ОСОБЛИВОСТІ УПРАВЛІННЯ ЗБУТОВОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ ПІДПРИЄМСТВА В СУЧАСНИХ УМОВАХ

Ключові слова: системи просування товару, збутова діяльність, реклама, стимулювання збуту, система стратегій

Анотація

В сучасних мінливих умовах організація збутової діяльності на підприємстві є однією з найважливіших складових функціонування суб’єкта підприємництва. Збут продукції є завершальним етапом виробничої діяльності підприємств. Якісно організований та реалізований процес збутової діяльності в сучасних умовах ведення бізнесу дозволяє значно підвищити загальну ефективність підприємницької діяльності та суттєво зміцнити конкурентні позиції підприємства на ринку. Розробка та обґрунтування напрямів удосконалення управління збутовою діяльністю підприємства в сучасних умовах. Теоретичною і методологічною основою є праці провідних вітчизняних і зарубіжних учених-економістів, в яких розглядаються питання управління збутом, збутовою діяльністю підприємств та оцінкою потенціалу в умовах мінливого зовнішнього середовища. Використано методи узагальнення та абстрагування; метод аналізу і синтезу, системного аналізу, аналогій. У ході проведеного дослідження було встановлено, що збут продукції є областю управління, що спрямовано на розробку та прийняття ефективних управлінських рішень з метою відвантаження або постачання товару споживачеві для відшкодування витрат на створення, зберігання та транспортування продукції, а також отримання прибутку. З метою обґрунтування відповідного способу просування продукту на ринок в роботі визначено перелік факторів, серед яких склад та характеристики цільової аудиторії; характеристики та переваги продукту; бюджет і загальні маркетингові цілі, а також запропоновано етапи обґрунтування ефективного способу просування продукції на ринок. Крім того, на основі систематизації наукових публікацій, в роботі запропоновано систему стратегій збутової діяльності підприємства, а також розширено перелік принципів розробки збутової стратегії з метою врахування сучасних особливостей збутової діяльності в умовах невизначеності та високого рівня конкуренції. Обґрунтовано, що основою формування ефективної збутової стратегії є здійснення комплексного стратегічного аналізу та адаптація підприємства до тенденцій розвитку зовнішнього бізнес середовища. Надалі перспективним є дослідження проблем технологій та цифровізації; ефективності команди продажів; прогнозування продажів; управління міжнародними продажами та інтеграцію продажів і маркетингу - представлені дослідницькі перспективи пропонують можливості для подальшого вивчення та розширення знань про управління продажами в сучасних умовах бізнесу, забезпечуючи розуміння, яке може принести користь як науковому розумінню, так і практичному впровадженню на підприємствах.

Посилання

Тюха І.В. Маркетингові комунікації та просування продукції вітчизняних хлібопекарських підприємств на зовнішні ринки. Ефективна економіка. 2012. № 7. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=1273 (дата звернення 25.05.2023)

Assael (1990). Marketing:Principles & Strategy. Dryden Press, 739 р.

Котлер Ф., Келлер К.Л., Павленко А.Ф. Маркетинговий менеджмент. Київ : Хімджест, 2010. 720 с.

Примак Т.О. Трансформаційні перетворення рекламного креативу в Україні. Науково-практичне видання. Київ, 2011. 190 с.

Дубівка Д.В. Поняття «збут» в системі управління підприємством. URL: http://www.economy.in.ua/pdf/2_2013/26.pdf (дата звернення 25.05.2023)

Балабанова Л.В. Маркетинговий аудит системи збуту. Донецьк, 2003. 189 с.

