ВПЛИВ АСИМЕТРІЇ СОЦІАЛЬНО-ТРУДОВИХ ВІДНОСИН НА РІВЕНЬ СОЦІАЛЬНОГО І КАДРОВОГО СИНЕРГІЗМУ

Ключові слова: асиметрія, біфуркація, кадровий синергізм, ринок праці, соціальний синергізм, соціально-трудові відносини

Анотація

У статті обґрунтована логіка виникнення у системі соціально-трудових відносин численних асиметрій під впливом перманентних флуктуаційних коливань, що спостерігаються на ринку праці насамперед у зв’язку з різноспрямованістю дій його суб’єктів – найманих працівників і роботодавців, розмаїттям їхніх мотивів поведінки та уявлень про власні вигоди і ризики. Означені асиметрії порушують відносну рівновагу в системі і неминуче підштовхують її до “точки біфуркації”, в якій, зокрема, з’являються форми нестандартної зайнятості, нетипові моделі організації робочого часу, інноваційні підходи до залучення та мотивування персоналу на підприємствах. Асиметрія соціально-трудових відносин асоціюється з дисбалансом інтересів їхніх учасників, підвищенням рівня безробіття в окремих сегментах ринку, конфліктними ситуаціями на підприємствах, наростанням соціальної напруги у суспільстві. Відповідно, в такі моменти знижується рівень синергетичності системи – здатності генерувати ефект примноження економічних і соціальних вигод завдяки узгодженості дій окремих елементів.

Посилання

Ситник О.Ю. Стан соціально-трудових відносин як чинник стратегічного розвитку персоналу підприємств. Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія “Економічні науки”. 2016. Вип. 17 (3). С. 95–98. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvkhdu_en_2016_17(3)__26 (дата звернення: 18.12.2022).

Юр’єва І.А., Гаряєва Г.М. Класифікація соціально-трудових відносин та соціальне партнерство на підприємствах. Вісник Національного технічного університету “ХПІ”. Серія “Економічні науки” : зб. наук. пр. Харків : НТУ “ХПІ”, 2020. № 3 (5). С. 36–39.

Калініченко Л.Л., Смачило В.В. Джерела синергічного ефекту в управлінні кадровим потенціалом на підприємстві. Розвиток методів управління та господарювання на транспорті. 2018. № 3 (64). С. 116–135.

Хитра О.В. Перспективи досягнення синергетичності суспільства в умовах соціально орієнтованої ринкової економіки. Вісник Одеського національного університету. Серія “Економіка”. 2020. Т. 25. Вип. 2 (81). С. 127–133. URL: http://visnyk-onu.od.ua/journal/2020_25_2/23.pdf (дата звернення: 18.12.2022).

Колот А.М. Соціально-трудова сфера: стан відносин, нові виклики, тенденції розвитку : монографія. Київ : КНЕУ, 2010. 252 с.

Назарова Г.В., Гончарова С.Ю., Водницька Н.В. Управління соціально-трудовою сферою підприємства: монографія / за заг. ред. д. е. н., проф. Г.В. Назарової. Харків : ХНЕУ, 2010. 324 с.

Соціально-трудові відносини: проблеми гармонізації: монографія / М.В. Семикіна, З.В. Смутчак, С.Р. Пасєка, Ю.Д. Петров; за ред. М.В. Семикіної. Кіровоград : КОД, 2012. 300 с.

Аграмакова Н.В. Теоретичні засади формування соціально-трудової сфери підприємства. Економіка і суспільство. 2017. Вип. 8. С. 510–517. URL: https://economyandsociety.in.ua/journals/8_ukr/87.pdf (дата звернення: 18.12.2022).

Жадан О.В. Соціально-трудові відносини як елемент соціально орієнтованої економіки. Теорія та практика державного управління. 2010. Вип. 1. С. 295–301.

Жадан О.В. Соціально-трудові відносини як об’єкт державного регулювання. Економіка та держава. 2014. № 5. С. 112–115.

