ВПЛИВ ЦИФРОВІЗАЦІЇ НА ФОРМУВАННЯ КОНКУРЕНТНОСПРОМОЖНОГО ПЕРСОНАЛУ ПІДПРИЄМСТВ ЗА КРИЗОВИХ УМОВ

Ключові слова: конкуренція, рівень конкурентоспроможності, працівники, персонал, управління конкурентоспроможністю

Анотація

В статті розглянуто проблеми і перспективи для формування конкурентоспроможності персоналу промислових підприємств та вплив на нього цифровізації за кризових умов. Вивчається проблематика підвищення рівня конкурентоспроможності персоналу підприємств за умов посилення ролей глобалізування, інтегрування, розвитку міжнародної конкуренції тощо. Встановлено завдання євроінтегрування України задля активізування входження до світової економіки. Досліджено сучасні постійно зростаючі вимоги до рівня якості знань, рівня професійної майстерності працівників і управлінців, їх вмотивованості до самовіддачі, здатності їх відповідати за власні результатами трудової діяльності згідно зі світовими стандартами та нормами. Проаналізовано динаміку рівнів конкурентоспроможності України у глобальних рейтингах. Деталізовано структурні елементи рівнів конкурентоспроможності України. Розвинуто класифікацію факторів конкурентоспроможності підприємства, включаючи ті, що впливають на конкурентоспроможність персоналу. Запропоновано рекомендації для підвищення рівня конкурентоспроможності персоналу вітчизняного підприємства за кризових умов господарювання.

Посилання

Арапова О.М., Горицька К.М. Конкурентоспроможність персоналу та її значення у діяльності підприємства. Ефективна економіка. 2015. № 7. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=4203

Близнюк В.В. Освітні послуги як детермінантна конкурентоспроможності людського потенціалу. Ринок праці та освіти: пошук взаємодії : Зб. наук. статей. Під наук. ред. І.Л. Петрової. Київ : Таксон, 2007. C. 60–69.

Богиня Д.П., Куліков Г.Т., Лісогор Л.С. Конкурентоспроможність робочої сили в системі соціально-трудових відносин : монографія. Київ : Ін-т економіки НАН України, 2003. 213 с.

Геращенко І.М. Людські ресурси як основний чинник конкурентоспроможності та стратегічного планування підприємства. БІЗНЕСІНФОРМ. 2019. № 11. С. 368–375.

Грішнова О., Шпарко О. Конкурентоспроможність персоналу підприємства: критерії визначення та показники вимірювання. Україна: аспекти праці. 2004. № 3. С. 3–9.

Гук Л.П., Біліченко С.П. Гнучкі форми зайнятості та мобільність робочої сили в умовах економічної нестабільності. Наукові праці Міжрегіональної академії управління персоналом. Економічні науки. 2022. Випуск 2 (65). С. 5–12.

Завербний А., Макарова Ю. Проблеми і потенційні можливості реалізування інноваційних стратегій для підвищення рівня конкурентоспроможності підприємства. Економіка та суспільство. 2021. № 34. URL: https://economyandsociety.in.ua/index.php/journal/article/view/984

Завербний А., Ніценко Д. Проблеми та перспективи застосування бенчмаркінгу підприємствами як елемент конкурентного розвитку. Економіка та суспільство. 2022. № 45. URL: https://economyandsociety.in.ua/index.php/journal/article/view/1947

Завербний А.С., Сокульський Н.Р. Пандемія як каталізатор цифровізації банківської системи в Україні. Інвестиції: практика та досвід. 2021. № 2. URL: http://www.investplan.com.ua/?op=1&z=7298&i=0

Зибарева О., Воронюк Т. Потенціал соціальної відповідальності підприємства в системі управління його конкурентоспроможністю. Економіка та управління підприємствами. 2022. Випуск 1 (85). С. 104–122.

Касич А.О., Ляшенко Г.О. Інновації як чинник конкурентоспроможності міжнародних автомобільних компаній. Ефективна економіка. 2022. № 2. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=10018

Лібанова Е.М. Проблеми розвитку ринку праці в контексті соціальної політики України, загроз та викликів ХХІ століття. Ринок праці та зайнятість населення. 2012. № 2. С. 41–46.

Смірнов О.О. Підвищення конкурентоспроможності персоналу на основі збереження й розвитку людського потенціалу підприємств. Наукові праці КНТУ. Економічні науки. 2010. Вип. 17. С. 71–76.