Елементи комплексу просування. URL: https://buklib.net/books/28686/ (дата звернення 25.05.2023)

Збут товарів у системі маркетингової діяльності підприємства. URL: https://buklib.net/books/37394/ (дата звернення 25.05.2023)

Нові форми продажу товарів та послуг. URL: https://buklib.net/books/28396/ (дата звернення 25.05.2023)

Класифікація форм і методів роздрібного продажу товарів. URL: https://vuzlit.com/240128/klasifikatsiya_form_metodiv_rozdribnogo_prodazhu_tovariv (дата звернення 25.05.2023)

Організація продажу товарів у магазинах. URL: https://pidru4niki.com/15830523/marketing/organizatsiya_prodazhu_tovariv_magazinah (дата звернення 25.05.2023)

Терент’єва Н. В. Управління збутовою діяльністю в системі управління підприємством. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=4783 (дата звернення 25.05.2023)

Основні методи просування товару на ринок. URL: https://aboutmarketing.info/osnovy-marketynhu/osnovni-metody-prosuvannya-tovaru-na-rynok/#Ak_vibrati_metod_prosuvanna_tovaru_na_rinok (дата звернення 25.05.2023)

Просування товару, стимулювання збуту , пропаганда, персональний продаж, реклама. URL: https://pidru4niki.com/1333122239788/marketing/prosuvannya_tovaru_stimulyuvannya_zbutu_propaganda_personalniy_prodazh_reklama (дата звернення 25.05.2023)

Які інструменти просування існують? URL: https://business.diia.gov.ua/handbook/marketing/aki-instrumenti-prosuvanna-isnuut (дата звернення 25.05.2023)

Шереметинська О.В., Гаврилюк О.І. Управління збутовою діяльністю підприємств-суб’єктів ЗЕД в сучасних умовах. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=4732 (дата звернення 25.05.2023)

Гринько Т.В., Гвініашвілі Т.З. Управління торговельними підприємствами: інструменти, моделі, принципи та механізми. Торгівля та біржова діяльність в Україні: проблеми і стратегії розвитку : колект. моногр. / за заг. ред. Т.В. Гринько. Дніпро : Біла К. О., 2018. С. 244–320.

Гринько Т.В., Гвініашвілі Т.З., Кириченко А.С. Стратегічні підходи до управління маркетинговими комунікаціями на підприємстві. Ефективна економіка. 2021. № 12. DOI: 10.32702/2307-2105-2021.12.4

Гринько Т.В., Гвініашвілі Т.З., Алещенко В.І. Стратегічне управління як елемент організаційно-економічного механізму забезпечення економічної стійкості підприємства. Економіка та держава. 2021. № 12. DOI: 10.32702/2306-6806.2021.12.30

Гринько Т.В., Стрепетова А.М. Інтернет-технології як інструмент маркетингової діяльності підприємства. Економіка і менеджмент 2018: перспективи інтеграції та інноваційного розвитку : зб. наук. праць Міжнар. наук-практ. Конф., 19-20 квіт. 2018 р.: у 8 т. Т. 7. Інноваційні технології фінансового менеджменту суб’єктів господарювання. Управління якістю як механізм економічного зростання регіону та країни. Дніпро : Біла К.О., 2018. С. 69–72.

Сергієнко О.А., Давиденко Д.В. Стратегії збутової діяльності підприємства: види та принципи формування. Актуальні проблеми фінансової системи України 2021. Матеріали XVІІІ міжнародної науково-практичної конференції молодих вчених, аспірантів і студентів : Черкаський державний технологічний університет, 27 лис. 2021 року. Черкаси, 2021. 195 с.

Гринько Т.В., Гвініашвілі Т.З. Управління торговельними підприємствами: інструменти, моделі, принципи та механізми. Торгівля та біржова діяльність в Україні: проблеми і стратегії розвитку : колект. моногр. / за заг. ред. Т.В. Гринько. Дніпро : Видавець Біла К.О., 2018. С. 244–320.

Гринько Т.В., Гвініашвілі Т.З. Механізм функціонування суб’єктів підприємництва в контексті економічної безпеки країни. Економічний вісник Запорізької державної інженерної академії. 2018. Вип. 3(15). С. 58–64.

Tyukha I.V. (2012). Marketing communications and promotion of domestic bakery products to foreign markets. Efficient economy. № 7. Available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=1273 [in Ukrainian].

Assael (1990). Marketing:Principles & Strategy. Dryden Press, 739 р.

