ОЦІНКИ ЕФЕКТИВНОСТІ ТА ЯКОСТІ УПРАВЛІННЯ ЛОГІСТИЧНИМ ПОТЕНЦІАЛОМ

Ключові слова: логістика, потенціал, ефективність, якість

Анотація

Визначення, вимірювання та оцінка якості управління логістичним потенціалом має вирішальне значення для компаній, які прагнуть досягти скорочення витрат, підвищення рівня задоволеності клієнтів та довгострокового успіху. Мета дослідження – створити комплексну систему для вимірювання та аналізу якості управління логістичним потенціалом, що дозволить компаніям визначити сфери для вдосконалення, розробити цільові стратегії та відстежувати їхній прогрес у часі. Дослідження також має на меті надати уявлення про найкращі практики та історії успіху в управлінні логістикою на основі історичних та сучасних прикладів. У дослідженні використано змішаний підхід, що поєднує огляд літератури, аналіз конкретних прикладів та кількісний аналіз даних. Огляд літератури зосереджується на вітчизняних підручниках та наукових дослідженнях у галузі логістики та управління ланцюгами поставок, тоді як аналіз конкретних ситуацій вивчає успішні приклади управління логістичним потенціалом світових компаній. Кількісний аналіз даних використовується для розробки та валідації ключових показників ефективності для вимірювання якості управління логістичним потенціалом. Дослідження представляє комплексну систему ключових показників ефективності для оцінки якості управління логістичним потенціалом, що охоплює такі аспекти, як ефективність, точність, задоволеність клієнтів та сталість. Результати цього дослідження пропонують практичні рекомендації для компаній, які прагнуть покращити управління своїм логістичним потенціалом. Впроваджуючи запропоновану концепцію та найкращі практики, підприємства можуть підвищити ефективність своєї логістичної діяльності, досягти економії витрат і, в кінцевому підсумку, зберегти конкурентну перевагу на ринку.

Посилання

Авраменко О. В., Хачатуров О. В. Оцінка якості надання логістичних послуг. Електронний архів Харківського національного економічного університету. URL: http://repository.hneu.edu.ua/bitstream/123456789/27729/1/2.%20%D0%A2%D0%95%D0%97%D0%98%20%D0%90%D0%B2%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE%2C%20%D0%A5%D0%B0%D1%87%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%B2.pdf

Годжій Н. М., Оверченко А. І. Оцінка логістичного потенціалу підприємства як основа вибору його логістичної стратегії. Глобальні та національні проблеми економіки. 2016. № 13. URL: http://global-national.in.ua/archive/13-2016/50.pdf

Іртищева І. О., Барабанова Ю. Є., Іщенко О. А., Тубальцева Н. П., Сіренко І. В. Оцінка ефективності логістичного менеджменту на регіональному та національному рівнях. Ефективна економіка. 2020. № 4. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/pdf/4_2020/12.pdf

Іщенко О. А. Методичні підходи до оцінювання інфраструктурного забезпечення транспортнологістичних систем. Економічний аналіз. 2018. Том 28. № 4. С. 313–320.

Крикавський Є. В. Логістика для економістів. Львів : Вид-во Над. ун-ту «Львівська політехніка», 2004. 448 с.

Крюкова Ю. О. Оцінка ефективності логістики. Scientific Journal «ScienceRise». 2015. № 1.1(6).

Макаренко Н. О. Оцінка ефективності функціонування логістичної системи аграрного підприємства. Східна Європа: Економіка, бізнес та управління. 2017. № 2(07). URL: https://chmnu.edu.ua/wp-content/uploads/2019/07/Makarenko-N.O..pdf

Овчаренко А. Г. Оцінювання якості логістичного обслуговування споживачів. Економіка транспортного комплексу. 2020. № 35. DOI: https://doi.org/10.30977/ЕTK.2225-2304.2020.35.0.160

Шевців Л. Ю., Петецький І. І. Логістичні витрати підприємства: формування та оцінювання. Львів : Львівська політехніка, 2011. 244 с.

Юденко А. В. LPI як показник конкурентоспроможності та потенціалу логістичного забезпечення України стосовно країн Європейського Союзу. Бізнес інформ. 2018. № 1. С. 54–59.

