ЦИФРОВІЗАЦІЯ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ В УМОВАХ ЄВРОІНТЕГРАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ

Ключові слова: цифровізація, економіка, євроінтеграційний процес, бізнес, програма

Анотація

У статті розкрито ключові аспекти цифровізації економіки України в умовах євроінтеграційних процесів з позиції практичного аспекту. Виявлено, що у період переходу економіки до цифровізації традиційні принципи ведення бізнесу та норми, встановлені для інформаційних технологій, маркетингових комплексів, систем обліку та управління, зазнають значних змін. Визначено, що цифровізація економіки дозволяє: оптимізувати бізнес-процеси; створювати нові продукти та послуги завдяки технологіям Інтернету речей, віртуальній реальності, хмарним сервісам та штучному інтелекту; економити кошти за рахунок економії персоналу завдяки автоматизації та роботизації бізнес-процесів тощо; пропонувати абсолютно нові бізнес-рішення. Встановлено, що важливим інструментом цифровізації економіки України в умовах євроінтеграційних процесів є участь у програмі «Цифрова Європа», яка спрямована на прискорення економічного відновлення та цифрової трансформації Європи. З’ясовано, що проєктне фінансування за програмою «Цифрова Європа» працює в п'яти основних напрямках: високопродуктивні обчислення; штучний інтелект, дані та хмарні сервіси; передові цифрові технології; забезпечення широкого використання цифрових технологій у бізнесі та суспільстві; кібербезпека (тільки для країн-членів ЄС). Проаналізовано частку цифрової економіки у ВВП України. Виділено заходи, які потрібно реалізувати у рамках забезпечення безперебійного процесу цифровізації економіки. Встановлено, що у довгостроковій перспективі цифровізації економіки (2026-2032) Україна може зосередитися на розбудові надійної інфраструктури даних для вимірювання цифрової економіки для підтримки стратегій, заснованих на фактичних даних. Встановлено, що незважаючи на воєнний стан, цифрова трансформація та розвиток цифрової економіки в Україні триває та оновлюється. З’ясовано, що в умовах цифровізації економіки бізнесу необхідно інвестувати значні кошти в розробку та створення цифрових платформ, а актуальними сферами управління бізнесом повинні стати кооперація та конвергенція, кібербезпека, цифрова компетентність та розвиток необхідних цифрових навичок.

Посилання

Гавриленко Н. Г., Тарасенко І. О. Сучасні тенденції цифровізації економіки: проблеми та перспективи розвитку. Міжнародний науковий журнал «Інтернаука». Серія: «Економічні науки». 2021. № 3 (47), Т. 1. С. 36 46.

Мельник Л. Г., Карінцева О. І., Кубатко О. В., Сотник І. М., Завдовєва Ю. М. Цифровізація економічних систем та людський капітал: підприємство, регіон, народне господарство. Механізм регулювання економіки. 2020. № 2. С. 9 28.

Любохинець Л. С., Шпуляр Є. М. Цифрова трансформація національної економіки: сучасний стан та тренди майбутнього. Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. 2019. № 4. С. 213 128.

Котелевець Д. О. Тенденції розвитку цифрової економіки в Україні. Проблеми сучасних трансформацій. Серія: економіка та управління. 2022. № 5. DOI: https://doi.org/10.54929/2786-5738-2022-5-03-01

Череп А., Воронкова В., Череп О. Цифрова трансформація суспільства як необхідна умова його інноваційного розвитку. Теорія і практика інтелектуальної власності. 2022. № 2. С. 68 73.

Україна 2030Е – країна з розвинутою цифровою економікою. Український інститут майбутнього, 2018. URL: https://strategy.uifuture.org/kraina-z-rozvinutoyu-cifrovoyu-ekonomikoyu.html

Digitalisation for recovery in Ukraine. OECD, 2022. URL: https://www.oecd.org/ukraine-hub/policy-responses/digitalisation-for-recovery-in-ukraine-c5477864/

Федорак В. Як взяти участь у Програмі «Цифрова Європа»: приклади проєктів, відкриті конкурси, підготовка проєктної заявки. Децентралізація, 2023. URL: https://decentralization.gov.ua/news/16008

