ІНВЕСТИЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ В УКРАЇНІ ПІСЛЯ ПОВНОМАСШТАБНОГО ВТОРГНЕННЯ В УКРАЇНУ

Ключові слова: іноземний капітал, інвестування, економіка, галузь економіки

Анотація

Мета статті полягає у визначенні змісту та особливостей залучення інвестицій до України, після повномасштабного вторгнення, а також визначення основних та перспективних напрямів економічного життя де найбільше залучаються інвестиції й відповідно мають найбільший ефект, як для України, так і для інвесторів. У науковій статті використано такі методи дослідження: індукції, дедукції, синтезу, порівняння, графічний, моделювання. Проаналізовано динаміку залучення інвестицій до України за період 2017-2022 років та надано прогноз щодо обсягів інвестицій на майбутній 2023 рік діяльності. Визначено основні галузі, що були перспективними для залучення інвестицій до та після початку повномасштабного вторгнення. Проаналізовано зміну динаміки інвестицій в галузях, котрі найбільше постраждали. Проаналізовано закордонний досвід залучення інвестицій до країн, котрі зазнали впливу агресора.

Посилання

Закон України «Про режим іноземного інвестування» від 19.03.1996 № 93/96 - ВР. URL: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/93/96-вр

Вініченко, І. І., Самілик, Т. М., Олексюк, В. О. (2021). Бізнес-процеси в теорії інвестиційної діяльності підприємств. Агросвіт. № 18, 22-27. URL: http://www.agrosvit.info/pdf/18_2021/4.pdf

Гук, О. В., Мохонько, Г. А., Шендерівська, Л. П. (2021). Тенденції інвестування в Україні. Економіка та суспільство. № 29. URL: https://economyandsociety.in.ua/index.php/journal/article/view/577

Караван, Н. А. (2019). Класифікація інвестицій та обґрунтування вибору критеріїв їх ефективності. Інвестиції: практика та досвід. № 1, 13–17.

Офіційний сайт Міністерства Фінансів України. URL: https://index.minfin.com.ua/ua/economy/fdi

Удосконалення статистики прямих іноземних інвестицій (ПІІ): передавання Національному банку функції публікації даних та врахування реінвестованих доходів реального сектору. (2020). Департамент статистики та звітності. Київ. URL: https://bank.gov.ua/ua/files/JWsfbiduZsXxMfa

Хмелюк, А. В., Гук, О. В. (2021) Перспективи використання альтернативної енергетики: тенденції інвестування в Україні. Бізнес, інновації, менеджмент: проблеми та перспективи: зб.тез доп. ІІ Міжнар. наук.-практ. конф. Київ: КПІ ім. Ігоря Сікорського, Політехніка, 242-243. URL: http://confmanagement.kpi.ua/proc/article/download/231813/230740

Шендерівська, Л. П., Гук, О. В., Мохонько, Г. А. (2022). Трансформація бізнес-моделей в умовах війни та пандемії. Економічний простір. №179, 79-85. DOI: https://doi.org/10.32782/2224-6282/179-12

Boikivska, G., Mokhonko, G., Andrushkiv, R., Lytvynova, L., Guk, O. (2022). Modern Technologies of Personnel Management in the Conditions of Digital Economy Development. Vol. 22. No. 2. 283-289. DOI: https://doi.org/10.22937/IJCSNS.2022.22.2.35

Koreniuk, P., Kopyl, O. (2018). Conceptual approaches and methods for determining the investment attractiveness of the national economy. Economic journal of Lesia Ukrainka Eastern European National University. Т. 14, № 2, 56–62.

Painter, G. (2022). Innovation in Investment Management. The Investment Association. 2022.

Shenderivska, L., Lazorenko, T., Butkevych, O., Khomenko, A., Shuprudko, N. (2022). Information Support for Economic Growth and Security under the Influence of COVID-19. IJCSNS International Journal of Computer Science and Network Security, Vol. 22 No. 1, 2022, 206-212.

Zakon Ukrainy «Pro rezhum inizemnogo investuvannia» vid 19.03.1996 № 93/96- ВР. URL: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/93/96-вр [in Ukrainian].

Vinichenko I. I., Samilyk T. M., Oleksyuk V. O. (2021). Biznes-procesi v teorii investuciinoi dialnosti pidpriemstva. Agrosvit. № 18, 22-27. URL: http://www.agrosvit.info/pdf/18_2021/4.pdf [in Ukrainian].

Huk O. V., Mohonko G. A., Shenderivska L. P. (2021). Tendencii investuvannya v Ukraini. Economika ta suspilstvo. № 29. URL: https://economyandsociety.in.ua/index.php/journal/article/view/577 [in Ukrainian].

Karavan N. A. (2019). Klasifikacia investicii ta obgruntuvanna vybory kruteriiv ix efektuvnosti. Investicii: praktuka ta dosvid. № 1, 13–17 [in Ukrainian].

Oficiinii sait Ministerstva Finansiv Ukraini. URL: https://index.minfin.com.ua/ua/economy/fdi [in Ukrainian].

Ydoskonalennja statustuki pramih inozemnix investicii. Departament statystyki ta zvitnosti. (2020). Kyiv. URL: https://bank.gov.ua/ua/files/ JWsfbiduZsXxMfa [in Ukrainian].

Khmelyuk A. V., Huk O. V. (2021) Perspektivu vukoristanna alternatuvnoi energetyki: tendencii investuvanna v Ukraini. Biznes, innovacii, menedgment: problem ta perspektivu. Kyiv: KPI im. Igora Sikorskogo. Politehnika, 242-243. URL: http://confmanagement.kpi.ua/proc/article/download/ 231813/230740 [in Ukrainian].

Shenderivska L. P., Huk O. V., Mohonko G. A. (2022). Transformacia biznes-modeley v ymovah vijnu ta pandemii. Ekonomicnij prostir, № 179, 79-85. DOI: https://doi.org/10.32782/2224-6282/179-12 [in Ukrainian].

Boikivska, G., Mokhonko, G., Andrushkiv, R., Lytvynova, L., Guk, O. (2022). Modern Technologies of Personnel Management in the Conditions of Digital Economy Development. Vol. 22. No. 2, 283-289. DOI: https://doi.org/10.22937/IJCSNS.2022.22.2.35 [in Ukrainian].

Koreniuk, P., Kopyl O. (2018). Conceptual approaches and methods for determining the investment attractiveness of the national economy. Economic journal of Lesia Ukrainka Eastern European National University. Т. 14, № 2, 56–62.

Painter, G. (2022). Innovation in Investment Management. The Investment Association. 2022. URL: https://www.theia.org/media/savingmatters/innovation-investment-management

Shenderivska, L., Lazorenko, T., Butkevych, O., Khomenko, A., Shuprudko, N. (2022). Information Support for Economic Growth and Security under the Influence of COVID-19. IJCSNS International Journal of Computer Science and Network Security, Vol. 22 No. 1, 206-212 [in Ukrainian].

Переглядів статті: 495
Завантажень PDF: 706
Опубліковано
2023-02-28
Як цитувати
Різник, Д. (2023). ІНВЕСТИЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ В УКРАЇНІ ПІСЛЯ ПОВНОМАСШТАБНОГО ВТОРГНЕННЯ В УКРАЇНУ. Економіка та суспільство, (48). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2023-48-60
Розділ
ЕКОНОМІКА