СИНЕРГІЯ ПУБЛІЧНО-ПРИВАТНОГО ПАРТНЕРСТВА ЯК ЗАПОРУКА ЕФЕКТИВНОГО ФУНКЦІОНУВАННЯ РЕКРЕАЦІЙНО-ТУРИСТИЧНОЇ СФЕРИ У КОНТЕКСТІ СТАЛОГО РОЗВИТКУ РЕГІОНІВ

Ключові слова: антиентропійна стратегія, публічно-приватне партнерство, симбіотичний атрактор, синергія, сталий розвиток, туризм

Анотація

У статті обґрунтована доцільність впровадження до рекреаційно-туристичної сфери проєктів публічно-приватного партнерства (ППП), що символізують об’єднання потенціалів публічного і приватного секторів на засадах синергізму і сталого розвитку регіонів. Розглянуті підходи до тлумачення змісту поняття “публічно-приватне партнерство у рекреаційно-туристичній сфері”, його основні моделі, відмінні риси, ієрархічні рівні та організаційні форми. Проаналізовані базові передумови та очікувані ефекти від впровадження ППП. Публічно-приватне партнерство трактується як “симбіотичний атрактор”, до якого “притягуються” траєкторії розвитку окремих учасників у результаті гармонізації їх ключових інтересів та визнання доцільності кооперації зусиль заради якнайкращого задоволення запитів споживачів туристичних послуг, поліпшення навколишнього середовища і підвищення економічного добробуту суспільства. За результатами дослідження розроблена модель виникнення ефектів синергії в рамках публічно-приватного партнерства у сфері рекреації й туризму.

Посилання

Леоненко Н.А. Механізм державно-приватного партнерства в межах державної політики розвитку туристичної сфери України. Публічне управління і адміністрування в Україні. 2019. Вип. 14. С. 63–66.

Козловський Є.В., Ткаченко Т.І. Особливості управління проектами в сфері туризму на основі застосування механізмів державно-приватного партнерства. Інвестиції: практика та досвід. 2019. № 9. С. 78–82.

Івашова Л.М. Державно-приватне партнерство у сфері туризму як дієвий механізм забезпечення сталого розвитку економіки країни і регіонів. Публічне управління та адміністрування. 2018. № 1. С. 52–61.

Скляр Г.П., Карпенко Ю.В. Державно-приватне партнерство в сфері гастрономічного туризму як інструмент модернізаційного розвитку економіки регіонів. Економічний вісник Донбасу. 2015. № 1 (39). С. 98–104.

Соловйов Д.І. Впровадження елементів державно-приватного партнерства у функціонування туристичної сфери України. Вісник Бердянського університету менеджменту і бізнесу. 2013. № 4. С. 33–36.

Панасюк В.І., Арбузова Т.В. Публічно-приватне партнерство у сфері туризму як чинник соціально-економічного розвитку сільських територій. Державне управління: удосконалення та розвиток. 2020. № 8. URL: http://www.dy.nayka.com.ua/?op=1&z=1719 (дата звернення: 03.10.2022).

Захарін С.В., Бебко С.В. Використання економічних механізмів державно-приватного партнерства у сфері популяризації національної культурної спадщини. Ефективна економіка. 2020. № 2. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=7647 (дата звернення: 03.10.2022).

Скляр Г.П., Зима О.Б. Проблеми розвитку державно-приватного партнерства в туристичному бізнесі. Вісник соціально-економічних досліджень. 2014. Вип. 3 (54). С. 271–275.

Гороховська К.В. Імплементація державно-приватного партнерства в туристичний сектор як механізму економічного зростання регіону та країни загалом. Ефективна економіка. 2016. № 9. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=5155 (дата звернення: 03.10.2022).

Брусільцева Г.М. Аналіз тенденцій розвитку державно-приватного партнерства в туристичній галузі України. Європейські перспективи. 2015. Вип. 6. С. 26–31.

Карпенко Ю.В. Економіко-правові засади розвитку інституту публічно-приватного партнерства в туризмі. Науковий вісник Полтавського університету економіки і торгівлі. Серія “Економічні науки”. 2018. № 2 (87). С. 107–119.

Почерніна Н. Державно-приватне партнерство у сфері туризму як засіб реалізації цілей сталого розвитку. Traektoriâ Nauki = Path of Science. 2020. Vol. 6. No 6. PP. 3001–3011. URL: http://elar.tsatu.edu.ua/handle/123456789/12031 (дата звернення: 03.10.2022).

Стеченко Д.М., Безуглий І.В. Імператив державно-приватного партнерства в рекреаційно-туристичній сфері України. Регіональна економіка. 2014. № 4 (74). С. 136–146.

