ОЦІНЮВАННЯ РІВНЯ РИЗИКУ ВИНИКНЕННЯ ШАХРАЙСТВА НА ПІДПРИЄМСТВІ

Ключові слова: ідентифікація, шахрайські дії, ризик виникнення шахрайства, аудит

Анотація

У статті запропоновано методику оцінювання рівня загального ризику виникнення шахрайства на підприємстві та його потенційного впливу на діяльність підприємства. Оцінка ризику є необхідною умовою для розробки ефективних стратегій мінімізації наслідків шахрайства та забезпечення фінансової безпеки підприємства. Крім того, у статті наведено взаємозв’язок між кількістю додаткових та модифікованих аудиторських процедур, що необхідні для виявлення шахрайських дій на підприємстві і рівнем ризику виникнення шахрайства та силою і масштабом його впливу (у разі виникнення) на діяльність підприємства. Також у статті систематизовано додаткові та модифіковані аудиторські процедури, які необхідно застосовувати якщо на підприємстві виявлено значний рівень ризику виникнення шахрайства загалом чи з боку конкретних суб’єктів або їх груп. Крім того, у статті запропоновано методику оцінювання ризику виникнення конкретного виду шахрайства на підприємстві.

Посилання

Каменська Т. Шахрайства при аудиторській перевірці. Бухгалтерський облік і аудит. 2015. № 6. С. 2–7.

Хамига Ю. Я. Фінансове шахрайство: критерії ідентифікації та напрями мінімізації. Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора філософії за спеціальністю 072 «Фінанси, банківська справа та страхування», 2020. 308 с.

Кізима Т., Хамига Ю. Фінансове шахрайство: теоретична концептуалізація та економічне підґрунтя. Світ фінансів. 2019. Вип. 2 (59). С. 109-123.

Бура О. В., Добровольська І. І. Фінансове шахрайство в Україні та заходи протидії. URL: http://libfor.com/index.php?newsid=2879 (дата звернення: 12.10.2022).

Возняк Г. В. Фінансове шахрайство в бюджетній сфері: економічна сутність і різновиди. Бізнес Інформ. 2020. № 4 (507).

Шевцов В. М. Корпоративне шахрайство в українських компаніях. Довідник економіста. 2019. Вип. 6. С. 64-68. URL: https://sk.ua/wp-content/uploads/2019/06/%D0%A8%D0%B5%D0%B2%D1%86%D0%BE%D0%B2.pdf (дата звернення: 13.10.2022).

Кудирко О. М. Внутрішній аудит в Україні: сутність проблеми розвитку та шляхи їх усунення. Вісник Хмельницького національного університету. 2011. № 5, T. 1. С. 186-189. URL: http://journals.khnu.km.ua/vestnik/pdf/ekon/2011_5_1/186-189.pdf (дата звернення: 15.02.2023).

Климко Т. Ю., Мельник О. О. Корпоративне шахрайство: реалії сучасності. Науковий вісник Ужгородського університету. Серія: Економіка. 2015. Вип. 2. С. 185-190. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvuuec_2015_2_33 (дата звернення: 22.01.2023).

Стецюк О. Я., Чубай В. М. Виявлення шахрайства на підприємстві: алгоритм дій та ознаки, які вказують на значний ризик наявності шахрайських дій. Економіка та суспільство. 2023. №48. URL: https://economyandsociety.in.ua/index.php/journal/issue/view/48

Стецюк О. Я., Чубай В. М. Шахрайство на підприємствах: види, критерії ідентифікації та причини виникнення. Економіка та суспільство. 2023. №47. URL: https://economyandsociety.in.ua/index.php/journal/issue/view/47

Міжнародний стандарт аудиту 240 «Відповідальність аудитора, що стосується шахрайства, при аудиті фінансової звітності». URL: https://www.apu.net.ua/attachments/article/1151/2017_часть1.pdf (дата звернення: 11.10.2022).

Kamenska T. (2015). Shakhraistva pry audytorskii perevirtsi. [Audit fraud]. Bukhhalterskyi oblik i audyt (6nd ed., pp. 2–7) [in Ukrainian].

Khamyha Yu. Ya. (2020). Finansove shakhraistvo: kryterii identyfikatsii ta napriamy minimizatsii. [Financial fraud: identification criteria and directions for minimization]. Dysertatsiia na zdobuttia naukovoho stupenia doktora filosofii za spetsialnistiu 072 «Finansy, bankivska sprava ta strakhuvannia» (308 p) [in Ukrainian].

Kizyma T., Khamyha Yu. (2019). Finansove shakhraistvo: teoretychna kontseptualizatsiia ta ekonomichne pidgruntia. [Financial fraud: theoretical conceptualization and economic background]. Svit finansiv ‒ The world of finance (2nd ed., pp. 109–123) [in Ukrainian].

Bura O. V., Dobrovolska I. I. Finansove shakhraistvo v Ukraini ta zakhody protydii. [Financial fraud in Ukraine and countermeasures]. Retrieved from http://libfor.com/index.php?newsid=2879 [in Ukrainian].

Vozniak H.V. (2020). Finansove shakhraistvo v biudzhetnii sferi: ekonomichna sutnist i riznovydy. [Financial fraud in the budget sphere: economic essence and varieties]. Biznes Inform (4nd ed., 507 p.) [in Ukrainian].

Shevtsov, V. M. (2019). Korporatyvne shakhraistvo v ukrainskykh kompaniiakh. [Corporate fraud in Ukrainian companies]. Dovidnyk ekonomista ‒ Handbook of the economist (6nd ed., pp. 64-68). Retrieved from https://sk.ua/wp-content/uploads/2019/06/%D0%A8%D0%B5%D0%B2%D1%86%D0%BE%D0%B2.pdf [in Ukrainian].

Kudyrko O. M. (2011). Vnutrishnii audyt v Ukraini: sutnist problemy rozvytku ta shliakhy yikh usunennia. [Internal audit in Ukraine: the essence of the development problem and ways to eliminate them]. Visnyk Khmelnytskoho natsionalnoho universytetu ‒ Bulletin of the Khmelnytskyi National University (5nd ed., pp. 186–189). Retrieved from http://journals.khnu.km.ua/vestnik/pdf/ekon/2011_5_1/186-189.pdf [in Ukrainian].

Klymko T. Yu., Melnyk O. O. (2015). Korporatyvne shakhraistvo: realii suchasnosti. [Corporate fraud: modern realities]. Naukovyi visnyk Uzhhorodskoho universytetu ‒ Scientific Bulletin of Uzhhorod University Seriia: Ekonomika (2nd ed., pp. 185-190). Retrieved from http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvuuec_2015_2_33 [in Ukrainian].

Stetsiuk O. Ya., Chubai V. M. (2023). Vyiavlennia shakhraistva na pidpryiemstvi: alhorytm dii ta oznaky, yaki vkazuiut na znachnyi ryzyk naiavnosti shakhraiskykh dii. [Detection of fraud in the enterprise: an algorithm of actions and signs that indicate a significant risk of fraudulent actions] (48nd ed.). Retrieved from https://economyandsociety.in.ua/index.php/journal/issue/view/48 [in Ukrainian].

Stetsiuk O. Ya., Chubai V. M. (2023). Shakhraistvo na pidpryiemstvakh: vydy, kryterii identyfikatsii ta prychyny vynyknennia. [Fraud at enterprises: types, identification criteria and causes of occurrence] (47nd ed.). Retrieved from https://economyandsociety.in.ua/index.php/journal/issue/view/47 [in Ukrainian].

Mizhnarodnyi standart audytu 240 «Vidpovidalnist audytora, shcho stosuietsia shakhraistva, pry audyti finansovoi zvitnosti». [Auditor's responsibility for fraud in the audit of financial statements]. Retrieved from https://www.apu.net.ua/attachments/article/1151/2017_chast1.pdf [in Ukrainian].

Переглядів статті: 202
Завантажень PDF: 137
Опубліковано
2023-03-28
Як цитувати
Стецюк, О., & Чубай, В. (2023). ОЦІНЮВАННЯ РІВНЯ РИЗИКУ ВИНИКНЕННЯ ШАХРАЙСТВА НА ПІДПРИЄМСТВІ. Економіка та суспільство, (49). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2023-49-4
Розділ
ОБЛІК І ОПОДАТКУВАННЯ