ОСОБЛИВОСТІ ПІСЛЯВОЄННОГО ВІДНОВЛЕННЯ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ

  • Ірина Хмарська Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова https://orcid.org/0000-0002-6022-6197
  • Каріна Кучерява Навчально-науковий інститут «Інститут державного управління» Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна https://orcid.org/0000-0002-0103-649X
  • Інна Клімова Житомирський державний університет імені Івана Франка https://orcid.org/0000-0001-7412-379X
Ключові слова: економіка, повоєнне відновлення, російсько-українська війна, глобальна нестабільність, соціально-економічні процеси, розвиток в умовах війни

Анотація

Військові події на теренах України стали основною причиною реструктуризації вітчизняної економічної системи. Визначено, що активні бойові дії не просто стримують роботу певних галузей, а унеможливлюють їх функціонування; доведено, що за актуальних обставин занепад економіки України був неминучим та до сьогодні залишається характерним, що має своє відображення у зниженні ВВП, зростанні рівня інфляції, макроекономічній нестабільності тощо. До комплексу негативних факторів, джерелом яких стала повномасштабна війна, також варто віднести і зниження зайнятості, платоспроможності громадян, відсутність дієвих, перевірених досвідом механізмів реалізації монетарної, фіскальної, валютної політики в умовах війни, унеможливлення прогнозування соціально-економічних показників, загальний ріст ризиків серед населення і бізнесу. Відповідно, маючи стійкий занепад виробничо-господарського сектору і сповільнення бізнес-активності, пріоритетною задачею для влади є пошук шляхів реформування і стабілізації із подальшим повоєнним відновленням вітчизняної економіки, що, власне, підтверджує важливість дослідження проблематики в умовах сьогодення. Наукова стаття має на меті проведення оригінального дослідження перспектив післявоєнного відновлення економіки України на основі аналізу її актуального стану і тенденцій функціонування в умовах повномасштабної війни. Дослідження проблематики здійснювалось завдяки застосуванню методів порівняння, абстракції, аналізу та узагальнення. В результаті проведеного дослідження було узагальнено вплив війни на соціальні і економічні процеси в Україні, загальний стан вітчизняної економіки, а також визначено сутність післявоєнного відновлення економічної системи; авторами було детерміновано, що післявоєнне відновлення являє собою складний, багатовекторний процес, який має на меті запуск економіки України, зокрема окремих галузей, що втратили свою активність або ж можливості для реалізації діяльності в результаті розгортання повномасштабної війни на теренах нашої держави. На основі аналізу передумов економічної дестабілізації авторами було визначено перспективи і особливості післявоєнного відновлення економіки України.

Посилання

Кіндзерський Ю. Повоєнне відновлення промисловості України: виклики та особливості політики. Економічний аналіз. 2022. Том 32. № 2. С. 101–117. DOI: https://doi.org/10.35774/econa2022.02.101

Звєряков М. І. Формування моделі економічного розвитку в нових історичних реаліях. Економіка України. 2022. № 8. С. 03–19. DOI: https://doi.org/10.15407/economyukr.2022.08.003

Шапран О. Маркетингове обґрунтування заходів щодо стабілізації економічної системи України у післявоєнний період на основі шерінгової економіки. Вісник Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут» (економічні науки). 2022. № 1. С. 3–7. DOI: https://doi.org/10.20998/2519-4461.2022.1.3

Шаров О. М. Уроки та перспективи «плану Маршалла» для України. Економіка України. 2015. № 4. С. 12–18. URL: http://economyukr.org.ua/?page_id=723&lang=uk&aid=553

Гуменюк В. В. Зарубіжний досвід повоєнної трансформації державного управління і уроки для України. Економіка України. 2022. № 8. С. 34–54. DOI: https://doi.org/10.15407/economyukr.2022.08.034

Проект Плану відновлення України / Національна рада з відновлення України від наслідків війни, Київ. 2022. URL: https://www.kmu.gov.ua/storage/app/sites/1/recoveryrada/ua/economic-recovery-and-development.pdf (дата звернення: 15.09.2022)

