ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ РОЗВИТКУ МАЛОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА В АГРАРНІЙ СФЕРІ

Ключові слова: мале підприємництво, державне регулювання, аграрна сфера, державна політика, суб'єкти господарювання, підприємницька діяльність

Анотація

Проведено аналіз понять «підприємництво», «мале підприємництво». Актуальність питання державного регулювання різних сторін економічних відносин в аграрному секторі обумовила мету й завдання наукової статті. Визначено, що сучасна підтримка малого підприємництва повинна бути пріоритетом в напрямах економічної політики будь-якої цивілізованої держави тому, що мале підприємництво має певний ряд переваг, котрі багато в чому розкриваються його характеристиками. Проведено аналіз обсягів реалізованої товарів та послуг суб'єктами господарювання в аграрній сфері. Розглянуто теоретико-методичні підходи щодо визначення сутності та призначення державного регулювання підприємницької діяльності в аграрному секторі. Досліджено особливості подібних процесів в Україні та оцінено нормативно-правову базу. Доведено, що мале підприємництво займає особливу нішу в аграрному секторі більшості індустріально-розвинених країн світу, тому немаловажним воно також є і для економіки України в цілому. Його успішний розвиток є ключовим у забезпеченні зайнятості населення на сільських територіях й продовольчої безпеки країни.

Посилання

Офіційний сайт UNCTAD. Enterprise development. URL: https://unctad.org/topic/enterprise-development (дата звернення: 02.01.2023)

Данилишин Б. М. Нова державна підтримка агропромислового комплексу – шлях в нікуди. URL: https://ukr.lb.ua/economics/2016/04/07/332278_nova_derzhavna_pidtrimka.html (дата звернення: 20.12.2022).

Економічна енциклопедія: у 3 т. /ред. рада: Б. Д. Гаврилишин (голова) [та ін.]. Київ : Вид. центр «Академія», 2002. Т. 1 / відп. ред. С. В. Мочерний. 864 с.

Шумпетер Й. Теорія економічного розвитку. Дослідження прибутків, капіталу, кредиту, відсотка та економічного циклу. Видавничий дім : Києво-Могилянська академія, 2011. 244 с.

Малік М., Шпикуляк О., Супрун О. Розвиток підприємницької діяльності в аграрному секторі: макроекономічний аспект. Науковий вісник Ужгородського університету. 2017. Серія Економіка. Випуск 1 (49). Т.2. С.52–63.

Господарський кодекс України від 16.01.2003 р. № 436-ІV. URL: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/436-15.

Варналій З. С., Кузнєцова І. С. Державна регуляторна політика у сфері малого підприємництва / Ін-т екон. прогнозування НАН України. Київ, 2002. 104 с.

Офіційний сайт Державної служби статистики України. URL: https://www.ukrstat.gov.ua (дата звернення: 27.01.2023).

Могильний О. М. Державне регулювання аграрного виробництва в період трансформації економіки. Київ : ІАЕ УААН, 2002. 430с.

Андрійчук В. Г. Теоретико-методологічне обґрунтування ефективності виробництва. Економіка АПК. 2005. № 5. С. 52–63.

Гриньова В. М. Державне регулювання економіки : підручник. Київ : Знання, 2008. 398 c.

Закон України «Про розвиток та державну підтримку малого і середнього підприємництва в Україні» № 4618-VI від 22.03.2012 р. URL: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4618-17 (дата звернення: 09.01.2023).

Закон України «Про Державний бюджетна 2023 рік». URL: https://mof.gov.ua/uk/budget_2023-582 (дата звернення: 15.01.2023).

Офіційний сайт Національного інституту стратегічних досліджень. Допомога групи Світового банку Україні у період війни та відновлення країни. URL: https://niss.gov.ua/doslidzhennya/mizhnarodni-vidnosyny/dopomoha-hrupy-svitovoho-banku-ukrayini-u-period-viyny-ta (дата звернення: 22.02.2023).

Офіційний сайт Київської школи економіки (KSE). Огляд державної підтримки в АПК України. URL: https://kse.ua/wp-content/uploads/2021/10/State-support-review-20211009.pdf (дата звернення: 17.01.2023).

