КОРУПЦІЯ: ЗАГРОЗИ ТА НАСЛІДКИ ДЛЯ СОЦІУМУ

  • Валентина Самодай Сумський державний педагогічний університет імені А.С. Макаренка https://orcid.org/0000-0002-4043-5426
  • Галина Ковтун Сумський державний педагогічний університет імені А.С. Макаренка
Ключові слова: антикорупційна політика, корупція, корупційні відносини, соціальна політика

Анотація

У статті досліджено актуальні проблеми поширення та розвитку корупції в Україні, адже корупційна діяльність всередині країни глибоко проникає в усі сфери діяльності суспільства та гальмує процес європейської інтеграції України. Проаналізовано фактори, що призводять до корупційних правопорушень та сприяють їх розвитку. Визначено, що корупція, як складова соціально-політичних та системи соціально-правових відносин, тісно переплітається із суспільними процесами держави, враховуючи демографічні, національні, соціальні та етнічні особливості країни; є потужним чинником, що негативно позначається на політичному житті суспільства та підриває демократичні процедури; зумовлює руйнівну дію щодо основ державного управління та суспільних відносин у правовому полі. В статті схарактеризовано форми корупції та її негативні наслідки для соціуму, окреслено головні вектори вдосконалення системи протидії корупції в Україні.

Посилання

Бусол О.Ю. Протидія корупційній злочинності в Україні у сучасний період : монографія. Київ : Ін Юре, 2014. 564 с.

Величко О. Велика корупція: як Україні подолати схеми та хабарництво. Реанімаційний Пакет Реформ. 2020. URL: https://rpr.org.ua/news/velyka-koruptsiia-iak-ukraini-podolaty-skhemy-ta-khabarnytstvo/ (дата звернення: 26.04.2023).

Гаращук В.М., Мухатаєв А.О. Актуальні проблеми боротьби з корупцією в Україні : монографія. Харків : Право, 2010. 144 с.

Гвоздецький В.Д. Корупція як соціальне, психологічне і моральне явище. Актуальні проблеми держави і права. 2012. № 63. С. 139–145.

Гулак О.В., Курило В.І., Дубчак Л.М. До питання про шляхи подолання корупції в Україні. Право та державне управління. 2021. № 1. С. 196–201.

Дмитрієв Ю.В. Механізми оцінки та мінімізації корупційних ризиків у системі державного управління України : дис. … канд. наук з державного управління: 25.00.02. Донецький державний університет управління. Маріуполь, 2018. 236 c.

Запобігання та протидія корупції : навчальний посібник / за ред. проф. А.М. Михненка. Київ : ДННУ «Академія фінансового управління», 2013. 672 с.

Зубкова Л.А. Сучасний стан і проблеми запобігання корупції в Україні. Науковий вісник Національної академії внутрішніх справ. 2017. № 3 (104). С. 32–35.

Індекс сприйняття корупції–2022. Transparency International. Україна. URL : https://cpi.ti-ukraine.org/#/ (дата звернення: 26.04.2023).

Корупція в Україні 2021: розуміння, сприйняття, поширеність. Звіт за результатами опитування населення та бізнесу. Київ, 2022. 86 с. URL: https://nazk.gov.ua/wp-content/uploads/2022/07/1009488299966710444nacp_report_info_sapiens_2021_ukr_final_.pdf (дата звернення: 26.04.2023).

Костенко В.М. Світовий досвід протидії корупційним проявам. Держава і право. 2012. № 58. С. 302–308.

Кохан Г.В. Явище політичної корупції: теоретико-методологічний аналіз: монографія. Київ: НІСД, 2013. 232 с.

Красніков Д.А. Наслідки корупції для фінансової системи держави. Теорія та практика державного управління. 2013. № 2 (41). URL: http://www.kbuapa.kharkov.ua/e-book/tpdu/2013-2/doc/2/10.pdf (дата звернення: 26.04.2023).

Мовчан А.В. Актуальні проблеми протидії корупції в Україні. Вісник кримінального судочинства. 2017. № 1. С. 116–121.

