КОМПОНЕНТИ СТАЛОГО РОЗВИТКУ ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАД ТА РЕГІОНІВ В УМОВАХ СУСПІЛЬНО-ПОЛІТИЧНИХ ВИКЛИКІВ

Ключові слова: сталий розвиток, територіальна громада, регіон, цілі сталого розвитку, індикатори сталого розвитку, компоненти сталого розвитку, багатовимірне ранжування

Анотація

Стаття присвячена питанням оцінювання сталого розвитку територіальних громад та регіонів. Особливу увагу зосереджено на аналізі компонент сталого розвитку, а також проблемах, що пов’язані із виконанням завдань щодо забезпечення сталого розвитку. У статті систематизовано компоненти, індикатори, завдання та сталого розвитку територіальних громад і регіонів. Здійснено аналіз сталого розвитку регіонів України за допомогою багатовимірного ранжування з врахуванням показників-стимуляторів та дестимуляторів. Визначено регіони-лідери та регіони-аутсайдери, а також візуалізовано показники сталого розвитку регіонів України. Запропоновано також обґрунтування індикаторів оцінювання цілей сталого розвитку для територіальних громад. Цінність дослідження полягає у комплексному розгляді різних категорій сталого розвитку та з’ясуванні позицій різних регіонів України у рамках цілі “Сталий розвиток міст та громад”.

Посилання

Цілі сталого розвитку. URL: https://sdg.ukrstat.gov.ua/uk

Редько К., Мірошниченко В. Дослідження сталого розвитку в Україні: оцінка стану виконання цілей. Підприємництво та інновації. 2022. № 22. С. 5–13. DOI: https://doi.org/10.37320/2415-3583/22.1

Kondratenko, N., Papp, V., Romaniuk, M., Ivanova, O., Petrashko, L. The role of digitalization in the development of regions and the use of their potential in terms of sustainable development. Amazonia Investiga. 2022, 11(51), 103–112. DOI: https://doi.org/10.34069/AI/2022.51.03.10

Rohozian, Y., Noskova, S. Interregional cooperation as a prerequisite for the economic development of amalgamated territorial communities in Ukraine. Baltic Journal of Economic Studies, 2017. Vol. 3(5), 383–390. DOI: https://doi.org/10.30525/2256-0742/2017-3-5-383-390

Babenko V., Zomchak L., Nehrey M. Ecological and economic aspects of sustainable development of Ukrainian regions. In E3S Web of Conferences. 2021, Vol. 280. EDP Sciences.

Зомчак Л., Коваль Л. Сталий розвиток регіонів України: просторово-панельний підхід. Інфраструктура ринку. 2022. Вип. 65. С. 211–215. DOI: https://doi.org/10.32843/infrastruct65-35

Шіковець К.О., Квіта Г.М., Єрьоменко Я.М. Системно-ситуаційне моделювання цілей сталого розвитку. Інфраструктура ринку. 2021. Вип. 62. С. 102–107.

Budnikevich I., Kolomytseva O., Rohozian Yu., Krupenna I., Zablodska D. Positioning of the amalgamated territorial communities of Ukraine through the sustainable development in the conditions of military actions. Problemy Ekorozwoju. 2021. Vol. 16, nr 1. pp. 103–112.

Вдовин М., Міщук Т. Рейтингування регіонів України за показниками добробуту населення. Вісник Сумського національного аграрного університету. 2022. Вип. (1 (91)). С. 3–9.

Палига Є.М., Панчишин Т.В. Рівень добробуту населення України у статистичному вимірі. Наукові записки. 2007. № 2(12). С. 95–100.

Вдовин М.Л., Зомчак Л.М., Міщук Т.В. Аналітика сучасного стану добробуту населення України. Економіка та суспільство. 2022. Вип. 39. DOI: https://doi.org/10.32782/2524-0072/2022-39-77

Приймак В.І., Голубник О.Р., Борщук Є.М. Вплив тіньової економіки на добробут населення України. Економіка та держава. 2017. № 9. С. 4–7.

Васильєва О.І., Васильєва Н.В. Концептуальні засади сталого розвитку територіальних громад. Інвестиції: практика та досвід. 2018. № 8. С. 74–78.

Токаренко О., Матвієнко Г. Стратегічне управління фінансами територіальних громад. Економіка та суспільство. 2023. № 47. DOI: https://doi.org/10.32782/2524-0072/2023-47-5

Полторак А.С. Організація соціально-економічного розвитку територіальних громад. Modern Economics. 2022. № 33(2022). С. 88–98. DOI: https://doi.org/10.31521/modecon.V33(2022)-12.

Офіційний сайт Національного банку України. URL: https://bank.gov.ua

Офіційний сайт Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури України. URL: https:/mtu.gov.ua/

Офіційний сайт Міністерства культури та інформаційної політики України. Державний реєстр нерухомих пам’яток України. URL: https://mkip.gov.ua/content/perelik-pamyatok-kulturnoi-spadshchini-nacionalnogo-znachennya.html

Офіційний сайт Державної служби статистики України. URL: https://www.ukrstat.gov.ua/

Офіційний сайт Державної служби з надзвичайних ситуацій України URL: https://dsns.gov.ua/upload/1/6/4/9/3/5/0/publicnii-zvit-2022-ostannia-versiia-1.pdf

Goals of sustainable development. Available at: https://sdg.ukrstat.gov.ua/uk

Redko K., Miroshnychenko V. (2022). Doslidzhennia staloho rozvytku v Ukraini: otsinka stanu vykonannia tsilei [Тhe study of sustainable development in Ukraine: assessment of the goals’ completing state]. Pidpryiemnytstvo ta innovatsii, (22), 5–13. DOI: https://doi.org/10.37320/2415-3583/22.1

Kondratenko, N., Papp, V., Romaniuk, M., Ivanova, O., & Petrashko, L. (2022). The role of digitalization in the development of regions and the use of their potential in terms of sustainable development. Amazonia Investiga, 11 (51), 103–112. DOI: https://doi.org/10.34069/AI/2022.51.03.10

Rohozian, Y., & Noskova, S. (2017). Interregional cooperation as a prerequisite for the economic development of amalgamated territorial communities in Ukraine. Baltic Journal of Economic Studies, 3(5), 383–390. DOI: https://doi.org/10.30525/2256-0742/2017-3-5-383-390

Babenko V., Zomchak L., & Nehrey M. (2021). Ecological and economic aspects of sustainable development of Ukrainian regions. In E3S Web of Conferences (Vol. 280). EDP Sciences.

Zomchak L., Koval L. (2022). Stalyi rozvytok rehioniv Ukrainy: prostorovo-panelnyi pidkhid [Sustainable development of Ukrainian regions: spatial panel method]. Infrastruktura rynku, 65, 211–215. DOI: https://doi.org/10.32843/infrastruct65-35

Shikovets K.O., Kvita H.M., Yeromenko Ya.M. (2021) Systemno-sytuatsiine modeliuvannia tsilei staloho rozvytku [System-situational modeling objectives of sustainable development]. Infrastruktura rynku, 62, pp. 102–107.

Budnikevich I., Kolomytseva O., Rohozian Yu., Krupenna I., Zablodska D. (2021) Positioning of the amalgamated territorial communities of Ukraine through the sustainable development in the conditions of military actions. Problemy Ekorozwoju, 16, nr 1, pp. 103–112.

Vdovyn, M., & Mishchuk, T. (2022). Reytynhuvannya rehioniv Ukrayiny za pokaznykamy dobrobutu naselennya [Rating of regions of Ukraine according to indicators of population well-being]. Visnyk Sumsʹkoho natsionalʹnoho ahrarnoho universytetu, vol. 1 (91), pp. 3–9.

Palyha Ye.M., Panchyshyn T.V. (2007). Riven dobrobutu naselennia Ukrainy u statystychnomu vymiri [The level of well-being of the population of Ukraine in statistical terms]. Naukovi zapysky, vol. 2(12), pp. 95–100.

Vdovyn, M., Zomchak, L., & Mishchuk, T. (2021). Analityka suchasnoho stanu dobrobutu naselennya Ukrayiny [Analysis of the current state of well-being of the population of Ukraine]. Economy and Society, vol. 39. DOI: https://doi.org/10.32782/2524-0072/2022-39-77

Pryymak V.I., Holubnyk O.R., Borshchuk,YE.M. (2017). Vplyv tinʹovoyi ekonomiky na dobrobut naselennya Ukrayiny [The influence of the shadow economy on the well-being of the population of Ukraine]. Ekonomika ta derzhava, 9, 4–7.

Vasylieva O. I., Vasylieva N. V. (2018) Kontseptualni zasady staloho rozvytku terytorialnykh hromad [Conceptual basis for sustainable development of territorial communities]. Investytsii: praktyka ta dosvid, 8. 74–78.

Tokarenko, O., Matviienko, H. (2023) Stratehichne upravlinnia finansamy terytorialnykh hromad [Strategic financial management of territorial communities]. Ekonomika ta suspilstvo, (47). DOI: https://doi.org/10.32782/2524-0072/2023-47-5.

Poltorak A. (2022). Orhanizatsiia sotsialno-ekonomichnoho rozvytku terytorialnykh hromad [Organization of socio-economic development of territorial communities]. Modern Economics, 33(2022), 88-98. DOI: https://doi.org/10.31521/modecon.V33(2022)-12.

Official website National Bank of Ukraine. Available at: https://bank.gov.ua

Official website. Ministry for Communities, Territories and Infrastructure Development of Ukraine. Available at: https/mtu.gov.ua/

Ofitsiinyi sait Ministerstva kultury ta informatsiinoi polityky Ukrainy. Derzhavnyi reiestr nerukhomykh pamiatok Ukrainy [Official website Ministry of Culture and Information Policy of Ukraine. State register of immovable monuments of Ukraine]. Available at: https://mkip.gov.ua/content/perelik-pamyatok-kulturnoi-spadshchini-nacionalnogo-znachennya.html

Official website. State Statistics Service of Ukraine. Available at: https://www.ukrstat.gov.ua/

Official website. The State Emergency Service of Ukraine. Available at: https://dsns.gov.ua/upload/1/6/4/9/3/5/0/publicnii-zvit-2022-ostannia-versiia-1.pdf

Переглядів статті: 216
Завантажень PDF: 192
Опубліковано
2023-04-25
Як цитувати
Панчишин, Т., & Вдовин, М. (2023). КОМПОНЕНТИ СТАЛОГО РОЗВИТКУ ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАД ТА РЕГІОНІВ В УМОВАХ СУСПІЛЬНО-ПОЛІТИЧНИХ ВИКЛИКІВ. Економіка та суспільство, (50). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2023-50-23
Розділ
ЕКОНОМІКА