Смачило В.В. Механізм управління кадровим потенціалом на основі концепції синергії. Соціально-економічні проблеми і держава. 2017. Вип. 2. С. 171–182. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Sepid_2017_2_19 (дата звернення: 18.12.2022).

Кунденко А.В., Живолуп А.І., Половецька В.В. Синергетичний підхід до управління персоналом при реалізації антикризової стратегії підприємства. Чернігівський науковий часопис Чернігівського державного інституту економіки і управління. Серія “Економіка і управління”. 2013. № 1. С. 66–72. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Chnch_ekon_2013_1_11 (дата звернення: 18.12.2022).

Гузар У.Є. Трудова діяльність з позицій синергетичного, деонтологічного і духовного підходів. Актуальні проблеми економіки. 2010. № 5. С. 3–8.

Марченко В.М. Кадровий синергізм процесів злиття та поглинання. Агроінком. 2009. № 9–12. С. 37–40.

Данилюк-Черних І.М., Петренко В.П. Управління використанням інтелектуального потенціалу людських ресурсів на засадах сінтелектики і синергізму. Регіональна економіка. 2011. № 1. С. 148–155. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/regek_2011_1_21 (дата звернення: 18.12.2022).

Варцаба В.І. Синергетична парадигма гармонізованого управління людськими ресурсами соціально-економічних систем. Проблеми економіки. 2015. № 2. С. 247–252.

Запухляк В.З., Герман Л.Т. Асиметрії глобального економічного розвитку. Економічний аналіз. 2014. Т. 18. № 3. С. 16–25. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ecan_2014_18(3)__5 (дата звернення: 18.12.2022).

Кондрацька О.В. Формування довгострокового попиту на працю: синергетичний підхід. Науковий вісник Полтавського університету економіки і торгівлі. Серія “Економічні науки”. 2010. № 4 (2). С. 84–89.

Петрова І.Л. Синергетичний підхід до формування умов гідної праці на ринку праці України. Імперативи та інноваційні механізми забезпечення гідної праці в умовах становлення нової економіки : зб. тез доповідей учасників Міжнар. наук.-практ. конф. (Київ, 25–26 квітня 2017 р.). Київ : КНЕУ, 2017. С. 137–139.

Зоідзе Д.Р. Сучасний ринок праці: вивільнення найманих працівників як чинник структурної невідповідності між попитом та пропозицією. Проблеми економіки. 2013. № 2. С. 59–65.

Богуш Л.Г. Асиметрії ринку праці України в умовах глобалізації господарських та соціум-формуючих процесів. Причорноморські економічні студії. 2019. Вип. 48-2. С. 187–193. URL: http://bses.in.ua/journals/2019/48_2_2019/37.pdf (дата звернення: 18.12.2022).

Міга В.К. Асиметричність положення суб’єктів ринку праці. Вісник Національного університету “Львівська політехніка”. Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку. 2012. № 748. С. 327–331.

Руснак А.В. Визначення диспропорцій та подолання асиметрії національного ринку праці в умовах макроекономічної нестабільності. Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія “Економічні науки”. 2015. Вип. 15 (3). С. 32–35.

Кримова М.О. Професійна асиметрія українського ринку праці. Управління економікою: теорія та практика : зб. наук. пр. Київ : ІЕП НАНУ, 2019. С. 196–207.

Магдіч А.С., Лимонова Е.М. Асиметрія інформації: сфери виникнення та ефекти. Нобелівський вісник. 2019. № 1 (12). С. 50–56.

Ткалич М.Г. Психологія гендерної взаємодії персоналу організації: дис. … д-ра психол. наук: 19.00.10. Київ : Національна академія педагогічних наук України; Інститут психології імені Г.С. Костюка, 2016. 500 с.

Колот А.М., Герасименко О.О. Цифрова трансформація та нові бізнес-моделі як детермінанти формування економіки нестандартної зайнятості. Соціально-трудові відносини: теорія та практика. 2020. Вип. 10. Ч. 1. С. 33–54.

