СИНЕРГЕТИЧНИЙ ПОТЕНЦІАЛ РОЗВИТКУ ТУРИСТИЧНО-РЕКРЕАЦІЙНОЇ СОЦІО-ЕКОЛОГО-ЕКОНОМІЧНОЇ СИСТЕМИ

Ключові слова: атрактор, біфуркація, емерджентність, ентропія, когерентність, рекреація, самоорганізація, синергія, туризм, флуктуація

Анотація

У статті обґрунтовуються ознаки синергетичності туристично-рекреаційної системи, що пов’язана когерентними і коеволюційними взаємозв’язками з іншими галузями економіки, елементами суспільного життя, природним середовищем. Залежність цієї системи, з одного боку, від потреб людини, а з іншого – від рівня науково-технічного прогресу, тенденцій розвитку світового ринку, державного регулювання тощо, обумовлює численні флуктуації і велику кількість біфуркаційних гілок еволюції. Проходження через каскад точок біфуркації супроводжується якісними перетвореннями, які змінюють цикли рекреаційної діяльності, рекреаційну місткість та освоєність різних територій. Еволюція туристично-рекреаційних районів відбувається за принципами самоорганізації та синергетичної циклічності і супроводжується наростанням ентропії, для подолання якої пропонується застосовувати інструменти рекреаційного природокористування, збереження культурної самобутності народів і підвищення якості туристичного продукту.

Посилання

Гаврилюк А.М. Теоретико-методологічні аспекти обґрунтування феномену туризму як соціального інституту держави. Вчені записки Таврійського національного університету імені В.І. Вернадського. Серія “Державне управління”. 2018. Т. 29 (68), № 3. С. 34–39.

Ткачук Л. Сутність туризму як багатоаспектного суспільного явища. Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Серія “Географія”. 2017. Вип. 1–2 (66–67). С. 109–113.

Родіонова І.В. Фінансове забезпечення розвитку туристично-рекреаційної сфери в Україні. Вісник Хмельницького національного університету. Серія “Економічні науки”. 2017. № 1. С. 152–155.

Мармуль Л.О. Визначення ефективності функціонування рекреаційних підприємств та відтворення їх ресурсів на засадах системно-структурного аналізу і синтезу. Агросвіт. 2019. № 11. С. 10–15.

Благун І.С., Гонак І.М. Концептуальні основи формування територіальної рекреаційної системи. Вісник Чернівецького торговельно-економічного інституту. Серія “Економічні науки”. 2014. Вип. 4. С. 86–96.

Макара О.В., Гарасюк Д.М. Теоретичні основи формування територіальних туристично-рекреаційних систем. Науковий вісник Полтавського університету економіки і торгівлі. Серія “Економічні науки”. 2014. № 2. С. 53–58.

Гайда Ю.І., Ілюк В.I. Туристично-рекреаційне районування України: емпірично-статистичний підхід. Ефективна економіка. 2020. № 2. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=7645 (дата звернення: 09.04.2021).

Шарко М.В., Шмулевич П.В. Использование синергии в сфере туризма. Інфраструктура ринку. 2017. Вип. 11. С. 87–92. URL: http://www.market-infr.od.ua/journals/2017/11_2017_ukr/17.pdf (дата звернення: 21.01.2021).

Кунгурцева-Мащенко Т.Є. Синергетичний ефект у діяльності курортно-рекреаційних систем в умовах інтеграційного розвитку. Глобальні та національні проблеми економіки. 2018. Вип. 23. С. 706–709. URL: http://global-national.in.ua/archive/23-2018/136.pdf (дата звернення: 21.01.2021).

Моісєєва Н.І. Інноваційність туристичної сфери регіону в умовах сталого розвитку: стратегічний вимір: автореф. дис. … докт. екон. наук: 08.00.05; Одеська національна академія харчових технологій. Одеса, 2019. 43 с.

Скоробогатова Т. Образование синергетического эффекта в туризме как результат функционирования логистических сервисных систем. Вісник економічної науки України. 2012. № 2 (22). С. 147–151.

Goeldner C.R., Ritchie J.R.B. Tourism: principles, practices, philosophies. N.Y: John Wiley & Sons, 2009. 657 p.

Якімцов В.В. Теоретико-методологічні засади синергетичної ефективності функціонування складних соціо-еколого-економічних систем: автореф. дис. … докт. екон. наук: 08.00.06; Львівський національний аграрний університет. Львів, 2019. 42 с.

Фадєєва І.Г. Обґрунтування доцільності застосування системно-синергетичного підходу до управління розвитком нафтогазовидобувних корпоративних систем. Інвестиції: практика та досвід. 2014. № 17. С. 13–19.

Якімцов В.В. Теоретико-методологічні засади синергетичної ефективності функціонування соціо-еколого-економічних систем. Збалансоване природокористування. 2018. № 4. С. 20–26.