Гонта О.І., Безуглий І.В. Наукові аспекти розвитку державно-приватного партнерства в рекреаційно-туристичній сфері України. Вісник Бердянського університету менеджменту і бізнесу. 2014. № 3 (27). С. 23–30.

Лісіцина І.І. Теоретичні підходи до визначення поняття “державно-приватне партнерство в туризмі”. Географія та туризм. 2013. Вип. 25. С. 238–249. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/gt_2013_25_32 (дата звернення: 03.10.2022).

Лісіцина І.І. Державно-приватне партнерство в галузі туризму: зарубіжний досвід. Бізнес Інформ. 2013. № 11. С. 196–203.

Кравцова А.В. Управління розвитком туристичної галузі через реалізацію механізмів державно-приватного партнерства. Економічний аналіз: зб. наук. праць. Тернопіль: ВПЦ “Економічна думка”, 2017. Том 27. № 4. С. 53–58.

Гаврилюк А.М. Соціогуманітарні засади публічно-приватного партнерства в сфері туризму в Україні. Державне управління: удосконалення та розвиток. 2020. № 4. URL: http://www.dy.nayka.com.ua/?op=1&z=1639 (дата звернення: 03.10.2022).

Узунов Ф.В. Управління розвитком державно-приватного партнерства у реальному секторі: на прикладі туристичної галузі України. Економіка та держава. 2014. № 2. С. 124–126.

Нездоймінов С.Г., Александрочкіна П.О. Державно-приватне партнерство як вектор розвитку регіонального туризму. Економіка і суспільство. 2018. Вип. 18. С. 622–629. URL: http://economyandsociety.in.ua/journals/18_ukr/87.pdf (дата звернення: 03.10.2022).

Мартинова Н.С., Назаренко О.В. Особливості розвитку форм державно-приватного партнерства в індустрії туризму в Україні. Вісник соціально-економічних досліджень. 2020. № 3–4 (74–75). С. 190‒204.

Тимошенко Т.О. Напрями удосконалення публічного управління розвитком туризму на засадах державно-приватного партнерства. Публічне адміністрування та національна безпека. 2019. № 3. URL: https://www.inter-nauka.com/uploads/public/15687143236118.pdf (дата звернення: 04.10.2022).

Кошарний В.О. Характеристика туристичних рекреаційних зон України та їх удосконалення на основі державно-приватного партнерства. Економіка та управління на транспорті. 2017. Вип. 4. С. 116–123.

Хартія туризму. Документ № 995_640 від 01.01.1985 р. URL: https://zakononline.com.ua/documents/show/158880___158880 (дата звернення: 04.10.2022).

Гаазька декларація Міжпарламентської конференції з туризму. Документ № 995_904 від 14.04.1989 р. URL: https://zakon.cc/law/document/read/995_904 (дата звернення: 04.10.2022).

Глобальний етичний кодекс туризму. Документ № 983_001 від 01.10.1999 р. URL: https://zakononline.com.ua/documents/show/201527___201592 (дата звернення: 04.10.2022).

Про схвалення Стратегії розвитку туризму та курортів на період до 2026 року: Розпорядження Кабінету Міністрів України від 16 березня 2017 р. № 168-р. URL: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/168-2017-р (дата звернення: 04.10.2022).

Про державно-приватне партнерство: Закон України від 01.07.2010 р. № 2404-VI. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2404-17 (дата звернення: 04.10.2022).

Leonenko N.A. (2019) Mekhanizm derzhavno-pryvatnoho partnerstva v mezhakh derzhavnoi polityky rozvytku turystychnoi sfery Ukrainy [Mechanism of public-private partnership in the public policy development of tourism sphere of Ukraine]. Publichne upravlinnia i administruvannia v Ukraini [Public Management and Administration in Ukraine], vol. 14, pp. 63–66.

Kozlovskyi Ye.V., Tkachenko T.I. (2019) Osoblyvosti upravlinnia proektamy v sferi turyzmu na osnovi zastosuvannia mekhanizmiv derzhavno-pryvatnoho partnerstva [The features of project management in tourism based on the application of public-private partnership mechanisms]. Investytsii: praktyka ta dosvid [Investment: Practice and Experience], no. 9, pp. 78–82.

Ivashova L.M. (2018) Derzhavno-pryvatne partnerstvo u sferi turyzmu yak diievyi mekhanizm zabezpechennia staloho rozvytku ekonomiky krainy i rehioniv [Public-private partnership in the field of tourism as a mechanism of provision of sustainable development of the economy of the country and regions]. Publichne upravlinnia ta administruvannia [Public Management and Administration], no. 1, pp. 52–61.

