ВПЛИВ ЦИФРОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ НА РОЗВИТОК ФІНАНСОВОГО РИНКУ УКРАЇНИ

Ключові слова: фінансовий ринок, цифровізація, діджиталізація, інновації, цифрові технології, фінансові технології

Анотація

Стаття присвячена дослідженню впливу цифрових технологій на розвиток фінансового ринку України в сучасних умовах. Розкрито суть цифрових технологій, в тому числі фінансових технологій відповідно до різних підходів в сучасній економічній літературі. Вивчено основні напрямки та складові цифровізації фінансового ринку України, зокрема необанкінг, блокчейн, фінансові екосистеми, криптовалюта, штучний інтелект та інші. Проаналізовано сучасний стан діяльності фінтех-компаній на фінансовому ринку України. Охарактеризовано зокрема і зміни, що сталися з початком введення карантинних обмежень та воєнного стану в Україні. Узагальнено перспективи та ризики впливу цифрових технологій на розвиток фінансового ринку України.

Посилання

Відкриті можливості: як розвивається український фінтах. URL: https://mind.ua/openmind/20245729yak-rozvivaetsya-ukrayinskij-finteh

Волосович С. В. Домінанти технологічних інновацій у фінансовій сфері. Економічний вісник університету. 2017. Вип. 33(1). С. 15–22.

Глобальний ринок Fintech. The Business Research Company. 2023. URL: https://www.thebusiness-researchcompany.com/report/fintech-market

Каталог фінтех-компаній України. URL: https://drive.google.com/file/d/1muA2397xKPsbQEM86Ws8fTame-3jplif/view

Коваленко В. В. Розвиток FinTech: загрози та перспективи для банків України. Приазовський економічний вісник. 2018. № 4(09). С. 127–133.

Краус К.М. Blockchain як новітній фінансовий інститут: процеси, стратегії, технології та практика застосування в умовах цифровізації економіки. Ефективна економіка. 2022. №1.

Огляд українського фінтех-сектору. URL: https://ukraineinvest.gov.ua/uk/news/27-10-22/

Офіційний сайт Міністерства цифрової трансформації. URL: https://thedigital.gov.ua/

Офіційний сайт Національного банку України. URL: https://bank.gov.ua/

Павленко Л. І. Фінансові технології: розвиток і регулювання. Економіка і суспільство. 2017. № 13. С. 1193–1200.

Про платіжні послуги: Закон України від 30.06.2021 № 1591-IX. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1591-20#Text

Стратегія розвитку фінтеху в Україні до 2025 року. URL: https://bank.gov.ua/admin_uploads/article/Strategy_finteh2025.pdf?v=4

ТОП-10 подій на українському фінтех-ринку в 2022 році. URL: https://fintechinsider.com.ua/top-10-podij-na-ukrayinskomu-finteh-rynku-v-2022-roczi/

Україна 2030Е – країна з розвинутою цифровою економікою. Український інститут майбутнього. URL: https://strategy.uifuture.org/kraina-z-rozvinutoyu-cifrovoyu-ekonomikoyu.html

Український фінтех: нові та старі тренди 2022 року. URL: https://www.epravda.com.ua/columns/2022/02/22/682571/

Цирулик С.В. Тенденції розвитку fintech послуг на світовому та вітчизняному ринках фінансових послуг. Бізнесінформ. 2018. № 10.

Цифрові ринки: FinTech. Statista. URL: https://www.statista.com/outlook/dmo/fintech/worldwide#transaction-value.

Vidkryti mozhlyvosti: yak rozvyvaietsia ukrainskyi fintakh. Available at: https://mind.ua/openmind/20245729-yak-rozvivaetsya-ukrayinskij-finteh

Volosovych S. (2017). Dominanty tekhnolohichnykh innovatsii u finansovii sferi. Ekonomichnyi visnyk universytetu. Vyp. 33(1). S. 15–22.

Hlobalnyi rynok Fintech. The Business Research Company. Available at: https://www.thebusiness-researchcompany.com/report/fintech-market

Kataloh fintekh-kompanii Ukrainy. Available at: https://drive.google.com/file/d/1muA2397xKPsbQEM86Ws8fTame-3jplif/view.

Kovalenko V. V. (2018). Rozvytok FinTech: zahrozy ta perspektyvy dlia bankiv Ukrainy. Pryazovskyi ekonomichnyi visnyk. № 4(09). S. 127–133.

Kraus K.M. (2022). Blockchain yak novitnii finansovyi instytut: protsesy, stratehii, tekhnolohii ta praktyka zastosuvannia v umovakh tsyfrovizatsii ekonomiky. Efektyvna ekonomika. №1.

Ohliad ukrainskoho fintekh-sektoru. Available at: https://ukraineinvest.gov.ua/uk/news/27-10-22/

Ofitsiinyi sait Ministerstva tsyfrovoi transformatsii. Available at: https://thedigital.gov.ua/

Ofitsiinyi sait Natsionalnoho banku Ukrainy. Available at: https://bank.gov.ua/

Pavlenko L. I. (2017). Finansovi tekhnolohii: rozvytok i rehuliuvannia. Ekonomika i suspilstvo. № 13. S. 1193–1200.

Pro platizhni posluhy: Zakon Ukrainy vid 30.06.2021 № 1591-IX. Available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1591-20#Text

Stratehiia rozvytku fintekhu v Ukraini do 2025 roku. Available at: https://bank.gov.ua/admin_uploads/article/Strategy_finteh2025.pdf?v=4

TOP-10 podii na ukrainskomu fintekh-rynku v 2022 rotsi. Available at: https://fintechinsider.com.ua/top-10-podij-na-ukrayinskomu-finteh-rynku-v-2022-roczi/

Ukraina 2030E – kraina z rozvynutoiu tsyfrovoiu ekonomikoiu. Ukrainskyi instytut maibutnoho. Available at: https://strategy.uifuture.org/kraina-z-rozvinutoyu-cifrovoyu-ekonomikoyu.html

Ukrainskyi fintekh: novi ta stari trendy 2022 roku. Available at: https://www.epravda.com.ua/columns/2022/02/22/682571/

Tsyrulyk S.V. (2018). Tendentsii rozvytku fintech posluh na svitovomu ta vitchyznianomu rynkakh finansovykh posluh. Biznesinform. № 10.

Tsyfrovi rynky: FinTech. Statista. Available at: https://www.statista.com/outlook/dmo/fintech/worldwide#transaction-value

Переглядів статті: 332
Завантажень PDF: 516
Опубліковано
2023-03-28
Як цитувати
Чуницька, І., & Богріновцева, Л. (2023). ВПЛИВ ЦИФРОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ НА РОЗВИТОК ФІНАНСОВОГО РИНКУ УКРАЇНИ. Економіка та суспільство, (49). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2023-49-60
Розділ
ФІНАНСИ, БАНКІВСЬКА СПРАВА ТА СТРАХУВАННЯ

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають