УКРАЇНА В ПРОЦЕСАХ МІЖНАРОДНОЇ МІГРАЦІЇ РОБОЧОЇ СИЛИ: АНАЛІТИЧНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ

  • Світлана Бестужева Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця https://orcid.org/0000-0001-9658-3500
  • Вікторія Козуб Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця https://orcid.org/0000-0002-0402-8508
  • Маріанна Горобинська Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця https://orcid.org/0000-0002-4296-8234
Ключові слова: міжнародна міграція, аналіз, методи, міграційне законодавство, регулювання, розвиток

Анотація

Однією з характерних рис сучасного етапу розвитку цивілізації стала глобалізація практично усіх сфер суспільного життя. Особливого масштабу розвиток глобалізаційних процесів набув в економічній сфері, результатом чого стало формування єдиного світового господарства та світового ринку. Особливе місце в системі світового ринку належить світовому ринку робочої сили, і, як наслідок, міжнародній трудовій міграції. Проблема міграції в Україні дуже актуальна зараз. Значні геополітичні трансформації справляють вплив на всі без винятку аспекти життя суспільства, зокрема й на міграційні процеси. Підписання Угоди про асоціацію та безвізового режиму між Україною та ЄС спричинили проведення низки важливих реформ у сфері міграційного менеджменту. Водночас, військова агресія росії проти України обумовила масштабні вимушені переміщення населення, глибоку економічну кризу та інтенсифікацію трудової міграції в європейські країни. У Європейському Союзі вперше з 2001 року була впроваджена Директива про тимчасовий захист українців, в якій передбачено надання рівних з його громадянами прав нашим громадянам щодо проживання, праці, навчання, соціального забезпечення та медичної допомоги. В даній статті проведений аналіз сучасного стану та виявлені тенденції розвитку міжнародної міграції робочої сили у світі у цілому та в Україні зокрема, розроблені заходи з удосконалення державного регулювання міжнародних міграційних процесів в Україні з урахуванням її статусу кандидата у члени Європейського Союзу.

Посилання

Бестужева С.В., Золотухіна А.О. Аналітичне забезпечення дослідження міжнародних міграційних процесів в Україні. The IV International Scientific and Practical Conference «The latest implementation of technologies in education», November 21–23, Munich, Germany. Рр. 66–72. URL: https://eu-conf.com/ua/events/the-latest-implementation-of-technologies-ineducation/

Омельяненко В.А., Кулініч К.М. Міжнародні процеси інтелектуальної міграції в контексті глобальних інноваційних тенденцій. URL: http://asconf.com/eng/archive_view/103

Офіційний сайт Державного комітету статистики України. URL: http://www.ukrstat.gov.ua

Офіційний сайт Міжнародної організації з міграції. URL: http://iom.org.

Офіційний сайт Світового банку. URL: http://worldbank.org

Павлова В.О. Формування міграційної політики України в поєднанні з міжнародною трудовою міграцією. Актуальні проблеми держави і права. 2014. Вип. 72. С. 309–316.

Полковниченко С., Курочка В. «Відплив умів» з України як загроза національній безпеці. Проблеми і перспективи економіки та управління. 2016. № 4(8). С. 16–22.

Сідляр Д. О. Людський капітал в Україні: сучасний стан і тенденції розвитку. Бізнес Інформ. 2014. № 5. С. 232–237.

Стратегія державної міграційної політики України на період до 2025 року. URL: http://me.kmu.gov.ua/

Bestuzheva S.V., Zolotukhina A.O. Analitychne zabezpechennia dosildzhennia mizhnarodnykh mihratsiinykh protsesiv v Ukraini [Analytical support for tracking international migration processes in Ukraine] The IV International Scientific and Practical Conference «The latest implementation of technologies in education», November 21–23, Munich, Germany. Rr. 66-72. URL: https://eu-conf.com/ua/events/the-latest-implementation-of-technologies-ineducation/ (аccessed 20.03.2023)

Omelianenko V.A., Kulinich K.M. Mizhnarodni protsesy intelektualnoi mihratsii v konteksti hlobalnykh innovatsiinykh tendentsii [International processes of intellectual migration in the context of global innovation trends]. URL: http://asconf.com/eng/archive_view/103

Ofitsiinyi sait Derzhavnoho komitetu statystyky Ukrainy [Official website of the State Statistics Committee of Ukraine]. URL: http://www.ukrstat.gov.ua. (аccessed 20.03.2023)

Ofitsiinyi sait Mizhnarodnoi orhanizatsii z mihratsii [Official website of the International Organization for Migration]. URL: http://iom.org. (аccessed 20.03.2023)

Ofitsiinyi sait Svitovoho banku [Official website of the World Bank]. URL: http://worldbank.org. (аccessed 20.03.2023)

Pavlova V.O. (2014). Formuvannia mihratsiinoi polityky Ukrainy v poiednanni z mizhnarodnoiu trudovoiu mihratsiieiu [Formation of migration policy of Ukraine in combination with international labor migration]. Aktualni problemy derzhavy i prava, 72, 309–316. [in Ukrainian]

Polkovnychenko S., Kurochka V. (2016). «Vidplyv umiv» z Ukrainy yak zahroza natsionalnii bezpetsi [The «brain drain» from Ukraine as a threat to national security]. Problemy i perspektyvy ekonomiky ta upravlinnia, 4(8), 16–22. [in Ukrainian]

Sidliar D.O. (2014). Liudskyi kapital v Ukraini: suchasnyi stan i tendentsii rozvytku [Human capital in Ukraine: current state and development trends]. Biznes Inform, 5, 232–237. [in Ukrainian]

Stratehiia derzhavnoi mihratsiinoi polityky Ukrainy na period do 2025 roku. [Strategy of the state migration policy of Ukraine for the period until 2025]. URL: http://me.kmu.gov.ua/ (аccessed 20.03.2023).

Переглядів статті: 339
Завантажень PDF: 394
Опубліковано
2023-02-28
Як цитувати
Бестужева, С., Козуб, В., & Горобинська, М. (2023). УКРАЇНА В ПРОЦЕСАХ МІЖНАРОДНОЇ МІГРАЦІЇ РОБОЧОЇ СИЛИ: АНАЛІТИЧНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ. Економіка та суспільство, (48). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2023-48-71
Розділ
ЕКОНОМІКА