Fedun I., Bey R., Pysklyvets V. Theoretical aspekts of business in rural districts of Ukraine. Економіка та суспільство. 2022. Випуск № 40. DOI: https://doi.org/10.32782/2524-0072/2022-40-28

UNCTAD. Enterprise development. Available at: https://unctad.org/topic/enterprise-development

Danuluchun B.M. (2016). Nova derzhavna pidtrymka agropromyslovogo kompleksy-shlaich v nikudy. [New state support for the agro-industrial complex is a road to nowhere]. Available at: https://ukr.lb.ua/economics/2016/04/07/332278_nova_derzhavna_pidtrimka.html

Gavruluchun B. (2002). Ekonomichna encheklopedia: y 3 t./red. rada: Gavruluchun B. D. (golova) ta in. [Economic encyclopedia]. Kyiv: Vyd. center “Akademia”. T. 1.

Chympeter J. (2011). Teoria ekonomichnogo rozvytku. Doslidczennia prybutkiv, kapitalu, kredyty, vidsotka ta ekonomichnogo shuklu [Theory of economic development. A study of earnings, capital, credit, interest, and the business cycle] Vudavnuchyi dim Kyievo-Mogylianska akademia.

Malik M., Shpukyliak O., Sypryn O. (2017). Rozvytok pidpryemnychkoi diailnosti v agrarnomu sektori: makroekonomichnyi aspect.[Development of entrepreneurial activity in the agricultural sector: macroeconomic aspect]. Scientific Bulletin of Uzhhorod University. Economy series. Issue 1 (49). T. 2. P. 52–63. [in Ukrainian]

Gospodarskyi kodeks Ukrainy [Economic Code of Ukraine].16.01.2003 р. № 436-ІV. Available at: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/436-15 [in Ukrainian]

Varnaliia Z., Kuzneshova I. (2002). Derzhavna regyliatorna polityka u sferi malogo pidpryemnychtva [State regulatory policy in the field of small business]. I-nt ekon. prognozuvannia NAN Ukraina. Kyiv.

Derczavna sluczba statystyky Ukrainy [State Statistics Service of Ukraine]. Available at: https://www.ukrstat.gov.ua

Mogylnui O. (2002). Derczavne regylyivanni agrarnogo vyrobnuchtva v period transformachii ekonomiky. [State regulation of agricultural production in the period of economic transformation]. K.IAE YAAN.

Andriuchyk V. (2005). Teoretyko-metodychne obgruntuvannia efektyvnosti vyrobnychtva. [Theoretical and methodological justification of production efficiency]. Ekonomika APK, 5, 52-63.

Grynjova V. (2008). Derczavne regyluivannia ekonomiky : pidruchnyk. [State regulation of Economy]. Kyiv: Znannai. [in Ukrainian]

Zakon Ukrainy “Pro rozvytok t derzhavnu pidtrymku malogo i serednjogo pidpryemnychtva v Ukraini” [About the development and state support of small and medium-sized enterprises in Ukraine] № 4618-VI vid 22.03.2012. Available at: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4618-17

Zakon Ukrainy “Pro Derzhavnyi byitzhetna 2023 rik” [About the State Budget for 2023]. Available at: https://mof.gov.ua/uk/budget_2023-582

Ofichijnyi sajt Nachionalnogo instytutu strategichnyh doslidzhen. Dopomoga grupy Svitovogo banku Ukraini u period vijny ta vidnovltnnia krainy [Assistance of the World Bank Group to Ukraine during the war and reconstruction of the country]. Available at: https://niss.gov.ua/doslidzhennya/mizhnarodni-vidnosyny/dopomoha-hrupy-svitovoho-banku-ukrayini-u-period-viyny-ta

Ofichijnyi sajt Kyivskoi shkoly ekonomiky (KSE). Oglaid derzhavnoi pidtrumky v APK Ukrainy [Overview of state support in the agricultural sector of Ukraine]. Available at: https://kse.ua/wp-content/uploads/2021/10/State-support-review-20211009.pdf

Fedun I., Bey R., Pysklyvets V. (2022). Theoretical aspekts of business in rural districts of Ukraine. Ekonomika ta syspilstvo, 5, 1-6. DOI: https://doi.org/10.32782/2524-0072/2022-40-28

Переглядів статті: 117
Завантажень PDF: 74
Опубліковано
2023-02-28
Як цитувати
Федун, І., & Стецько, М. (2023). ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ РОЗВИТКУ МАЛОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА В АГРАРНІЙ СФЕРІ. Економіка та суспільство, (48). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2023-48-65
Розділ
ЕКОНОМІКА