Дегтярьова І.Б., Мельник О.І., Бондар А.В. Синергетичні ефекти еколого-економічних систем в умовах інформаційної економіки. Механізм регулювання економіки. 2013. № 3. С. 30–37.

Якімцов В. Методологічні аспекти синергетичного дослідження соціо-еколого-економічних систем. Економічний дискурс. 2018. Вип. 3. С. 123–134.

Загорський В.С. Концептуальні основи формування системи управління сталим розвитком еколого-економічних систем: монографія. Львів: ЛРІДУ НАДУ, 2018. 336 с.

Коломієць С.В. Управління соціально-економічними системами: синергетичний підхід. Причорноморські економічні студії. 2020. Вип. 51. С. 215–220.

Лисенко Ю.В. Синергетика сталого розвитку галузей промисловості України. Причорноморські економічні студії. 2017. Вип. 13-1. С. 48–52.

Чир Н.В. Рекреаційна географія: навчально-методичний посібник. Мукачево: вид-во Дишкант С.Я., 2019. 156 с.

Чаленко О.Ю. Самоорганізація, ентропія в природі та економіці. Наука та інновації. 2013. Т. 9. № 4. С. 13–24.

Поколодна М.М. Рекреаційна географія: навчальний посібник. Харків: ХНАМГ, 2012. 275 c.

Ghavryljuk A.M. (2018) Teoretyko-metodologhichni aspekty obgruntuvannja fenomenu turyzmu jak socialjnogho instytutu derzhavy [Theoretical and methodological aspects of the foundation of tourism phenomen as a social institution of the state]. Vcheni zapysky Tavrijsjkogho nacionaljnogho universytetu imeni V.I. Vernadsjkogho. Serija “Derzhavne upravlinnja” [Scientific Notes of V.I Vernadsky Taurida National University. Public Administration], vol. 29 (68), no. 3, pp. 34–39.

Tkachuk L. (2017) Sutnistj turyzmu jak baghatoaspektnogho suspiljnogho javyshha [Tourism as a multidimensional phenomenon]. Visnyk Kyivskogo natsionalnogo universytetu. Serija “Geografiya” [Bulletin of Taras Shevchenko National University of Kyiv. Geography], vol. 1–2 (66–67), pp. 109–113.

Rodionova I.V. (2017) Finansove zabezpechennja rozvytku turystychno-rekreacijnoji sfery v Ukrajini [Financial support of tourist and recreational areas in Ukraine]. Visnyk Khmeljnycjkogho nacionaljnogho universytetu. Serija “Ekonomichni nauky” [Herald of Khmelnytskyi National University. Economic Sciences], no. 1, pp. 152–155.

Marmul L.O. (2019) Vyznachennja efektyvnosti funkcionuvannja rekreacijnykh pidpryjemstv ta vidtvorennja jikh resursiv na zasadakh systemno-strukturnogho analizu i syntezu [Determination of the efficiency of the functioning of recreational enterprises and the reproduction of their resources on the basis of system structural analysis and synthesis]. Aghrosvit [Agrosvit], no. 11, pp. 10–15.

Blahun I.S., Honak I.M. (2014) Konceptualjni osnovy formuvannja terytorialjnoji rekreacijnoji systemy [Conceptual foundations of territorial recreation system formation]. Visnyk Chernivecjkogho torghoveljno-ekonomichnogho instytutu. Serija “Ekonomichni nauky” [Herald of the Chernivtsi Trade and Economic Institute. Economic Sciences], vol. 4, pp. 86–96.

Makara O.V., Harasyuk D.M. (2014) Teoretychni osnovy formuvannja terytorialjnykh turystychno-rekreacijnykh system [Theoretical fundamentals of forming territorial tourist and recreational systems]. Naukovyj visnyk Poltavsjkogho universytetu ekonomiky i torghivli. Serija “Ekonomichni nauky” [Scientific Bulletin of Poltava University of Economics and Trade. Economic Sciences], no. 2, pp. 53–58.

Hayda Ju.I., Iliuk V.I. (2020) Turystychno-rekreacijne rajonuvannja Ukrajiny: empirychno-statystychnyj pidkhid [Tourist and recreation zoning of Ukraine: empirical-statistical approach]. Efektyvna ekonomika [Efficient Economy] (electronic journal), no. 2. Available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=7645 (accessed 9 April 2021).

Sharko M.V., Shmulevich P.V. (2017) Ispol'zovanie sinergii v sfere turizma [Use of synergy in the field of tourism]. Infrastruktura rynku [Market Infrastructure] (electronic journal), vol. 11, pp. 87–92. Available at: http://www.market-infr.od.ua/journals/2017/11_2017_ukr/17.pdf (accessed 21 January 2021).

Kunghurceva-Mashhenko T.Je. (2018) Synerghetychnyj efekt u dijaljnosti kurortno-rekreacijnykh system v umovakh integhracijnogho rozvytku [Synergetic effect in activity of resort-recreation systems in the conditions of integration development]. Ghlobaljni ta nacionaljni problemy ekonomiky [Global and National Problems of the Economy] (electronic journal), vol. 23, pp. 706–709. Available at: http://global-national.in.ua/archive/23-2018/136.pdf (accessed 21 January 2021).