Невмержицький Є.В. Корупція як соціально-політичний феномен : автореф. дис. … докт. політ. наук: 23.00.02. Київ, 2009. 34 с.

Ніколенко О.В. Функціональні елементи механізму протидії корупційній злочинності в правоохоронних органах. Наше право. 2013. № 12. С. 105–112.

Про відкритість використання публічних коштів: Закон України від 11.02.2015 р. № 183-VIII. Редакція від 24.10.2020. / Верховна Рада України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/183-19#Text (дата звернення: 26.04.2023).

Про запобігання корупції: Закон України від 14.10.2014 р. № 1700-VII. Редакція від 31.03.2023. / Верховна Рада України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1700-18#Text (дата звернення: 26.04.2023).

Про затвердження Державної антикорупційної програми на 2023–2025 роки: Постанова Кабінету Міністрів України від 4 березня 2023 р. № 220. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/220-2023-%D0%BF#Text (дата звернення: 26.04.2023).

Сидоренко О.О., Яворський В.О., Квасильчук Д.Б. Корупція як вид зловживання правом: причини та основні методи боротьби. Юридичний науковий електронний журнал. 2021. № 4. С. 65–68.

Собенко Н. У ЦПК прокоментували звіт GRECO щодо протидії корупції в Україні. 2023. 28 березня. URL: https://suspilne.media/427542-u-cpk-prokomentuvali-zvit-greco-sodo-protidii-korupcii-v-ukraini/ (дата звернення: 26.04.2023).

Тіньков А.Л. Запобігання та протидія політичній корупції в системі державного управління України: дис. … канд. наук з державного управління: 25.00.02. Національна академія державного управління при Президентові України. Київ, 2013. 222 с.

Méon, PG., Sekkat, K. Does corruption grease or sand the wheels of growth? Public Choice 122, 69–97 (2005). DOI: https://doi.org/10.1007/s11127-005-3988-0 (дата звернення: 26.04.2023).

Busol O.Yu. (2014). Protydiia koruptsiinii zlochynnosti v Ukraini u suchasnyi period: monohrafiia. Kyiv: In Yure. 564 р. (in Ukrainian)

Velychko O. (2020). Velyka korupcija: jak Ukrajini podolaty skhemy ta khabarnyctvo. Reanimacijnyj Paket Reform. Available at: https://rpr.org.ua/news/velyka-koruptsiia-iak-ukraini-podolaty-skhemy-ta-khabarnytstvo/ (accessed April 26, 2023).

Gharashhuk V.M., Mukhatajev A.O. (2010). Aktualjni problemy borotjby z korupcijeju v Ukrajini: monoghrafija. Kharkiv: Pravo, 144 р. (in Ukrainian).

Hvozdetskyi V.D. (2012). Koruptsiia yak sotsialne, psykholohichne i moralne yavyshche. Aktualni problemy derzhavy i prava. No 63, pp. 139–145. (in Ukrainian).

Hulak O.V., Kurylo V.I., Dubchak L.M. (2021). Do pytannia pro shliakhy podolannia koruptsii v Ukraini. Pravo ta derzhavne upravlinnia. No 1, pp. 196–201. (in Ukrainian).

Dmytriiev Yu.V. (2018). Mekhanizmy otsinky ta minimizatsii koruptsiinykh ryzykiv u systemi derzhavnoho upravlinnia Ukrainy: Candidate’s Dissertation from public administration: 25.00.02. Donetskyi derzhavnyi universytet upravlinnia. Mariupol, 236 p. (in Ukrainian).

Mykhnenko A.M. (2013). Zapobihannia ta protydiia koruptsii : navchalnyi posibnyk. Kyiv: DNNU «Akademiia finansovoho upravlinnia», 672 p. (in Ukrainian).

Zubkova L.A. (2017). Suchasnyi stan i problemy zapobihannia koruptsii v Ukraini. Naukovyi visnyk Natsionalnoi akademii vnutrishnikh sprav. No 3, (104), pp. 32–35. (in Ukrainian).

Indeks spryiniattia koruptsii–2022. Transparency International. Ukraina. Available at: https://cpi.ti-ukraine.org/#/ (accessed April 26, 2023).

