АДМІНІСТРУВАННЯ АКЦИЗНОГО ПОДАТКУ У КОНТЕКСТІ ЙОГО ФІСКАЛЬНОЇ ЕФЕКТИВНОСТІ

Ключові слова: акцизний податок, підакцизна продукція (товари), ставки акцизного податку, адміністрування податків

Анотація

Стаття присвячена актуальній проблематиці адміністрування акцизного податку через призму фіскальної ефективності. Розкрито поняття «адміністрування», розглянуто його трактування, як з позиції держави так і відповідно до думок вітчизняних науковців і дослідників. Визначено позитивні та негативні чинники і фактори, які вагомо впливають на функціонування системи адміністрування акцизного податку. Проведено аналіз і відображено динаміку надходжень та частку акцизного податку в податкових надходженнях та доходах державного бюджету України упродовж 2016–2021 років. За допомогою представленої динаміки можна прослідкувати періоди, в яких акцизний податок краще проявляв свою фіскальну ефективність. Представлено структуру надходжень акцизного податку за групами підакцизних товарів (продукції) упродовж 2016–2021 років у відсотках. Згідно до якої визначено, яка категорія продукції (товарів) більше приносить податкових надходжень у бюджет країни, а яка є менш прибутковою. Спираючись на показники дохідності, зроблено висновки щодо чинників, які на них прямо чи опосередковано впливають. Розраховано динаміку виконання плану за податковими надходженнями акцизного податку упродовж 2016–2021 років. Відповідно до актуальної ситуації в країні зроблено припущення щодо того, що підняття ставок на акцизну продукцію (товари) негативно вплине на дохідну частину бюджету держави. Рекомендовано дотримування не тільки фіскальних інтересів держави у процесі адміністрування акцизного податку, а й врахування інтересів суб’єктів бізнесу, що набуває особливої актуальності в умовах стимулювання післявоєнного розвитку економіки. Таким чином система адміністрування акцизного податку стане більш гнучкою і ефективною.

Посилання

Боровик П.М., Колотуха С.М., Бечко В.П. Вдосконалення механізму податкового регулювання виробництва та обігу підакцизних товарів. Збірник наукових праць Уманського НУС. 2013. Вип. 82. Ч. 2: Економіка. С. 270–276.

Карпенко С.П. Фіскальний та регуляторний потенціал акцизного податку в контексті оподаткування тютюнових виробів. Science Rise. 2015. № 3 (8). С. 30–35.

Пислиця А.В. Теоретичні засади адміністрування акцизів. Фінанси, облік і аудит. 2014. Випуск 2 (24). С. 79–94. URL: https://core.ac.uk/download/pdf/32610893.pdf. (дата звернення 20.10.2022)

Соколовська А.М., Петраков Я.В. Гармонізація адміністрування акцизного податку в Україні у процесі виконання Угоди про асоціацію. Бізнес Інформ. 2017. № 11. С. 389–394. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/binf_2017_11_59 (дата звернення 19.10.2022)

Податковий кодекс України: Кодекс України від 02.12.2010 № 2755-VI. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2755-17#Text (дата звернення 18.10.2022)

Мельник П.В., Тарантул JI.JI., Варналій З.С. Податкова політика України: стан, проблеми та перспективи : монографія. Київ : Знання, 2008. 675 с.

Таранов І.М. Адміністрування та ефективність справляння податків в Україні. Фінансова система України : зб. наук. праць. 2007. Вип. 9, Ч. 1. С. 220–227.

Томнюк Т.Л. Дефініція «адміністрування податків»: сутність та специфічні особливості в управлінській діяльності податкових органів. Науковий вісник Буковинської державної фінансової академії : зб. наук. пр. 2009. № 4 (17). С. 56–62.

Звіти щодо виконання Державного бюджету. URL: https://www.mof.gov.ua/uk/previous-years-budgets (дата звернення: 18.10.2022).

Доходи Зведеного бюджету за 2020 рік. Міністерство фінансів України. 2021. URL: https://mof.gov.ua/storage/files/zvit_2020_%D1%81%D0%B0%D0%B9%D1%82.pdf (дата звернення: 18.10.2022).

Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо забезпечення збалансованості бюджетних надходжень у 2018 році: Закон України від 07.12.2017 № 2245-VIII. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2245-19#Text (дата звернення: 17.10.2022)

Директива Ради 2011/64/ЄС від 21 червня 2011 року про структуру і ставки акцизів, що застосовуються до тютюнових виробів. URL: https://ips.ligazakon.net/document/EU110048 (дата звернення: 20.10.2022).

Богдан Т. Антикризова фіскальна політика та проблеми акцизів. Бізнес Цензор. 2021. URL: https://biz.censor.net/columns/3296145/antikrizova_fskalna_poltika_ta_problemi_aktsizv (дата звернення: 21.10.2022).

Доходи Зведеного бюджету за 2020 рік. Міністерство фінансів України. 2021. URL: https://mof.gov.ua/storage/files/zvit_2020_%D1%81%D0%B0%D0%B9%D1%82.pdf (дата звернення: 18.10.2022).

Звіт про виконання Плану роботи Державної податкової служби України на 2021 рік. Державна податкова служба України. 2022. URL: https://tax.gov.ua/diyalnist-/plani-ta-zviti-roboti-/396505.html (дата звернення: 19.10.2022).

Borovyk P.M., Kolotukha S.M., Bechko V.P. (2013) Vdoskonalennia mekhanizmu podatkovoho rehuliuvannia vyrobnytstva ta obihu pidaktsyznykh tovariv [Improvement of the mechanism of tax regulation of production and circulation of excise goods]. Zbirnyk naukovykh prats Umanskoho NUS – Collection of scientific works of the Uman National Academy of Sciences, vol 82, no 2, pp. 270–276.

Karpenko S.P. (2015) Fiskalnyi ta rehuliatornyi potentsial aktsyznoho podatku v konteksti opodatkuvannia tiutiunovykh vyrobiv [Fiscal and regulatory potential of excise tax in the context of taxation of tobacco products]. Science Rise, vol. 3 (8), pp. 30–35.

Pyslytsia A.V. (2014) Teoretychni zasady administruvannia aktsyziv [Theoretical principles ofexcise administration]. Finansy, oblik i audyt – Finance, accounting and auditing, vol. 2 (24), pp. 79–94. Available at: https://core.ac.uk/download/pdf/32610893.pdf (accessed October 20, 2022)

Sokolovska A.M., Petrakov Ya.V. (2017) Harmonizatsiia administruvannia aktsyznoho podatku v Ukraini u protsesi vykonannia Uhody pro asotsiatsiiu [Harmonization of excise tax administration in Ukraine during the implementation of the Association Agreement]. Biznes Inform – Business Inform, vol. 11, pp. 389–394. Available at: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ binf_2017_11_59 (accessed October 19, 2022)

Podatkovyi kodeks Ukrainy [Tax Code of Ukraine]: Code of Ukraine dated 02.12.2010 No. 2755- VI. Available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2755-17#Text (accessed October 18, 2022)

Melnyk P.V., Tarangul L.L. Varnaliy Z.S. (2008) Podatkova polityka Ukrainy: stan, problemy ta perspektyvy; monohrafiia [Tax policy of Ukraine: state, problems and prospects: monograph]. Kyiv: Znannia. (in Ukrainian)

Taranov I.M. (2007) Administruvannia ta efektyvnist spravliannia podatkiv v Ukraini [Administration and efficiency of tax collection in Ukraine]. Finansova systema Ukrainy – Financial system of Ukraine, vol. 9 (1), pp. 220–227.

Tomniuk T.L. (2009) Definitsiia «administruvannia podatkiv»: sutnist ta spetsyfichni osoblyvosti v upravlinskii diialnosti podatkovykh orhaniv [Definition of "tax administration": essence and specific features in the management activity of tax authoritie]. Naukovyi visnyk Bukovynskoi derzhavnoi finansovoi akademii – Scientific Bulletin of the Bukovyna State Financial Academy, vol. 4 (17), pp. 56–62.

Zvity shchodo vykonannia Derzhavnoho biudzhetu [Reports on the implementation of the State budget]. Available at: https://www.mof.gov.ua/uk/previous-years-budgets (accessed October 18, 2022)

Dokhody Zvedenoho biudzhetu za 2020 rik. Ministerstvo finansiv Ukrainy. 2021 [Revenues of the consolidated budget for 2020. Ministry of Finance of Ukraine.2021]. Available at: https://mof.gov.ua/storage/files/zvit_2020_%D1%81%D0%B0%D0%B9%D1%82.pdf (accessed October 18, 2022)

Pro vnesennia zmin do Podatkovoho kodeksu Ukrainy ta deiakykh zakonodavchykh aktiv Ukrainy shchodo zabezpechennia zbalansovanosti biudzhetnykh nadkhodzhen u 2018 rotsi [On amendments to the Tax Code of Ukraine and some legislative acts of Ukraine to ensure the balance of budget revenues in 2018]. Law of Ukraine dated 07.12.2017 No. 2245-VIII. Available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2245-19#Text (accessed October 17, 2022)

Dyrektyva Rady 2011/64/IeS vid 21 chervnia 2011 roku pro strukturu i stavky aktsyziv, shcho zastosovuiutsia do tiutiunovykh vyrobiv [Council Directive 2011/64/EU of June 21, 2011 on the structure and rates of excise duties applied to tobacco products]. Available at: https://ips.ligazakon.net/document/EU110048 (accessed October 20, 2022)

Bohdan T. (2021) Antykryzova fiskalna polityka ta problemy aktsyziv [Anti-crisis fiscal policy and problems of excises]. Biznes Tsenzor – Business Censor. Available at: https://biz.censor.net/columns/3296145/antikrizova_fskalna_poltika_ta_problemi_aktsizv (accessed October 21, 2022)

Dokhody Zvedenoho biudzhetu za 2020 rik. Ministerstvo finansiv Ukrainy. 2021 [Revenues of the consolidated budget for 2020. Ministry of Finance of Ukraine]. Available at: https://mof.gov.ua/storage/files/zvit_2020_%D1%81%D0%B0%D0%B9%D1%82.pdf (accessed October 18, 2022)

Zvit pro vykonannia Planu roboty Derzhavnoi podatkovoi sluzhby Ukrainy na 2021 rik. Derzhavna podatkova sluzhba Ukrainy. 2022 [Report on the implementation of the Work Plan of the State Tax Service of Ukraine for 2021. State Tax Service of Ukraine. 2022]. Available at: https://tax.gov.ua/diyalnist-/plani-ta-zviti-roboti-/396505.html (accessed October 19, 2022)

Переглядів статті: 257
Завантажень PDF: 383
Опубліковано
2022-09-27
Як цитувати
Тучак, Т., & Шейко, Н. (2022). АДМІНІСТРУВАННЯ АКЦИЗНОГО ПОДАТКУ У КОНТЕКСТІ ЙОГО ФІСКАЛЬНОЇ ЕФЕКТИВНОСТІ. Економіка та суспільство, (43). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2022-43-63
Розділ
ОБЛІК І ОПОДАТКУВАННЯ