СУЧАСНІ ПІДХОДИ ДО УПРАВЛІННЯ ЗМІНАМИ В СИСТЕМІ МЕНЕДЖМЕНТУ ПЕРСОНАЛУ КОМПАНІЇ

Ключові слова: управління змінами, організаційні зміни, менеджмент персоналу, система менеджменту персоналу, технології менеджменту персоналу

Анотація

Стаття присвячена опрацюванню теоретико-прикладних підходів до управління змінами в системі менеджменту персоналу та обгрунтуванню оптимальної послідовності управлінських кроків щодо організації цього процесу в компанії. Виокремлено чотири основні стадії, за якими має бути організований процес управління змінами в системі менеджменту персоналу компанії (підготовчо-діагностична; ресурсна; активно-діяльнісна; моніторингово-оціночна) та визначено управлінські дії, що мають бути сплановані й реалізовані на цих стадіях. Акцентовано, що основними об’єктами змін в межах системи менеджменту персоналу є: ціль та архітектура корпоративної системи менеджменту персоналу; пріоритетність завдань менеджменту персоналу; методи та технології менеджменту персоналу. Класифіковано позитивні та негативні наслідки провадження процесу управління змінами в системі менеджменту персоналу для компанії та працівників.

Посилання

Кужда Т. Етапи успішного управління організаційними змінами на підприємстві. Галицький економічний вісник. 2013. № 2(41). С. 66–72.

Опитування щодо впливу війни на підходи до управління людським капіталом: Deloitte. URL: https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/ua/Documents/Press-release/AmCham-Deloitte-Survey-on-impact-of-war-on-HC_UKR.pdf (дата звернення: 05.05.2023).

Павленко М.С., Мельник А.О. Менеджмент персоналу в системі ефективної діяльності підприємства. Вчені записки ТНУ імені В. І. Вернадського. Серія: Економіка і управління. 2020. Том 31 (70). № 2. С. 13–18.

Приймак Н.С. Сучасні підходи до управління змінами. Причорноморські економічні студії. 2019. Випуск 38-1. С. 72–76.

Пріб К. А. Формування системи управління змінами на підприємстві. Інтелект ХХІ. 2014. № 2. С. 119–126.

Стратегії організаційних змін та їх успішна реалізація. URL: https://britishmba.in.ua/stratehii-orhanizatsiinykh-zmin-ta-ikh-uspishna-realizatsiia/ (дата звернення: 18.05.2023).

Турчіна С.Г. Система управління змінами як складник успішного розвитку підприємств. Східна Європа: економіка, бізнес та управління. 2017. Випуск 3 (08). С. 199–203.

Lewin K. Feild Theory in Social Science: Selected Theoretical Papers. Edited by Dorwin Cartwright. New York: Harper & Row, 1951. 346 p.

Kuzhda, T. (2013) Etapy uspishnoho upravlinnia orhanizatsiinymy zminamy na pidpryiemstvi [Stages of successful management of organizational changes at the enterprise]. Halytskyi ekonomichnyi visnyk, 2(41), 66–72. Available at: https://core.ac.uk/download/pdf/60849798.pdf [in Ukrainian]

Opytuvannia shchodo vplyvu viiny na pidkhody do upravlinnia liudskym kapitalom [Survey on the impact of war on human capital management approaches]: Deloitte. Available at: https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/ua/Documents/Press-release/AmCham-Deloitte-Survey-on-impact-of-war-on-HC_UKR.pdf [in Ukrainian]

Pavlenko, M.S. & Melnyk, A.O. (2020) Menedzhment personalu v systemi efektyvnoi diialnosti pidpryiemstva [Personnel management in the system of effective enterprise activity]. Vcheni zapysky TNU imeni V.I. Vernadskoho. Seriia: Ekonomika i upravlinnia, 31 (70) № 2, 13–18. DOI: https://doi.org/10.32838/2523-4803/70-2-40 [in Ukrainian]

Pryimak, N.S. (2019) Suchasni pidkhody do upravlinnia zminamy [Modern approaches to change management]. Prychornomorski ekonomichni studii, 38-1, 72–76. Available at: http://nbuv.gov.ua/UJRN/bses_2019_38%281%29__16 [in Ukrainian]

Prib, K.A. (2014) Formuvannia systemy upravlinnia zminamy na pidpryiemstvi [Formation of a change management system at the enterprise]. Intelekt XXI, 2, 119–126. Available at: http://www.intellect21.nuft.org.ua/journal/2014/2014_2/13.pdf [in Ukrainian]

Stratehii orhanizatsiinykh zmin ta yikh uspishna realizatsiia [Strategies of organizational changes and their successful implementation]. Available at: https://britishmba.in.ua/stratehii-orhanizatsiinykh-zmin-ta-ikh-uspishna-realizatsiia [in Ukrainian]

Turchina S.H. (2017). Systema upravlinnia zminamy yak skladnyk uspishnoho rozvytku pidpryiemstv [Change management system as a component of successful enterprise development]. Skhidna Yevropa: ekonomika, biznes ta upravlinnia, 3 (08), 199–203. Available at: http://www.easterneurope-ebm.in.ua/journal/8_2017/37.pdf [in Ukrainian]

Lewin K. Feild Theory in Social Science: Selected Theoretical Papers. Edited by Dorwin Cartwright. New York: Harper & Row, 1951. 346 p.

Переглядів статті: 54
Завантажень PDF: 44
Опубліковано
2023-07-25
Як цитувати
Томчук, О. (2023). СУЧАСНІ ПІДХОДИ ДО УПРАВЛІННЯ ЗМІНАМИ В СИСТЕМІ МЕНЕДЖМЕНТУ ПЕРСОНАЛУ КОМПАНІЇ. Економіка та суспільство, (53). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2023-53-79
Розділ
МЕНЕДЖМЕНТ