ФІНАНСОВІ АСПЕКТИ УПРАВЛІННЯ ПЛАТОСПРОМОЖНІСТЮ МАЛОГО ТА СЕРЕДНЬОГО БІЗНЕСУ В УМОВАХ ВІЙНИ

Ключові слова: малі підприємства, платоспроможність, фінанси малого бізнесу, управління фінансами, управління платоспроможністю

Анотація

У статті розглянуто специфіку функціонування малого та середнього бізнесу в Україні в умовах війни. Розглянуто основні проблеми, які впливають на стан платоспроможності малих та середніх підприємств в умовах війни. Доведено необхідність вжиття централізованих регулятивних заходів з боку держави, спрямованих на підтримку платоспроможності малого та середнього бізнесу у зв’язку з необхідністю підтримки підприємницької активності, забезпечення стабільного функціонування економіки та збереження робочих місць. Проаналізовано практичні аспекти підтримки платоспроможності малих підприємств. Визначено концептуальні принципи вдосконалення системи державної підтримки малого та середнього бізнесу, спрямовані на забезпечення належного рівня платоспроможності відповідних суб’єктів господарювання. Запропоновано ряд заходів, впровадження яких дозволить покращити ситуацію із платоспроможністю малих підприємств.

Посилання

Audretsch D. B., Belitski M., Eichler G. M., Schwarz E. Entrepreneurial ecosystems, institutional quality, and the unexpected role of the sustainability orientation of entrepreneurs. Small Business Economics. 2023. Vol. 60(4). Pp. 1–20. DOI: https://doi.org/10.1007/s11187-023-00763-5

Коваленко Н. О., Гавриленко О. Є., Гребінчук О. М. Економіко-правові та психологічні аспекти управління бізнесом в умовах війни. Наукові перспективи. 2022. № 12 (30). DOI: https://doi.org/10.52058/2708-7530-2022-12(30)-177-189

Шматковська Т. О., Дзямулич М. І., Стащук О. В. Особливості моделювання бізнес-процесів в умовах формування цифрової економіки. Економіка та суспільство. 2021. № 26. DOI: https://doi.org/10.32782/2524-0072/2021-26-66

Дикань В. В., Фролова Н. Л. Напрями та інструменти державної підтримки розвитку малого та середнього бізнесу в Україні у воєнний час. Економіка та суспільство. 2022. № 38. DOI: https://doi.org/10.32782/2524-0072/2022-38-56

Дзямулич М. І., Чиж Н. М. Страхування інвестицій та диверсифікація інвестиційних ризиків. «Економічні науки». Серія «Облік і фінанси»: Збірник наукових праць Луцького національного технічного університету. 2013. № 10(37). С. 21–26.

Бегун С. І. Особливості аналізу фінансового стану підприємства в умовах військового стану. Економічний часопис Волинського національного університету ім. Лесі Українки. 2022. № 4(32). С. 36–42. DOI: https://doi.org/10.29038/2786-4618-2022-04-36-42

Захарова Н. Ю. Фінансові аспекти управління розвитком підприємств в умовах невизначеності. Інтеграція освіти, науки і бізнесу: монографія / за ред. А. В. Череп. Запоріжжя : Видавничий дім «Гельветика», 2022. С. 25–30.

Мельник Т. Ю. Державна підтримка та стимулювання розвитку бізнесу в Україні під час дії військового стану. Економіка, управління та адміністрування. 2022. № 2 (100). С. 3–11. DOI: https://doi.org/10.26642/jen-2022-2(100)-3-11

Стащук О. В., Шостак Л. В., Булик Д. В. Банкрутство підприємств в умовах військового стану. Економіка та суспільство. № 44. DOI: https://doi.org/10.32782/2524-0072/2022-44-29

Ткачук Н. В., Дейнека К. С. Концептуальні засади виявлення i подолання фінансової кризи на підприємстві в умовах війни. Механізм регулювання економіки. 2022. № 3-4(97-98). С. 136–140. DOI: https://doi.org/10.32782/mer.2022.97-98.22

Чалюк Ю. О. Детермінанти цифровізації економіки та суспільства. Інтелект ХХІ. 2020. Вип. 5. С. 138–143. DOI: https://doi.org/10.32782/2415-8801/2020-5.26

Національний банк України. URL: http://bank.gov.ua

Никифорак В. А., Кобеля З.І., Вербівська Л.В. Організація виробництва : навч. посіб. Чернівці : Чернів. нац. ун-т, 2010. 407 с.

Дзямулич М. І. Ефективність функціонування системи розвитку персоналу на підприємстві. Економічний форум. 2023. № 1. С. 3–7. DOI: https://doi.org/10.36910/6775-2308-8559-2023-1-1

Чалюк Ю. О. Цифрова конкурентоспроможність країн. Інфраструктура ринку. 2020. Вип. 50. С. 23–30. DOI: https://doi.org/10.32843/infrastruct50-4

Пономарьов І. Ф., Полякова Е. І., Легченко О. А. Удосконалення механізму управління політикою платоспроможності підприємства. Економіка промисловості. 2007. № 1. С. 119–132.

Deineha, I., Maslov, A., Potryvaieva, N., Verbivska, L., Koliadych, O. Institutional Environment Tools for Small and Medium-Sized Enterprises Development. Estudios de Economia Aplicada. 2021. Vol. 39(3). 4798. DOI: https://doi.org/10.25115/eea.v38i3%20(1).4003

Audretsch, D. B., Belitski, M., Eichler, G. M., & Schwarz, E. (2023). Entrepreneurial ecosystems, institutional quality, and the unexpected role of the sustainability orientation of entrepreneurs. Small Business Economics, 60(4). 1–20. DOI: https://doi.org/10.1007/s11187-023-00763-5

Kovalenko, N. O., Havrylenko, O. Ie., & Hrebinchuk, O. M. (2022). Ekonomiko-pravovi ta psykhologichni aspekty upravlinnia biznesom v umovakh viiny. Naukovi perspektyvy. Vol. 12(30). DOI: https://doi.org/10.52058/2708-7530-2022-12(30)-177-189

Shmatkovska, T. O., Dziamulych, M. I., & Stashchuk, O. V. (2021). Osoblyvosti modeliuvannia bisnes-ptotsesiv v umovakh formuvannia tsyfrovoi ekonomiky. Ekonomika ta suspilstvo, 26. DOI: https://doi.org/10.32782/2524-0072/2021-26-66

Dykan, V. V., & Frolova, N. L. (2022). Napiamy ta instrumenty derzhavnoi pidtrymky rozvytku malogo ta seredniogo biznesu v Ukraini u voiennyyi chas. Ekonomika ta suspilstvo, 38. DOI: https://doi.org/10.32782/2524-0072/2022-38-56

Dziamulych, M. I. & Chyzh, N. M. (2013) Strakhuvannia investytsiy ta dyversyfikatsiia investytsiinykh ryzykiv. "Ekonomichni nauky". "Oblik ta finansy" series, 10(37), 21–26.

Begun, S. I. (2022). Osoblyvosti analizy finansovogo stanu pidpryiemstva v umovakh voiennogo stanu. Ekonomichnyi chasopys Volynskogo natsionalnogo universytetu im. Lesi Ukrainky, 4(32), 36–42. DOI: https://doi.org/10.29038/2786-4618-2022-04-36-42

Zakharova, N. Yu. (2022). Finansovi aspekty upravlinnia rozvytkom pidpryiemstv v umovakh nevyznachenosti. In: Intehratsiia osvity, nauky i biznesu: monohrafiia. Zaporizhzhia: Vydavnychyi dim «Helvetyka», 25–30.

Melnyk, T. Yu. (2022). Derzhavna pidtrymka ta stymuliuvannia rozvytku biznesu v Ukraini pid chas dii voiennoho stanu. Ekonomika, upravlinnia ta administruvannia, 2(100), 3–11. DOI: https://doi.org/10.26642/jen-2022-2(100)-3-11

Stashchuk, O. V., Shostak, L. V., & Bulyk, D. V. (2022). Bankrutstvo pidpryiemstv v umovakh voiennoho stanu. Ekonomika ta suspilstvo, 44. DOI: https://doi.org/10.32782/2524-0072/2022-44-29

Tkachuk, N. V., & Deineka, K. S. (2022). Kontseptualni zasady vyiavlennia i podolannia finansovoi kryzy na pidpryiemstvi v umovakh viiny. Mekhanizm rehuliuvannia ekonomiky, 3-4(97-98), 136–140. DOI: https://doi.org/10.32782/mer.2022.97-98.22

Chaliuk, Yu. O. (2020). Determinanty tsyfrovizatsii ekonomiky ta suspilstva. Intelekt XXI, 5, 138–143. DOI: https://doi.org/10.32782/2415-8801/2020-5.26

National bank of Ukraine. Retrieved from: http://bank.gov.ua

Nykyforak, V. A., Kobelia, Z. I., & Verbivska, L. V. (2010). Organisatsia vyrobnytstva. Chernivtsi : Chernivtsi National University. 407 p.

Dziamulych, M. I. (2023). Efektyvnist funktsionuvannia systemy rozvytku personalu na pidpryiemstvi. Ekonomichnyi forum, 1, 3–7. DOI: https://doi.org/10.36910/6775-2308-8559-2023-1-1

Chaliuk, Yu. O. (2020). Tsyfrova konkurentospromozhnist krain. Infrastruktura rynku, 50, 23–30. DOI: https://doi.org/10.32843/infrastruct50-4

Ponomariov, I. F., Poliakova, E. I., & Legchenko, O. A. (2007). Udoskonalennia mekhanizmu upravlinnia politykoiu platospromozhnosti pidpryiemstva. Ekonomika promyslovosti, 1, 119–132.

Deineha, I., Maslov, A., Potryvaieva, N., Verbivska, L., & Koliadych, O. (2021). Institutional Environment Tools for Small and Medium-Sized Enterprises Development. Estudios de Economia Aplicada, 39(3), 4798. DOI: https://doi.org/10.25115/eea.v38i3%20(1).4003

Переглядів статті: 189
Завантажень PDF: 160
Опубліковано
2023-04-25
Як цитувати
Томчук, О., Трегубов, О., & Андронік, О. (2023). ФІНАНСОВІ АСПЕКТИ УПРАВЛІННЯ ПЛАТОСПРОМОЖНІСТЮ МАЛОГО ТА СЕРЕДНЬОГО БІЗНЕСУ В УМОВАХ ВІЙНИ. Економіка та суспільство, (50). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2023-50-42
Розділ
ЕКОНОМІКА