Skliar H.P., Karpenko Yu.V. (2015) Derzhavno-pryvatne partnerstvo v sferi hastronomichnoho turyzmu yak instrument modernizatsiinoho rozvytku ekonomiky rehioniv [Public-private partnership in the field of gastronomic tourism as a tool for modernization of the regional economic development]. Ekonomichnyi visnyk Donbasu [Economic Herald of the Donbas], no. 1 (39), pp. 98–104.

Soloviov D.I. (2013) Vprovadzhennia elementiv derzhavno-pryvatnoho partnerstva u funktsionuvannia turystychnoi sfery Ukrainy [Implementation of elements of public-private partnership in the functioning of the tourism sphere of Ukraine]. Visnyk Berdianskoho universytetu menedzhmentu i biznesu [Berdyansk University of Management and Business Herald], no. 4, pp. 33–36.

Panasiuk V.I., Arbuzova T.V. (2020) Publichno-pryvatne partnerstvo u sferi turyzmu yak chynnyk sotsialno-ekonomichnoho rozvytku silskykh terytorii [Public and private partnership in the tourism industry as a factor of socio-economic development of rural areas]. Derzhavne upravlinnia: udoskonalennia ta rozvytok [Public Administration: Improvement and Development] (electronic journal), no. 8. Available at: http://www.dy.nayka.com.ua/?op=1&z=1719 (accessed 03 October 2022).

Zakharin S.V., Bebko S.V. (2020) Vykorystannia ekonomichnykh mekhanizmiv derzhavno-pryvatnoho partnerstva u sferi populiaryzatsii natsionalnoi kulturnoi spadshchyny [Use of public-private partnership economic mechanisms in the field of national cultural heritage popularization]. Efektyvna ekonomika [Efficient Economy] (electronic journal), no. 2. Available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=7647 (accessed 03 October 2022).

Skliar H.P., Zyma O.B. (2014) Problemy rozvytku derzhavno-pryvatnoho partnerstva v turystychnomu biznesi [Problems of development of public-private partnership in tourism business]. Visnyk sotsialno-ekonomichnykh doslidzhen [Socio-Economic Research Bulletin], vol. 3 (54), pp. 271–275.

Horokhovska K.V. (2016) Implementatsiia derzhavno-pryvatnoho partnerstva v turystychnyi sektor yak mekhanizmu ekonomichnoho zrostannia rehionu ta krainy zahalom [Implementation of public-private partnership in tourism sector as a mechanism of economic growth of region and country]. Efektyvna ekonomika [Efficient Economy] (electronic journal), no. 9. Available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=5155 (accessed 03 October 2022).

Brusiltseva H.M. (2015) Analiz tendentsii rozvytku derzhavno-pryvatnoho partnerstva v turystychnii haluzi Ukrainy [Analysis of trends of public-private partnership development in Ukrainian tourism industry]. Yevropeiski perspektyvy [European Perspectives], vol. 6, pp. 26–31.

Karpenko Yu.V. (2018) Ekonomiko-pravovi zasady rozvytku instytutu publichno-pryvatnoho partnerstva v turyzmi [Economic and legal basis for the institute of public-private partnership development in tourism]. Naukovyi visnyk Poltavskoho universytetu ekonomiky i torhivli. Seriia “Ekonomichni nauky” [Scientific Bulletin of Poltava University of Economics and Trade. Economic Sciences], no. 2 (87), pp. 107–119.

Pochernina N. (2020) Derzhavno-pryvatne partnerstvo u sferi turyzmu yak zasib realizatsii tsilei staloho rozvytku [Public-Private Partnership in the Field of Tourism as a Means of Achieving Sustainable Development Goals]. Traektoriâ Nauki [Path of Science] (electronic journal), vol. 6, no. 6, pp. 3001–3011. Available at: http://elar.tsatu.edu.ua/handle/123456789/12031 (accessed 03 October 2022).

Stechenko D.M., Bezuglyi I.V. (2014) Imperatyv derzhavno-pryvatnoho partnerstva v rekreatsiino-turystychnii sferi Ukrainy [Imperative of public-private partnership in the field of recreation and tourism in Ukraine]. Rehionalna ekonomika [Regional Economy], no. 4 (74), pp. 136–146.

Gonta O.I., Bezuglyi I.V. (2014) Naukovi aspekty rozvytku derzhavno-pryvatnoho partnerstva v rekreatsiino-turystychnii sferi Ukrainy [Scientific aspects of public-private partnership in recreation and tourism sphere of Ukraine]. Visnyk Berdianskoho universytetu menedzhmentu i biznesu [Berdyansk University of Management and Business Herald], no. 3 (27), pp. 23–30.

Lisitsyna I.I. (2013) Teoretychni pidkhody do vyznachennia poniattia “derzhavno-pryvatne partnerstvo v turyzmi” [Theoretical approaches to defining the concept of “public-private partnership in tourism”]. Heohrafiia ta turyzm [Geography and Tourism], vol. 25, pp. 238–249.