Краус К.М., Краус Н.М., Голубка С.М. Становлення Праці 4.0 в умовах цифровізації та застосунку штучного інтелекту. European scientific journal of Economic and Financial innovation. 2022. № 2 (10). С. 19–31. URL: https://journal.eae.com.ua/index.php/journal/article/view/159/137 (дата звернення: 22.03.2023).

Петрова І.Л., Балика О.Г., Качан Г.М. Цифрова економіка та поява цифрової зайнятості. Social and Labour Relations: Theory and Practice. 2020. Vol. 10. Issue 2. Рр. 10–20.

Чернятевич Я.В. Цифровий робочий простір як складова сучасного ринку праці. Підприємництво і торгівля. 2021. № 32. С. 60–65.

Новікова О.Ф., Панькова О.В., Азьмук Н.А., Касперович О.Ю. Становлення нової якості трудового життя в Україні в умовах цифровізації економіки: концептуалізація дослідження. Вісник економічної науки України. 2021. № 2. С. 204–212.

Хитра О.В. Напрями трансформації ринку праці в умовах цифровізації економіки. Правові засади організації та здійснення публічної влади: зб. тез VІ Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Хмельницький, 31 березня 2023 року). Хмельницький : Хмельницький університет управління та права імені Леоніда Юзькова, 2023. С. 554–558.

Benedict R.F. Patterns of Culture. Boston; New York: Houghton, Mifflin and Company, 1934. 260 p.

Decent work: Report of the Director-General of the ILO to the 87th session of the International Confederation of Labor. Geneva: ILO, 1999.

Колот А., Герасименко О. Дефіцит гідної праці як глобальна проблема соціально-трудової сфери. Міжнародна економічна політика. 2016. № 2. С. 21–41. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Mep_2016_2_4 (дата звернення: 22.03.2023).

Підвальна О.Г., Козяр Н.О. Синергійний ефект в менеджменті. Ефективна економіка. 2013. № 3. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=1865 (дата звернення: 06.04.2023).

Sytnyk O.Y. (2016) Stan sotsialno-trudovykh vidnosyn yak chynnyk stratehichnoho rozvytku personalu pidpryiemstv [The state of the social and labor relations as a factor in the strategic development staff of the enterprises]. Naukovyi visnyk Khersonskoho derzhavnoho universytetu. Seriia “Ekonomichni nauky” [Scientific Bulletin of Kherson State University. Economic Sciences], vol. 17 (3). pp. 95–98.

Yuryeva I.A., Gariaieva H.M. (2020) Klasyfikatsiia sotsialno-trudovykh vidnosyn ta sotsialne partnerstvo na pidpryiemstvakh [Classification of social and labor relations and social partnership at enterprises]. Visnyk Natsionalnoho tekhnichnoho universytetu “KhPI”. Seriia “Ekonomichni nauky” [National Technical University “KhPI” Herald. Economic Sciences], no. 3 (5), pp. 36–39.

Kalinichenko L.L., Smachylo V.V. (2018) Dzherela synerhichnoho efektu v upravlinni kadrovym potentsialom na pidpryiemstvi [Sources of synergistic effect in the management of personnel potential at the enterprise]. Rozvytok metodiv upravlinnia ta hospodariuvannia na transporti [Development of management and entrepreneurship methods on transport], no. 3 (64), pp. 116–135.

Khytra O.V. (2020) Perspektyvy dosiahnennia synerhetychnosti suspilstva v umovakh sotsialno oriientovanoi rynkovoi ekonomiky [Prospects of achieving synergy of society in the conditions of socially oriented market economy]. Visnyk Odeskoho natsionalnoho universytetu. Seriia “Ekonomika” [Odesa National University Herald. Economy], no. 25, vol. 2 (81), pp. 127–133.

Kolot A.M. (2010) Sotsialno-trudova sfera: stan vidnosyn, novi vyklyky, tendentsii rozvytku [Social and labor sphere: state of relations, new challenges, development trends]. Kyiv: Kyiv National Economic University. (in Ukrainian)

Nazarova H.V. (ed.), Honcharova S.Iu., Vodnytska N.V. (2010) Upravlinnia sotsialno-trudovoiu sferoiu pidpryiemstva [Management of the social and labor sphere of the enterprise]. Kharkiv: Kharkiv National Economic University. (in Ukrainian)

Semykina M.V. (ed.), Smutchak Z.V., Pasieka S.R., Petrov Yu.D. (2012) Sotsialno-trudovi vidnosyny: problemy harmonizatsii [Social and labor relations: problems of harmonization]. Kirovohrad: KOD. (in Ukrainian)

Agramakova N.V. (2017) Teoretychni zasady formuvannia sotsialno-trudovoi sfery pidpryiemstva [Theoretical bases of formation social and labor companies]. Ekonomika i suspilstvo [Economy and Society] (electronic journal), vol. 8, pp. 510–517. Available at: https://economyandsociety.in.ua/journals/8_ukr/87.pdf (accessed 18 December 2022).

Zhadan O.V. (2010) Sotsialno-trudovi vidnosyny yak element sotsialno oriientovanoi ekonomiky [Social and labor relations as an element of socially oriented economy]. Teoriia ta praktyka derzhavnoho upravlinnia [Theory and practice of public administration], vol. 1, pp. 295–301.

Zhadan O.V. (2014) Sotsialno-trudovi vidnosyny yak obiekt derzhavnoho rehuliuvannia [Social and labor relations as an object of state regulation]. Ekonomika ta derzhava [Economy & State], no. 5, pp. 112–115.

Smachylo V.V. (2017) Mekhanizm upravlinnia kadrovym potentsialom na osnovi kontseptsii synerhii [Personnel potential management mechanism based on the concept of synergy]. Sotsialno-ekonomichni problemy i derzhava [Socio-Economic Problems and the State] (electronic journal), vol. 2, pp. 171–182. Available at: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Sepid_2017_2_19 (accessed 18 December 2022).

Kundenko A.V., Zhyvolup A.I., Polovetska V.V. (2013) Synerghetychnyj pidkhid do upravlinnja personalom pry realizaciji antykryzovoji strateghiji pidpryjemstva [Synergetic approach to HR-management in realization of anti-crisis strategy of the enterprise]. Chernighivsjkyj naukovyj chasopys Chernighivsjkogho derzhavnogho instytutu ekonomiky i upravlinnja. Seriia “Ekonomika i upravlinnja” [Chernihiv Scientific Journal of the Chernihiv State Institute of Economics and Management. Economics and Management], no. 1, pp. 66–72.

Huzar U.Ie. (2010) Trudova diialnist z pozytsii synerhetychnoho, deontolohichnoho i dukhovnoho pidkhodiv [Work experience from positions synergistic, deontological and spiritual approaches]. Aktualni problemy ekonomiky [Actual Problems of Economics], no. 5, pp. 3–8.

Marchenko V.M. (2009) Kadrovyj synerghizm procesiv zlyttja ta poghlynannja [Personnel Synergy of Mergers and Acquisitions]. Aghroinkom [Agroincom], no. 9–12, pp. 37–40.

Danyliuk-Chernykh I.M., Petrenko V.P. (2011) Upravlinnia vykorystanniam intelektualnoho potentsialu liudskykh resursiv na zasadakh sintelektyky i synerhizmu [Enterprise Personnel Intellectual Resource Potential Management on the Princinles of Sintelectics and Synergy]. Rehionalna ekonomika [Regional Economy], no. 1, pp. 148–155.

Vartsaba V.I. (2015) Synerhetychna paradyhma harmonizovanoho upravlinnia liudskymy resursamy sotsialno-ekonomichnykh system [Synergetic Paradigm of the Harmonized Management of Human Resources of Socio-Economic Systems]. Problemy ekonomiky [The Problems of Economy], no. 2, pp. 247–252.

