ПРОБЛЕМИ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ АГРОБІЗНЕСУ В УКРАЇНІ

Ключові слова: інвестиції, механізми інвестиційної діяльності, агробізнес в Україні, сільськогосподарське виробництво, післявоєнне відновлення економіки

Анотація

У статті розглянуто теоретичні і практичні проблеми дослідження питання інвестиційної діяльності агробізнесу в Україні, враховуючи суворі реалії російського повномасштабного вторгнення на територію України, проаналізовано важливість теми дослідження у системі наукових досліджень, встановлено актуальність на нинішньому етапі технологічного розвитку сучасної економіки. Авторами запропоновані практичні напрямки вдосконалення інвестиційної діяльності агробізнесу в Україні як важливої складової розвитку національної економіки, особливо на час воєнного стану, та, у часи післявоєнної відбудови економічної системи держави, що завжди виступатиме об'єктом пильної уваги науковців і основних суб’єктів інвестиційної діяльності в Україні та за її межами, враховуючи глобальний характер розвитку міжнародних торгівельних зв’язків у світовій економіці.

Посилання

Падіння ВВП України за підсумком 2022 року оцінюється на рівні 30,4% [±2%]. URL: https://www.me.gov.ua/News/Detail?lang=uk-UA&id=4470bafb-5243-4cb2-a573-5ba15d9c8107&title=MinekonomikiPoperedno

FAO. 2022. Ukraine: Impact of the war on agriculture and rural livelihoods in Ukraine – Findings of a nation-wide rural household survey, December 2022. Rome. URL: https://www.fao.org/documents/card/en/c/cc3311en

World Bank. 2022. Ukraine: Rapid Damage and needs assessment. Washington. URL: http://documents.worldbank.org/curated/en/099445209072239810/P17884304837910630b9c6040ac12428d5c

Закон України «Про інвестиційну діяльність» від 18.09.1991 № 1560-XII. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1560-12#Text

The official site of European Commission. Investment URL: https://policy.trade.ec.europa.eu/help-exporters-and-importers/accessing-markets/investment_en

Уряд створив Фонд часткового гарантування кредитів у сільському господарстві. URL: https://www.kmu.gov.ua/news/uryad-stvoriv-fond-chastkovogo-garantuvannya-kreditiv-u-silskomu-gospodarstvi

Закон України від 04.11.2021 № 1865-IX «Про Фонд часткового гарантування кредитів у сільському господарстві». URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1865-20#Text

Інтерактивна мапа руйнувань агросектору. URL: https://www.agrirecovery.com.ua/

Під час Другої світової британці теж пережили бомбардування, нестачу їжі та пального. Сперечалися, хто більший патріот, але згуртувались і вистояли. Ось як це було — в архівних фото. URL: https://babel.ua/texts/79629-pid-chas-drugoji-svitovoji-britanci-tezh-perezhili-bombarduvannya-nestachu-jizhi-ta-palnogo-sperechalisya-hto-bilshiy-patriot-ale-zgurtuvalis-i-vistoyali-os-yak-ce-bulo-v-arhivnih-foto

Допомога, відновлення та стійка відбудова надання допомоги Україні у задоволенні невідкладних та середньострокових економічних потреб. Неофіційний концептуальний документ, підготовлений працівниками Групи Світового банку Представлений в якості контексту для Міністерського круглого столу на підтримку України на Весняних зборах МВФ і Світового банку 2022 року. URL: https://documents1.worldbank.org/curated/en/099547405052230400/pdf/IDU063b2f81900861047a70b5540e3e950f93a8c.pdf

Зустрічі у форматі «Рамштайн» (англ. Ramstein Meetings) – серія дипломатичних зустрічей міністрів оборони кількох десятків країн світу, що відбулися з метою синхронізації та прискорення надання військової зброї Україні для протистояння російському повномасштабному вторгненню та обговорення питань підтримки України після закінчення війни. URL: https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D1%83%D1%81%D1%82%D1%80%D1%96%D1%87%D1%96_%D1%83_%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%82%D1%96_%C2%AB%D0%A0%D0%B0%D0%BC%D1%88%D1%82%D0%B0%D0%B9%D0%BD%C2%BB

Мойсеєнко І., Ревак І., Миськів Г., Чапляк Н. Інвестиційний аналіз : навч. посіб. Львів : ЛьвДУВС, 2019. 276 с. ISBN 978-617-511-303-5.

Майорова Т.В. Інвестиційна діяльність : підручник. Київ : Центр учбової літератури, 2009. 472 с.

Гальчинський А.С., Геєць В.М., Кінах А.К., Семиноженко В.П. Інноваційна стратегія українських реформ. Київ : Знання України, 2002. 336 с.

Шубравська О.В. та ін. Ресурсні можливості розвитку аграрного сектора економіки України / за ред. О.В. Шубравської ; НАН України, ДУ «Ін-т економіки та прогнозування НАН України». Київ : ДУ ”Ін-т економіки та прогнозування НАН України”, 2017. 439 с.

Саблук П.Т. Агроекономічні трансформації в Україні: напрями та перспективи розвитку. Київ : Нац. наук. центр ”Ін-т аграр. економіки”, 2016. 368 с.

The fall in the GDP of Ukraine by the end of 2022 is estimated at the level of 30.4% [±2%]. Available at: https://www.me.gov.ua/News/Detail?lang=uk-UA&id=4470bafb-5243-4cb2-a573-5ba15d9c8107&title=MinekonomikiPoperedno

FAO. 2022. Ukraine: Impact of the war on agriculture and rural livelihoods in Ukraine – Findings of a nation-wide rural household survey, December 2022. Rome. Available at: https://www.fao.org/documents/card/en/c/cc3311en

World Bank. 2022. Ukraine: Rapid Damage and needs assessment. Washington. Available at: http://documents.worldbank.org/curated/en/099445209072239810/P17884304837910630b9c6040ac12428d5c

Law of Ukraine "On Investment Activity" dated September 18, 1991 No. 1560-XII. Available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1560-12#Text

The official site of the European Commission. Investment. Available at: https://policy.trade.ec.europa.eu/help-exporters-and-importers/accessing-markets/investment_en

The government created the Fund for partial guarantees of loans in agriculture. Available at: https://www.kmu.gov.ua/news/uryad-stvoriv-fond-chastkovogo-garantuvannya-kreditiv-u-silskomu-gospodarstvi

Law of Ukraine dated November 4, 2021 No. 1865-IX "On the Fund for Partial Guarantee of Loans in Agriculture". Available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1865-20#Text

Interactive map of destruction of the agricultural sector. Available at: https://www.agrirecovery.com.ua/

During World War II, the British also experienced bombings, food and fuel shortages. They argued about who was a greater patriot, but they rallied and persevered. This is how it was - in archival photos. Available at: https://babel.ua/texts/79629-pid-chas-drugoji-svitovoji-britanci-tezh-perezhili-bombarduvannya-nestachu-jizhi-ta-palnogo-sperechalisya-hto-bilshiy-patriot-ale-zgurtuvalis-i-vistoyali-os-yak-ce-bulo-v-arhivnih-foto

Assistance, restoration and sustainable reconstruction of assistance to Ukraine in meeting immediate and medium-term economic needs. Informal concept paper prepared by World Bank Group staff Presented as context for the Ministerial Roundtable in Support of Ukraine at the 2022 IMF/World Bank Spring Meeting. Available at: https://documents1.worldbank.org/curated/en/099547405052230400/pdf/IDU063b2f81900861047a70b5540e3e950f93a8c.pdf

Ramstein Meetings – a series of diplomatic meetings of defense ministers of several dozen countries of the world, held with the aim of synchronizing and speeding up the delivery of military weapons to Ukraine to resist a full-scale Russian invasion and discussing issues of support for Ukraine after the end of the war. Available at: https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D1%83%D1%81%D1%82%D1%80%D1%96%D1%87%D1%96_%D1%83_%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%82%D1%96_%C2%AB%D0%A0%D0%B0%D0%BC%D1%88%D1%82%D0%B0%D0%B9%D0%BD%C2%BB

Moiseyenko I., Revak I., Myskiv G., Chaplyak N. (2019) Investment analysis: training. manual. Lviv: LvDUVS, 276 p. ISBN 978-617-511-303-5.

Mayorova T.V. (2009) Investment activity: a textbook. Kyiv: Center for Educational Literature, 472 p.

Galchynskyi A.S., Geets V.M., Kinakh A.K., Seminozhenko V.P. (2002) Innovative strategy of Ukrainian reforms. Kyiv: Knowledge of Ukraine, 336 p.

Shubravska O.V. and others (2017) Resource opportunities for the development of the agrarian sector of the economy of Ukraine / [under the editorship O.V. Shubravska; National Academy of Sciences of Ukraine, State University "Institute of Economics and Forecasting of the National Academy of Sciences of Ukraine". Kyiv: State University "Institute of Economics and Forecasting of the National Academy of Sciences of Ukraine", 439 p.

Sabluk P.T. (2016) Agro-economic transformations in Ukraine: directions and prospects of development. Kyiv: National. of science center "Agrarian Institute of Economics", 368 p.

Переглядів статті: 119
Завантажень PDF: 93
Опубліковано
2023-03-28
Як цитувати
Назаренко, С., & Колесник, Д. (2023). ПРОБЛЕМИ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ АГРОБІЗНЕСУ В УКРАЇНІ. Економіка та суспільство, (49). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2023-49-8
Розділ
МЕНЕДЖМЕНТ