ДОСЛІДЖЕННЯ ТА РОЗВИТОК ЦІННІСНО-ЦІЛЬОВОГО УПРАВЛІННЯ В УМОВАХ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Ключові слова: ціннісно-цільове управління, технологія ціннісно-цільового управління, управління зовнішньоекономічною діяльністю, зовнішньоекономічна діяльність, менеджери ЗЕД, ключові компетенції, вітчизняні підприємства

Анотація

Робота присвячена дослідженню та розвитку ціннісно-цільового управління в умовах зовнішньоекономічної діяльності. У статті розглянуто загальні аспекти ціннісно-цільового управління, а також запропоновано технологію реалізації ціннісно-цільового управління зовнішньоекономічною діяльністю в практичній діяльності підприємства. Основна ідея ціннісно-цільового управління зовнішньоекономічною діяльністю полягає у розвитку ціннісно-цільових компетенцій у менеджерів ЗЕД, спрямованих на досягнення підприємством запланованих цілей у сфері зовнішньоекономічної діяльності та успіху на міжнародних ринках. В роботі детально розкрито основні етапи запропонованої технології ціннісно-цільового управління зовнішньоекономічною діяльністю підприємства, надано рекомендації щодо їх реалізації, а також визначено, яким чином може бути проаналізована ефективність реалізації запропонованих заходів.

Посилання

Сінчалова І. Ціннісно-цільова модель управління. Єдині цінності та цілі перетворюють співробітників в команду. Управління персоналом. 2019. № 10. С. 28‒38.

Харчишина О.В. Організаційна культура як фактор мотивації персоналу. Вісник Державного агроекологічного університету. 2008. № 1. С. 226–235.

Бригідир І. Управління розвитком соціально-економічних систем мікро-, мезо- та макрорівня. Наука молода. 2010. № 14. С. 11‒14.

Радкевич В. Компетентнісний підхід до професійного навчання персоналу підприємств. Професійна освіта: педагогіка і психологія. 2012. XIV (XIV). С. 277‒287.

Жуковська В.М. Попередження соціально-поведінкових ризиків персоналу на підприємстві торгівлі. Проблеми економіки. 2014. № 2. С. 366‒372.

Лінькова О.Ю. Особливості ціннісної моделі управління. Економіка розвитку. 2018. № 2 (86). С. 35‒41.

Що сприяє згуртованості колективу. Як згуртувати колектив? І навіщо це потрібно. URL: https://bit.ly/3VvSptg

Модель компетенцій: стрижень HR-процесів компанії. URL: https://bit.ly/3ifdgCD

Дідур К.М. Сучасні методи оцінки персоналу. Ефективна економіка. 2011. № 11.

Петренко О.О. Застосування методів «360 градусів» та «assessment-центру» для оцінки фахівців за компетентностями. Проблеми економіки. 2015. № 4. С. 216‒221.

Індивідуальний план розвитку спеціаліста в компанії: як це працює. URL: https://bit.ly/3UqCjjr

Sinchalova, I. (2019). Tsinnisno-tsilova model upravlinnia. Yedyni tsinnosti ta tsili peretvoriuiut spivrobitnykiv na komandu [Value-target management model. Common values and goals turn employees into a team]. Upravlinnia personalom ‒ Personnel Management, 10, 28‒38.

Kharchyshyna, O. (2008). Orhanizatsiina kultura yak faktor motyvatsii personalu [Organizational culture as a factor of personnel motivation]. Visnyk Derzhavnoho ahroekolohichnoho universytetu ‒ Bulletin of the State Agroecological University, 1, 226‒235.

Bryhidyr, I. (2010). Upravlinnia rozvytkom sotsialno-ekonomichnykh system mikro-, mezo- ta makrorivnia [Management of the development of socio-economic systems at the micro, meso and macro level]. Nauka moloda ‒ Young science, 14, 11‒14.

Radkevych, V. (2012). Kompetentnisnyi pidkhid do profesiinoho navchannia personalu pidpryiemstv [Competency approach to professional training of enterprise personnel]. Profesiina osvita: pedahohika i psykholohiia ‒ Professional education: pedagogy and psychology, XIV (XIV), 277‒287.

Zhukovska, V. (2014). Poperedzhennia sotsialno-povedinkovykh ryzykiv personalu na pidpryiemstvi torhivli [Prevention of social and behavioral risks of the staff at the trade enterprise]. Problemy ekonomiky ‒ Problems of the economy, 2, 366‒372.

Linkova, O. (2018). Osoblyvosti tsinnisnoi modeli upravlinnia [Features of the value management model]. Ekonomika rozvytku ‒ Development economics, 2 (86), 35‒41.

Shcho spryiaie zghurtovanosti kolektyvu. Yak zghurtuvaty kolektyv? I navishcho tse potribno? [What contributes to team cohesion. How to unite the team? And why is it necessary?]. Available at: https://bit.ly/3VvSptg

Model kompetentsii: stryzhen HR-protsesiv kompanii [Competency model: the core of the company’s HR processes]. Available at: https://bit.ly/3ifdgCD

Didur, K. (2011). Suchasni metody otsinky personalu [Modern methods of personnel evaluation]. Efektyvna ekonomika ‒ Efficient economy, 11.

Petrenko, O. (2015). Zastosuvannia metodiv «360 hradusiv» ta «assessment-tsentru» dlia otsinky fakhivtsiv za kompetentnostiamy [Application of «360 degrees» and «assessment-center» methods for evaluating specialists according to competencies]. Problemy ekonomiky ‒ Problems of the economy, 4, 216‒221.

Indyvidualnyi plan rozvytku spetsialista v kompanii: yak tse pratsiuie [Individual development plan of a specialist in the company: how it works]. Available at: https://bit.ly/3UqCjjr

Переглядів статті: 85
Завантажень PDF: 55
Опубліковано
2022-11-29
Як цитувати
Петришин, Н., & Яремчук, Т. (2022). ДОСЛІДЖЕННЯ ТА РОЗВИТОК ЦІННІСНО-ЦІЛЬОВОГО УПРАВЛІННЯ В УМОВАХ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ. Економіка та суспільство, (45). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2022-45-8
Розділ
МЕНЕДЖМЕНТ