ТОРГОВЕЛЬНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО УКРАЇНИ З КРАЇНАМИ ПІВНІЧНОЇ АФРИКИ

Ключові слова: міжнародна торгівля, експорт, імпорт, зовнішньоторговельний оборот, зовнішньоторговельне сальдо

Анотація

Зовнішньоекономічна діяльність стає основним чинником економічного розвитку, що проявляється у зростанні міжнародної торгівлі, лібералізації торговельних відносин та активній участі країн у процесах міжнародної економічної інтеграції. Президент України Володимир Зеленський проголосив 2023 – роком посилення роботи з Африкою. Активізація торгівлі з близькосхідними та африканськими країнами – у топі завдань ТПП й МЗС на 2023-й! У цих умовах стають затребуваними системні дослідження сучасного стану, тенденцій та структурний змін зовнішньої торгівлі України, особливо в контексті ідентифікації окремих країн (різнонаправленість геополітичного впливу в регіоні Північної Африки). Такі дослідження потребують об’єктивної статистики та методичного забезпечення. Метою роботи є дослідження переваг торговельного співробітництва між Україною та країнами Північної Африки і визначення можливостей використання результатів у розробці основ торговельної політики України. Проведено порівняльний аналіз показників, що відображають зовнішньоторговельну політику та ставлення країн до покращення підтримки експорту в Україні та країнах Північної Африки.

Посилання

Антонюк П.О., Антонюк О.П., Ступницька Т.М., Баранюк Х.О. Аналіз сучасного стану торгівлі України і країн Африки агропродовольчими товарами. Економіка харчової промисловості 2019 Т.11. С.3-12. DOI: https://doi.org/10.15673/fie.v11i2.1388

Біда М.Б. Неоднорідний вплив міжнародної торгівлі на економічне зростання регіонів світу. URL: https://lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2015/12/dis_Bida.pdf

Богородицька Г. Є. Проблеми та перспективи зовнішньоекономічних відносин України та країн Африки. URL: https://prostir.pdaba.dp.ua/index.php/journal/article/view/1010/979

Duginets, G., Omran, H. Z. (2022) Assessment of the effectiveness of Ukraine's foreign trade policy with the Middle East and Africa countries. Access to science, business, innovation in digital economy, ACCESS Press, 3(2): 147-158. DOI: https://doi.org/10.46656/access.2022.3.2(5)

Vlasenko L. Complementarity of Trade between Ukraine and the People’s Republic of China as an Indicator of the Effectiveness of Bilateral Cooperation. «Modern Economics», №15 (2019), pp.57-61

Гасім Cалах. Африка в сучасній моделі світової економіки: QUO VADIS?. Ефективна економіка, №5 (2015), URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=4078

Економіка Марокко. URL: https://export.gov.ua/country/215-morocco

Економіка Тунісу. URL: https://export.gov.ua/country/264-tunisia

Марчук С.І. «Три кити» економіки Єгипту. URL: https://www.naurok.com.ua/doslidzhennya-tri-kiti-ekonomiki-giptu-sueckiy-kanal-nafta-turizm-geografiya-10-klas-115858.html

Mikic, M. & Gilbert, J. (2007). Trade Statistics in Policymaking: A Handbook of Commonly Used Trade Indices and Indicators. Bangkok United: Nations ESCAP, pp.80-81.

G. Smaliychuk. The main tendencies and prospects of interaction of Ukraine with the countries of the Middle East and North Africa. URL: http://www.economy.in.ua/pdf/10_2020/17.pdf

Черемісіна С.Г. Стан та перспективи розвитку експорту зернових культур з України до країн Африки. Економіка АПК. - 2021. - № 3 - С. 33 URL: http://www.eapk.org.ua/sites/default/files/eapk/2021/03/ekonomikaapk_2021_03_p_33_43.pdf

Шеремет О. В. Структура та тенденції диверсифікації зовнішньої торгівлі ЄС з країнами Північної Африки. URL: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgibin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF/molv_2015_2(3)__37.pdf

