МЕТОДОЛОГІЯ ОЦІНЮВАННЯ ФІНАНСОВОГО ПОТЕНЦІАЛУ ПІДПРИЄМСТВ В УМОВАХ ІНТЕЛЕКТУАЛІЗАЦІЇ ЕКОНОМІКИ

  • Ірина Журавльова Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця https://orcid.org/0000-0001-7341-1183
Ключові слова: потенціал, фінансовий потенціал, підприємство, інтелектуальні ресурси, методологія, оцінювання

Анотація

Стаття присвячена дослідженню фундаментальних засад щодо оцінювання фінансового потенціалу підприємства. Визначено, що сучасні дослідження щодо фінансового потенціалу стосуються або методологічного підґрунтя його оцінювання без урахування цифровізації фінансів та інтелектуалізації ресурсів суб’єктів підприємництва, або розбудови методичного забезпечення оцінки виключно інтелектуальних ресурсів.. Тому мета статті полягає у подальшому розвитку теоретичних основ та методичного забезпечення оцінювання фінансового потенціалу в умовах цифровізації фінансів і зростання долі інтелектуальних ресурсів на підприємствах. Проаналізовано і теоретичну базу оцінювання фінансового потенціалу. Подано загальні і специфічні принципи концепції оцінювання фінансового потенціалу підприємства. Сформульовано положення концепції оцінювання фінансового потенціалу. з урахуванням інтелектуальної складової та цифровізації фінансів. Розроблене методичне забезпечення дозволяє отримати оцінку фінансового потенціалу в статиці і динаміці на стадії його формування та використання в площині за окремими стейкхолдерами.

Посилання

Азгальдов Г. Г., Райхман Э. П. О квалиметрии. Москва : Стандарты, 1972. 172 с.

Андрющенко І. Є., Потась С. Г. Методики та інструменти оцінювання фінансового потенціалу підприємства. Ефективна економіка. 2020. № 11. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=8307

Гонтарева І. В. Оцінювання системної ефективності функціонування і розвитку промислових підприємств : монографія Харків : ВД «ІНЖЕК», 2011. 480 с.

Журавльова І. В. Функціонування інтелектуального капіталу: методологічне та методичне забезпечення : монографія. Харків : ТО «Ексклюзив», 2016. 376 с.

Ивин А. А. По законам логики. Москва : Мол. гвардия, 1983. 208 с.

Канар М. О., Кавтиш О. П. Наукові підходи до визначення структури фінансового потенціалу підприємства. Сучасні проблеми економіки і підприємництво. 2016. Вип. 18. С. 206–212.

Кавтиш О. П., Канар М. О. Наукові підходи до сутності управління фінансовим потенціалом підприємства. Бізнес-навігатор. 2018. Вип. 2-1. С. 130-132.

Колот А. Міждисциплінарний підхід як передумова розвитку економічної науки та освіти. Вісник Київського національного університету ім. Т. Шевченка. 2014. № 5 (158). С. 18–22.

Крупка М. І., Демчишак Д. В., Кульчицький М. І. Формування фінансового потенціалу інвестиційної діяльності в економіці України : монографія. Львів : ЛНУ ім. Івана Франка, 2011. 404 с.

Кульчицька Н. Є., Дерманська Л. В. Інтелектуальний потенціал як складова частина забезпечення інноваційного розвитку країни. Причорноморські економічні студії. 2016. Вип. 5. С. 125-128.

Липовська К. «Інтелектуальний потенціал» у контексті управління суспільним розвитком: поняття та сутність. Державне управління та місцеве самоврядування. 2017. Вип.. 4. С. 21-27.

Лозова Т. І., Шамін М. В. Інтелектуальний потенціал підприємства як економічна категорія. Причорноморські економічні студії. 2016. Вип. 10. С. 113–116.

Лопащук І. А. Дослідження фінансового потенціалу страхової компанії. Фінансові дослідження. 2019. № 1 (6). URL: https://fr.stu.cn.ua/tmppdf/185.pdf.

Малюга Н. М. Бухгалтерський облік в Україні: теорія й методологія, перспективи розвитку : монографія. Житомир : ЖДТУ, 2005. 548 с.

Малярець Л. М. Вимірювання ознак об'єктів в економіці: методологія та практика: наук. вид. Харків : Вид. ХНЕУ, 2006. – 384 с.

Марченко В. М., Бондар А. І. Управління фінансовим потенціалом підприємства. Ефективна економіка. 2018. № 11. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=6644

Нагорнюк О.В. Функції та принципи систематизації елементів фінансового потенціалу підприємства. Інфраструктура ринку. 2017. Вип. 13. С.145-152.

Назарпова Т.Ю. Механізм управління фінансовим потенціалом промислових підприємств на основі синергетичного підходу. Економiка та держава. 2016. № 8. С. 127-130.

Marr B., Schiuma G., Neely A. Assessing strategic knowledge assets in eBusiness. International Journal of Business Performance Management. 2002. Vol. 4. №2/3/4. P. 279–295.

Nilsson, C.-H., Ford D. Introducing intellectual potential – the case of Alfa Laval. Journal of intellectual capital, 2004. Vol. 5(3), p. 414-425. URL: http://www.emeraldinsight.com/journals.htm?articleid=884031

Ostapenko V.M. Defining financial potential. Економіка і суспільство. 2017. № 8. С. 640-644.

Zahedi S. M. , Lotfi-Zade F. Dimensions and Models for measuring the intellectual capital. Motaleate Modiriyat. 2006. Vol. 55. P. 39–64.

Azghaldov H. H., Raikhman E. P. (1972). O kvalymetryy. [About qualimetry]. Moskva: Standarty, 1972. 172 p. (in Russian)

Andriushchenko I. Ye., Potas S. H. (2020). Metodyky ta instrumenty otsiniuvannia finansovoho potentsialu pidpryiemstva [Methods and tools for assessing the financial potential of an enterprise]. Efektyvna ekonomika, Vol. 11. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=8307. (in Ukrainian)

Hontareva I. V. (2011). Otsiniuvannia systemnoi efektyvnosti funktsionuvannia i rozvytku promyslovykh pidpryiemstv : monohrafiia [Evaluation of the system efficiency of the functioning and development of industrial enterprises: monograph]. Kharkiv : VD «INZhEK». 480 p. (in Ukrainian)

Zhuravlova I. V. (2016). Funktsionuvannia intelektualnoho kapitalu: metodolohichne ta metodychne zabezpechennia : monohrafiia. [Functioning of intellectual capital: methodological and methodical support: monograph]. Kharkiv : TO «Ekskliuzyv», 376 p. (in Ukrainian)

Yvyn A. A. (1983). Po zakonam lohyky. [According to the laws of logic]. Moskva : Mol. hvardyia, 208 p. (in Russian)

Kanar M.O., Kavtysh O.P. (2016). Naukovi pidkhody do vyznachennia struktury finansovoho potentsialu pidpryiemstva. [Scientific approaches to determining the structure of the financial potential of the enterprise]. Suchasni problemy ekonomiky i pidpryiemnytstvo. Vol. 18. p. 206–212. (in Ukrainian)

Kavtysh O.P., Kanar M.O. (2018). Naukovi pidkhody do sutnosti upravlinnia finansovym potentsialom pidpryiemstva. [Scientific approaches to the essence of managing the financial potential of the enterprise]. Biznes-navihator. Vol. 2-1. p. 130-132. (in Ukrainian)

Kolot A. (2014). Mizhdystsyplinarnyi pidkhid yak peredumova rozvytku ekonomichnoi nauky ta osvity. [An interdisciplinary approach as a prerequisite for the development of economic science and education]. Visnyk Kyivskoho natsionalnoho universytetu im. T. Shevchenka. Vol. 5 (158). p. 18–22. (in Ukrainian)

Krupka M. I., Demchyshak D. V., Kulchytskyi M. I. (2011). Formuvannia finansovoho potentsialu investytsiinoi diialnosti v ekonomitsi Ukrainy: monohrafiia. [Formation of the financial potential of investment activity in the economy of Ukraine: monograph]. Lviv: LNU im. Ivana Franka, 404 p. (in Ukrainian)

Kulchytska N.Ie., Dermanska L.V. (2016). Intelektualnyi potentsial yak skladova chastyna zabezpechennia innovatsiinoho rozvytku krainy. [Intellectual potential as an integral part of ensuring innovative development of the country]. Prychornomorski ekonomichni studii. Vol. 5. p 125-128. (in Ukrainian)

Lypovska K. (2017). «Intelektualnyi potentsial» u konteksti upravlinnia suspilnym rozvytkom: poniattia ta sutnist. ["Intellectual potential" in the context of social development management: concept and essence]. Derzhavne upravlinnia ta mistseve samovriaduvannia. Vol. 4. p. 21-27. (in Ukrainian)

Lozova T. I. , Shamin M. V. (2016). Intelektualnyi potentsial pidpryiemstva yak ekonomichna katehoriia. [Intellectual potential of the enterprise as an economic category]. Prychornomorski ekonomichni studii. Vol. 10. p. 113–116. (in Ukrainian)

Lopashchuk I. A. (2019). Doslidzhennia finansovoho potentsialu strakhovoi kompanii. [Research of the financial potential of the insurance company]. Finansovi doslidzhennia. Vol. 1 (6). URL: https://fr.stu.cn.ua/tmppdf/185.pdf. (in Ukrainian)

Maliuha N. M. (2005). Bukhhalterskyi oblik v Ukraini: teoriia y metodolohiia, perspektyvy rozvytku : monohrafiia. [Accounting in Ukraine: theory and methodology, development prospects: monograph]. Zhytomyr : ZhDTU, 548 p. (in Ukrainian)

Maliarets L. M. (2006). Vymiriuvannia oznak obiektiv v ekonomitsi: metodolohiia ta praktyka: nauk. vyd. [Measurement of features of objects in the economy: methodology and practice: Science. kind.]. Kharkiv : Vyd. KhNEU. 384 p. (in Ukrainian)

Marchenko V. M., Bondar A. I. (2018). Upravlinnia finansovym potentsialom pidpryiemstva. [Management of the financial potential of the enterprise]. Efektyvna ekonomika. Vol. 11. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=6644

Nahorniuk O.V. (2017). Funktsii ta pryntsypy systematyzatsii elementiv finansovoho potentsialu pidpryiemstva. [Functions and principles of systematization of the elements of the financial potential of the enterprise]. Infrastruktura rynku. Vol. 13. p. 145-152. (in Ukrainian)

Nazarpova T.Iu. (2016). Mekhanizm upravlinnia finansovym potentsialom promyslovykh pidpryiemstv na osnovi synerhetychnoho pidkhodu. [Mechanism for managing the financial potential of industrial enterprises based on a synergistic approach]. Ekonomika ta derzhava. Vol. 8. p. 127-130. (in Ukrainian)

Marr B., Schiuma G., Neely A. (2002). Assessing strategic knowledge assets in eBusiness. International Journal of Business Performance Management. Vol. 4. №2/3/4. p. 279–295.

Nilsson, C.-H., Ford D. Introducing intellectual potential – the case of Alfa Laval. Journal of intellectual capital, 2004. Vol. 5(3), p. 414-425. URL: http://www.emeraldinsight.com/journals.htm?articleid=884031

Ostapenko V.M. (2017). Defining financial potential. Ekonomika i suspilstvo. Vol. 8. p. 40-644.

Zahedi S. M. , Lotfi-Zade F. (2006). Dimensions and Models for measuring the intellectual capital. Motaleate Modiriyat. Vol. 55. p. 39–64.

Переглядів статті: 109
Завантажень PDF: 108
Опубліковано
2023-02-28
Як цитувати
Журавльова, І. (2023). МЕТОДОЛОГІЯ ОЦІНЮВАННЯ ФІНАНСОВОГО ПОТЕНЦІАЛУ ПІДПРИЄМСТВ В УМОВАХ ІНТЕЛЕКТУАЛІЗАЦІЇ ЕКОНОМІКИ. Економіка та суспільство, (48). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2023-48-77
Розділ
ФІНАНСИ, БАНКІВСЬКА СПРАВА ТА СТРАХУВАННЯ