Zapukhliak V.Z., Herman L.T. (2014) Asymetrii hlobalnoho ekonomichnoho rozvytku [Asymmetry of global economic development]. Ekonomichnyi analiz [Economic Analysis], vol. 18, no. 3, pp. 16–25.

Kondratska O.V. (2010) Formuvannia dovhostrokovoho popytu na pratsiu: synerhetychnyi pidkhid [Formation of long-term demand for labor: a synergistic approach]. Naukovyi visnyk Poltavskoho universytetu ekonomiky i torhivli. Seriia “Ekonomichni nauky” [Scientific Bulletin of Poltava University of Economics and Trade. Economic Sciences], no. 4 (2), pp. 84–89.

Petrova I.L. (2017) Synerhetychnyi pidkhid do formuvannia umov hidnoi pratsi na rynku pratsi Ukrainy [A synergistic approach to the formation of decent work conditions in the labor market of Ukraine]. Proceedings of the Imperatyvy ta innovatsiini mekhanizmy zabezpechennia hidnoi pratsi v umovakh stanovlennia novoi ekonomiky (Ukraine, Kyiv, April 25–26, 2017), Kyiv: KNEU, pp. 137–139.

Zoidze D.R. (2013) Suchasnyi rynok pratsi: vyvilnennia naimanykh pratsivnykiv yak chynnyk strukturnoi nevidpovidnosti mizh popytom ta propozytsiieiu [Modern labour market: dismissal of employees as a factor of structural discrepancy between supply and demand]. Problemy ekonomiky [The Problems of Economy], no. 2, pp. 59–65.

Bogush L.H. (2019) Asymetrii rynku pratsi Ukrainy v umovakh hlobalizatsii hospodarskykh ta sotsium-formuiuchykh protsesiv [Asymmetries of the Ukrainian labor market in the conditions of economic and socium-forming processes’ globalization]. Prychornomorski ekonomichni studii [Black Sea Economic Studies], vol. 48-2, pp. 187–193.

Miga V.K. (2012) Asymetrychnist polozhennia subiektiv rynku pratsi [Asymmetry of the labor market’s subjects position]. Visnyk Natsionalnoho universytetu “Lvivska politekhnika”. Menedzhment ta pidpryiemnytstvo v Ukraini: etapy stanovlennia i problemy rozvytku [National University “Lviv Polytechnic” Herald. Management and Entrepreneurship in Ukraine: Stages of Formation and Problems of Development], no. 748, pp. 327–331.

Rusnak A.V. (2015) Vyznachennia dysproportsii ta podolannia asymetrii natsionalnoho rynku pratsi v umovakh makroekonomichnoi nestabilnosti [Definitions imbalances and overcoming asymmetries national labor market in terms of macroeconomic instability]. Naukovyi visnyk Khersonskoho derzhavnoho universytetu. Seriia “Ekonomichni nauky” [Scientific Bulletin of Kherson State University. Economic Sciences], vol. 15 (3), pp. 32–35.

Krymova M.O. (2019) Profesiina asymetriia ukrainskoho rynku pratsi [Professional asymmetry of the Ukrainian labor market]. Upravlinnia ekonomikoiu: teoriia ta praktyka [Economic Management: Theory and Practice], Kyiv: IEP NANU, pp. 196–207.

Mahdich A.S., Lymonova E.M. (2019) Asymetriia informatsii: sfery vynyknennia ta efekty [Information asymmetry: areas of occurrence and effects]. Nobelivskyi visnyk [Nobel Herald], no. 1 (12), pp. 50–56.

Tkalych M.H. (2016) Psykholohiia hendernoi vzaiemodii personalu orhanizatsii [Psychology of gender interaction of the organization's personnel] (PhD Thesis), Kyiv: National Academy of Pedagogical Sciences of Ukraine; Institute of Psychology named after H.S. Kostyuk.