Шиманська К.В. Стан та перспективи зовнішньої торгівлі України з країнами Північної Африки. URL: https://conf.ztu.edu.ua/wp-content/uploads/2019/06/262.pdf

Сучасний стан економіки та розвитку Марокко. URL: https://svitppt.com.ua/geografiya/marokko1.html

Оцінка впливу лібералізації режиму торгівлі Тунісу. URL: https://ukrlegprom.org/wp-content/uploads/presentation-tunisia-ukraine-2021.pdf

Георгій Ерман. Недооцінена. Як Африка може врятувати майбутнє України. URL: https://www.bbc.com/ukrainian/features-52988666

Державна служби статистики України. Зовнішньоекономічна діяльність. URL: https://ukrstat.gov.ua/operativ/operativ2021/zd/ztt/arh_ztt2021.html

Торговельно-економічне співробітництво між Україною та Арабською Республікою Єгипет. URL: https://egypt.mfa.gov.ua/spivrobitnictvo/397-torgovelyno-jekonomichne-spivrobitnictvo-mizh-ukrajinoju-ta-jegiptom/torgovelno-ekonomichne-spivrobitnictvo

Торговельно-економічне співробітництво України з Марокко. URL: https://morocco.mfa.gov.ua/spivrobitnictvo/3235-trade/torgovelno-ekonomichne-spivrobitnictvo-z-marokko

Торговельно-економічне співробітництво між Україною і Тунісом. URL: https://tunis.mfa.gov.ua/spivrobitnictvo/torgovelno-ekonomichne-spivrobitnictvo/562-torgovelyno-jekonomichne-spivrobitnictvo-mizh-ukrajinoju-i-tunisom

Статистична база даних Всесвітньої торгівельної організації (WTO) URL: https://www.wto.org/english/tratop_e/region_e/rta_participation_map_e.htm

Antonuk, P. (2019). Analiz sychasnogo stany torgivli Ukrainu i krain Afruku agroprodovolchumu tovaramu [Analysis of the current state of trade of Ukraine and African countries in agro-food products]. Ekonomika harchovoi promuslovosti, vol. 11(2), pp. 3–12. DOI: https://doi.org/10.15673/fie.v11i2.1388 [in Ukrainian]

Bida, M.B. (2015) Neodnoridnuu vpluv mignarodnoi torgivli na economichne zrostanni regioniv svity [Heterogeneous influence of international trade on the economic growth of world regions]. Candidate’s thesis. Lviv. [in Ukrainian]

Bogoroduchka, G. Problemu ta perspektuvu zovnichnoekonomichnuh vidnosun Ukrainian ta krain Afruku [Problems and prospects of foreign economic relations between Ukraine and African countries]. Available at: https://prostir.pdaba.dp.ua/index.php/journal/article/view/1010/979

Duginets, G., Omran, H.Z. (2022) Assessment of the effectiveness of Ukraine's foreign trade policy with the Middle East and Africa countries. Access to science, business, innovation in digital economy, ACCESS Press, 3(2): 147–158. DOI: https://doi.org/10.46656/access.2022.3.2(5)

Vlasenko, L. (2019) Complementarity of Trade between Ukraine and the People’s Republic of China as an Indicator of the Effectiveness of Bilateral Cooperation. «Modern Economics», vol. 15, pp. 57–61. DOI: https://doi.org/10.31521/modecon.V15(2019)-08 [in Ukrainian]

Gacim Salah (2015) Africa v sychasnii modeli svitovoi economicu [Africa in the modern model of the world economy: QUO VADIS?]. Efectuvna economica, vol. 5, pp. 1–6. Available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=4078

Ekonomika Marokko [Economy of Morocco]. Available at: https://export.gov.ua/country/215-morocco

Ekonomika Tynisy [Economy of Tunisia]. Available at: https://export.gov.ua/country/264-tunisia

Marchyk, C. «Tru kutu» ekonomiku Egupty["Three whales" of the economy of Egypt]. Available at: https://www.naurok.com.ua/doslidzhennya-tri-kiti-ekonomiki-giptu-sueckiy-kanal-nafta-turizm-geografiya-10-klas-115858.html

Mikic, M. & Gilbert, J. (2007) Trade Statistics in Policymaking: A Handbook of Commonly Used Trade Indices and Indicators. Bangkok United: Nations ESCAP, pp. 80–81.

G. Smaliychuk. The main tendencies and prospects of interaction of Ukraine with the countries of the Middle East and North Africa. Available at: http://www.economy.in.ua/pdf/10_2020/17.pdf

Cheremisina S.H. Stan ta perspektuvu rozvutky eksporty zernovuh kyltyr z Ukrainu do krain Afruku [The state and prospects for the development of the export of grain crops from Ukraine to African countries]. Available at: http://www.eapk.org.ua/sites/default/files/eapk/2021/03/ekonomikaapk_2021_03_p_33_43.pdf

Sheremet О.В. Struktura ta tendensii deversifikashii zovnichnoi torgivli EC z krainamu Afruku [The structure and trends of diversification of EU foreign trade with North African countries]. Available at: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgibin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF/molv_2015_2(3)__37.pdf

Shumansra K.B. Stan ta perspektuvu zovnichnoi torgivli Ukrainian ta krain pivnichnoi Pivnichnoi Afruku [State and prospects of Ukraine's foreign trade with North African countries]. Available at: https://conf.ztu.edu.ua/wp-content/uploads/2019/06/262.pdf

Sychasnui stan ekonomiku ta rozvutky Marokko [The current state of the economy and development of Morocco]. Available at: https://svitppt.com.ua/geografiya/marokko1.html

Osinka vpluvy liberalizasii rezumy torgivli Tynisy [Assessment of the impact of the liberalization of the trade regime of Tunisia]. Available at: https://ukrlegprom.org/wp-content/uploads/presentation-tunisia-ukraine-2021.pdf

Erman G. Nedooscnena. Jak Afruka moze vratuvatu maibutne Ukraine. [Underrated. How Africa can save the future of Ukraine]. Available at: https://www.bbc.com/ukrainian/features-52988666

Dergavna slugba statustuku Ukraine. Zovnishnoekonomichna diilnist [State Statistics Service of Ukraine. Foreign economic activity]. Available at: https://ukrstat.gov.ua/operativ/operativ2021/zd/ztt/arh_ztt2021.html

Torgovelno-ekonomichne spivrobitnuchtvo mig Ukrainu ta Arabskou Respublikou Egupet [Trade and economic cooperation between Ukraine and the Arab Republic of Egypt]. Available at: https://egypt.mfa.gov.ua/spivrobitnictvo/397-torgovelyno-jekonomichne-spivrobitnictvo-mizh-ukrajinoju-ta-jegiptom/torgovelno-ekonomichne-spivrobitnictvo

Torgovelno-ekonomichne spivrobitnuchtvo mig Ukrainu i Marokko [Trade and economic cooperation between Ukraine and Morocco]. Available at: https://morocco.mfa.gov.ua/spivrobitnictvo/3235-trade/torgovelno-ekonomichne-spivrobitnictvo-z-marokko

Torgovelno-ekonomichne spivrobitnuchtvo mig Ukrainu i Tynisom [Trade and economic cooperation between Ukraine and Tunisia]. Available at: https://tunis.mfa.gov.ua/spivrobitnictvo/torgovelno-ekonomichne-spivrobitnictvo/562-torgovelyno-jekonomichne-spivrobitnictvo-mizh-ukrajinoju-i-tunisom

Statustuchna baza danuh vsesvitnoi torgovelnoi organizasii (WTO) [Statistical database of the World Trade Organization (WTO)]. Available at: https://www.wto.org/english/tratop_e/region_e/rta_participation_map_e.htm

Переглядів статті: 163
Завантажень PDF: 108
Опубліковано
2022-12-27
Як цитувати
Федун, І., Олейніков, Ю., & Степічєва, О. (2022). ТОРГОВЕЛЬНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО УКРАЇНИ З КРАЇНАМИ ПІВНІЧНОЇ АФРИКИ. Економіка та суспільство, (46). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2022-46-23
Розділ
МІЖНАРОДНІ ЕКОНОМІЧНІ ВІДНОСИНИ