РИЗИКИ В ІННОВАЦІЙНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ

  • Маріанна Горобинська Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця https://orcid.org/0000-0002-4296-8234
Ключові слова: підприємство, стратегія, інновація, інноваційні процеси, інноваційні ризики, інноваційний проект, моделі управління ризиками, ризик-менеджмент

Анотація

Аналіз сучасних проблем інноваційній діяльності підприємств, розгляд питань щодо ефективності управління ризиками інноваційних проектів та умов зниження ризиків завжди є темою дискурсу і метою наукових досліджень. Інноваційний розвиток підприємства найчастіше характеризується високим рівнем ризику, а управління ризиками залишається маловивченою областю стратегічного менеджменту. Висока ризикованість інноваційних процесів обумовлена невизначеністю їх внутрішніх параметрів, а непередбачуваність змін зовнішнього економічного середовища вимагає нових концептуальних підходів до управління ризиками. Дослідження природи ризиків, вивчення їх характеристик і ситуацій, при яких вони виникають, є актуальним, оскільки ризики пов'язані із самою інновацією, її особливостями, оригінальністю та ексклюзивністю, а також з рівнем технологічного потенціалу підприємства і поставленими цілями. В інноваційному менеджменті проблема виникнення ризиків особливо висока, оскільки в інноваційному процесі невизначеність ринку зростає на величину інноваційної невизначеності, пов'язаною з реалізацією інновації. Забезпечення ефективної реалізації сформованої стратегії інноваційного розвитку підприємств викликає необхідність застосування нових методів та моделей управління ризиками. При вивченні теоретичних аспектів інноваційної діяльності підприємств важливим є розгляд ризик-менеджменту, як єдиної системи управління ризиками, що дає змогу забезпечити високу ефективність прийняття управлінських рішень для досягнення стратегічних і тактичних цілей підприємства. Представлена модель (технологія) управління ризиком передбачає виконання таких послідовних етапів: аналіз, оцінка і ідентифікація усіх можливих ризиків, визначення майбутніх втрат і збитків; вибір способів скорочення і утримання ризиків; визначення джерел покриття збитків; диверсифікація ризиків; розробка рекомендацій до змін гранично допустимих значень ризику в майбутньому. Запропонована стратегія управління дозволяє підприємству визначати шляхи зниження інноваційних ризиків та вибирати найбільш сприятливий сценарій організації ризик-менеджменту.

Посилання

Mottaeva A. B. (2017) Principy upravlenija innovacionnymi riskami predprinimatel'skih struktur [Principles of Innovation Risks Management of Enterpreneur’s Structures]. Internet-zhurnal «Naukovedenie» [Internet-Journal «Science Competence»]. Vol. 9. No. 5. Available at: https://naukovedenie.ru/PDF/93EVN517. (in Russian)

Gracheva M. V., Ljapina S. Ju. (2013) Upravlenie riskami innovacionnoj dejatel'nosti [Risks Management of Innovative Activity]. Vesti BSPU [BSPU News]. Vol. 2. No. 3. Pp. 85–90. Available at: https://elib.bspu.by/bitstream/doc/9312/1/313219.pdf. (in Russian)

Pulina T. (2017) Suchasni aspekty ta metody upravlinnia ryzykamy innovatsiinykh proektiv v Ukraini [Modern Aspects and Methods of Risk Management of Innovative Projects in Ukraine]. Ekonomika ta derzhava [Economy and State]. No. 10. Pp. 4–8. (in Ukrainian)

Abbas N. Yu., Ivanova N. M. (2020) Upravlenie riskami innovacij v organizacii [Innovation risk management in the organization]. Moscow Journal. No. 1. Available at: https://qje.su/ekonomicheskaya-teoriya/moskovskij-ekonomicheskij-zhurnal-1-2020-2. (in Russian)

Chursina E. G. (2019) Sushhnost' i vidy innovacionnogo riska [Essence and Kinds of an Innovative Risk]. Modern Science. No. 6. Vol. 2. Pp. 109–112. (in Russian)

Petrulevich E. A. (2018) Riski v innovacionnoj dejatel'nosti predprijatija [Risks in the Enterprise Innovative Activity]. Vestnik sovremennyh issledovanij [News of Modern Research]. No. 8.4 (23). Pp. 137–140. (in Russian)

Ivasenko A. G., Nikonova Ja. I., Sizova A. O. (2009) Innovacionnyj menedzhment [Innovative Management]. Moscow : KNORUS. 416 p. (in Russian)

Voinarenko M. P., Skaliuk R. V. (2008) Formuvannia ta otsinka mekhanizmu upravlinnia ryzykamy innovatsiinoi diialnosti promyslovykh pidpryiemstv [Formation and Assessment of the Risks Management Mechanisms of Industrial Enterprises Activity]. Herald of Khmelnytskyi national university. No. 5. Vol. 2 (119). Pp. 144–148. Available at: http://lib.khnu.km.ua/pdf/visnyk_tup/2008/2008-5t2-e.pdf#page=144. (in Ukrainian)

Zborovska O. (2016) Ryzyky v innovatsiinii diialnosti: teoretychni aspekty [Risks in Innovative Activity: Theoretical Aspects]. Investytsiyi: praktyka ta dosvid [Investments: Practice and Experience]. No. 23. Pp. 5–9. Available at: http://www.investplan.com.ua/pdf/23_2016/3.pdf. (in Ukrainian)

Gugelev A. V. (2007) Innovacionnyj menedzhment [Innovative Management]. Moscow : Dashkov i Co. 336 p. (In Russian)

Hohlov N. V. (1999) Upravlenie riskom [Risk Management]. Moscow : JuNITI-DANA. 239 p. (in Russian)

Buhai V. Z., Matsiuk O. V. (2017) Ryzyk-menedzhment yak instrument pidvyshchennia efektyvnosti hospodariuvannia [Risk Management as an Instrument to Improve the Efficiency of Business]. Eastern Europe: economy, business and management. No. 5 (10). Pp. 35–40. Available at: https://chmnu.edu.ua/wp-content/uploads/2019/07/Bugaj-V.Z.-Matsyuk-O.V..pdf. (in Ukrainian)

Chelovan, S. (2020). Metody ta instrumenty upravlinnia ryzykamy pry zdiisnenni innovatsiinoi diialnosti [Methods and Tools of Risk Management in Carrying out Innovative Activity]. Review of Transport Economics and Management, Vol. 3(19). Pp. 189–192. Available at: https://doi.org/10.15802/rtem.v0i3(19).210777. (in Ukrainian)

Bovin A. A., Cherednikova L. E., Jakimovich V. A. (2009) Upravlenie innovacijami v organizacii [Innovations Management at an Enterprise]. Moscow : Omega-L, 415 p. (in Russian)

Моттаева А. Б. Принципы управления инновационными рисками предпринимательских структур. Интернет-журнал «Науковедение». 2017. Т. 9. № 5. URL: https://naukovedenie.ru/PDF/93EVN517.

Грачева М. В., Ляпина С. Ю. Управление рисками инновационной деятельности. Весці БДПУ. 2013. Серия 2. № 3. С. 85–90. URL: https://elib.bspu.by/bitstream/doc/9312/1/313219.pdf.

Пуліна Т. В. Сучасні аспекти та методи управління ризиками інноваційних проектів в Україні. Економіка та держава. 2017. № 10. С. 4–8.

Аббас Н. Ю. Управление рисками инноваций в организации. Московский экономический журнал. 1/2020. URL: https://qje.su/ekonomicheskaya-teoriya/moskovskij-ekonomicheskij-zhurnal-1-2020-2.

Чурсина Е. Г. Сущность и виды инновационного риска. Modern Science. 2019. № 6. Т. 2. С. 109–112.

Петрулевич Е. А. Риски в инновационной деятельности предприятия. Вестник современных исследований. 2018. № 8.4 (23). С. 137–140.

Ивасенко А. Г., Никонова Я. И., Сизова А. О. Инновационный менеджмент : учебное пособие. Москва : КНОРУС, 2009. 416 с.

Войнаренко М. П., Скалюк Р. В. Формування та оцінка механізму управління ризиками інноваційної діяльності промислових підприємств. Вісник Хмельницького національного університету. 2008. № 5. Т. 2 (119). С. 144–148. URL: http://lib.khnu.km.ua/pdf/visnyk_tup/2008/2008-5t2-e.pdf#page=144.

Зборовська О. М. Ризики в інноваційній діяльності: теоретичні аспекти. Інвестиції: практика та досвід. 2016. № 23. С. 5–9. URL: http://www.investplan.com.ua/pdf/23_2016/3.pdf.

Гугелев А. В. Инновационный менеджмент : учебник. Москва : Торговая корпорация «Дашков и К0», 2007. 336 с.

Хохлов Н. В. Управление риском : учебное пособие. Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 1999. 239 с.

Бугай В. З., Мацюк О. В. Ризик-менеджмент як інструмент підвищення ефективності господарювання. Східна Європа: економіка, бізнес та управління. 2017. Вип. 5 (10). С. 35–40. URL: https://chmnu.edu.ua/wp-content/uploads/2019/07/Bugaj-V.Z.-Matsyuk-O.V..pdf.

Человань С. В. Методи та інструменти управління ризиками при здійсненні інноваційної діяльності. Review of transport economics and management. 2020. Вип. 3 (19). С. 189–192. DOI: https://doi.org/10.15802/rtem.v0i3(19).210777

Бовин А. А., Чередникова Л. Е., Якимович В. А. Управление инновациями в организации : учебное пособие. Москва : Омега-Л, 2009. 415 с.

Переглядів статті: 252
Завантажень PDF: 190
Опубліковано
2021-04-27
Як цитувати
Горобинська, М. (2021). РИЗИКИ В ІННОВАЦІЙНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ. Економіка та суспільство, (26). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2021-26-51
Розділ
ЕКОНОМІКА