Статистична інформація. Державна служба статистики України. URL: https://www.ukrstat.gov.ua/ (дата звернення: 15.09.2022)

Інфляційний звіт (липень 2022) / Національний банк України, Київ. 2022. URL: https://bank.gov.ua/admin_uploads/article/Inflation_Report_for_Experts_pr_2022-Q2.pdf?v=4 (дата звернення: 15.09.2022)

Kindzerskyi, Yu. (2022) Povojenne vidnovlennja promyslovosti Ukrai'ny: vyklyky ta osoblyvosti polityky [Postwar recovery of Ukrainian industry: challenges and policy features]. Ekonomichnyj analiz – Economic analysis, vol. 32(2), pp. 101–117. DOI: https://doi.org/10.35774/econa2022.02.10 (in Ukrainian)

Zveryakov, M. I. (2022) Formuvannja modeli ekonomichnogo rozvytku v novyh istorychnyh realijah [Formation of the model of economic development in new historical realities]. Ekonomika Ukrai'ny – Economy of Ukraine, vol. 8, pp. 03–19. DOI: https://doi.org/10.15407/economyukr.2022.08.003 (in Ukrainian)

Shapran, O. (2022) Marketyngove obg'runtuvannja zahodiv shhodo stabilizacii' ekonomichnoi' systemy Ukrai'ny u pisljavojennyj period na osnovi sheringovoi' ekonomiky [Marketing justification of measures to stabilize the economic system of Ukraine in the post-war period based on the sharing economy]. Visnyk Nacional'nogo tehnichnogo universytetu “Harkivs'kyj politehnichnyj instytut” (ekonomichni nauky) – Bulletin of the National Technical University “Kharkiv Polytechnic Institute” (economic sciences), vol. 1, pp. 3–7. DOI: https://doi.org/10.20998/2519-4461.2022.1.3 (in Ukrainian)

Sharov, O. (2015) Uroky ta perspektyvy «planu Marshalla» dlja Ukrai'ny [Lessons and perspectives of the «Marshall Plan» for Ukraine]. Ekonomika Ukrai'ny – Economy of Ukraine, vol. 4, pp. 12–18, available at: http://economyukr.org.ua/?page_id=723&lang=uk&aid=553 (in Ukrainian)

Humenyuk, V. V. (2022) Zarubizhnyj dosvid povojennoi' transformacii' derzhavnogo upravlinnja i uroky dlja Ukrai'ny [Foreign experience of post-war transformation of public administration and lessons for Ukraine]. Ekonomika Ukrai'ny – Economy of Ukraine, vol. 8, pp. 34–54. DOI: https://doi.org/10.15407/economyukr.2022.08.034 (in Ukrainian)

National Council for the Recovery of Ukraine from the Consequences of War (2022). Proekt Planu vidnovlennja Ukrai'ny [Draft Plan for the Recovery of Ukraine]. Available at: https://www.kmu.gov.ua/storage/app/sites/1/recoveryrada/ua/economic-recovery-and-development.pdf (accessed at 15.09.2022) (in Ukrainian)

State Statistics Service of Ukraine (2022) Statystychna informaciju [Statistical information]. Available at: https://www.ukrstat.gov.ua/ (accessed at 15.09.2022) (in Ukrainian)

National Bank of Ukraine (2022) Infljacijnyj zvit (lypen' 2022) [Inflation Report (July 2022)]. Available at: https://bank.gov.ua/admin_uploads/article/Inflation_Report_for_Experts_pr_2022-Q2.pdf?v=4 (accessed at 15.09.2022) (in Ukrainian)

Переглядів статті: 1571
Завантажень PDF: 1220
Опубліковано
2022-08-30
Як цитувати
Хмарська, І., Кучерява, К., & Клімова, І. (2022). ОСОБЛИВОСТІ ПІСЛЯВОЄННОГО ВІДНОВЛЕННЯ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ. Економіка та суспільство, (42). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2022-42-31
Розділ
ЕКОНОМІКА

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають