КЛЮЧОВІ ПОКАЗНИКИ ЕФЕКТИВНОСТІ ПРАЦІВНИКІВ ЗЕД В СИСТЕМІ ЦІННІСНО-ЦІЛЬОВОГО УПРАВЛІННЯ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ ПІДПРИЄМСТВА

Ключові слова: ключові показники ефективності, система ціннісно-цільового управління, зовнішньоекономічна діяльність, працівники ЗЕД, ключові компетенції, вітчизняні підприємства

Анотація

У статті розглянуто особливості застосування ключових показників ефективності в системі ціннісно-цільового управління зовнішньоекономічною діяльністю підприємства, удосконалено технологію розроблення ключових показників ефективності працівників ЗЕД підприємства, а також надано теоретично та практично цінні рекомендації щодо застосування конкретних ключових показників ефективності працівників ЗЕД і рекомендованих ключових ціннісних та цільових компетенцій працівників, застосування яких в комплексі дозволить здійснювати об’єктивну оцінку працівників ЗЕД підприємства, визначати їх потреби в навчанні та розвитку, а також забезпечувати адекватну мотивацію та стимулювання їх професійного зростання, що в свою чергу сприятиме покращенню ефективності зовнішньоекономічної діяльності підприємства та зміцненню його конкурентоспроможності на закордонних ринках.

Посилання

Захарчин Г. Управління персоналом на основі ідеології організаційної культури. Вісник ТНЕУ. 2009. № 2. С. 107‒110.

Борщук Є., Приймак В., Гинда С. Людський капітал – основа розвитку підприємства. Демократичне врядування. 2016. Вип. 16/17.

Білик О. М., Полошко А. В. Формування ефективної корпоративної системи мотивації праці на підприємстві. Інфраструктура ринку. 2018. Вип. 17. С. 111‒118.

Лобза А. В., Щербіна К. В. Розробка системи оцінки персоналу підприємства: реалізація підходу KPI. Молодий вчений. 2018, грудень. № 12 (64). С. 291‒295.

Цюцюра С. В., Криворучко О. В., Цюцюра М. І. Ключові показники ефективності. Принципи розробки ключових показників ефективності для бюджетної сфери. Управління розвитком складних систем. 2012. Вип. 10. С. 87‒91.

Цалко Т. Р., Невмержицька С. М. Система ключових показників ефективності як запорука ефективного управління бізнес-процесами в компанії. Проблеми системного підходу в економіці. 2019. Вип. 6 (74), Ч. 2. С. 160‒167.

Петришин Н. Я., Яремчук Т. С. Дослідження та розвиток ціннісно-цільового управління в умовах зовнішньоекономічної діяльності. Економіка та суспільство. 2022. Вип. 45.

Zakharchyn, H. (2009). Upravlinnia personalom na osnovi ideolohii orhanizatsiinoi kultury [Personnel management based on the ideology of organizational culture]. Visnyk TNEU ‒ TNEU Bulletin, 2, 107‒110.

Borshchuk, Ye., Pryimak, V., & Hynda, S. (2016). Liudskyi kapital – osnova rozvytku pidpryiemstva [Human capital as the basis of the enterprise development]. Demokratychne vriaduvannia ‒ Democratic Governance, 16/17.

Bilyk, O. M., & Poloshko, A. V. (2018). Formuvannia efektyvnoi korporatyvnoi systemy motyvatsii pratsi na pidpryiemstvi [Formation of an effective corporate system of labor motivation at the enterprise]. Infrastruktura rynku ‒ Market Infrastructure, 17, 111‒118.

Lobza, A. V., & Shcherbina, K. V. (2018). Rozrobka systemy otsinky personalu pidpryiemstva: realizatsiia pidkhodu KPI [Development of the company’s personnel evaluation system: implementation of the KPI approach]. Molodyi vchenyi ‒ Young Scientist, 12 (64), 291‒295.

Tsiutsiura, S. V., Kryvoruchko, O. V., & Tsiutsiura, M. I. (2012). Kliuchovi pokaznyky efektyvnosti. Pryntsypy rozrobky kliuchovykh pokaznykiv efektyvnosti dlia biudzhetnoi sfery [Principles of the development of key performance indicators for the budget sphere]. Upravlinnia rozvytkom skladnykh system ‒ Management of the development of complex systems, 10, 87‒91.

Tsalko, T. R., & Nevmerzhytska, S. M. (2019). Systema kliuchovykh pokaznykiv efektyvnosti yak zaporuka efektyvnoho upravlinnia biznes-protsesamy v kompanii [The system of key performance indicators as a key to effective management of business processes in the company]. Problemy systemnoho pidkhodu v ekonomitsi ‒ Problems of the systemic approach in economics, 6 (74), part 2, 160‒167.

Petryshyn, N. Ya., & Yaremchuk, T. S. (2022). Doslidzhennia ta rozvytok tsinnisno-tsilovoho upravlinnia v umovakh zovnishnoekonomichnoi diialnosti [Research and development of value-target management in the conditions of foreign economic activity]. Ekonomika ta suspilstvo ‒ Economy and Society, 45.

Переглядів статті: 96
Завантажень PDF: 98
Опубліковано
2023-05-30
Як цитувати
Петришин, Н., & Яремчук, Т. (2023). КЛЮЧОВІ ПОКАЗНИКИ ЕФЕКТИВНОСТІ ПРАЦІВНИКІВ ЗЕД В СИСТЕМІ ЦІННІСНО-ЦІЛЬОВОГО УПРАВЛІННЯ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ ПІДПРИЄМСТВА. Економіка та суспільство, (51). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2023-51-6
Розділ
МЕНЕДЖМЕНТ