МЕДИЧНИЙ ТУРИЗМ В КРИЗОВИХ УМОВАХ: ЧИННИКИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ

Ключові слова: медичний туризм, кризові умови, потенціал медичного туризму, чинники та перспективи медичного туризму, санаторно-курортні та медичні заклади, теорія туризмознавства

Анотація

В статті розглянуто важливість медичного туризму в умовах глобальних криз, зокрема пандемії COVID-19 та російсько-української війни. Автори статті вказують на те, що пандемія COVID-19 та війна спонукає людей переосмислити своє ставлення до медичного обслуговування і підкреслює важливість якісної медичної допомоги, яка може бути забезпечена як на локальному, так і на глобальному рівні. Розглянуто потенціал медичного туризму як інструменту для підвищення якості та доступності медичних послуг. Окреслено основні фактори, які впливають на розвиток цієї галузі в умовах кризи, а також аналізують можливі перспективи розвитку та вдосконалення медичного туризму в надзвичайних обставинах. Визначено основні напрями розвитку медичного туризму на деокупованих територіях, а також проаналізовано можливі перспективи розвитку та вдосконалення медичного туризму в надзвичайних обставинах.

Посилання

Дудник І. Кармазін А. Регіональний розвиток медичного туризму. Актуальні проблеми міжнародних відносин і регіональних досліджень : матеріали Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції (м. Луцьк, 6 грудня 2021 р.). Луцьк : Вежа-Друк, 2021. С. 296–299.

Мальська М.П., Бордун О.Ю. Медичний туризм: теорія та практика. Навчальний посібник. Львів : Центр навчальної літератури, 2019. 124 с.

Методологія туризмознавства: географічні аспекти : монографія / За заг. ред. д.геогр.н. Дудника І.М. Київ, 2023. 374 с.

Сайчук В.С., Ткачук Л.М. Інноваційно-інвестиційна політика як інструмент модернізації туристично-рекреаційного комплексу України: перспективи розвитку кластерів медичного туризму. Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія : Географія. Тернопіль, 2019. № 2 (47). С. 109–115.

Ткачук Л.М., Сайчук В.С. Медичний туризм: перспективи розвитку у постковідний період. Modern international relations: topical problems of theory and practice: collective monograph. Lodz-Kyiv : WSBiNoZ, 2021. С. 253–257.

Dudnyk, I., & Karmazin, A. (2021). Regionalnyi rozvytok medychnoho turyzmu [Regional Development of Medical Tourism]. Aktualni problemy mizhnarodnykh vidnosyn i rehionalnykh doslidzhen : materialy Mizhnarodnoi naukovo-praktychnoi internet-konferentsii (m. Lutsk, 6 hrudnia 2021 r.), 296–299. Lutsk : Vezha-Druk [in Ukrainian].

Malska, M.P., & Bordun, O. Yu. (2019). Medychnyi turyzm: teoriia ta praktyka [Medical Tourism: Theory and Practice] : Navchalnyi posibnyk. Lviv : Tsentr navchalnoi literatury [in Ukrainian].

Dudnyk, I.M. (Ed.) (2023). Metodolohiia turyzmoznavstva: heohrafichni aspekty [Methodology of Tourism Studies: Geographical Aspects], 444 p. Kyiv [in Ukrainian].

Saichuk, V.S., & Tkachuk, L. M. (2019). Innovatsiino-investytsiina polityka yak instrument modernizatsii turystychno-rekreatsiinoho kompleksu Ukrainy: perspektyvy rozvytku klasteriv medychnoho turyzmu [Innovation-Investment Policy as a Tool for Modernizing the Tourist-Recreational Complex of Ukraine: Prospects for the Development of Medical Tourism Clusters]. Naukovi zapysky Ternopil'skoho natsionalnoho pedahohichnoho universytetu imeni Volodymyra Hnatiuka. Seriia : Heohrafiia, 2 (47), 109–115 [in Ukrainian].

Tkachuk, L.M., & Saichuk, V.S. (2021). Medychnyi turyzm: perspektyvy rozvytku u postkovidnyi period [Medical Tourism: Development Prospects in the Post-COVID Period]. In Modern international relations: topical problems of theory and practice, 253–257. Lodz-Kyiv : WSBiNoZ [in Ukrainian].

Переглядів статті: 67
Завантажень PDF: 73
Опубліковано
2023-08-29
Як цитувати
Сайчук, В., Дудник, І., & Фокін, С. (2023). МЕДИЧНИЙ ТУРИЗМ В КРИЗОВИХ УМОВАХ: ЧИННИКИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ. Економіка та суспільство, (54). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2023-54-47