Lisitsyna I.I. (2013) Derzhavno-pryvatne partnerstvo v haluzi turyzmu: zarubizhnyi dosvid [State-Private Partnership in Tourism: Foreign Experience]. Biznes Inform [Business Inform], no. 11, pp. 196–203.

Kravtsova A.V. (2017) Upravlinnia rozvytkom turystychnoi haluzi cherez realizatsiiu mekhanizmiv derzhavno-pryvatnoho partnerstva [Management of development of the tourism industry through the realization of mechanics of the state-private partnership]. Ekonomichnyi analiz [Economic Analysis], vol. 27, no. 4, pp. 53–58.

Havryliuk A.M. (2020) Sotsiohumanitarni zasady publichno-pryvatnoho partnerstva v sferi turyzmu v Ukraini [Socio-humanistic principles of public-private partnership in the sphere of tourism in Ukraine]. Derzhavne upravlinnia: udoskonalennia ta rozvytok [Public Administration: Improvement and Development] (electronic journal), no. 4. Available at: http://www.dy.nayka.com.ua/?op=1&z=1639 (accessed 03 October 2022).

Uzunov F.V. (2014) Upravlinnia rozvytkom derzhavno-pryvatnoho partnerstva u realnomu sektori: na prykladi turystychnoi haluzi Ukrainy [Management of public-private partnership real sector: the case of tourism Ukraine]. Ekonomika ta derzhava [Economy and State], no. 2, pp. 124–126.

Nezdoyminov S.H., Aleksandrochkina P.O. (2018) Derzhavno-pryvatne partnerstvo yak vektor rozvytku rehionalnoho turyzmu [Public-private partnership as a vector for the development of regional tourism]. Ekonomika i suspilstvo [Economy and Society] (electronic journal), vol. 18, pp. 622–629. Available at: http://economyandsociety.in.ua/journals/18_ukr/87.pdf (accessed 03 October 2022).

Martynova N.S., Nazarenko O.V. (2020) Osoblyvosti rozvytku form derzhavno-pryvatnoho partnerstva v industrii turyzmu v Ukraini [Features of the development of public-private partnership forms in the tourism industry in Ukraine]. Visnyk sotsialno-ekonomichnykh doslidzhen [Socio-Economic Research Bulletin], no. 3–4 (74–75), pp. 190‒204.

Tymoshenko T.O. (2019) Napriamy udoskonalennia publichnoho upravlinnia rozvytkom turyzmu na zasadakh derzhavno-pryvatnoho partnerstva [Ways to improve public management of tourism development on the basis of public-private partnership]. Publichne administruvannia ta natsionalna bezpeka [Public Administration and National Security] (electronic journal), no. 3. Available at: https://www.inter-nauka.com/uploads/public/15687143236118.pdf (accessed 04 October 2022).

Kosharnyi V.O. (2017) Kharakterystyka turystychnykh rekreatsiinykh zon Ukrainy ta yikh udoskonalennia na osnovi derzhavno-pryvatnoho partnerstva [The characteristic of tourist recreational zones of Ukraine and their improvement on the basis of public-private partnership]. Ekonomika ta upravlinnia na transporti [Economics and Management on Transport], vol. 4, pp. 116–123.

Charter of tourism. Document No. 995_640 (1985, January 01). Available at: https://zakononline.com.ua/documents/show/158880___158880 (accessed 04 October 2022).

The Hague Declaration of the Inter-Parliamentary Conference on Tourism. Document No. 995_904 (1989, April 14). Available at: https://zakon.cc/law/document/read/995_904 (accessed 04 October 2022).

Global Code of Ethics for Tourism. Document No. 983_001 (1999, October 01). Available at: https://zakononline.com.ua/documents/show/201527___201592 (accessed 04 October 2022).

Decree of the Cabinet of Ministers of Ukraine on the approval of the Strategy for the development of tourism and resorts for the period up to 2026. No. 168 (2017, March 16). Available at: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/168-2017-р (accessed 04 October 2022).

Law of Ukraine on public-private partnership No. 2404-VI (2010, July 01). Available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2404-17 (accessed 04 October 2022).

Переглядів статті: 151
Завантажень PDF: 128
Опубліковано
2022-09-27
Як цитувати
Хитра, О. (2022). СИНЕРГІЯ ПУБЛІЧНО-ПРИВАТНОГО ПАРТНЕРСТВА ЯК ЗАПОРУКА ЕФЕКТИВНОГО ФУНКЦІОНУВАННЯ РЕКРЕАЦІЙНО-ТУРИСТИЧНОЇ СФЕРИ У КОНТЕКСТІ СТАЛОГО РОЗВИТКУ РЕГІОНІВ. Економіка та суспільство, (43). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2022-43-43