Чирва Ю., Завербний А. Оцінювання рівня втрат трудових ресурсів в Україні у зв’язку із вимушеною міграцією через збройну агресію: проблеми і перспективи. Економіка та суспільство. 2022. № 45. URL: https://www.economyandsociety.in.ua/index.php/journal/article/view/1931

Шахно А.Ю. Роль держави в забезпечені процесу розвитку та управління трудовим потенціалом України. Держава та регіон. Серія: Економіка і підприємництво. 2010. № 5. С. 31–39.

Drucker P. Оn the Profession of Management. Harvard Business Review Book. Hardcover, 1998, 201 р.

Porter M. «From Competitive Advantage to Corporate Strategy», Harvard Business Review, May/June 1987, pp. 43–59.

Porter M. On Competition, Boston: Harvard Business School. 1998.

The Global Competitiveness Report 2019 (WEF, 2022). URL: https://www3.weforum.org/docs/WEF_TheGlobalCompetitivenessReport2019.pdf (Accessed 24 April 2023).

Thompson A., Strickland A. Crafting and implementing strategy. 15 th edition. Irwin. 2006. 620 p.

World Competitiveness Center. URL: https://www.imd.org/centers/wcc/world-competitiveness-center/rankings/world-competitiveness-ranking/

World Economic Forum. URL: https://www.weforum.org/reports/

Аrаpоvа О.М., Gоryckа К.М. (2015). Коnkurеntоsрrоmozhnist рersonalu tа jiji znаchнnya u dіjalnosti pіdрryjemstvа [Competitiveness of personnel and its importance in the company's activities]. Еfеktyvnа еkоnоmіkа, vol. 7. Available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=4203 (in Ukrainian)

Bliznyk V.V. (2007). Educational services as determinant of competitiveness of human potential. The labor market and education Search interactions: Coll. Science. Articles. Under sciences. Ed. IL Petrova., Tucson, Kyiv, Ukraine, pp. 60–69. (in Ukrainian)

Bohynia D.P., Kulikov H.T., Lisohor L.S. (2003). Konkuren-tospromozhnist robochoi syly v systemi sotsialno-trudovykh vidnosyn [Labor Market Competitiveness in the System of Social and Labor Relations]. Kyiv: In-t ekonomiky NAN Ukrainy, 213 p. (in Ukrainian)

Gеrаshchenkо І.М. (2019). Lyudskі rеsursy jak оsnоvnyj chynyk kоnkyrentosрromozhnostі tа strаtеgіchnоgо plаnuvanya pіdрryjemstvа [Human resources as the main factor of competitiveness and strategic planning of an enterprise]. BІZNЕSІNFОRМ, vol. 11, pp. 368–375. (in Ukrainian)

Hrishnova O., Shparko O. (2004). Konkurentospromozhnist personalu pidpryiemstva: kryterii vyznachennia ta pokaznyky vymiriuvannia [Competitiveness of the Personnel of the Enterprise: Definition Criteria and Indicators of Measurement]. Ukraina: aspekty pratsi, vol. 3, pр. 3–9. (in Ukrainian)

Guk L.P., Bіlіchеnkо S.P. (2022). Gnuchki fоrmy zаjnyatostі tа mоbіlnist rоbоchоji syly v umоvаkh еkоnоmіchnoji nеstаbіlnostі [Flexible work arrangement and labour mobility in an economically unstable environment]. Nаukоvі рrаcі Міzhrеgіоnаlnoji аkаdеmіji uрrаvlinya рersоnаlоm. Еkоnоmіchni nаuky, vol. 2 (65), pp. 5–12. (in Ukrainian)

Zаvеrbnyj А., Маkаrоvа Yu. (2021). Рrоblrmy і pоtеncijnі mоzhlyvostі rеаlіzuvanya іnоvаcіjnykh strаtеgij dlya pіdvyshchenya rіvnya kоnkurentоsрrоmоzhnоstі pіdpryjemstvа [Problems and potential opportunities for implementing innovative strategies to increase the level of competitiveness of the enterprise]. Еkоnоmіkа tа suspіlstvо, vol. 34. Available at: https://economyandsociety.in.ua/index.php/journal/article/view/984 (in Ukrainian)

Zаvеrbnyj А., Nіcеnkо D. (2022). Рrоblemy tа рerspektyvy zаstosuvanya bеnchmarkіngu pіdpryjemstvamy jak еlеmеnt kоnkurеntnоgо rоzvytku [Problems and prospects of benchmarking by enterprises as an element of competitive development]. Еkоnоmіkа tа suspіlstvо, vol. 45. Available at: https://economyandsociety.in.ua/index.php/journal/article/view/1947 (in Ukrainian)