Kolot A.M., Herasymenko O.O. (2020) Tsyfrova transformatsiia ta novi biznes-modeli yak determinanty formuvannia ekonomiky nestandartnoi zainiatosti [Digital transformation and new business models as determinants of formation of the economy of nontypical employment]. Sotsialno-trudovi vidnosyny: teoriia ta praktyka [Social and Labour Relations: Theory and Practice], vol. 10 (1), pp. 33–54.

Kraus K.M., Kraus N.M., Holubka S.M. (2022) Stanovlennia Pratsi 4.0 v umovakh tsyfrovizatsii ta zastosunku shtuchnoho intelektu [Establishment of Work 4.0 in the conditions of digitalization and the application of artificial intelligence]. Yevropeiskyi naukovyi zhurnal Ekonomichnykh ta Finansovykh innovatsii [European scientific journal of Economic and Financial innovation] (electronic journal), no. 2 (10). pp. 19–31. Available at: https://journal.eae.com.ua/index.php/journal/article/view/159/137 (accessed 22 March 2023).

Petrova I.L., Balyka O.H., Kachan H.M. (2020) Tsyfrova ekonomika ta poiava tsyfrovoi zainiatosti [Digital economy and digital employment appearence]. Sotsialno-trudovi vidnosyny: teoriia ta praktyka [Social and Labour Relations: Theory and Practice], Vol. 10. Issue 2. pp. 10–20.

Cherniatevych Ya.V. (2021) Tsyfrovyi robochyi prostir yak skladova suchasnoho rynku pratsi [Digital workspace as a component of the modern labor market]. Pidpryiemnytstvo i torhivlia [Entrepreneurship and Trade], no. 32, pp. 60–65.

Novikova O.F., Pankova O.V., Azmuk N.A., Kasperovich O.Yu. (2021) Stanovlennia novoi yakosti trudovoho zhyttia v Ukraini v umovakh tsyfrovizatsii ekonomiky: kontseptualizatsiia doslidzhennia [Providing a New Quality of Working Life in Ukraine in the Conditions of Digitalization of the Economy: Conceptualization of Research]. Visnyk ekonomichnoi nauky Ukrainy [Herald of Economic Science of Ukraine], no. 2, pp. 204–212.

Khytra O.V. (2023) Napriamy transformatsii rynku pratsi v umovakh tsyfrovizatsii ekonomiky [Directions of transformation of the labor market in the conditions of digitalization of the economy]. Proceedings of the Pravovi zasady orhanizatsii ta zdiisnennia publichnoi vlady: VI Mizhnar. nauk.-prakt. konf. (Ukraine, Khmelnytskyi, March 31, 2023). Khmelnytskyi: The Leonid Yuzkov Khmelnytskyi University of Management and Law, pp. 554–558.

Benedict R.F. Patterns of Culture. Boston; New York: Houghton, Mifflin and Company, 1934. 260 p.

Decent work: Report of the Director-General of the ILO to the 87th session of the International Confederation of Labor. Geneva: ILO, 1999.

Kolot A., Herasymenko O. (2016) Defitsyt hidnoi pratsi yak hlobalna problema sotsialno-trudovoi sfery [Deficit of decent work as a global problem of the social and labor sphere]. Mizhnarodna ekonomichna polityka [International Economic Policy], no. 2, pp. 21–41.

Pidvalna O.H., Koziar N.O. (2013) Synerhiinyi efekt v menedzhmenti [Synergistic effect in management]. Efektyvna ekonomika [Efficient economy] (electronic journal), no. 3. Available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=1865 (accessed 06 April 2023).

Переглядів статті: 87
Завантажень PDF: 67
Опубліковано
2023-05-30
Як цитувати
Хитра, О. (2023). ВПЛИВ АСИМЕТРІЇ СОЦІАЛЬНО-ТРУДОВИХ ВІДНОСИН НА РІВЕНЬ СОЦІАЛЬНОГО І КАДРОВОГО СИНЕРГІЗМУ. Економіка та суспільство, (51). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2023-51-39
Розділ
МЕНЕДЖМЕНТ