ТЕНДЕНЦІЇ ІНВЕСТУВАННЯ В УКРАЇНІ

  • Ольга Гук Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» https://orcid.org/0000-0002-8129-8392
  • Ганна Мохонько Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» https://orcid.org/0000-0003-2126-6871
  • Ліна Шендерівська Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»
Ключові слова: тенденції інвестування, іноземні інвестиції, інвестиційна привабливість, проблеми розвитку інвестиційної діяльності

Анотація

У статті розкрито основні тенденції інвестування в Україні. Авторами проаналізовано розмір прямих іноземних інвестицій в Україну та прямі іноземні інвестиції з України протягом 2016-2020 рр. Наведено перелік основних країн-інвесторів в Україну в 2020 році. Виокремлено передумови стабільного економічного розвитку країни та її регіонів. У статті досліджено фактори інвестиційної привабливості України. Розглянуто капітальні інвестиції помислових підприємств в 2015-2020 рр. Проаналізовано найбільш привабливі галузі для власників промислових підприємств та держави в контексті капітальних інвестицій за видами промислової діяльності протягом 2015-2010 рр. Авторами детально досліджено галузі переробної промисловості у 2015-2020 рр. і визначено найбільш та найменш привабливі галузі для інвестиційних вливань. У статті авторами оцінено тенденції в галузі машинобудування, зокрема певні негативні зміни в обсязі інвестицій в зв’язку із пандемією. Авторами визначено, що в 2020 році через негативний економічний та політичний стан в країні, найбільше скоротився обсяг інвестицій в галузь виробництва автотранспорту. Розглянуто пріоритетні напрями іноземних капіталовкладень в Україні за 2020 рік та визначено переробну промисловість, фінансову діяльність, торгівлю та інші напрями іноземних капіталовкладень як найбільш пріоритетні галузі. Виокремлено основні проблеми розвитку інвестиційної діяльності в Україні та в результаті проведених досліджень визначено перспективи регулювання процесу розвитку інвестиційної системи в Україні. Авторами наведено стратегічні орієнтири щодо формування позитивного інвестиційного клімату в Україні та проаналізовано причини несприятливого інвестиційного клімату. Авторами запропоновано комплекс заходів для покращення інвестиційного клімату в Україні.

Посилання

Бенджамін Грем. Розумний інвестор. Стратегія вартісного інвестування. Київ : Наш формат, 2019. 234 с.

Гук О. В., Грищенко А. О. Вітчизняний та зарубіжний досвід удосконалення методик визначення ставки дисконтування. Економічний простір: Збірник наукових праць. 2012. № 68. С. 173–179.

Державна служба статистики України. Офіційна сторінка. URL :http://www.ukrstat.gov.ua/(дата звернення: 29.04.2021).

Інноваційно-інвестиційна діяльність у національній економіці: сучасний стан та шляхи вдосконалення. URL: http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF/znpnadu_2014_1_9.pdf (дата звернення: 04.05.2021).

Мельник А. В., Гук О. В. Механізм забезпечення інноваційного розвитку на промисловому підприємстві. Бізнес, інновації, менеджмент: проблеми та перспективи: зб.тез доп. ІІ Міжнарод. наук.-практ. конф. (Київ, 22 квіт. 2021 р.). Київ, 2021. С. 228–229.

Прямі іноземні інвестиції (ПІІ) в Україну. Мінфін. URL: https://index.minfin.com.ua/ua/economy/fdi/ (дата звернення 20.03.2021).

Розвиток інвестиційної та інноваційної діяльності в Україні. URL: https://zet.in.ua/statistika-2/rozvitok-investicijnoї-ta-innovacijnoї-diyalnosti-v-ukraїni/ (дата звернення: 05.05.2021).

Шевчук В. Я., Рогожин П. С. Основи інвестиційної діяльності. Київ : Генеза, 2018. 266 с.

Hrem, B. (2019). Rozumnyi investor. Stratehiia vartisnoho investuvannia [A smart investor. Value investment strategy]. Kyiv: Nash format. [in Ukrainian]

Guk, O. V. & Hryshchenko, A. O. (2012). Vitchyznianyi ta zarubizhnyi dosvid udoskonalennia metodyk vyznachennia stavky dyskontuvannia [Domestic and foreign experience in improving methods for determining the discount rate]. Ekonomichnyi prostir: Zbirnyk naukovykh prats [Economic scope: the collection of scientific works], 68, 173–179. [in Ukrainian]

Derzhavna sluzhba statystyky Ukrainy. Ofitsiina storinka [State Statistics Service of Ukraine. official page]. Retrieved from: http://www.ukrstat.gov.ua/

Innovatsiino-investytsiina diialnist u natsionalnii ekonomitsi: suchasnyi stan ta shliakhy vdoskonalennia [Innovation and investment activities in the national economy: current status and ways to improve]. Retrieved from: http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF/znpnadu_2014_1_9.pdf

Melnyk A. V. & Guk O. V. (2021). Mekhanizm zabezpechennia innovatsiinoho rozvytku na promyslovomu pidpryiemstvi. [The mechanism of providing innovative development at the industrial enterprise]. In O. Gavrysh, V. Dergachova (Ed.), Proceedings from ISPCBIMPP’ 21: II Mizhnarodna naukovo-praktychna konferentsiia «Biznes, innovatsii, menedzhment: problemy ta perspektyvy» – II Internatonal Scientific and Practical Conference «Business, Innovation, Management: Problems and Perspectives» (Kyiv, April 22nd, 2021) (pp. 228-229). Kyiv: Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute, Publishing house «Politekhnika». [in Ukrainian]

Priami inozemni investytsii (PII) v Ukrainu. Minfin [Foreign direct investment (FDI) in Ukraine. Ministry of Finance]. Retrieved from: https://index.minfin.com.ua/ua/economy/fdi/

Rozvytok investytsiinoi ta innovatsiinoi diialnosti v Ukraini [Development of investment and innovation activities in Ukraine]. Retrieved from: https://zet.in.ua/statistika-2/rozvitok-investicijnoї-ta-innovacijnoї-diyalnosti-v-ukraїni/

Shevchuk, V. Ya. & Rohozhyn, P. S. (2018) Osnovy investytsiinoi diialnosti [Basics of investment activity]. Kyiv: Heneza. [in Ukrainian]

Переглядів статті: 1466
Завантажень PDF: 1012
Опубліковано
2021-07-27
Як цитувати
Гук, О., Мохонько, Г., & Шендерівська, Л. (2021). ТЕНДЕНЦІЇ ІНВЕСТУВАННЯ В УКРАЇНІ. Економіка та суспільство, (29). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2021-29-35
Розділ
МЕНЕДЖМЕНТ