Koruptsiia v Ukraini 2021: rozuminnia, spryiniattia, poshyrenist. Zvit za rezultatamy opytuvannia naselennia ta biznesu. Available at: https://nazk.gov.ua/wp-content/uploads/2022/07/1009488299966710444nacp_report_info_sapiens_2021_ukr_final_.pdf. Kyiv, 86 p. (accessed April 26, 2023).

Kostenko V.M. (2012). Svitovyi dosvid protydii koruptsiinym proiavam. Derzhava i pravo. No 58, pp. 302–308. (in Ukrainian).

Kokhan G.V. (2013). The phenomenon of political corruption: theoretical and methodological analysis: monograph. Kyiv: NISD, 232 p. (in Ukrainian).

Krasnikov D.A. (2013). Naslidky koruptsii dlia finansovoi systemy derzhavy. Teoriia ta praktyka derzhavnoho upravlinnia. No 2 (41). Available at: http://www.kbuapa.kharkov.ua/e-book/tpdu/2013-2/doc/2/10.pdf (accessed April 26, 2023).

Movchan A.V. (2017). Aktualni problemy protydii koruptsii v Ukraini. Visnyk kryminalnoho sudochynstva. No 1, pp. 116–121 (in Ukrainian).

Nevmerzhytskyi Ye.V. (2009). Koruptsiia yak sotsialno-politychnyi fenomen : Abstract of the doctoral political dissertation: 23.00.02. Kyiv, 34 p. (in Ukrainian).

Nikolenko O.V. (2013). Funktsionalni elementy mekhanizmu protydii koruptsiinii zlochynnosti v pravookhoronnykh orhanakh. Nashe pravo. No 12, pp. 105–112. (in Ukrainian).

Pro vidkrytist vykorystannia publichnykh koshtiv: No 183-VIII. (2015, February 11). Redaktsiia vid 24.10.2020. / Verkhovna Rada Ukrainy. Available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/183-19#Text (accessed April 26, 2023).

Pro zapobihannia koruptsii: No 1700-VII. (2014, October 14). Redaktsiia vid 31.03.2023. / Verkhovna Rada Ukrainy. Available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1700-18#Text (accessed April 26, 2023).

Pro zatverdzhennia Derzhavnoi antykoruptsiinoi prohramy na 2023–2025 roky: Postanova Kabinetu Ministriv Ukrainy No 220. (2023, March 4). Available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/220-2023-%D0%BF#Text (accessed April 26, 2023).

Sydorenko O.O., Yavorskyi V.O., Kvasylchuk D.B. (2021). Koruptsiia yak vyd zlovzhyvannia pravom: prychyny ta osnovni metody borotby. Yurydychnyi naukovyi elektronnyi zhurnal. No. 4, pp. 65–68. (in Ukrainian).

Sobenko N. (2023). U TsPK prokomentuvaly zvit GRECO shchodo protydii koruptsii v Ukraini. Available at: https://suspilne.media/427542-u-cpk-prokomentuvali-zvit-greco-sodo-protidii-korupcii-v-ukraini/ (in Ukrainian).

Tinkov A.L. (2013). Zapobihannia ta protydiia politychnii koruptsii v systemi derzhavnoho upravlinnia Ukrainy: Candidate’s Dissertation from public administration: 25.00.02. Natsionalna akademiia derzhavnoho upravlinnia pry Prezydentovi Ukrainy. Kyiv, p. 222 (in Ukrainian).

Méon, PG., Sekkat, K. (2005). Does corruption grease or sand the wheels of growth? Public Choice. No 122, pp. 69–97. DOI: https://doi.org/10.1007/s11127-005-3988-0 (accessed April 26, 2023).

Переглядів статті: 135
Завантажень PDF: 159
Опубліковано
2023-03-28
Як цитувати
Самодай, В., & Ковтун, Г. (2023). КОРУПЦІЯ: ЗАГРОЗИ ТА НАСЛІДКИ ДЛЯ СОЦІУМУ. Економіка та суспільство, (49). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2023-49-67
Розділ
ЕКОНОМІКА

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають