ЛОГІСТИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ МІЖНАРОДНОЇ ТОРГІВЛІ: НЕОБХІДНІСТЬ ТА СТАН В СУЧАСНИХ УМОВАХ

Ключові слова: логістика, міжнародна торгівля, військова агресія росії, Україна, оптимізація експортних потоків, адаптація логістичних систем

Анотація

Стаття присвячена аналізу та розробці нових логістичних моделей для міжнародної торгівлі в умовах російсько-української війни. Дослідження є відгуком на переривання транспортних зв'язків, блокування ключових торгових маршрутів та портів, зростання бюрократичних завдань, а також інші виклики, що прямо або опосередковано виникли через військову агресію росії проти України. Мета дослідження полягає в розробці планів швидкої адаптації логістичних систем до змінюваних військових і політичних умов, а також в оптимізації експортних потоків через альтернативні маршрути та транспортні засоби. Методи дослідження включають статистичний аналіз, моделювання, глибокі інтерв'ю з експертами в галузі логістики та міжнародної торгівлі, а також кейс-студії конкретних ситуацій. В результатах дослідження було ідентифіковано ключові проблеми в логістичному забезпеченні міжнародної торгівлі, які виникли внаслідок російсько-української війни. Зокрема, досліджено вплив блокування морських портів, закриття повітряного простору, вразливість прифронтових логістичних систем, нестабільність вартості доставки, часті перебудови маршрутів, зміну попиту на продукцію, недостатність персоналу, складність у координації, технічні проблеми, проблеми з енергопостачанням та відсутність альтернативних транспортних маршрутів. На основі цього аналізу розроблено ряд альтернативних варіантів оптимізації логістичних процесів. Зокрема, запропоновано стратегії для використання сухих портів як альтернативних логістичних вузлів, які можуть забезпечити більш стабільний потік товарів. Практичне значення дослідження полягає у тому, що його результати можуть бути використані для формування державної політики в сфері міжнародної торгівлі, а також для адаптації бізнес-моделей експортно-орієнтованих компаній.

Посилання

Алькема В.Г. Логістичне забезпечення міжнародної торгівлі. Вчені записки Університету "Крок". 2017. № 46. С. 82¬96. URL: https://library.krok.edu.ua/media/library/category/statti/alkema_0015.pdf (дата звернення: 05.09.2023).

Берестенко В. Як логістика адаптувалася до війни. Економічна правда. 2023. URL: https://www.epravda.com.ua/columns/2023/07/24/702529/ (дата звернення: 05.09.2023).

Варналій З.С., Бондаренко С.М. Річкова логістика в умовах війни та повоєнного відновлення України: стан та перспективи. Економічний вісник університету. 2023. № 56. С. 113¬125. DOI: https://doi.org/10.31470/2306-546X-2023-56-113-125 (дата звернення: 05.09.2023).

Кушнір Ю.Б., Блага М.М., Поп М.В., Поп Ю.В. Логістика та міжнародна торгівля України в умовах війни. Науковий вісник Ужгородського Університету. 2023. № 1 (61). С. 23¬25. URL: http://visnyk-ekon.uzhnu.edu.ua/article/view/278292 (дата звернення: 05.09.2023).

Логістика під час війни: нові правила та альтернативні коридори. Zammler. 2023. URL: https://www.zammler.com.ua/news/logistyka-pid-chas-vijny-novi-pravyla-ta-alternatyvni-korydory/ (дата звернення: 05.09.2023).

Михайленко К. Логістика в умовах війни. Як зберегти та підтримувати експортні поставки? CROWE. 2023. URL: https://www.mikhailenko.com.ua/24-05-2023/logistyka-v-umovah-vijny-yak-zberegty-ta-pitrymuvaty-eksportni-postavky/ (дата звернення: 05.09.2023).

Міценко Н.Г., Мішук І.П. Сутність та проблеми функціонування системи міжнародної логістики в екстремальних умовах. Вісник ЛТЕУ. Економічні науки. 2022. № 68. DOI: https://doi.org/10.36477/2522-1205-2022-68-03 (дата звернення: 05.09.2023).

Ніцевич А., Ткачов В. Логістика та міжнародна торгівля в Україні в умовах війни. European Business Associacion, 2022. URL: https://eba.com.ua/logistyka-ta-mizhnarodna-torgivlya-v-ukrayini-v-umovah-vijny/ (дата звернення: 05.09.2023).

Романчук К.В., Саакян А.Д. Логістичне забезпечення зовнішньої торгівлі України. Вісник Житомирської політехніки. 2019. № 6. URL: https://conf.ztu.edu.ua/wp-content/uploads/2019/06/304.pdf (дата звернення: 05.09.2023).

Тодуров О. Сухий порт: як забезпечити оперативну логістику в умовах війни. Mind, 2022. URL: https://mind.ua/openmind/20238657-suhij-port-yak-zabezpechiti-operativnu-logistiku-v-umovah-vijni (дата звернення: 05.09.2023).

Шевчук А.Л. Система логістичного забезпечення міжнародного товароруху. Innovation and Sustainability. 2022. № 2. С. 155¬162. URL: https://ins.vntu.edu.ua/index.php/ins/article/view/40/60 (дата звернення: 05.09.2023).

Logistics Performance Index (LPI). The World Bank. URL: https://www.worldbank.org/en/home (дата звернення: 05.09.2023).

Alkema, V.H. (2017). Lohistychni zabezpechennya mizhnarodnoi torhivli [Logistical support of international trade]. Vcheni zapysky Universytetu "Krok", 46, 82¬96. Available at: https://library.krok.edu.ua/media/library/category/statti/alkema_0015.pdf (accessed September 05, 2023).

Berestenko, V. (2023). Yak lohistyka adaptovalasya do viyny [How logistics adapted to war]. Ekonomichna pravda. Available at: https://www.epravda.com.ua/columns/2023/07/24/702529/ (accessed September 05, 2023).

Varnalii, Z.S., & Bondarenko, S.M. (2023). Richkova lohistyka v umovah viyny ta povoyennoho vidnovlennya Ukrainy: stan ta perspektyvy [River logistics in conditions of war and post-war recovery of Ukraine: state and prospects]. Ekonomichnyi visnyk universytetu, 56, 113¬125. DOI: https://doi.org/10.31470/2306-546X-2023-56-113-125 (accessed September 05, 2023).

Kushnir, Y.B., Blaha, M.M., Pop, M.V., & Pop, Y.V. (2023). Lohistyka ta mizhnarodna torhivlya Ukrainy v umovah viyny [Logistics and international trade of Ukraine in conditions of war]. Naukovyi visnyk Uzhhorodskoho Universytetu, 1(61), 23¬25. Available at: http://visnyk-ekon.uzhnu.edu.ua/article/view/278292 (accessed September 05, 2023).

Zammler. (2023). Lohistyka pid chas viyny: novi pravyla ta alternatyvni korydory [Logistics during war: new rules and alternative corridors]. Available at: https://www.zammler.com.ua/news/logistyka-pid-chas-vijny-novi-pravyla-ta-alternatyvni-korydory/ (accessed September 05, 2023).

Mykhailenko, K. (2023). Lohistyka v umovah viyny. Yak zberehty ta pitrymuvaty eksportni postavky? [Logistics in conditions of war. How to maintain and support export supplies?]. CROWE. Available at: https://www.mikhailenko.com.ua/24-05-2023/logistyka-v-umovah-vijny-yak-zberegty-ta-pitrymuvaty-eksportni-postavky/ (accessed September 05, 2023).

Mitsenko, N.H., & Mishuk, I.P. (2022). Sutnist ta problemy funktsionuvannya systemy mizhnarodnoi lohistyky v ekstremalnykh umovah [The essence and problems of functioning of the international logistics system in extreme conditions]. Visnyk LTEU. Ekonomichni nauky, 68. DOI: https://doi.org/10.36477/2522-1205-2022-68-03 (accessed September 05, 2023).

Nitsevych, A., & Tkachov, V. (2022). Lohistyka ta mizhnarodna torhivlya v Ukraini v umovah viyny [Logistics and international trade in Ukraine in conditions of war]. European Business Associacion. Available at: https://eba.com.ua/logistyka-ta-mizhnarodna-torgivlya-v-ukrayini-v-umovah-vijny/ (accessed September 05, 2023).

Romanchuk, K.V., & Saakyan, A.D. (2019). Lohistychne zabezpechennya zovnishnoi torhivli Ukrainy [Logistical support of foreign trade of Ukraine]. Visnyk Zhytomyrskoi politekhniky, 6. Available at: https://conf.ztu.edu.ua/wp-content/uploads/2019/06/304.pdf (accessed September 05, 2023).

Todorov, O. (2022). Sukhyi port: yak zabezpechyty operatyvnu lohistyku v umovah viyny [Dry port: how to ensure operational logistics in conditions of war]. Mind. Available at: https://mind.ua/openmind/20238657-suhij-port-yak-zabezpechiti-operativnu-logistiku-v-umovah-vijni (accessed September 05, 2023).

Shevchuk, A.L. (2022). Systema lohistychnoho zabezpechennya mizhnarodnoho tovarorukhu [System of logistical support of international freight]. Innovation and Sustainability, 2, 155¬162. Available at: https://ins.vntu.edu.ua/index.php/ins/article/view/40/60 (accessed September 05, 2023).

The World Bank. Logistics Performance Index (LPI). Available at: https://www.worldbank.org/en/home (accessed September 05, 2023).

Переглядів статті: 172
Завантажень PDF: 131
Опубліковано
2023-08-29
Як цитувати
Сігаєва, Т., Місюкевич, В., & Тимченко, А. (2023). ЛОГІСТИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ МІЖНАРОДНОЇ ТОРГІВЛІ: НЕОБХІДНІСТЬ ТА СТАН В СУЧАСНИХ УМОВАХ. Економіка та суспільство, (54). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2023-54-13
Розділ
ЕКОНОМІКА

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають