НЕОБХІДНІСТЬ ЗАСТОСУВАННЯ ІННОВАЦІЙНИХ ЛОГІСТИЧНИХ ПРОЦЕСІВ ДЛЯ РОЗВИТКУ СУЧАСНИХ ПІДПРИЄМСТВ

  • Ольга Гук Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» https://orcid.org/0000-0002-8129-8392
  • Олена Кучма Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» https://orcid.org/0000-0001-5040-9232
  • Анна Мельник Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» https://orcid.org/0000-0002-8658-8751
Ключові слова: логістична діяльність, інноваційні логістичні процеси, розвиток сучасних підприємств

Анотація

Стаття присвячена актуальним питанням застосування інноваційних логістичних процесів для розвитку вітчизняних підприємств. У статті розкрито роль інноваційних логістичних процесів як фактору нарощення ефективності діяльності в контексті інноваційної діяльності. Авторами проаналізовано як розвивалася електронна комерція в період пандемії. Визначено, що обмежувальні заходи негативно вплинули на транспорту логістику. У статті досліджено взаємозв’язок інноваційного розвитку та логістики. Авторами наведено динаміку комерційних рейсів територією ЄС за 2020 рік. У статі досліджено використання повного комплексу логістичних операцій (фулфілмент). Виокремлено проблеми, які виникли перед підприємствами в контексті складської логістики. Розглянуто, яким чином змінилися підходи до методів управління логістикою на підприємствах. Наведено тенденції використання компаніями програмного забезпечення для роботи з ланцюгами поставок та нові можливості зробити логістичні ланцюги прозорими та швидко реагувати на зміни на всіх етапах логістичних процесів. Досліджено використання роботизації складських процесів, що впливає на активний розвиток підприємства та можливість використання цифрових двійників у логістиці. Проаналізовано рейтинг вартості складських приміщень у світі. Досліджено логістичні послуги ТОВ «Сільпо-ФУД», що є частиною однієї з найбільших рітейл груп країни Fozzy Group. Визначено необхідність оптимізації логістичних процесів для забезпечення гнучкості у діяльності підприємств в умовах COVID-19. Авторами запропоновано використання компаніями нових інноваційних логістичних підходів з метою розвитку сучасних підприємств. Окреслено необхідність формування інноваційних рішень, що сприятимуть ефективному використанню інноваційних логістичних процесів та оптимізації логістичної діяльності.

Посилання

Гук О.В., Кучма О.Ю. Виклики логістичної галузі у період COVID-19. Сучасний стан економіки, обліку, фінансів і права та їх основні проблеми : збірник тез доповідей міжнародної науково-практичної конференції (Полтава, 5 жовтня 2021 р.): у 2 ч. Полтава : ЦФЕНД, 2021. Ч. 2. С. 54. URL: http://www.economics.in.ua/2021/10/2.html.

Coyote UPS Company. 2021 Logistics Trends: Top 7 Things Moving Supply Chain. URL: https://resources.coyote.com/source/logistics-trends

Гук О.В., Мельник А.В. Технологічний розвиток підприємства як складова його інноваційного розвитку. Сучасний стан економіки, обліку, фінансів і права та їх основні проблеми : збірник тез доповідей міжнародної науково-практичної конференції (Полтава, 5 жовтня 2021 р.): у 2 ч. Полтава : ЦФЕНД, 2021. Ч. 2. С. 29. URL: http://www.economics.in.ua/2021/10/2.html.

The future of ecommerce. URL: https://www.shopify.com/enterprise/the-future-of-ecommerce/retail-industry (дата звернення: 18.10.2021).

Офіційний сайт «ТОВ «Сільпо-ФУД». URL: https://silpo.ua/

Global Logistics Outlook. D. Brown, L. Graham, J. Tollier. URL: https://www.cushmanwakefield.com/en/insights/global-logistics-outlook

Commercial air transport in August 2021: in recovery. 14.09.2021. URL: https://ec.europa.eu/eurostat/web/products-eurostat-news/-/ddn-20210914-1

Кустріч Л.О. Логістичні інновації як основа управління підприємством. Економіка та держава. 2020. № 2. С. 10–14. DOI: https://doi.org/10.32702/2306-6806.2020.2.10. URL: http://www.economy.in.ua/?op=1&z=4503&i=1

Інновації в галузі логістики.(2020). URL: https://sfii.gov.ua/innovacii-v-galuzi-logistiki/

Guk O.V., Kuchma O.YU. (2021) Vyklyky lohistychnoyi haluzi u period COVID-19 [Challenges of the logistics industry in the period of COVID-19]. Suchasnyy stan ekonomiky, obliku, finansiv i prava ta yikh osnovni problemy: zbirnyk tez dopovidey mizhnarodnoyi naukovo-praktychnoyi konferentsiyi (Poltava, 5 zhovtnya 2021 r.): u 2 ch. Poltava: TSFEND, CH. 2. S. 54. Available at: http://www.economics.in.ua/2021/10/2.html

Coyote UPS Company. 2021 Logistics Trends: Top 7 Things Moving Supply Chain. Available at: https://resources.coyote.com/source/logistics-trends

Guk O.V., Melʹnyk A.V. (2021) Tekhnolohichnyy rozvytok pidpryyemstva yak skladova yoho innovatsiynoho rozvytku [Technological development of the enterprise as a component of its innovative development]. Suchasnyy stan ekonomiky, obliku, finansiv i prava ta yikh osnovni problemy: zbirnyk tez dopovidey mizhnarodnoyi naukovo-praktychnoyi konferentsiyi (Poltava, 5 zhovtnya 2021 r.): u 2 ch. Poltava: TSFEND, CH. 2. S. 29. Available at: http://www.economics.in.ua/2021/10/2.html.

The future of ecommerce. Available at: https://www.shopify.com/enterprise/the-future-of-ecommerce/retail-industry

Ofitsiynyy sayt «TOV «Silʹpo-FUD» [Official site of Silpo-FOOD LLC]. Available at: https://silpo.ua/

Global Logistics Outlook. D. Brown, L. Graham, J. Tollier. Available at: https://www.cushmanwakefield.com/en/insights/global-logistics-outlook

Commercial air transport in August 2021: in recovery. 14.09.2021. Available at: https://ec.europa.eu/eurostat/web/products-eurostat-news/-/ddn-20210914-1

Kustrich L. (2020) Lohistychni innovatsiyi yak osnova upravlinnya pidpryyemstvom [Logistics innovations as the basis of enterprise management]. Ekonomika ta derzhava – Economy and state, 2, 10–14. DOI: https://doi.org/10.32702/2306-6806.2020.2.10. Available at: http://www.economy.in.ua/?op=1&z=4503&i=1

Innovacii v galuzi logistiki [Innovations in the field of logistics]. Available at: https://sfii.gov.ua/innovacii-v-galuzi-logistiki/

Переглядів статті: 63
Завантажень PDF: 38
Опубліковано
2021-09-28
Як цитувати
Гук, О., Кучма, О., & Мельник, А. (2021). НЕОБХІДНІСТЬ ЗАСТОСУВАННЯ ІННОВАЦІЙНИХ ЛОГІСТИЧНИХ ПРОЦЕСІВ ДЛЯ РОЗВИТКУ СУЧАСНИХ ПІДПРИЄМСТВ. Економіка та суспільство, (31). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2021-31-36
Розділ
МЕНЕДЖМЕНТ