ОСОБЛИВОСТІ МЕНЕДЖМЕНТУ ЯКОСТІ АВІАЦІЙНИХ ПОСЛУГ В ТУРИЗМІ

Ключові слова: якість послуг, система менеджменту якості, авіаційно-транспортна послуга, критерії та умови якості авіаційних послуг в туризмі

Анотація

В статті розглянуто питання, пов’язані з визначенням сутності та специфічних особливостей авіаційно-транспортних послуг як складової частини туристичного процесу. Проаналізовано вплив комплексного характеру туристичної сфери на формування вимог до якості авіаційних послуг. Здійснений аналіз та теоретична оцінка чинників якості авіаційних послуг в туризмі. Детально розглянуті питання безпеки авіаційних подорожей як однієї з головних умов забезпечення якості. Показано можливості та засоби впливу туристичних компаній на якість авіаперевезень в процесі взаємодії з компаніями-перевізниками. Запропоновано методи дослідження проблем якості авіаційних послуг в туризмі для потреб побудови відповідних систем менеджменту якості. Визначено акценти якості авіаційних послуг в туризмі для підготовки фахівців з туризму.

Посилання

Ареф’єва О.В., Сімкова Т.О., Лисиця Ю.Б. Організаційно-економічне забезпечення управління якістю послуг авіатранспортних підприємств. Бізнес Інформ. 2018. № 12. С. 224–232.

Бойко Ю.А. Якість авіаційних послуг: досвід і проблеми. Науковий вісник міжнародної асоціації науковців. Серія: економіка, управління, безпека, технології. 2022. Том 1. № 3.

Горбач А. Якість туристичних послуг: особливості та чинники впливу. Актуальні проблеми управління соціально-економічними системами : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Луцьк, 8 грудня 2016 р.). Луцьк : Луцький НТУ, 2016. Ч. 1. C. 91–94.

Запорожець В., Шматько М. Аеропорт: організація, технологія, безпека. Київ : Дніпро, 2002. 168 с.

Кудла Н.Є. Управління якістю в туризмі : підручник. Київ : Центр учбової літератури, 2015. 328 с.

Наказ Державної авіаційної служби України «Про затвердження Авіаційних правил України «Правила повітряних перевезень та обслуговування пасажирів і багажу»» від 26.11.2018 №1239. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0141-19#Text

Ткаченко Т.І., Мельниченко С.В., Босовська М.В., Полтавська О.В. Управління якістю послуг готелів: методологія та практика : монографія. Київ : Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2012. 728 с.

Федяєва О.О. Особливості фінансування інноваційного розвитку аеропортів. Ефективна економіка. 2012. № 11. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=1571

Dudnyk I. Air transport processes in tourist systems. Авіа-2023 : матеріали ХVI міжнародної науково-технічної конференції. Київ : НАУ, 2023.

Aref'eva O.V., Simkova T.O., Lysytsia Yu.B. (2018) Organizational and economic support of quality management services of air transport enterprises. Business Inform. No. 12. P. 224–232.

Boyko Yu.A. (2022) Quality of aviation services: experience and problems. Scientific Bulletin of the International Association of Scientists" Series: economy, management, security, technologies. Volume 1. No 3.

Horbach A. (2016) Quality of tourist services: features and influencing factors. Actual problems of management of socio-economic systems : materials of the All-Ukrainian scientific and practical conference (Lutsk, December 8, 2016). Lutsk : Lutsk National Technical University. Part 1. P. 91–94.

Zaporozhets V., Shmatko M. (2002) Airport: organization, technology, safety. Kyiv : Dnipro, 168 p.

Kudla N.E. (2015) Quality management in tourism : textbook. Kyiv : Center for Educational Literature, 328 p.

Order of the State Aviation Service of Ukraine "On the approval of the Aviation Rules of Ukraine "Rules of Air Transportation and Service of Passengers and Baggage"" dated November 26, 2018. No. 1239. Available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0141-19#Text

Tkachenko T.I., Melnychenko S.V., Bosovska M.V., Poltavska O.V. (2012) Quality management of hotel services: methodology and practice : monograph. Kyiv : Kyiv. national trade and economy University, 728 p.

Fedyaeva O.O. Peculiarities of financing the innovative development of airports. Available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=1571

Dudnyk I. (2023) Air transport processes in tourist systems. AVIA-2023 : materials of the XVI international scientific and technical conference. Kyiv : NAU.

Переглядів статті: 82
Завантажень PDF: 62
Опубліковано
2023-05-30
Як цитувати
Дудник, І., Борисюк, О., & Сайчук, В. (2023). ОСОБЛИВОСТІ МЕНЕДЖМЕНТУ ЯКОСТІ АВІАЦІЙНИХ ПОСЛУГ В ТУРИЗМІ. Економіка та суспільство, (51). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2023-51-62