ВИКОРИСТАННЯ СТАТИСТИЧНИХ ФУНКЦІЙ EXCEL В АНАЛІТИЧНИХ ДОСЛІДЖЕННЯХ ВЕЛИКИХ ДАНИХ

Ключові слова: економічний аналіз, функції Excel, Великі дані, статистика, аналітичні дослідження

Анотація

У статті розглянуто специфіку використання статистичних функцій Excel у проведенні аналітичних досліджень великих даних. Розглядаються основні статистичні функції Excel, такі як середнє арифметичне, медіана, дисперсія, стандартне відхилення та інші. Досліджено особливості використання цих функцій для аналізу великих даних у різних сферах та бізнес-процесах, включаючи фінанси, економіку, маркетингові дослідження тощо. Розглянуто методи зведення даних, фільтрації, сортування та використання таблиць змісту для швидкого та ефективного аналізу великих наборів даних. Досліджено переваги та обмеження використання Excel для аналітичних досліджень великих даних. Розглянуто альтернативні інструменти та програми для аналізу великих даних. На основі проведених досліджень визначено, що Excel є потужним інструментом для аналізу даних у різних галузях економічної аналітики, в тому числі – для роботи з Великими даними. Визначено обмеження програми, які можуть вплинути на точність та швидкість обробки великих обсягів даних. Рекомендовано враховувати такі обмеження в процесі аналізу та розглядати альтернативні засоби обробки великих даних залежно від конкретних потреб дослідження.

Посилання

Вербівська Л.В. Концептуальні підходи щодо удосконалення діагностики мікросередовища в розробці стратегії підприємств. Особливості управління підприємствами в умовах глобальних викликів : монографія / за ред. О.В. Зибаревої. Чернівці : Технодрук, 2016. С. 98–113.

Дзямулич М.І., Шматковська Т.О., Борисюк О.В. Великі дані та їх роль у формуванні цифрової економіки. Галицький економічний вісник. 2021. Том 70. № 3. С. 16–21.

Никифорак В.А., Кобеля З.І., Вербівська Л.В. Організація виробництва : навч. посіб. Чернівці : Чернів. нац. ун-т, 2010. 407 с.

Чалюк Ю.О. Суспільство 5.0 у японській концепції кейданрен. Mechanism of an Economic Regulation. 2023. Вип. 1(99). С. 65–74.

Чалюк Ю.О. Цифрова конкурентоспроможність країн. Інфраструктура ринку. 2020. Вип. 50. С. 23–30.

Чиж Н.М., Дзямулич М.І., Урбан О. . Управління інноваційною діяльністю банківських установ. Економічний форум. 2018. № 1. С. 284–289.

Шматковська Т.О., Стащук О.В., Дзямулич М І. Великі дані та бізнес-моделювання економічних систем. Ефективна економіка. 2021. № 5.

Bag S., Wood L.C., Xu L., Dhamija P., Kayikci Y. Big data analytics as an operational excellence approach to enhance sustainable supply chain performance. Resources, Conservation and Recycling. 2020. Vol. 153. 104559.

Deineha, I., Maslov, A., Potryvaieva, N., Verbivska, L., Koliadych, O. Institutional Environment Tools for Small and Medium-Sized Enterprises Development. Estudios de Economia Aplicada, 2021, 39(3), 4798.

Harding M. H., Hersh J. Big Data in economics. IZA World of Labor, 2018. Vol. 451.

Verbivska, L.V. (2016) Kontseptualni pidkhody shchodo udoskonalennia diahnostyky mikroseredovyshcha v rozrobtsi stratehii pidpryiemstv. Osoblyvosti upravlinnia pidpryiemstvamy v umovakh hlobalnykh vyklykiv [Conceptual approaches to improving diagnostics of the microenvironment in the development of enterprise strategy. Peculiarities of enterprise management in conditions of global challenges]. In O.V. Zybareva (Eds.). Chernivtsi: Technoprint. (in Ukrainian)

Dziamulych, M.I., Shmatkovska, T.O., & Borysiuk, O.V. (2021). Velyki dani ta yikh rol u formuvanni tsyfrovoi ekonomiky [Big data and its role in shaping the digital economy]. Galytskyi ekonomichnyi visnyk, vol. 70(3), pp. 16–21. (in Ukrainian)

Nykyforak, V.A., Kobelia, Z.I., & Verbivska, L.V. (2010). Organizatsia vyrobnytstva [Organization of production]. Chernivtsi: Chernivtsi national University. (in Ukrainian)

Chaliuk, Yu.O. (2023). Suspilstvo 5.0 u yaponskii kontseptsii keidanren [Society 5.0 in the Japanese concept of keidanren]. Mechanism of an Economic Regulation, vol. 1(99), pp. 65–74. (in Ukrainian)

Chaliuk, Yu.O. (2020). Tsyfrova konkurentospromozhnist kraiin [Digital competitiveness of countries]. Infrastruktura rynku, vol. 50, pp. 23–30. (in Ukrainian)

Chyzh, N.M., Dziamulych, M.I., & Urban, O.A. (2018). Upravlinnia innovatsiinoiu diialnistiu bankivskykh ustanov [Management of innovative activities of banking institutions]. Ekonomichnyi forum, vol. 1, pp. 284–289. (in Ukrainian)

Shmatkovska, T.O., Stashchuk, O.V., & Dziamulych, M.I. (2021). Velyki dani ta bisnes-modeliuvannia ekonomichnykh system [Big data and business modeling of economic systems]. Efektyvna ekonomka, vol. 5. (in Ukrainian).

Bag, S., Wood, L.C., Xu, L., Dhamija, P., & Kayikci, Y. (2020). Big data analytics as an operational excellence approach to enhance sustainable supply chain performance. Resources, Conservation and Recycling, vol. 153, 104559.

Deineha, I., Maslov, A., Potryvaieva, N., Verbivska, L., & Koliadych, O. (2021). Institutional Environment Tools for Small and Medium-Sized Enterprises Development. Estudios de Economia Aplicada, vol. 39(3), 4798.

Harding, M.H., & Hersh, J. (2018). Big Data in economics. IZA World of Labor, vol. 451.

Переглядів статті: 113
Завантажень PDF: 82
Опубліковано
2023-05-30
Як цитувати
Талах, В., & Талах, Т. (2023). ВИКОРИСТАННЯ СТАТИСТИЧНИХ ФУНКЦІЙ EXCEL В АНАЛІТИЧНИХ ДОСЛІДЖЕННЯХ ВЕЛИКИХ ДАНИХ. Економіка та суспільство, (51). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2023-51-15
Розділ
ФІНАНСИ, БАНКІВСЬКА СПРАВА ТА СТРАХУВАННЯ