про затвердження державної стратегії регіонального розвитку не 2021-2027рр.: Постанова Кабінету міністрів України №67 від 28.08.2020 р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/695-2020-%D0%BF#Text

Сухарська Л.В. Аналіз стану фінансового забезпечення розвитку об’єднаних територіальних громад у сучасній Україні. URL: http://www.e-patp.academy.gov.ua/pages/dop/19/les/fb4bab59-69c4-415d-b4b0-cac93834d1ba.pdf

Bibik N.V., Shapoval H.M. (2019) Analiz mizhnarodnoho dosvidu rozvytku terytorialnykh hromad ta vyznachennia napriamkiv yoho vprovadzhennia v Ukraini [Analysis of international experience of development of territorial communities and determination of directions of its implementation in Ukraine]. Suchasnyi stan naukovykh doslidzhen ta tekhnolohii v promyslovosti [The current state of research and technology in industry], № 2 (8), pp. 5–14. [in Ukrainian]

Vartsaba V.I., Mulesa E.V. (2018) Realizatsiia finansovoi detsentralizatsii: vyklyky ta dosiahnennia hromad [Implementing Financial Decentralization: Challenges and Community Achievements]. Prychornomorski ekonomichni studii [Black Sea Economic Studies], Vol. 28-2. Available at: http://bses.in.ua/journals/2018/28_2_2018/21.pdf [in Ukrainian]

Hanzytska T.S., Kozin V.V. (2017) Mistsevi biudzhety v konteksti finansovoi detsentralizatsii [Local budgets in the context of financial decentralization]. Naukovyy visnyk Khersonskoho natsionalnoho universytetu. Yurydychni nauky [Scientific Bulletin of the Kherson National University. Law], Vol. 1, pp. 22–26. [in Ukrainian]

Detsentralizatsiia v Ukraini (2023) [Decentralization in Ukraine]. Available at: https://decentralization.gov.ua/ [in Ukrainian]

Yevropeiska khartiia mistsevoho samovriaduvannia (1985) [European Charter of Local Self-Government]. Available at: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/994_036 [in Europe]

Kutsenko T.F., Sirenko Ya.S. (2019) Zabezpechennia finansovoi spromozhnosti terytorialnykh hromad yak priorytet detsentralizatsii upravlinnia [Ensuring the financial capacity of local communities as a priority of decentralization of management]. Available at: http://ir.kneu.edu.ua/bitstream/2010/30350/1/MO_2 019_7.pdf [in Ukrainian]

Ministry of Finance of Ukraine (2021). Dovidka shchodo stanu vykonannia mistsevykh biudzhetiv [Information on the state of execution of local budgets]. Ministerstvo finansiv Ukrainy. Available at: https://mof.gov.ua/uk/vykonannia-dokhodivmistsevykh-biudzhetiv [in Ukrainian]

Cabinet of Ministers of Ukraine (2020). Metodyka formuvannia spromozhnykh terytorialnykh hromad [Methodology of formation of capable territorial communities]. Postanova Kabinetu Ministriv Ukrainy № 214 vid 08.04.2015. Available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/34-2020-%D0%BF [in Ukrainian]

Cabinet of Ministers of Ukraine (2020). Pro zatverdzhennia Derzhavnoi stratehii rehionalnoho rozvytku na 2021-2027 roky [On approval of the State Strategy for Regional Development for 2021-2027] Postanova Kabinetu Ministriv Ukrainy № 695 vid 05.08.2020. Ofitsiinyi visnyk Ukrainy № 67 vid 28.08.2020. St. 2155. Available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/695-2020-%D0%BF#Text [in Ukrainian]

Sukharska L.V. Analiz stanu finansovoho zabezpechennia rozvytku obiednanykh terytorialnykh hromad u suchasnii Ukraini [Analysis of the state of financial support for the development of united territorial communities in modern Ukraine]. Available at: http://www.e-patp.academy.gov.ua/pages/dop/19/les/fb4bab59-69c4-415d-b4b0-cac93834d1ba.pdf [in Ukrainian]

Переглядів статті: 138
Завантажень PDF: 197
Опубліковано
2023-05-30
Як цитувати
Марценюк, О., Гуменна, О., & Деньдобра, Т. (2023). ПЕРСПЕКТИВИ ЗМІЦНЕННЯ ФІНАНСОВОЇ САМОДОСТАТНОСТІ ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАД В УМОВАХ ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ. Економіка та суспільство, (51). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2023-51-50
Розділ
ФІНАНСИ, БАНКІВСЬКА СПРАВА ТА СТРАХУВАННЯ