Kotler F., Keller K.L., Pavlenko A.F. (2010) Marketing management. Kyiv: Himgest, 720 [in Ukrainian].

Primak T.O. (2011). Transformational transformations of advertising creative in Ukraine. Scientific and practical edition. Kyiv, 190 [in Ukrainian].

Elements of the promotion complex. Available at: https://buklib.net/books/28686/ [in Ukrainian].

Balabanova L.V. (2003) Marketing audit of the sales system. Donetsk. 189.

Sale of goods in the system of marketing activities of the enterprise. Available at: https://buklib.net/books/37394 [in Ukrainian].

New forms of sale of goods and services. Available at: https://buklib.net/books/28396/ [in Ukrainian].

Classification of forms and methods of retail sales of goods. Available at: https://vuzlit.com/240128/klasifikatsiya_form_metodiv_rozdribnogo_prodazhu_tovariv[in Ukrainian].

Organization of the sale of goods in stores. Available at: https://pidru4niki.com/15830523/marketing/organizatsiya_prodazhu_tovariv_magazinah [in Ukrainian].

Terent'eva N.V. Management of sales activities in the enterprise management system. Available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=4783 [in Ukrainian].

Basic methods of product promotion to the market. Available at: https://aboutmarketing.info/osnovy-marketynhu/osnovni-metody-prosuvannya-tovaru-na-rynok/#Ak_vibrati_metod_prosuvanna_tovaru_na_rinok [in Ukrainian].

Product promotion, sales promotion, propaganda, personal selling, advertising. Available at: https://pidru4niki.com/1333122239788/marketing/prosuvannya_tovaru_stimulyuvannya_zbutu_propaganda_personalniy_prodazh_reklama [in Ukrainian].

What promotion tools exist? Available at: https://business.diia.gov.ua/handbook/marketing/aki-instrumenti-prosuvanna-isnuut [in Ukrainian].

Sheremetynska O.V., Havrylyuk O.I. Management of sales activities of enterprises-subjects of the ZED in modern conditions. Available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=4732 [in Ukrainian].

What are the tools for promoting the country? Available at: https://business.diia.gov.ua/handbook/marketing/aki-instrumenti-prosuvanna-isnuut [in Ukrainian].

Grynko T.V., Gviniashvili T.Z. (2018) Management of trade enterprises: tools, models, principles and mechanisms. P. 244–320. [in Ukrainian].

Grynko T.V., Gviniashvili T.Z., Kyrychenko A.S. (2021) Strategic approaches to the management of marketing communications at the enterprise. [in Ukrainian].

Grynko T.V., Gviniashvili T.Z., Aleshchenko V.I. (2021) Strategic management as an element of the organizational and economic mechanism of ensuring the economic stability of the enterprise. [in Ukrainian].

Grynko T.V., Strepetova A.M. (2018) Internet technologies as a tool of the enterprise's marketing activity. P. 69–72. [in Ukrainian].

Sergienko O.A., Davydenko D.V. (2021) Marketing strategies of the enterprise: types and principles of formation. 195. [in Ukrainian].

Grynko T.V., Gviniashvili T.Z. (2018) Management of trade enterprises: tools, models, principles and mechanisms. P. 244–320. [in Ukrainian].

Grynko T.V., Gviniashvili T.Z. (2018) Mechanism of functioning of business entities in the context of economic security of the country. P. 58–64. [in Ukrainian].

Переглядів статті: 237
Завантажень PDF: 269
Опубліковано
2023-05-30
Як цитувати
Гринько, Т., Гвініашвілі, Т., & Сотула, В. (2023). ОСОБЛИВОСТІ УПРАВЛІННЯ ЗБУТОВОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ ПІДПРИЄМСТВА В СУЧАСНИХ УМОВАХ. Економіка та суспільство, (51). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2023-51-8
Розділ
ПІДПРИЄМНИЦТВО, ТОРГІВЛЯ ТА БІРЖОВА ДІЯЛЬНІСТЬ

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають