ФІСКАЛЬНІ ВАЖЕЛІ ТА ПРАВОВІ ЗАСАДИ СТВОРЕННЯ ІНДУСТРІАЛЬНИХ ПАРКІВ В УКРАЇНІ

Ключові слова: податкові пільги, індустріальний парк, інвестиції, стратегія розвитку, оподаткування

Анотація

У представленій науковій статті розглянуто сутність та передумови створення та функціонування індустріальних парків, як одних з важливих елементів регіонального економічного розвитку. Описано особливості оподаткування індустріальних парків (далі ІП) з використанням інструментів податкових та митних пільг для організаторів та учасників ІП, що сприятиме подальшому розвитку високотехнологічної промисловості в країні. Також проаналізовано актуальний стан, особливості та проблематику функціонування індустріальних парків в Україні, що демонструє загальний рівень підготовки промислових майданчиків, та можливі перепони у залученні нових інвестицій від потенційних учасників. Окрема увага приділена обґрунтуванню новітньої Стратегії розвитку індустріальних парків в Україні, яка сприятиме формуванню привабливого інвестиційного середовища в країні та дозволить визначити напрямки та підґрунтя функціонування індустріальних парків в перспективі.

Посилання

Галасюк В.В. Індустріальні парки : світовий досвід та перспективи створення в Україні. Економічний аналіз. 2018. URL: http://socrates.vsau.edu.ua/repository/getfile.php/26786.pdf

Громов О. Інструмент заохочення промислового розвитку. Газета Кабінету Міністрів України «Урядовий кур’єр» від 12.02.2021 року. Випуск №29 (6897). URL: https://ukurier.gov.ua/uk/articles/instrument-zaohochennya-promislovogo-rozvitku/

Бойко О.М. Закордонний досвід державного регулювання інноваційної діяльності на промислових підприємствах Київської області. Електронне наукове видання «Науковий вісник Міжнародної Асоціації Науковців». 2022. URL: https://man.org.ua/nv/index.php/about/article/view/10

Данилович-Кропивницька М.Л. «Мережі у формі індустріальних парків як інструмент підвищення конкурентоспроможності регіонів». Міжнародна науково-практична конференція VI «Проблеми формування та реалізації конкурентної політики» Львів. 2019. URL: https://lpnu.ua/sites/default/files/2020/pages/187/zbirnyk18-19veresnya2019.pdf

Закон України «Про індустріальні парки» від 21.06.2012р. № 5018-VI. Офіційний портал Верховної Ради України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/5018-17#Text

Закон України «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо створення сприятливих умов для діяльності індустріальних парків в Україні» від 21.06.2022 № 2330-IX. Офіційний портал Верховної Ради України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2330-20#Text

Податковий кодекс України від 02.12.2010 № 2755-VI. Офіційний портал Верховної Ради України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2755-17#Text

«Індустріальні парки в Україні: податкове стимулювання». Департамент оподаткування юридичних осіб. Офіційний сайт Державної податкової служби України. URL: https://tax.gov.ua/zakonodavstvo/podatki-ta-zbori/mistsevi-podatki/podatok-na-neruhome-mayno--/komentari-fahivtsiv-dps-/636391.html

Митний кодекс України від 13.03.2012 № 4495-VI. Офіційний портал Верховної Ради України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4495-17#Text

«Індустріальні парки в Україні – 2022 рік». Департамент інвестицій, інновацій та інтелектуальної власності. Офіційний сайт Міністерства економіки України. URL: https://www.me.gov.ua/Documents/Detail?lang=uk-UA&id=47454ed4-b60a-4f37-bb77-b7f3127742f8&title=IndustrialniParkiVUkraini2022-Rik

Розпорядження Кабінету Міністрів України «Про схвалення Стратегії розвитку індустріальних парків на 2023-2030 роки» від 24.02.2023 № 176-р. Офіційний портал Верховної Ради України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/176-2023-%D1%80#n9

Halasyuk V.V. Industrialʹni parky : svitovyy dosvid ta perspektyvy stvorennya v Ukrayini. Ekonomichnyy analiz. 2018. URL: http://socrates.vsau.edu.ua/repository/getfile.php/26786.pdf [in Ukrainian]

Hromov O. Instrument zaokhochennya promyslovoho rozvytku. Hazeta Kabinetu Ministriv Ukrayiny «Uryadovyy kurʺyer» vid 12.02.2021 roku. Vypusk №29 (6897). URL: https://ukurier.gov.ua/uk/articles/instrument-zaohochennya-promislovogo-rozvitku/ [in Ukrainian]

Boyko O.M. Zakordonnyy dosvid derzhavnoho rehulyuvannya innovatsiynoyi diyalʹnosti na promyslovykh pidpryyemstvakh Kyyivsʹkoyi oblasti. Elektronne naukove vydannya «Naukovyy visnyk Mizhnarodnoyi Asotsiatsiyi Naukovtsiv». 2022. URL: https://man.org.ua/nv/index.php/about/article/view/10. [in Ukrainian]

Danylovych-Kropyvnytsʹka M.L. «Merezhi u formi industrialʹnykh parkiv yak instrument pidvyshchennya konkurentospromozhnosti rehioniv». Mizhnarodna naukovo-praktychna konferentsiya VI «Problemy formuvannya ta realizatsiyi konkurentnoyi polityky» Lʹviv. 2019. URL: https://lpnu.ua/sites/default/files/2020/pages/187/zbirnyk18-19veresnya2019.pdf [in Ukrainian]

Zakon Ukrayiny «Pro industrialʹni parky» vid 21.06.2012r. № 5018-VI. Ofitsiynyy portal Verkhovnoyi Rady Ukrayiny. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/5018-17#Text [in Ukrainian]

Zakon Ukrayiny «Pro vnesennya zmin do Podatkovoho kodeksu Ukrayiny shchodo stvorennya spryyatlyvykh umov dlya diyalʹnosti industrialʹnykh parkiv v Ukrayini» vid 21.06.2022 № 2330-IX. Ofitsiynyy portal Verkhovnoyi Rady Ukrayiny. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2330-20#Text [in Ukrainian]

Podatkovyy kodeks Ukrayiny vid 02.12.2010 № 2755-VI. Ofitsiynyy portal Verkhovnoyi Rady Ukrayiny. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2755-17#Text [in Ukrainian]

«Industrialʹni parky v Ukrayini: podatkove stymulyuvannya». Departament opodatkuvannya yurydychnykh osib. Ofitsiynyy sayt Derzhavnoyi podatkovoyi sluzhby Ukrayiny. URL: https://tax.gov.ua/zakonodavstvo/podatki-ta-zbori/mistsevi-podatki/podatok-na-neruhome-mayno--/komentari-fahivtsiv-dps-/636391.html [in Ukrainian]

9. Mytnyy kodeks Ukrayiny vid 13.03.2012 № 4495-VI. Ofitsiynyy portal Verkhovnoyi Rady Ukrayiny. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4495-17#Text [in Ukrainian]

«Industrialʹni parky v Ukrayini – 2022 rik». Departament investytsiy, innovatsiy ta intelektualʹnoyi vlasnosti. Ofitsiynyy sayt Ministerstva ekonomiky Ukrayiny. URL: https://www.me.gov.ua/Documents/Detail?lang=uk-UA&id=47454ed4-b60a-4f37-bb77-b7f3127742f8&title=IndustrialniParkiVUkraini2022-Rik [in Ukrainian]

Rozporyadzhennya Kabinetu Ministriv Ukrayiny «Pro skhvalennya Stratehiyi rozvytku industrialʹnykh parkiv na 2023-2030 roky» vid 24.02.2023 № 176-r. Ofitsiynyy portal Verkhovnoyi Rady Ukrayiny. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/176-2023-%D1%80#n9 [in Ukrainian]

Переглядів статті: 129
Завантажень PDF: 88
Опубліковано
2023-02-28
Як цитувати
Тучак, Т., & Німак, Я. (2023). ФІСКАЛЬНІ ВАЖЕЛІ ТА ПРАВОВІ ЗАСАДИ СТВОРЕННЯ ІНДУСТРІАЛЬНИХ ПАРКІВ В УКРАЇНІ. Економіка та суспільство, (48). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2023-48-64
Розділ
ФІНАНСИ, БАНКІВСЬКА СПРАВА ТА СТРАХУВАННЯ