ОСОБЛИВОСТІ МЕТОДИКИ АНАЛІЗУ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ТА ЙОГО ІНФОРМАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

Ключові слова: економічний аналіз, інформаційна база аналізу, зовнішньоекономічна діяльність, методи економічного аналізу, інструментарій економічного аналізу

Анотація

У статті досліджено особливості формування методики аналізу зовнішньоекономічної діяльності суб’єктів господарювання, а також його інформаційне забезпечення. Визначено поточні тенденції у сфері зовнішньоекономічних відносин та необхідність використання ефективних інструментів для аналізу цих процесів. Розглянуто ключові аспекти методології аналізу зовнішньоекономічної діяльності, що включають вимірювання та оцінку результативності зовнішньоторговельних операцій, аналіз конкурентоспроможності підприємств, що функціонують на зовнішніх ринках, а також ідентифікацію ризиків та загроз комерційній діяльності. Досліджено особливості забезпечення інформаційної бази для ефективного аналізу зовнішньоекономічних процесів суб’єктів господарювання в сучасних умовах. Доведено об’єктивну необхідність забезпечення підвищення ефективності управління зовнішньоекономічною діяльністю підприємств шляхом використання сучасних методів аналізу та інформаційного забезпечення.

Посилання

Вакульчик О. М., Дубицький Д. П. Аналіз ефективності зовнішньоекономічної діяльності підприємства. Вісник Академії митної служби України. Серія: Економіка. 2012. №2. С. 75–82.

Лаврик О. Л., Котляр К. О. Аналіз зовнішньоекономічної діяльності підприємства. Економічний аналіз. 2018. №28(4). С. 200–205.

Стаднюк Т. В., Шматковська Т. О. Статистичний аналіз зовнішньої торгівлі Волинської області. Економічний аналіз. 2016. №23(1). С. 79–87.

Урбан О. А., Дзямулич М. І., Чиж Н. М. Концепція сталого розвитку в умовах глобалізації світової економіки. Економічний форум. 2023. №2. С. 47–52.

Урбан О. А., Дзямулич М. І., Чиж Н. М. Теоретичні основи формування ефективного механізму взаємодії національних економік з транснаціональними корпораціями. «Економічні науки». Серія «Економічна теорія та економічна історія»: Збірник наукових праць Луцького національного технічного університету. 2017. Випуск 14 (53). Ч. 1. С. 238–244.

Чалюк Ю. О. Стратегія соціально-економічного прориву КНР. Китаєзнавчі дослідження. 2021. № 3. С. 127–140.

Чалюк Ю. О., Довганик Н. М. Євроінтеграційна стратегія сучасного українського суспільства. Міжнародна політологія: навч. посібник. Київ : КНЕУ, 2022. С. 258–282.

Шматковська Т. О., Коробчук Т. І., Борисюк О. В. Сучасні інформаційно-комунікаційні технології в системі обліково-аналітичного забезпечення щодо моделювання бізнес-процесів. Економіка та суспільство. 2023. №53.

Verbivska L., Lagodiienko V., Filyppova S., Papaika O., Malin O., Neustroiev Y. Regulatory Policy of the Entrepreneurship Development as a Dominant of Economic Security of the National Economy. International Journal of Safety and Security Engineering. 2022. vol. 12(5). pp. 543–552.

Verbivska, L., Zhuk, O., Ievsieieva, O., Kuchmiiova, T., Saienko, V. The role of e-commerce in stimulating innovative business development in the conditions of European integration. Financial and credit activity-problems of theory and practice, 2023. vol. 3(50). pp. 330–340.

Vakulchyk, O. M., & Dubytskyi, D. P. (2012). Analiz efektyvnosti zovnishnoekonomichnoi diialnosti pidpryiemstva [Analysis of the efficiency of the enterprise's foreign economic activity]. Visnyk Academii mytnoi sluzhby Ukrainy. Seria: Ekonomika, vol. 2, pp. 75–82.

Lavryk, O. L., & Kotliar, K. O. (2018). Analiz zovnishnoekonomichnoi diialnosti pidpryiemstva [Analysis of the enterprise's foreign economic activity]. Ekonomichnyi analiz, vol. 28(4), pp. 200–205 (in Ukrainian).

Stadniuk, T. V., & Shmatkovska, T. O. (2016). Statystychnyi analiz zovnishnoi torhivli Volynskoi oblasti [Statistical analysis of foreign trade of the Volyn region]. Ekonomichnyi analiz, vol. 23(1), pp. 79–87 (in Ukrainian).

Urban, O. A., Dziamulych, M. I., & Chyzh, N. M. (2023). Kontseptsia stalogo rozvytku v umovakh globalozatsii svitovoi ekonomiky [The concept of sustainable development in the conditions of globalization of the world economy]. Ekonomichnyi forum, vol. 2, pp. 47–52 (in Ukrainian).

Urban, O. A. Dziamulych, M. I., & Chyzh, N. M. (2017). Teoretychni osnovy formuvannia efektyvnoho mekhanizmu vzaiemodii natsionalnykh ekonomik z transnatsionalnymy korporatsiiamy. [Theoretical bases of formation of the effective mechanism of interaction of national economies with transnational corporations]. “Ekonomichni nauky”. Seria “Ekonomichna teoria ta ekonomichna istoria”, vol. 14(53), part 1, pp. 238–244 (in Ukrainian).

Chaliuk, Yu. O. (2021). Stratehiia sotsialno-ekonomichnoho proryvu KNR [Strategy of social and economic breakthrough of the People's Republic of China]. Kytaieznavchi doslidzhennia, vol. 3, pp. 127–140.

Chaliuk Yu. O., & Dovhanyk N. M. (2022). Evrointehratsiina stratehiia suchasnoho ukrainskoho suspilstva [European integration strategy of modern Ukrainian society]. In: Mizhnarodna politologia [International political science]. Kyiv, pp.258–282 (in Ukrainian).

Shmatkovska, T. O., Korobchuk, T. I., & Borysiuk, O. V. (2023). Suchasni informatsiino-komunikatsiini tekhnolohii v systemi oblikovo-analitychnoho zabezpechennia shchodo modeliuvannia biznes-protsesiv [Modern information and communication technologies in the system of accounting and analytical support for modeling business processes]. Ekonomika ta suspilstvo, vol. 53 (in Ukrainian).

Verbivska L., Lagodiienko V., Filyppova S., Papaika O., Malin O., & Neustroiev Y. (2022). Regulatory Policy of the Entrepreneurship Development as a Dominant of Economic Security of the National Economy. International Journal of Safety and Security Engineering, vol. 12(5), pp. 543–552.

Verbivska, L., Zhuk, O., Ievsieieva, O., Kuchmiiova, T., & Saienko, V. (2023). The role of e-commerce in stimulating innovative business development in the conditions of European integration. Financial and credit activity-problems of theory and practice, vol. 3(50), pp. 330–340.

Переглядів статті: 10
Завантажень PDF: 4
Опубліковано
2024-03-26
Як цитувати
Талах, Т., & Талах , В. (2024). ОСОБЛИВОСТІ МЕТОДИКИ АНАЛІЗУ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ТА ЙОГО ІНФОРМАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ. Економіка та суспільство, (61). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2024-61-74
Розділ
ОБЛІК І ОПОДАТКУВАННЯ