Moisjejeva N.I. (2019) Innovacijnistj turystychnoji sfery reghionu v umovakh stalogho rozvytku: strateghichnyj vymir [Innovation of the tourist sphere of the region in the conditions of sustainable development: strategic dimension] (PhD Thesis), Odessa: Odessa National Academy of Food Technologies.

Skorobogatova T. (2012) Obrazovanie sinergeticheskogo effekta v turizme kak rezul'tat funktsionirovaniya logisticheskikh servisnykh sistem [Formation of synergetic effect in tourism as result of functioning of logistic service systems]. Visnyk ekonomichnoji nauky Ukrajiny [Herald of Economic Science of Ukraine], no. 2 (22), pp. 147–151.

Goeldner C.R., Ritchie J.R.B. Tourism: principles, practices, philosophies. N.Y: John Wiley & Sons, 2009. 657 p.

Yakimtsov V.V. (2019) Teoretyko-metodologhichni zasady synerghetychnoji efektyvnosti funkcionuvannja skladnykh socio-ekologho-ekonomichnykh system [Theoretical and methodological principles of synergetic efficiency of complex socio-ecological and economic systems functioning] (PhD Thesis), Lviv: Lviv National Agrarian University of the Ministry of Education and Science of Ukraine.

Fadeeva I.Gh. (2014) Obgruntuvannja dociljnosti zastosuvannja systemno-synerghetychnogho pidkhodu do upravlinnja rozvytkom naftoghazovydobuvnykh korporatyvnykh system [The substantiation of the appropriatness of application of the system-synergetic approach to management of the development of oil and gas production corporate systems]. Investyciji: praktyka ta dosvid [Investment: Practice and Experience], no. 17, pp. 13–19.

Yakimtsov V.V. (2018) Teoretyko-metodologhichni zasady synerghetychnoji efektyvnosti funkcionuvannja socio-ekologho-ekonomichnykh system [Theoretical and methodological principles of synergetic efficiency of socio-ecological-economic systems functioning]. Zbalansovane pryrodokorystuvannja [Balanced Nature Using], no. 4, pp. 20–26.

Dehtyarova I.B., Melnyk O.I., Bondar A.V. (2013) Synerghetychni efekty ekologho-ekonomichnykh system v umovakh informacijnoji ekonomiky [Synergetic Effects of Ecological and Economic Systems in Information Economy]. Mekhanizm reghuljuvannja ekonomiky [Mechanism of Economic Regulation], no. 3, pp. 30–37.

Yakimtsov V. (2018) Metodologhichni aspekty synerghetychnogho doslidzhennja socio-ekologho-ekonomichnykh system [Methodological aspects of synergetic research about socio-ecological and economic systems]. Ekonomichnyj dyskurs [The Economic Discourse], vol. 3, pp. 123–134.

Zaghorsjkyj V.S. (2018) Konceptualjni osnovy formuvannja systemy upravlinnja stalym rozvytkom ekologho-ekonomichnykh system [Conceptual foundations of sustainable developments management system of ecological and economic systems formation]. Lviv: LRIDU NADU. (in Ukrainian)

Kolomiiets S.V. (2020) Upravlinnja socialjno-ekonomichnymy systemamy: synerghetychnyj pidkhid [Management of socio-economic systems: synergistic approach]. Prychornomorsjki ekonomichni studiji [Black Sea Economic Studies], vol. 51, pp. 215–220.

Lysenko Ju.V. (2017) Synerghetyka stalogho rozvytku ghaluzej promyslovosti Ukrajiny [Synergetic of sustainable development of Ukrainian industries]. Prychornomorsjki ekonomichni studiji [Black Sea Economic Studies], vol. 13-1, pp. 48–52.

Chyr N.V. (2019) Rekreacijna gheoghrafija [Recreational Geography]. Mukachevo: Dyshkant S.Ja. (in Ukrainian)

Chalenko O.Y. (2013) Samoorghanizacija, entropija v pryrodi ta ekonomici [Self-Organization, Entropy in Nature and Economics]. Nauka ta innovaciji [Science and Innovation], vol. 9, no. 4, pp. 13–24.

Pokolodna M.M. (2012) Rekreacijna gheoghrafija [Recreational Geography]. Kharkiv: Kharkiv National Academy of Municipal Economy. (in Ukrainian)

Переглядів статті: 229
Завантажень PDF: 236
Опубліковано
2021-03-30
Як цитувати
Хитра, О. (2021). СИНЕРГЕТИЧНИЙ ПОТЕНЦІАЛ РОЗВИТКУ ТУРИСТИЧНО-РЕКРЕАЦІЙНОЇ СОЦІО-ЕКОЛОГО-ЕКОНОМІЧНОЇ СИСТЕМИ. Економіка та суспільство, (25). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2021-25-49