Проект Плану відновлення України. Матеріали робочої групи «Відновлення та розвиток економіки». URL: https://www.kmu.gov.ua/diyalnist/nacionalna-rada-z-vidnovlennya-ukrayini-vid-naslidkiv-vijni/robochi-grupi

Ghavrylenko, N. Gh., Tarasenko, I. O. (2021). Suchasni tendenciji cyfrovizaciji ekonomiky: problemy ta perspektyvy rozvytku [Modern trends of digitalization of the economy: problems and prospects for development]. Mizhnarodnyj naukovyj zhurnal «Internauka». Serija: «Ekonomichni nauky» p – International scientific journal «Internauka». Series: «Economic Sciences», 3 (47), 1, 36 46 [in Ukrainian]

Meljnyk, L. Gh., Karinceva, O. I., Kubatko, O. V., Sotnyk, I. M., Zavdovjeva, Ju. M. (2020). Cyfrovizacija ekonomichnykh system ta ljudsjkyj kapital: pidpryjemstvo, reghion, narodne ghospodarstvo [Digitization of economic systems and human capital: enterprise, region, national economy]. Mekhanizm reghuljuvannja ekonomiky – Mechanism of economic regulation, 2, 9 28 [in Ukrainian]

Ljubokhynecj, L. S., Shpuljar, Je. M. (2019). Cyfrova transformacija nacionaljnoji ekonomiky: suchasnyj stan ta trendy majbutnjogho [Digital transformation of the national economy: current state and future trends]. Visnyk Khmeljnycjkogho nacionaljnogho universytetu. Ekonomichni nauky – Bulletin of the Khmelnytskyi National University. Economic sciences, 4, 213 128 [in Ukrainian]

Kotelevecj, D. O. (2022). Tendenciji rozvytku cyfrovoji ekonomiky v Ukrajini [Development trends of the digital economy in Ukraine]. Problemy suchasnykh transformacij. Serija: ekonomika ta upravlinnja – Problems of modern transformations. Series: Economics and Management, 5. DOI: https://doi.org/10.54929/2786-5738-2022-5-03-01 [in Ukrainian]

Cherep, A., Voronkova, V., Cherep, O. (2022). Cyfrova transformacija suspiljstva jak neobkhidna umova jogho innovacijnogho rozvytku [Digital transformation of society as a necessary condition for its innovative development]. Teorija i praktyka intelektualjnoji vlasnosti - Theory and practice of intellectual property, 2, 68 73 [in Ukrainian]

Ukrajinsjkyj instytut majbutnjogho (2018). Ukrajina 2030E – krajina z rozvynutoju cyfrovoju ekonomikoju [Ukraine 2030E is a country with a developed digital economy]. URL: https://strategy.uifuture.org/kraina-z-rozvinutoyu-cifrovoyu-ekonomikoyu.html [in Ukrainian]

OECD (2022). Digitalisation for recovery in Ukraine. URL: https://www.oecd.org/ukraine-hub/policy-responses/digitalisation-for-recovery-in-ukraine-c5477864/ [in Ukrainian]

Fedorak, V. (2023). Jak vzjaty uchastj u Proghrami «Cyfrova Jevropa»: pryklady projektiv, vidkryti konkursy, pidghotovka projektnoji zajavky [How to participate in the «Digital Europe» Program: examples of projects, open tenders, preparation of a project application]. Decentralizacija. URL: https://decentralization.gov.ua/news/16008 [in Ukrainian]

Proekt Planu vidnovlennja Ukrajiny. Materialy robochoji ghrupy «Vidnovlennja ta rozvytok ekonomiky» [Project of the Recovery Plan of Ukraine. Materials of the working group «Recovery and development of the economy»]. URL: https://www.kmu.gov.ua/diyalnist/nacionalna-rada-z-vidnovlennya-ukrayini-vid-naslidkiv-vijni/robochi-grupi [in Ukrainian]

Переглядів статті: 581
Завантажень PDF: 646
Опубліковано
2023-02-28
Як цитувати
Башлай, С., & Яремко, І. (2023). ЦИФРОВІЗАЦІЯ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ В УМОВАХ ЄВРОІНТЕГРАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ. Економіка та суспільство, (48). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2023-48-48
Розділ
ЕКОНОМІКА

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають