ВИКОРИСТАННЯ ФУНКЦІЙ EXCEL В АНАЛІТИЧНИХ ДОСЛІДЖЕННЯХ ТА В ЕКОНОМІЧНІЙ АНАЛІТИЦІ

Ключові слова: економічний аналіз, функції Excel, економічні обчислення, економічна інформатика, аналітичні дослідження

Анотація

У статті розглянуто специфіку використання функцій Excel у сфері аналітичних досліджень та економічній аналітиці. Визначено, що Excel є потужним інструментом, який надає широкий спектр функціональності для обробки та аналізу даних. Досліджено різні функції Excel, такі як математичні, статистичні та фінансові, і їхнє застосування у вирішенні завдань аналізу даних та економічних проблем. Визначені основні можливості функцій Excel, їхній вплив на продуктивність та точність аналізу. Розглянуто конкретні сценарії використання функцій Excel для вирішення реальних економічних задач. Доведено важливість та потенціал Excel у контексті аналітичних досліджень та економічної аналітики, на основі чого запропоновано застосування його у якості незамінного інструменту для економічних досліджень. Визначено переваги використання функцій Excel у порівнянні з іншими програмами аналітичного моделювання та аналізу даних. Розглянуто можливості автоматизації економічних операцій та підвищення продуктивності завдяки макросам та програмуванню на мові VBA. Доведено необхідність застосування Excel для обробки, аналізу та визначення закономірностей у великому обсязі даних. Визначено переваги і можливості функцій Excel, які сприяють точному аналізу та прийняттю обґрунтованих економічних рішень.

Посилання

Вербівська Л. В. Концептуальні підходи щодо удосконалення діагностики мікросередовища в розробці стратегії підприємств. Особливості управління підприємствами в умовах глобальних викликів : монографія / за ред. О. В. Зибаревої. Чернівці : Технодрук, 2016. С. 98–113.

Дзямулич М. І., Шматковська Т. О. Вплив сучасних інформаційних систем і технологій на формування цифрової економіки. Економічний форум. 2022. № 2. С. 3–8.

Дрокіна Н. І., Дарчук В. Г., Крижко О. В. Інструменти бізнес-аналітики для візуалізації маркетингових даних. Причорноморські економічні студії. 2018. № 26(1). С. 128–138.

Никифорак В. А., Кобеля З. І., Вербівська Л. В. Організація виробництва : навч. посіб. Чернівці : Чернів. нац. ун-т, 2010. 407 с.

Чалюк Ю. О. Суспільство 5.0 у японській концепції кейданрен. Mechanism of an Economic Regulation. 2023. Вип. 1(99). С. 65–74.

Чалюк Ю. О., Довганик Н. М. Вплив демографічного фактору на соціально–економічну стабільність Китаю. Інтернаука. Серія: «Економічні науки». 2022. Вип. № 7(63). С. 72–82.

Шматковська Т. О., Дзямулич М. І., Стащук О. В. Особливості моделювання бізнес-процесів в умовах формування цифрової економіки. Економіка та суспільство. 2021. № 26.

Deineha, I., Maslov, A., Potryvaieva, N., Verbivska, L., Koliadych, O. Institutional Environment Tools for Small and Medium-Sized Enterprises Development. Estudios de Economia Aplicada, 2021, 39(3), 4798.

Verbivska L. V. (2016). Kontseptualni pidkhody shchodo udoskonalennia diahnostyky mikroseredovyshcha v rozrobtsi stratehii pidpryiemstv. Osoblyvosti upravlinnia pidpryiemstvamy v umovakh hlobalnykh vyklykiv [Conceptual approaches to improving diagnostics of the microenvironment in the development of enterprise strategy. Peculiarities of enterprise management in conditions of global challenges]. In O. V. Zybareva (Eds.). Chernivtsi: Technoprint. (in Ukrainian)

Dziamulych M. I., & Shmatkovska T. O. Vplyv suchasnykh informatsiinykh system i tekhnolohii na formuvannia tsyfrovoi ekonomiky [The influence of modern information systems and technologies on the formation of the digital economy]. Ekonomichnyi forum, vol. 2, pp. 3–8. (in Ukrainian)

Drokina N. I., Darchuk V. H., Kryzhko O. V. (2018). Instrumenty biznes-analityky dlia vizualizatsii marketynhovykh danykh [Business analytics tools for marketing data visualization]. Prychornomorski ekonomichni studii, vol. 26(1), pp. 128–138. (in Ukrainian)

Nykyforak V. A., Kobelia Z. I., & Verbivska L. V. (2010). Organizatsia vyrobnytstva [Organization of production] Chernivtsi: Chernivtsi national University. (in Ukrainian)

Chaliuk Yu. O. (2023). Suspilstvo 5.0 u yaponskii kontseptsii keidanren [Society 5.0 in the Japanese concept of keidanren]. Mechanism of an Economic Regulation, vol. 1(99), pp. 65–74. (in Ukrainian)

Chaliuk Yu. O., & Dovhanyk N. M. (2022). Vplyv demohrafichnoho faktoru na sotsialno-ekonomichnu stabilnist Kytaiu [The influence of the demographic factor on the socio-economic stability of China]. Internauka. Seriia: «Ekonomichni nauky», vol. 7(63), pp. 72–82. (in Ukrainian)

Shmatkovska T., Dziamulych M. & Stashchuk O. (2021). Osoblyvosti modeliuvannia bisnes-protsesiv v umovakh formuvannia tsyfrovoi ekonomiky [Peculiarities of modeling business processes in the conditions of the formation of the digital economy]. Ekonomka ta suspilstvo, vol. 26. (in Ukrainian)

Deineha I., Maslov A., Potryvaieva N., Verbivska L., & Koliadych O. (2021). Institutional Environment Tools for Small and Medium-Sized Enterprises Development. Estudios de Economia Aplicada, vol. 39(3), 4798.

Переглядів статті: 87
Завантажень PDF: 129
Опубліковано
2023-04-25
Як цитувати
Талах, Т., & Талах, В. (2023). ВИКОРИСТАННЯ ФУНКЦІЙ EXCEL В АНАЛІТИЧНИХ ДОСЛІДЖЕННЯХ ТА В ЕКОНОМІЧНІЙ АНАЛІТИЦІ. Економіка та суспільство, (50). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2023-50-58
Розділ
ОБЛІК І ОПОДАТКУВАННЯ