ОКРЕМІ АСПЕКТИ ФОРМУВАННЯ ДОДАНОЇ ВАРТОСТІ У ГАЛУЗІ ЛІКАРСЬКОГО РОСЛИННИЦТВА

  • Тетяна Мірзоєва Національний університет біоресурсів і природокористування України https://orcid.org/0000-0002-0034-6138
Ключові слова: додана вартість, формування доданої вартості, лікарське рослинництво, виробництво лікарських рослин

Анотація

Дане дослідження спрямоване на подолання проблеми сировинної спрямованості національної економіки України загалом і галузі лікарського рослинництва, зокрема. У зв’язку з цим обґрунтовано важливість формування доданої вартості в контексті переробки лікарських, ефіроолійних і ароматичних рослин. Ця думка підкріплена низкою аргументів, основними з яких є можливість підвищити якість ліків на рослинній основі та знизити безробіття у сільській місцевості, постійно зростаючий попит на продукти на основі рослинної сировини, багатофункціональність зазначених рослин. Формування доданої вартості у галузі лікарського рослинництва розглянуто на конкретних прикладах, зокрема акцентовано увагу на виробництві трав’яних і фруктових чаїв в Україні. Окреслено ланцюг формування вартості у сфері виробництва лікарських рослин і визначено основні недоліки цього процесу в умовах сьогодення.

Посилання

Боднар О.В. Теоретико-методичні основи формування доданої вартості. Науковий вісник Ужгородського університету. Серія : Економіка. 2017. Вип. 1(2). С. 265–271.

Брюховецька Н.Ю., Черних О.В. Формування доданої вартості на промислових підприємствах на етапах руху продукції від виробника до споживача. Стратегія і механізми регулювання промислового розвитку: Зб. наук. пр. Київ : ІЕП НАНУ. 2017. С. 32–41.

В Україні до 70% лікарської сировини реалізується через «тіньовий ринок». 2021. URL: https://kurkul.com/news/24234-v-ukrayini-do-70-likarskoyi-sirovini-realizuyetsya-cherez-tinoviy-rinok (дата звернення: 16.03.2023).

Гурняк І.Л., Дацко О.І., Яремчук О.І. Додана вартість як базис економічного розвитку територіальних громад. Регіональна економіка. 2015. № 1. С. 37–47.

Коваленко О.В. Соціальні та комерційні вектори формування конфігурації доданої вартості у продовольчому комплексі. Продовольчі ресурси. Серія : Економічні науки. 2015. № 4. С. 74–80.

Кравчук І.А. Методологічні основи формування доданої вартості продукції. Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. 2017. № 1. С. 70–75.

Як ми перетворюємо трави на ліки? URL: https://liktravy.ua/about (дата звернення: 12.04.2023).

Мірзоєва Т.В. Тенденції кон’юнктури ринку лікарських рослин в Україні та світі. Збiрник наукових праць НУК. 2019. № 4. С. 32–37.

Нікішина О.В. Секторний аналіз доданої вартості товарів на інтегрованому ринку борошна. Економіка харчової промисловості. 2014. № 2. С. 46–54.

Огляд ринку лікарської рослинної сировини України 2021. Маркетингова компанія Сінергія. 2022. 50 с.

Петренко І. Пахнуть трави духмяно грошима. 2020. URL: http://agro-business.com.ua/agro/idei-trendy/item/18250-pakhnut-travy-dukhmiano-hroshyma.html (дата звернення: 15.04.2023).

Плетньова Ю.К., Марченко В.М. Формування ланцюгів доданої вартості аграрного підприємства. БІЗНЕСІНФОРМ. 2018. № 4. С. 184–190.

Рудь В.В. Формування доданої вартості в маркетинговому ланцюгу просування продукції підприємств м’ясопереробної галузі. Тechnology audit and production reserves. 2015. № 2/6(22). С. 49–54.

Biswas B.C. Cultivation of Medicinal Plant Success Stories of Two Farmers. Fertiliser Marketing News. 2010. Vol. 41 (3). Рp. 1–4 & 20 URL: https://www.faidelhi.org/article%20-dr%20biswas/biswas%20article%20of%20march%2010.pdf (дата звернення: 06.04.2023).

Ikram Ur Rahman. Cultivation of Economic value Medicinal and Aromatic Plants...Pakistan perspective under Mountains and Markets Project. 2015. URL: https://www.linkedin.com/pulse/cultivation-economic-value-medicinal-aromatic-under-mountains-rahman (дата звернення: 20.03.2023).

Gupta R., Nigam A., Kapila R. Cultivation and conservation of underutilized medicinal and agricultural plants in India. Proc. Natl. Acad. Sci. India. Sect. B Biol. Sci. 2022. 92. 741–745. URL: DOI: https://doi.org/10.1007/s40011-022-01405-8 (дата звернення: 27.03.2023).

Kareti S. Rao, R. Hari Haran, Vivek S. Rajpoot .Value addition: A novel strategy for quality enhancement of medicinal and aromatic plants. Journal of Applied Research on Medicinal and Aromatic Plants. 2022. Volume 31. 100415. DOI: https://doi.org/10.1016/j.jarmap.2022.100415 (дата звернення: 26.03.2023).

Mebrahtu Hishe, Zemede Asfaw, Mirutse Giday Review on value chain analysis of medicinal plants and the associated challenges. Journal of Medicinal Plants Studies. 2016. 4(3): 45–55.

Ndhlovu P.T., Omotayo A.O., Otang-Mbeng W., Aremu A.O. Commercialization Potential of Six Selected Medicinal Plants Commonly Used for Childhood Diseases in South Africa: A Review. Sustainability. 2022. 14. 177. DOI: https://doi.org/10.3390/su14010177 (дата звернення: 18.04.2023).

Taghouti I., Cristobal R., Brenko A., Stara K., Markos N., Chapelet B., Hamrouni L., Bursi´c D., Bonet J.-A. The Market Evolution of Medicinal and Aromatic Plants: A Global Supply Chain Analysis and an Application of the Delphi Method in the Mediterranean Area. Forests. 2022. 13. 808. DOI: https://doi.org/10.3390/f13050808 (дата звернення: 16.04.2023).

Тhe future of high-value medicinal & aromatic plants. 2022. URL: https://www.solidaridadnetwork.org/story/the-future-of-high-value-medicinal-aromatic-plants/ (дата звернення: 16.03.2023).

Bodnar, O.V. (2017) Teoretyko-metodychni osnovy formuvannia dodanoi vartosti [Theoretical and methodological foundations of the formation of added value]. Naukovyi visnyk Uzhhorodskoho universytetu. Seriia : Ekonomika, vol. 1(2), pp. 265–271. (in Ukrainian)

Briukhovetska, N.Iu., Chernykh, O.V. (2017) Formuvannia dodanoi vartosti na promyslovykh pidpryiemstvakh na etapakh rukhu produktsii vid vyrobnyka do spozhyvacha [The formation of added value at industrial enterprises at the stages of the movement of products from the producer to the consumer]. Stratehiia i mekhanizmy rehuliuvannia promyslovoho rozvytku: Zb. nauk. pr. Kyiv: IEP NANU. pp. 32–41. (accessed March 16, 2023). (in Ukrainian)

V Ukraini do 70% likarskoi syrovyny realizuietsia cherez «tinovyi rynok» [In Ukraine, up to 70% of medicinal raw materials are sold through the «shadow market»]. Available at: https://kurkul.com/news/24234-v-ukrayini-do-70-likarskoyi-sirovini-realizuyetsya-cherez-tinoviy-rinok (accessed March 16, 2023). (in Ukrainian)

Hurniak, I.L., Datsko, O.I., Yaremchuk, O.I. (2015) Dodana vartist yak bazys ekonomichnoho rozvytku terytorialnykh hromad [Added value as the basis of economic development of territorial communities]. Rehionalna ekonomika, vol. 1, pp. 37–47. (in Ukrainian)

Kovalenko, O.V. (2015) Sotsialni ta komertsiini vektory formuvannia konfihuratsii dodanoi vartosti u prodovolchomu kompleksi [Social and commercial vectors of formation of the configuration of added value in the food complex]. Prodovolchi resursy. Seriia : Ekonomichni nauky, vol. 4, pp. 74–80. (in Ukrainian)

Kravchuk, I.A. (2017) Metodolohichni osnovy formuvannia dodanoi vartosti produktsii [Methodological bases of the formation of the added value of products]. Visnyk Khmelnytskoho natsionalnoho universytetu. Ekonomichni nauky, vol. 1, pp. 70–75. (in Ukrainian)

Yak my peretvoriuiemo travy na liky? [How we turn herbs into medicine] Available at: https://liktravy.ua/about (accessed April 12, 2023). (in Ukrainian)

Mirzoieva, T.V. (2019) Tendentsii koniunktury rynku likarskykh roslyn v Ukraini ta sviti [Market trends of medicinal plants in Ukraine and the world]. Zbirnyk naukovykh prats NUK, vol. 4, pp. 32–37. (in Ukrainian)

Nikishyna, O.V. (2014) Sektornyi analiz dodanoi vartosti tovariv na intehrovanomu rynku boroshna [Sectoral analysis of the added value of goods on the integrated market of flour]. Ekonomika kharchovoi promyslovosti, vol. 2, pp. 46–54. (in Ukrainian)

Ohliad rynku likarskoi roslynnoi syrovyny Ukrainy 2021 [Overview of the market of medicinal plant raw materials of Ukraine 2021]. Marketynhova kompaniia Sinerhiia. 2022. 50 р. (in Ukrainian)

Petrenko, I. (2020) Pakhnut travy dukhmiano hroshyma [Запашними грошима пахнуть трави]. Available at: http://agro-business.com.ua/agro/idei-trendy/item/18250-pakhnut-travy-dukhmiano-hroshyma.html (accessed April 15, 2023). (in Ukrainian)

Pletnova, Yu.K., Marchenko, V.M. (2018) Formuvannia lantsiuhiv dodanoi vartosti ahrarnoho pidpryiemstva [Formation of chains of added value of an agricultural enterprise]. BIZNESINFORM, vol. 4, pp. 184–190. (in Ukrainian)

Rud, V.V. (2015) Formuvannia dodanoi vartosti v marketynhovomu lantsiuhu prosuvannia produktsii pidpryiemstv miasopererobnoi haluzi [Formation of added value in the marketing chain of product promotion of meat processing enterprises]. Technology audit and production reserves, vol. 2/6(22), pp. 49–54. (in Ukrainian)

Biswas B.C. (2010) Cultivation of Medicinal Plant Success Stories of Two Farmers. Fertiliser Marketing News, vol. 41 (3), pp. 1–4 & 20. Available at: https://www.faidelhi.org/article%20-dr%20biswas/biswas%20article%20of%20march%2010.pdf (accessed April 6, 2023).

Ikram Ur Rahman (2015) Cultivation of Economic value Medicinal and Aromatic Plants...Pakistan perspective under Mountains and Markets Project. Available at: https://www.linkedin.com/pulse/cultivation-economic-value-medicinal-aromatic-under-mountains-rahman (accessed March 20, 2023).

Gupta, R., Nigam, A., Kapila, R. (2022) Cultivation and conservation of underutilized medicinal and agricultural plants in India. Proc. Natl. Acad. Sci., India, Sect. B Biol. Sci, 92, 741–745. DOI: https://doi.org/10.1007/s40011-022-01405-8 (accessed March 27, 2023).

Kareti S. Rao, R. Hari Haran, Vivek S. Rajpoot (2022) Value addition: A novel strategy for quality enhancement of medicinal and aromatic plants. Journal of Applied Research on Medicinal and Aromatic Plants, vol. 31, 100415. DOI: https://doi.org/10.1016/j.jarmap.2022.100415 (accessed March 26, 2023).

Mebrahtu Hishe, Zemede Asfaw, Mirutse Giday (2016) Review on value chain analysis of medicinal plants and the associated challenges. Journal of Medicinal Plants Studies, 4(3), 45–55.

Ndhlovu, P.T., Omotayo, A.O., Otang-Mbeng, W., Aremu, A.O. (2022) Commercialization Potential of Six Selected Medicinal Plants Commonly Used for Childhood Diseases in South Africa: A Review. Sustainability, 14, 177. DOI: https://doi.org/10.3390/su14010177 (accessed April 18, 2023).

Taghouti, I.; Cristobal, R.; Brenko, A.; Stara, K.; Markos, N.; Chapelet, B.; Hamrouni, L.; Bursi´c, D.; Bonet, J.-A. (2022) The Market Evolution of Medicinal and Aromatic Plants: A Global Supply Chain Analysis and an Application of the Delphi Method in the Mediterranean Area. Forests, 13, 808. DOI: https://doi.org/10.3390/f13050808 (accessed April 16, 2023).

Тhe future of high-value medicinal & aromatic plants (2022). Available at: https://www.solidaridadnetwork.org/story/the-future-of-high-value-medicinal-aromatic-plants/ (accessed March 16, 2023).

Переглядів статті: 85
Завантажень PDF: 73
Опубліковано
2023-03-28
Як цитувати
Мірзоєва, Т. (2023). ОКРЕМІ АСПЕКТИ ФОРМУВАННЯ ДОДАНОЇ ВАРТОСТІ У ГАЛУЗІ ЛІКАРСЬКОГО РОСЛИННИЦТВА. Економіка та суспільство, (49). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2023-49-66
Розділ
ЕКОНОМІКА