Avramenko, O. V., & Khachaturоv, O. V. (n.d.). Otsіnka yakostі nadannya logіstichnikh poslug [Assessment of the quality of logistic services]. Elektronnіy arkhіv Kharkіvskogo natsіonalnogo ekonomіchnogo unіversitetu. Retrieved from: http://repository.hneu.edu.ua/bitstream/123456789/27729/1/2.%20%D0%A [in Ukrainian].

Godzhiy, N. M., & Overchenko, A. I. (2016). Otsіnka logіstichnogo potentsіalu pіdpriєmstva yak osnova viboru yogo logіstichnoї strategії [Assessment of a company's logistic potential as a basis for choosing its logistic strategy]. Globalnі ta natsіonalnі problemi ekonomіki, 13. Retrieved from: http://global-national.in.ua/archive/13-2016/50.pdf [in Ukrainian].

Irtishcheva, I. O., Barabanova, Y. E., Ischenko, O. A., Tubaltseva, N. P., & Sirenko, I. V. (2020). Otsіnka efektivnostі logіstichnogo menedzhmentu na regіonalnomu ta natsіonalnomu rіvnіakh [Assessment of the efficiency of logistics management at regional and national levels]. Efektivna ekonomіka, 4. Retrieved from: http://www.economy.nayka.com.ua/pdf/4_2020/12.pdf [in Ukrainian].

Ischenko, O. A. (2018). Metodichnі pіdhodi do otsіnyuvannya іnfrastrukturnogo zabezpechennya transportnologіstichnikh sistem [Methodical approaches to assessing the infrastructure support of transport and logistics systems]. Ekonomіchnіy analіz, 28(4), 313–320 [in Ukrainian].

Krikavskiy, Y. V. (2004). Logіstika dlya ekonomіstіv [Logistics for economists]. Lvіv: Vid-vo Nad. un-tu "Lvіvska polіtehnіka" [in Ukrainian].

Kryukova, Y. O. (2015). Otsіnka efektivnostі logіstiki [Assessment of logistics efficiency]. Scientific Journal ScienceRise, 1.1(6). [in Ukrainian].

Makarenko, N. O. (2017). Otsіnka efektivnostі funktsіonuvannya logіstichnoї sistemі agrarnogo pіdpriєmstva [Assessment of the efficiency of the functioning of the logistics system of an agricultural enterprise]. Skhіdna Єvropa: Ekonomіka, bіznes ta upravlіnnya, 2(07). Retrieved from: https://chmnu.edu.ua/wp-content/uploads/2019/07/Makarenko-N.O..pdf [in Ukrainian].

Ovcharenko, A. G. (2020). Otsіnyuvannya yakostі logіstichnogo obslugovuvannya spozhіvachіv [Assessment of the quality of logistic customer service]. Ekonomіka transportnogo kompleksu, 35. DOI: https://doi.org/10.30977/ЕTK.2225-2304.2020.35.0.160 [in Ukrainian].

Shevtsiv, L. Y., & Petetskiy, I. I. (2011). Logіstichnі vitrati pіdpriєmstva: formuvannya ta otsіnyuvannya [Logistic costs of an enterprise: formation and assessment]. Lviv: Lvivska Politehnika [in Ukrainian].

Yudenko, A. V. (2018). LPI yak pokaznik konkurentospromozhnostі ta potentsіalu logіstichnogo zabezpechennya Ukrayini stosovno krayin Єvropeyskogo Soyuzu [LPI as an indicator of competitiveness and potential of Ukraine's logistics support in relation to EU countries]. Bіznes іnform, 1, 54–59 [in Ukrainian].

Переглядів статті: 212
Завантажень PDF: 256
Опубліковано
2023-03-28
Як цитувати
Хмарська, І., Сігаєва, Т., & Бачинська, О. (2023). ОЦІНКИ ЕФЕКТИВНОСТІ ТА ЯКОСТІ УПРАВЛІННЯ ЛОГІСТИЧНИМ ПОТЕНЦІАЛОМ. Економіка та суспільство, (49). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2023-49-19
Розділ
ЕКОНОМІКА