АНАЛІТИКА СУЧАСНОГО СТАНУ ДОБРОБУТУ НАСЕЛЕННЯ УКРАЇНИ

Ключові слова: добробут населення, статистичне оцінювання, ВВП на одну особу, доходи населення, витрати населення, номінальна та реальна заробітна плата

Анотація

Стаття присвячена проблемам оцінювання та аналізу добробуту населення. У статті описано чинники, які впливають на добробут населення країни, а також подано систему показників, які є ідентифікатором добробуту населення. Детально розглянуто показники економічного зростання, зокрема візуалізовано номінальний та реальний валовий внутрішній продукт на одну особу в динаміці. Здійснено аналіз динаміки чисельності населення та його зайнятості і доходів в Україні у 2011–2021 роках, оцінено структуру та динаміку доходів та витрат населення, простежено динаміку середньомісячної номінальної та реальної заробітної плати штатних працівників України у 2011–2021 роках, а також проаналізовано динаміку показника оплати праці, пенсійного забезпечення та їх співвідношення за 2011-2021 рр. Крім цього, досліджено джерела фінансування витрат у сфері освіти та охорони здоров’я.

Посилання

Baujard A. Welfare economics. GATE Working Paper. 2013. №1333. 23 р.

Fleurbaey M. Welfare economics, risk and uncertainty. Canadian Journal of Economics/Revue canadienne d'économique. 2018. № 51(1). P. 5–40.

Fleurbaey M., Zuber S. Universal social welfare orderings and risk. SSRN. 2021. №3876726. 50 р.

Tov W. Well-being concepts and components. Handbook of subjective well-being. Salt Lake City, UT: Noba Scholar, 2018. Р. 1–15.

Antó J. M., Martí J. L., Casals J., Bou-Habib P., Casal P., Fleurbaey M., Williams A. The planetary wellbeing initiative: pursuing the sustainable development goals in higher education. Sustainability. 2021. №13(6). Р. 3372.

Waddock S. Wellbeing economics narratives for a sustainable future. Humanistic Management Journal. 2021. №6(2). Р. 151–167.

Kruzslicika M. Food Security and Population Welfare in Romania. Agric. Econ. Rural Dev. 2016. №13. Р. 79–93.

Pelinescu E., Iordan M., Chilian M. N. Digitization and Population Welfare in the New EU Member States. Journal for Economic Forecasting. 2021. №4. Р. 59–75.

Vdovyn M., Zomchak L. Statistical estimation and analysis of foreign trade in EU and Ukraine. Socio-economic potential of cross-border cooperation: international collective monograph. Edited by Semen Matkovskyy, Marek CierpialWolan. 2017. Р. 137–143.

Вдовин М.Л., Зомчак Л.М., Бондар О.В. Кластеризація країн ЦСЄ за показниками ЗЕД. Економіка та суспільство. 2021. Вип. 26.

Приймак В.І., Голубник О.Р., Борщук Є.М. Вплив тіньової економіки на добробут населення України. Економіка та держава. 2017. № 9. С. 4–7.

Офіційний сайт: Державна служба статистики України URL: http://www.ukrstat.gov.ua (дата звернення: 18.05.2022)

Про Державний бюджет України на 2021 рік : закон України від 09.12.2021 № 1082-IX. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1082-20#Text (дата звернення: 18.05.2022)

Офіційний сайт: Міністерство фінансів України URL: https://minfin.com.ua/ua/ (дата звернення: 18.05.2022)

Соціальний захист населення України у 2020 році: Стастичний збірник / відп. за вип. Сеник І. В. Київ : Державна служба статистики України, 2021. 121 с.

Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування: Закон України від 09.07.2003 р. № 1058-IV. Дата оновлення: 21.03.2022. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1058-15#Text (дата звернення: 19.03.2022)

Національні рахунки освіти України у 2016 році: Статистичний збірник / відп. за вип. О. О. Кармазіна Київ : Державна служба статистики України, 2018. 105 с.

Національні рахунки охорони здоров’я України у 2016 році: Статистичний збірник / відп. за вип. О. О. Кармазіна. Київ : Державна служба статистики України, 2018. 172 с.

Baujard A. (2013). Welfare economics. GATE Working Paper No. 1333. 23 р.

Fleurbaey M. (2018). Welfare economics, risk and uncertainty. Canadian Journal of Economics/Revue canadienne d'économique, 51(1), 5–40.

Fleurbaey, M., & Zuber, S. (2021). Universal social welfare orderings and risk. Available at SSRN 3876726. 50 р.

Tov W. (2018). Well-being concepts and components. Handbook of subjective well-being (pp. 1-15). Salt Lake City, UT: Noba Scholar.

Antó, J. M., Martí, J. L., Casals, J., Bou-Habib, P., Casal, P., Fleurbaey, M., ... & Williams, A. (2021). The planetary wellbeing initiative: pursuing the sustainable development goals in higher education. Sustainability, 13(6), 3372.

Waddock, S. (2021). Wellbeing economics narratives for a sustainable future. Humanistic Management Journal, 6(2), 151–167.

Kruzslicika, M. (2016). Food Security and Population Welfare in Romania. Agric. Econ. Rural Dev, 13, 79–93.

Pelinescu, E., Iordan, M., & Chilian, M. N. (2021). Digitization and Population Welfare in the New EU Member States. Journal for Economic Forecasting, (4), 59–75.

Vdovyn M., Zomchak L. (2017) Statistical estimation and analysis of foreign trade in EU and Ukraine. Socio-economic potential of cross-border cooperation: international collective monograph. Edited by Semen Matkovskyy, Marek CierpialWolan. Р. 137–143.

Vdovyn M.L., Zomchak L.M., Bondar O.V. (2021) Klasteryzatsiya krayin TSSYE za pokaznykamy ZED [Clustering of the CEE countries according to the indicators of foreign economic activity]. Ekonomika ta suspilʹstvo, 26.

Pryymak V.I., Holubnyk O.R., Borshchuk,YE.M. (2017). Vplyv tinʹovoyi ekonomiky na dobrobut naselennya Ukrayiny [The influence of the shadow economy on the well-being of the population of Ukraine]. Ekonomika ta derzhava, 9, 4–7.

Pro Derzhavnyy byudzhet Ukrayiny na 2021 rik : zakon Ukrayiny vid 09.12.2021 № 1082-IX. Available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1082-20#Text (accessed 18.05.2022)

Official site: State Statistics Service of Ukraine. Available at: http://www.ukrstat.gov.ua (accessed 18.05.2022)

Official site: Ministry of Finance of Ukraine. Available at: https://minfin.com.ua/ua/ (accessed 18.05.2022)

Sotsialnyy zakhyst naselennya Ukrayiny u 2020 rotsi: Stastychnyy zbirnyk / vidp. za vyp. Senyk I.V. Kyiv: Derzhavna sluzhba statystyky Ukrayiny, 2021. 121 s.

Pro zahalnoobovyazkove derzhavne pensiyne strakhuvannya: Zakon Ukrayiny vid 09.07.2003 р. № 1058-IV. Available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1058-15#Text (accessed 19.03.2022)

Natsionaʹni rakhunky osvity Ukrayiny u 2016 rotsi: Statystychnyy zbirnyk / vidp. za vyp. O. O. Karmazina. Kyiv: Derzhavna sluzhba statystyky Ukrayiny, 2018. 105 s.

Natsionalni rakhunky okhorony zdorovya Ukrayiny u 2016 rotsi: Statystychnyy zbirnyk / vidp. za vyp. O. O. Karmazina. Kyiv: Derzhavna sluzhba statystyky Ukrayiny, 2018. 172 s.

Переглядів статті: 405
Завантажень PDF: 593
Опубліковано
2021-05-31
Як цитувати
Вдовин, М., Зомчак, Л., & Міщук, Т. (2021). АНАЛІТИКА СУЧАСНОГО СТАНУ ДОБРОБУТУ НАСЕЛЕННЯ УКРАЇНИ. Економіка та суспільство, (39). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2022-39-77
Розділ
ЕКОНОМІКА