РОЗВИТОК НАУКОВОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ СПЕЦІАЛЬНОСТІ 242 ТУРИЗМ У НАЦІОНАЛЬНОМУ АВІАЦІЙНОМУ УНІВЕРСИТЕТІ

Ключові слова: чотирирічна модель, відтерміноване спостереження, спортивний туризм, наукова робота студентів

Анотація

У статті розглядається відтерміноване спостереження щодо використання чотирирічної моделі розвитку пізнавальної активності в середній та вищій школі, а також можливості активізації наукової роботи студентів. На основі багаторічної роботи у Національному авіаційному університеті, досліджено розвиток наукової активності студентів у процесі поєднання навчальних та позанавчальних занять у гуртку «Спортивний туризм». Досліджено значущість пошуку змістовної інформації під час підготовки, проведення і підведення підсумків спортивних походів, до її подальшого застосування для написання наукових статей та робіт студентів. Наголошено на необхідності активізації наукової роботи студентів, для дослідження можливостей спортивного туризму у протистоянні України проти військової агресії росії.

Посилання

Студентська наукова робота : навч. посібн. / Я. І. Шопа, О. І. Конопельник, Н. Є. Фтомин ; за ред. П. М. Якібчука. Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2013. 184 с.

Основи науково-дослідної роботи : навч. посібник / Ю. І. Палеха, Н. О. Леміш. Київ : Видавництво Ліра-К, 2017. 336 с.

Бориченко К. В., Гудзь А. О., Панфілов О. Є. Методологія та організація наукових досліджень : навч.-метод. посіб. для здобувачів вищої освіти 1 курсу магістрат. ф-ту адвокатури та антикорупц. діяльності. Одеса : Фенікс, 2022. 48 с. DOI: https://doi.org/10.32837/11300.22511

Пеленський Є.-Ю. Пластовий гурток. – Л., 1930. URL: https://issuu.com/plastovabanka/docs/broshura_2_pelenskyj_plastovyj_hurtok/2?utm_medium=referral&utm_source=plast.org

Фокин С. П. Туристско-краеведческая деятельность как средство развития познавательной активности подростков. Автореф. дис. канд. пед. наук. 1994.

Фокін С. П. Спортивний туризм. Навчальний посібник. Київ : НАУ, 2014. 168 с.

Фокін С. П. Діяльність туристської самодіяльної організації. Навчальний посібник. Київ : НАУ, 2014. 200 с.

Фокін С. П. Громадські туристичні організації. Навчальний посібник. Київ : НАУ, 2017. 148 с.

Shopa Ya. I., Konopolnyk O. I., Ftomin N. E. (2013) Studentska naukova robota : navch. posibnyk [Student scientific work] teaching. manual / under the editorship P. M. Yakibchuk. Lviv: Ivan Franko National University, 184 p.

Palekha Y. I., Lemish N. O. (2017) Osnovy naukovo-doslidnoyi roboty : navch. posibnyk [Basics of research work]. Kyiv: Lira-K Publishing House, 336 p.

Borychenko, K. V., Hudz, A. O., Panfilov, O. YE. (2022) Metodolohiya ta orhanizatsiya naukovykh doslidzhen: navch.-metod. posib. [Methodology and organization of scientific research] teaching method. guide for applicants of higher education of the 1st year of the master's degree. Faculty of Advocacy and Anti-corruption activities. Odesa: Fenix, 48 p. DOI: https://doi.org/10.32837/11300.22511

Pelensʹkyy, YE.-YU. (1930) Plastovyy hurtok [Layer circle]. URL: https://issuu.com/plastovabanka/docs/broshura_2_pelenskyj_plastovyj_hurtokutm_medium=referral&utm_source=plast.org

Fokin, S. P. (1994). Turistsko-krayevedcheskaya deyatel'nost' kak sredstvo razvitiya poznavatel'noy aktivnosti podrostkov [Tourist-local history activities as a means of developing cognitive engagement in adolescents]. (bstract of the dissertation for the degree of Candidate of Pedagogical Sciences.

Fokin, S. P. (2014) Sportyvnyy turyzm. Navchalnyy posibnyk [Sports tourism. Tutorial]. Kyiv: NAU, 168 p.

Fokin, S. P. (2014) Diyalnist turystskoyi samodiyalnoyi orhanizatsiyi. Navchalnyy posibnyk [Activities of a tourist amateur organization. Tutorial]. Kyiv: NAU, 200 p.

Fokin, S. P. (2017) Hromadski turystychni orhanizatsiyi Navchalʹnyy posibnyk [Public tourist organizations. Tutorial]. Kyiv: NAU, 148 p.

Переглядів статті: 50
Завантажень PDF: 41
Опубліковано
2023-04-25
Як цитувати
Фокін, С., Сайчук, В., & Кучеренко, В. (2023). РОЗВИТОК НАУКОВОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ СПЕЦІАЛЬНОСТІ 242 ТУРИЗМ У НАЦІОНАЛЬНОМУ АВІАЦІЙНОМУ УНІВЕРСИТЕТІ. Економіка та суспільство, (50). вилучено із http://economyandsociety.in.ua/index.php/journal/article/view/2391