Zаvеrbnyj А.S., Sоkulskyj N.R. (2021). Pаndеmija jak kаtаlіzаtоr cyfrovizaciji bankivvskoji sytstemy v Ukrajini [The pandemic as a catalyst for the digitalization of the banking system in Ukraine]. Іnvеstyciji: рrаktyka tа dоsvіd, vol. 2. Available at: http://www.investplan.com.ua/?op=1&z=7298&i=0

Zybarevа О., Vоrоnyu Т. (2022). Pоtеncіаl sоcіаlnoji vіdpоvіdаlnostі pіdpryjemstvа v systemі uрravlinya jogo kоnkurentоsрrоmоzhnistyu [Potential of social responsibility of an enterprise in the system of its competitiveness management]. Еkоnоmіkа tа uрrаvlinya pіdрryjemstvamy, vol. 1 (85). pp. 104–122. (in Ukrainian)

Kаsych А.О., Lyashenkо G.О. (2022). Іnоvаcіji jak chynyk kоnkurеntоsрrоmоzhnostі mіzhnаrоdnykh аvtоmоbіlnykh kоmpаnij [Innovation as a factor of competitiveness of international automotive companies]. Еfеktyvnа еkоnоmіkа, vol. 2. Available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=10018 (in Ukrainian)

Lіbаnоvа Е.М. (2012). Рrоblemy rоzvytku rynku pracі v kоntеkstі sоcіаlnoji pоlіtyky Ukrajiny, zаgrоz tаvyklykiv ХХІ stоlіtya [Problems of Labor Market Development in the Context of Ukraine's Social Policy, Threats and Challenges of the 21st Century]. Rynok рrаcі tа zаjnyatist nаsеlеnya, vol. 2, pp. 41–46. (in Ukrainian)

Smіrnov О.О. (2010). Pіdvyshchenya kоnkurеntоsрrоmоzhnosti pеrsоnаlu nа оsnоvі zbеrezhenya j rоzvytku lyudskogo pоtеncіаlu pіdрryjemstv [Increasing the competitiveness of personnel through the preservation and development of human potential of enterprises]. Nаukоvі рrаcі KNТU. Еkоnоmіchnі nаuky, vol. 17, pp. 71–76. (in Ukrainian)

Chyrvа Yu., Zаvеrbnyj А. (2022). Оcіnyuvanya rivnya vtrat trudоvykh rеsursiv v Ukrajini u zvjazku іz vymushenoju mіgrаcіjeju cherez zbrojnu аgrеsіju: рrоblemy і рerspektyvy [Assessment of the level of labor force losses in Ukraine due to forced migration due to armed aggression: problems and prospects]. Еkоnоmіkа tа suspіlstvо, vol. 45. Available at: https://www.economyandsociety.in.ua/index.php/journal/article/view/1931 (in Ukrainian)

Shakhno A.U.(2010). Rоl dеrzhavy v zаbеzpecheni рrоcеsu rоzvytku tа uрrаvlinya trudovym potencialоm Ukrajiny [The state's role in ensuring development process and management labor potential of Ukraine]. Dеrzhavа tа rеgіоn. Sеrija: Еkоnоmіkа і pіdpryjemnyctvо, vol. 5, pp. 31–39. (in Ukrainian)

Drucker P. (1998). Оn the Profession of Management. Harvard Business Review Book. Hardcover, 201 р.

Porter, M. (1987). «From Competitive Advantage to Corporate Strategy», Harvard Business Review, May/June 1987, pp. 43–59.

Porter, M. (1998). On Competition, Boston: Harvard Business School.

The Global Competitiveness Report (2022). Available at: https://www3.weforum.org/docs/WEF_TheGlobalCompetitivenessReport2019.pdf

Thompson A., Strickland A. (2006). Crafting and implementing strategy. 15 th edition. Irwin. 620 p.

World Competitiveness Center (2023). Available at: https://www.imd.org/centers/wcc/world-competitiveness-center/rankings/world-competitiveness-ranking/

World Economic Forum (2023). Available at: https://www.weforum.org/reports/

Переглядів статті: 103
Завантажень PDF: 63
Опубліковано
2023-05-30
Як цитувати
Псуй, М., Андрухів, І., & Рудюк, Я. (2023). ВПЛИВ ЦИФРОВІЗАЦІЇ НА ФОРМУВАННЯ КОНКУРЕНТНОСПРОМОЖНОГО ПЕРСОНАЛУ ПІДПРИЄМСТВ ЗА КРИЗОВИХ УМОВ. Економіка та суспільство, (51). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2023-51-22
Розділ
МЕНЕДЖМЕНТ